Οι αλλαγές που έρχονται στη ΔΕΗ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ 🕔10/05/2017 - 15:57 | Author: Newsroom

Το οικονομικό αδιέξοδο της και η έλλειψη αποτελεσματικού μάνατζμεντ οδηγεί τη δημόσια εταιρεία σε καθεστώς επιτήρησης από τους δανειστές, με το να περιγράφει με λεπτομέρεια τη δέσμη μέτρων για τη σωτηρία της.

Ελένη Στεργίου

Η συμφωνία μεταξύ κυβέρνησης και θεσμών αφιερώνει αρκετές σελίδες για την ΔΕΗ και την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, με άμεση προτεραιότητα την εκπόνηση ενός λεπτομερούς σχεδίου δράσης, με χρονικά ορόσημα για τον περιορισμό των ανεξόφλητων οφειλών προς την εταιρεία. Δεν υπάρχει άμεση αναφορά για πώληση υδροηλεκτρικών εργοστασίων, με την κυβέρνηση να πετυχαίνει διατυπώσεις που καθιστούν τη συμφωνία προσιτή για τους βουλευτές.

Ειδικότερα, η συμφωνία περιλαμβάνει δώδεκα ενεργειακά προαπαιτούμενα και μόνο ένα απαιτεί νομοθετική ρύθμιση, δηλαδή το σύστημα παρακολούθησης του μηχανισμού των ΝΟΜΕ, η πορεία του οποίου θα κρίνει και το μέλλον της ΔΕΗ. Περιγράφεται η των δημοπρατούμενων ποσοτήτων, που θα διαμορφωθούν σε 16% για το 2017, 19% για το 2018 και 22% για το 2019.

Συγκεκριμένα:

– Να προταθούν επισήμως δομικά μέτρα τα οποία θα εφαρμοστούν άνευ προϋποθέσεων για τη συμμόρφωση με τις πρόσφατες αποφάσεις των Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων σχετικά με τις αποφάσεις C(2008) 824 και C(2009) 6244 της Κομισιόν για το λιγνίτη 6244.
– Το ΚΥΣΟΙΠ θα εγκρίνει τις αρχές βάσει των οποίων θα εφαρμοστούν τα δομικά μέτρα σχετικά με την παραγωγή ισχύος από τις λιγνιτικές μονάδες
– Θα ξεκινήσουν την παράδοση του 8% της συνολικής ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας που διατέθηκε στο διασυνδεδεμένο σύστημα το 2015.
– Η ΡΑΕ θα αποφασίσει, σύμφωνα με τις προβλέψεις της απόφασης του ΚΥΣΟΙΠ για τα ΝΟΜΕ (i) τις πρόσθετες ποσότητες που θα δημοπρατηθούν, οι οποίες θα πρέπει να ισούνται με τον ετήσιο στόχο για τη μείωση του μεριδίου της ΔΕΗ στη λιανική αγορά, π.χ. 12% για το 2017 επί τη συνολική ποσότητα στο διασυνδεδεμένο σύστημα το 2016 (ii) τον αριθμό των δημοπρασιών που χρειάζεται ακόμα να γίνουν το 2017 προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος και (iii) τις ποσότητες ανά δημοπρασία.
– Ο νόμος 4389/2016 θα τροποποιηθεί ως προς την τιμή (reserve price) των δημοπρασιών (prior action) ώστε τον Ιούνιο κάθε έτους, ξεκινώντας από τον Ιούνιο του 2017, οι αρχές θα αναθεωρούν την τιμή (reserve price) βάσει των προτάσεων της ΡΑΕ, ώστε να ενσωματώνονται (i) οι τιμές CO2 όπως προσδιορίζεται στο ν. 4389/2016, όπως τροποποιήθηκε από το ν. 4393/2016, και (ii) επικαιροποιημένα στοιχεία για το κόστος παραγωγής της ΔΕΗ, σύμφωνα με τη μεθοδολογία από την οποία προέκυψε η αρχική τιμή (reserve price).
– Το σχέδιο δράσης του ΚΥΣΟΙΠ και η νομοθεσία σχετικά με τα ΝΟΜΕ θα τροποποιηθούν για να:
– Τροποποιηθεί ο μηχανισμός παρακολούθησης έτσι ώστε οι προσαρμοσμένες ποσότητες να ισχύουν στο S + 1 σε περίπτωση απόκλισης από τον στόχο που προσδιορίστηκε στο εξάμηνο S. Η πρώτη διαδικασία παρακολούθησης θα ολοκληρωθεί έτσι τον Ιούλιο του 2017.
– Εισαχθεί η επαναδημοπράτηση του μισού από το 8% που πωλήθηκε το 2016 (δηλ. 4% του συνολικού όγκου ηλεκτρικής ενέργειας στο 2015 στο διασυνδεδεμένο σύστημα), με φυσικές παραδόσεις που αρχίζουν τον Δεκέμβριο του 2017, διασφαλίζοντας τη συνέχεια μεταξύ των περιόδων παράδοσης, αποφεύγοντας τις διακοπές.
– Για το 2018 και το 2019, 6% και 9% των ποσοτήτων που πωλούνται αντιστοίχως το 2017 και το 2018 θα μεταφερθούν, με φυσικές παραδόσεις που αρχίζουν τον Δεκέμβριο κάθε αντίστοιχου έτους. Βάσει των ανωτέρω, οι συνολικές κατ’ έτος ποσότητες NOME για τα έτη 2017, 2018 και 2019 θα είναι αντίστοιχα 16%, 19% και 22%, εκτός εάν προσαρμοσθούν έγκαιρα από τον προαναφερθέντα μηχανισμό προσαρμογής στο S + 1.
– Εισαγάγει παράλληλα στην εξαμηνιαία εκτίμηση αντικτύπου τον Ιανουάριο του 2018 και σε κάθε επόμενη εκτίμηση των επιπτώσεων σε μεσοπρόθεσμη βάση μια κοινή αξιολόγηση από τις αρχές και τα θεσμικά όργανα, λαμβάνοντας υπόψη την εισαγωγή της μελλοντικής αγοράς του μοντέλου-στόχου (target-model) και, όταν εφαρμοστεί πλήρως, τα διαρθρωτικά μέτρα για το λιγνίτη, θα αξιολογήσει (i) πιθανή προσαρμογή του μηχανισμού NOME, συμπεριλαμβανομένης της μεταβολής των ποσοτήτων, λαμβάνοντας υπόψη τα εφαρμοζόμενα διαρθρωτικά μέτρα και (ii) την ενδεχόμενη ανάγκη λήψης πρόσθετων διαρθρωτικών μέτρων σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά του χαρτοφυλακίου παραγωγής της ΔΕΗ
– Ο ΛΑΓΗΕ θα παρέχει πλήρη και έγκαιρη πληροφόρηση για τα αποτελέσματα των δημοπρασιών, τους συμμετέχοντες, τις παραδόσεις και τις επαναπωλήσεις στη δευτερογενή αγορά, καθώς και τα μερίδια αγοράς ανά συμμετέχοντα, σε μηναία βάση

ΔΕΗ

-Οι αρχές και η ΔΕΗ θα συμφωνήσουν με τα θεσμικά όργανα ένα λεπτομερές σχέδιο δράσης, συμπεριλαμβανομένου ενός συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος για την εφαρμογή του, για την αντιμετώπιση του ζητήματος των ανείσπρακτων οφειλών της ΔΕΗ. Αυτό το σχέδιο δράσης θα βασίζεται στις βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά τη συλλογή καθυστερημένων οφειλών και τη μη σώρευσή τους και θα περιλαμβάνει τουλάχιστον (i) ένα χρονοδιάγραμμα για την εκκαθάριση όλων των καθυστερούμενων οφειλών του δημόσιου τομέα έως το τέλος του 2017, (ii) ένα λεπτομερές σχέδιο για τον τρόπο αντιμετώπισης του ζητήματος (Iii) διαδικασία αναγνώρισης και προσφυγής κατά όσων στρατηγικά αθετούν τις πληρωμές, σύμφωνα με τον Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής της Ελληνικής Ηλεκτρικής Ενέργειας που εκδόθηκε από τη ΡΑΕ και την προστασία των ευάλωτων καταναλωτών, όπως ορίζεται από το νόμο, iv) σαφές χρονοδιάγραμμα για την ανάπτυξη έξυπνων και ενδεχομένως προπληρωμένων μετρητών και (v) ανασκόπηση της συχνότητας έκδοσης λογαριασμών.
– Οι αρχές και οι θεσμοί θα συμφωνήσουν σε ένα οδικό χάρτη για την εκκαθάριση του συσσωρευμένου ελλείμματος ΥΚΩ προς τη ΔΕΗ.

ΑΔΜΗΕ

– Η ΔΕΗ και ο στρατηγικός επενδυτής θα υπογράψουν τη συμφωνία (Share Purchase Agreement) για των πώληση του 24% του ΑΔΜΗΕ. Η συμφωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών (Shareholders’ Agreement) θα υπογραφεί πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
– Οι αρχές θα προωθήσουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη νέα μελέτη επάρκειας του ΑΔΜΗΕ.

ΑΠΕ

Οι αρχές θα εφαρμόσουν την αναθεωρημένη νομοθεσία σχετικά με το λογαριασμό ΑΠΕ, με εφαρμογή του μηχανισμού προσαρμογής για το Δεκέμβριο του 2016 με τις προσαρμογές που ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2017, όπως καθορίζεται στη νομοθεσία που εγκρίθηκε τον Οκτώβριο του 2016.

Target model

– Οι αρχές θα παράσχουν έναν οδικό χάρτη για την έκδοση των απαραίτητων κανονιστικών αποφάσεων, την προσέγγιση που ακολουθείται στην εκπόνηση των απαιτούμενων τεχνικών κωδίκων και τα βήματα για τη δημιουργία των τεχνικών εργαλείων (π.χ. συστήματα πληροφορικής) για την εφαρμογή της αγοράς επόμενης ημέρας, της ενδοημερήσιας αγοράς, της αγοράς εξισορρόπησης έως την 1η Ιανουαρίου 2018.

– Μεταρρύθμιση της αγοράς φυσικού αερίου. Θα πραγματοποιηθεί η πρώτη δημοπρασία στο πλαίσιο του αναθεωρημένου προγράμματος απελευθέρωσης της αγοράς φυσικού αερίου, όπως εγκρίθηκε με απόφαση της HCC. Η ποσότητα που θα δημοπρατηθεί για το 2017 θα ανέλθει στο 16% της ετήσιας ποσότητας που προμηθεύει η ΔΕΠΑ στους πελάτες της.

protothema.gr

Loading...
  • europalso

    ideascentral