Το ΝΕΟ σύστημα προσλήψεων αναπληρωτών εκπαδευτικών και Παιδαγωγική επάρκεια

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔10/04/2016 - 22:51 | Author: Newsroom

Στο άρθρο 9Α του σχεδίου διάταξης για τις φετινές προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών αναφέρει : ( ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ )

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) εκδίδει Προκήρυξη για την κατάρτιση πίνακα κατάταξης αναπληρωτών εκπαιδευτικών, κατά κλάδο και ειδικότητα, με σκοπό την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της εκπαίδευσης, ύστερα από σχετικό αίτημα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Στη διαδικασία γίνονται δεκτοί οι εκπαιδευτικοί που διαθέτουν τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2 και της παραγράφου 6 του άρθρου 9, με την επιφύλαξη της περίπτωσης Γ΄ της παραγράφου 4 του παρόντος για το ΕΕΠ και το ΕΒΠ.

Οι υποψήφιοι για πρόσληψη εκπαιδευτικοί υποβάλλουν αίτηση/υπεύθυνη δήλωση , με τον τρόπο που θα ορισθεί στη σχετική προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. Οι ανωτέρω αιτήσεις υποβάλλονται άπαξ και είναι αμετάκλητες.

Το πιστοποιητικό παιδωγικής επάρκειας δεν ισχύει για όσους μπήκαν πριν το 2013-14

Τί ανέφεραν οι διατάξεις περί παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας (άρθρο 9 παρ. 6. του ν. 3848/2010)

α) Τμημάτων Α.Ε.Ι.:

Παιδαγωγικού Νηπιαγωγών -Δημοτικής Εκπαίδευσης

Επιστημών της Αγωγής ή Επιστημών Αγωγής Προδημοτικής Εκπαίδευσης ή Επιστημών της Αγωγής Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου της Κύπρου

Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας

Φιλοσοφίας και Κοινωνικών Σπουδών

β) Σχολής Νηπιαγωγών

γ) Παιδαγωγικής Ακαδημίας

δ) Διδακτορικό δίπλωμα ή μεταπτυχιακός τίτλος στις επιστήμες της Αγωγής και

ε) Καθηγητικών Σχολών

Καθηγητικές Σχολές, κατά την έννοια των διατάξεων της παρ.5 του άρθρου 2 του Ν.1894/1990, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 8 του Ν.3194/2003 (ΦΕΚ 267 Α΄/20-11-2003), για τους διορισμούς εκπαιδευτικών και τις προσλήψεις αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών από το έτος 2004 και εφεξής, νοούνται τα πανεπιστημιακά τμήματα, των οποίων οι πτυχιούχοι διορίζονται στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σύμφωνα με τα άρθρα 12, 13 και 14 του Ν.1566/1985, χωρίς την απαίτηση πρόσθετου πτυχίου ή πιστοποιητικού παιδαγωγικής κατάρτισης, σε θέσεις εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ70 Δασκάλων, ΠΕ60 Νηπιαγωγών και των κλάδων ΠΕ01 Θεολόγων, ΠΕ02 Φιλολόγων, ΠΕ03 Μαθηματικών, ΠΕ04 Φυσικών, ΠΕ05 Γαλλικής Γλώσσας, ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ07 Γερμανικής Γλώσσας, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής, ΠΕ15 Οικιακής Οικονομίας, ΠΕ16 Μουσικής (ΠΕ16.01, ΠΕ16.02 πτυχιούχων Πανεπιστημίων), ΠΕ32 Θεατρικών Σπουδών, ΠΕ33 Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης (ΜΙΘΕ), ΠΕ34 Ιταλικής Γλώσσας, ΠΕ40 Ισπανικής Γλώσσας, οι πτυχιούχοι του Τμήματος Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, που εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ19 Πληροφορικής Πανεπιστημίων, καθώς και οι πτυχιούχοι Ανώτερης Σχολής Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων Μηχανικών (Α.Σ.Ε.ΤΕ.Μ.) της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. και της Ανωτάτης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) κλάδου ΠΕ17 [παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν.3194/2003, όπως συμπληρώθηκε με την παρ.5 του άρθρου 18 του Ν. 3404/2005 (ΦΕΚ 260 Α΄/17-10-2005), παρ 3 του άρθρου 1 του Ν.3687/2008 (ΦΕΚ 159 Α΄/1-8-2008) και παρ.1 του άρθρου 39, του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156 Α΄/4-9-2009)].)

Οι απόφοιτοι των λοιπών Σχολών, πλην των ανωτέρω, που εντάσσονται σε εκπαιδευτικό κλάδο, θεωρούνται απόφοιτοι μη Καθηγητικών Σχολών. Οι πτυχιούχοι των μη Καθηγητικών Σχολών διαθέτουν παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια εφόσον κατέχουν πτυχίο της ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΠΑΤΕΣ-ΣΕΛΕΤΕ) ή Διδακτορικό δίπλωμα ή μεταπτυχιακό τίτλο στις επιστήμες της Αγωγής ή δεύτερο πτυχίο καθηγητικής Σχολής.

Loading...
  • europalso

    ideascentral