Τί προβλέπουν οι ρυθμίσεις για τους μόνιμους εκπαιδευτικούς

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔03/12/2015 - 11:17 | Author: Newsroom

Άδειες άνευ αποδοχών – Δεκέμβριο οι αιτήσεις μεταθέσεων – Αποσπάσεις – Προϋπηρεσία σε Πειραματικά και Πρότυπα για διορισμό –

Κατάργηση ΠΔ υποχρεωτικών μεταθέσεων υπεράριθμων

Άδειες άνευ αποδοχών

 1. Η παρ. 2 της περίπτωσης Ε΄ του άρθρου 16 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «Άδεια χωρίς αποδοχές που χορηγείται, σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο, δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να παραταθεί πέρα από πέντε (5) σχολικά έτη.»

Αποσπάσεις

 1. Η παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71), όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 59 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118), αντικαθίσταται ως εξής: «2. Σε κάθε περίπτωση απόσπασης ως µονάδες µετάθεσης υπολογίζονται οι προβλεπόµενες για τη σχολική µονάδα στην οποία αποσπάται ο εκπαιδευτικός.

Προκειµένου για απόσπαση σε άλλη υπηρεσία, φορέα ή νοµικό πρόσωπο υπολογίζονται οι προβλεπόµενες για την πλησιέστερη σχολική µονάδα. Κατ’ εξαίρεση ως µονάδες µετάθεσης των εκπαιδευτικών που αποσπώνται:

α) σε οποιαδήποτε υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, όπως αυτές ορίζονται στον Οργανισµό του Υπουργείου όπως εκάστοτε ισχύει,

β) στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης,

γ) στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης,

δ) στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (I.E.Π.), ε) στην Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.),

στ) στον Εθνικό Οργανισµό Εξετάσεων (Ε.Ο.Ε.), καθώς και

ζ) στις Επιτελικές Δοµές Ε.Σ.Π.Α. του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, υπολογίζονται οι µονάδες που προβλέπονται για την πλησιέστερη προς τον εκάστοτε τόπο της υπηρεσίας τους σχολική µονάδα και επιπλέον δύο (2) µονάδες µετάθεσης για κάθε έτος. Η ρύθµιση ισχύει αναδροµικά από την ηµέρα απόσπασης των εκπαιδευτικών.

Η περίπτωση στ΄ της παρ. 8 του άρθρου 16 του π.δ. 50/1996, καθώς και κάθε διάταξη που ρυθµίζει διαφορετικά το θέµα αυτό καταργείται.»

Προϋπηρεσία σε Πειραματικά και Πρότυπα για διορισμό

 1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 9 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Από την προϋπόθεση του προηγούµενου εδαφίου εξαιρείται η προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών των ιδιωτικών σχολείων πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας εκπαί- δευσης, της περίπτωσης ιδ΄ της υποπαραγράφου α΄ της παρ. 34 του άρθρου 6 του ν. 3027/2002, όπως ισχύει, καθώς και η προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών στα πειραµα- τικά και τα πρότυπα σχολεία του ν. 3966/2011 (Α΄ 118), όπως ισχύει.»

Κατάργηση ΠΔ υποχρεωτικών μεταθέσεων υπεράριθμων

 1. Το π.δ. 28/2014 (Α΄ 48) µε τίτλο «Μεταθέσεις υπεράριθµων εκπαιδευτικών της δηµόσιας πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης» καταργείται.

Μεταθέσεις το Δεκέμβριο

 1. Κατ΄ εξαίρεση, µόνο για το σχολικό έτος 2015- 2016, οι αιτήσεις µετάθεσης των εκπαιδευτικών θα υποβληθούν εντός του µηνός Δεκεµβρίου. 6. Το άρθρο 74 του ν. 4342/2015 (Α΄ 143) καταργείται.4

iPaideia.gr

Loading...
 • Δίκτυο ανεξάρτητων διαφημίσεων
  loading...
 • europalso

  ideascentral

  ideascentral