• Τι ισχύει για τις εγγραφές – μετεγγραφές μαθητών στα ΕΠΑΛ

  ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔01/07/2016 - 11:09 | Author: Newsroom

  01-07-16 Τι ισχύει για τις εγγραφές – μετεγγραφές μαθητών στα ΕΠΑΛ

  Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων απέστειλε ενημερωτικό έγγραφο για τα όσα ισχύουν για τις εγγραφές-μετεγγραφές-φοίτηση μαθητών στα ΕΠΑ.Λ.

  με σκοπό το σωστό προγραμματισμό του σχολικού έτους 2016-2017.

  ΕΓΓΡΑΦΕΣ-ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛ.ΕΤΟΣ 2016-2017

  Α) 1. Στην Α ́ τάξη, πέραν των περιπτώσεων που αναφέρονται στην παρ.2 του άρθρου 7 του ν.4186/2013 (Α ́193), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εγγράφονται:

  α) Κάτοχοι ενδεικτικού Γ’ τάξης του παλαιού εξαταξίου γυμνασίου.

  β) Από το σχολικό έτος 2016-2017 και εφεξής μαθητές της Α ́ Τάξης παρελθόντων ετών των ΤΕΛ, ΛΕΝ, Ε.Π.Λ. καθώς και οι μαθητές παρελθόντων ετών της Α ́ τάξης Ημερησίων και

  Εσπερινών Γενικών Λυκείων, Ενιαίων Λυκείων.

  γ) Μαθητές της Α ́ και Β ́ τάξης του 1ου κύκλου T.E.E.

  δ) Μαθητές της Α ́ και Β ́ τάξης των ΤΕΣ.

  ε) Μαθητές της Δ ́ Τάξης παλαιού εξαταξίου Γυμνασίου.

  στ) Απορριπτόμενοι μαθητές της Α ́ τάξης του ΕΠΑ.Λ.

  ζ) Μαθητές της Α ́ και Β ́ τάξης εσπερινού ΤΕΣ και μαθητές Α τάξη εσπερινού ΤΕΛ

  2. Από το σχολικό έτος 2016-2017 και εφεξής στην Α ́ Τάξη μετεγγράφονται: Μαθητές της Α ́ τάξης Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ.,ΕΠΑ.Λ.

  3. Στη Β ́ τάξη, πέραν των περιπτώσεων που αναφέρονταιστην παρ.2 του άρθρου 7 του ν.4186/2013 (Α ́193), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εγγράφονται:

  α) Κάτοχοι πτυχίου Α ́ κύκλου Τ.Ε.Ε.

  β) Κάτοχοι πτυχίου Β ́ κύκλου T.E.E. και των ισοτίμων με αυτούς τίτλων σπουδών σε άλλον τομέα από αυτόν

  του οικείου τίτλου σπουδών τους.

  γ) Μαθητές της Ε ́ και ΣΤ ́ τάξης του παλαιού εξαταξίου Γυμνασίου.

  δ)Από το σχολικό έτος 2016-2017 και εφεξής μαθητές παρελθόντων ετών της Β ́ ΤΕΛ, ΛΕΝ, Ε.Π.Λ. καθώς και οι μαθητές παρελθόντων ετών της Β ́και Γ ́ τάξης Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ., Ενιαίου Λυκείου. Καθώς και μαθητές της Γ ταξης ΤΕΛ και ΛΕΝ σε άλλο τομέα.

  ε) Μαθητές του 2ου κύκλου T.E.E.

  στ)Από το σχολικό έτος 2016-2017 και εφεξής οι προαχθέντες της Α ́ τάξης των ΤΕΛ, ΛΕΝ, Ε.Π.Λ. καθώς και οι προαχθέντες της Α ́τάξης Ημερησίων και Εσπερινών Ενιαίων Λυκείων.

  ζ) Προαχθέντες της Δ ́ τάξης του παλαιού εξαταξίου Γυμνασίου.

  η) Κάτοχοι πτυχίου ΤΕΣ και των ισοτίμων με αυτούς τίτλων σπουδών.

  θ) Μαθητές που προήχθησαν από την Β ́ τάξη ΕΠΑ.Λ. και επιθυμούν να φοιτήσουν σε

  διαφορετικό τομέα

  ι) Απορριπτόμενοι της Β ́ Τάξης ΕΠΑ.Λ.

  ια)Κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑ.Σ..

  ιβ)Κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑ.Λ του Ν. 3475/2006. σε

  άλλο τομέα από αυτόν που ανήκει η ειδικότητα του οικείου τίτλου σπουδών τους.

  ιγ) Μαθητές της Α ́ και Β ́ τάξης ΕΠΑ.Σ.

  ιδ) Κάτοχοι πτυχίου ΤΕΛ, Ε.Π.Λ. και των ισοτίμων με αυτούς τίτλων σπουδών σε άλλο τομέα από αυτον του οικείου τίτλου σπουδών τους.

  ιε) Μαθητές της Γ ́ τάξης Εσπερινού ΤΕΛ.

  ιστ) Κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου,του Ν. 4186/2013 και των ισοτίμων με αυτούς τίτλων σπουδών καθώς και οι κάτοχοι αντιστοίχου απολυτηρίου Λυκείου της αλλοδαπής.

  Ιζ) Μαθητές της Β εσπερινού ΤΕΛ 4. Από το σχολικό έτος 2016-2017 και εφεξής στη Β ́ Τάξη μετεγγράφονται

  α) Προαχθέντες της Α ́ τάξης Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ. β)Μαθητές της Β ́ τάξης Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ.

  γ) Μαθητές της Γ ́ τάξης Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ.

  δ)Μαθητές της Δ ́ τάξης Εσπερινών ΓΕ.Λ.

  5. Στη Γ ́ Τάξη των ΕΠΑ.Λ. εγγράφονται

  α) Οι προαχθέντες από τη Β ́ τάξη ΕΠΑ.Λ του Ν.4186/2013. στην ίδια ειδικότητα.

  β) Οι απορριπτόμενοι μαθητές της Γ ́ τάξης ΕΠΑ.Λ. του Ν.4186/2013 στην ίδια ειδικότητα του ίδιου τομέα.

  γ) Κάτοχοι πτυχίου Β ́ κύκλου T.E.E. και των ισοτίμων με αυτούς τίτλων σπουδών σε άλλη ειδικότητα του ίδιου τομέα από αυτόν του οικείου τίτλου σπουδών τους.

  δ) Κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑ.Λ του Ν. 3475/2006 σε άλλη ειδικότητα του ίδιου τομέα

  Ακολουθεί άμεσα η δημοσίευση της αντίστοιχης Υπουργικής Απόφασης.

  Loading...