Τί ισχύει για την τροποποίηση της αίτησης αναπληρωτών στο opsyd.sch.gr

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔27/07/2016 - 00:10 | Author: Newsroom

Τροποποίηση Αίτησης-Δήλωσης μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της

Σύμφωνα με την

Μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, τροποποίηση δύναται να πραγματοποιηθεί μόνο για τις κάτωθι περιπτώσεις:

 1. 1. Σε περίπτωση διορισμού του/της συζύγου της/του υποψηφίου αναπληρωτή ή/και ωρομίσθιου εκπ/κού ως μόνιμου εκπαιδευτικού κατά τους διορισμούς του σχολικού έτους 2016-2017 προκειμένου να συμπεριλάβει και την περιοχή διορισμού του/της συζύγου με τη σειρά που επιθυμεί, εντός δέκα ημερών από τη δημοσίευση σε ΦΕΚ των διορισμών των μονίμων εκπαιδευτικών. [παρ.4 άρθρο 2 της αριθμ.35557/Δ2/09.04.2003 (ΦΕΚ 465/17.04.2003 τ.Β΄) Υπουργικής Απόφασης, όπως ισχύει].
 2. Σε περίπτωση απόσπασης με Υπουργική Απόφαση του/της συζύγου της/του υποψηφίου αναπληρωτή εκπ/κού σε διαφορετικό ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ ή άλλη υπηρεσία ή φορέα αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, κατά τις αποσπάσεις του σχολικού έτους 2016-2017, είναι δυνατή η υποβολή τροποποιητικής αίτησης εντός δέκα ημερών από την έκδοση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης προκειμένου αποκλειστικά και μόνο να αφαιρέσει περιοχές προτίμησης από την αρχική αίτησή του έτσι ώστε να παραμείνουν σε αυτή μόνο οι περιοχές που επιθυμεί, οι οποίες, όμως, θα πρέπει να ανήκουν στην Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται το ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ απόσπασης του/της συζύγου. Σε περίπτωση απόσπασης σε άλλη υπηρεσία ή φορέα αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, ως οικεία Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης, νοείται αυτή στην οποία ανήκει η υπηρεσία/ο φορέας.
 3. 3. Σε περίπτωση πρόσληψης ως αναπληρωτή εκπ/κού ενός εκ των συζύγων που είναι υποψήφιοι αναπληρωτές, κατά τις προσλήψεις του σχολικού έτους 2016-2017, είναι δυνατή η υποβολή τροποποιητικής αίτησης από τον άλλο σύζυγο εντός δέκα ημερών από την έκδοση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης προκειμένου αποκλειστικά και μόνο να αφαιρέσει περιοχές προτίμησης από την αρχική αίτησή του έτσι ώστε να παραμείνουν σε αυτή μόνο οι περιοχές που επιθυμεί, οι οποίες, όμως, θα πρέπει να ανήκουν στην Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται η περιοχή πρόσληψης του/της συζύγου.

Δείτε την εγκλυκλιο αναπληρωτών εδώ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

 1. Προκειμένου να τροποποιήσει την αίτηση-δήλωσή του κατά τα ανωτέρω (παρ. 1, 2 & 3), ο υποψήφιος καταθέτει σχετική υπεύθυνη δήλωση συνοδευόμενη με τα κατά περίπτωση απαραίτητα δικαιολογητικά στη Δ/νση Εκπ/σης που έχει δηλώσει στο ΟΠΣΥΔ ως «Δ/νση Χειρισμού Φακέλου», η οποία διαβιβάζεται αμέσως στο αρμόδιο τμήμα της Κ.Υ. του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (Γενική Γραμματεία ΥΠ.Π.Ε.Θ. – Δ/νση Διοίκησης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας/Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) με τον προσφορότερο τρόπο (fax, e-mail) για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Σε κάθε περίπτωση, η οικεία Διεύθυνση οφείλει να επιβεβαιώνει την παραλαβή του αιτήματος.
  1. 2. Για την εφαρμογή των ανωτέρω περιπτώσεων (παρ. 1, 2, και 3 της παρούσας ενότητας) απαιτείται η προσκόμιση από τους υποψηφίους πρόσφατου πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης και η κοινοποίηση στην Υπηρεσία του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου του/της συζύγου καθώς και τoυ αριθμού πρωτοκόλλου των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων, κατά περίπτωση.
  2. 3. Η δυνατότητα τροποποίησης της αίτησης-δήλωσης αναπληρωτή που περιγράφεται στις ανωτέρω περιπτώσεις (παρ. 1, 2, και 3 της παρούσας ενότητας) ισχύει μόνο στην περίπτωση που ο υποψήφιος εκπαιδευτικός δεν έχει ακόμη προσληφθεί.

Ενότητα 3. Απενεργοποίηση και εκ νέου ενεργοποίηση Αίτησης-Δήλωσης

 1. 1. Καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολ. έτους, δίνεται στον υποψήφιο εκπ/κό η δυνατότητα απενεργοποίησης της υποβληθείσας αίτησης-δήλωσης αναπληρωτή ή/και ωρομίσθιου εκπ/κού μέσω του (ιστοσελίδα: https://opsyd.sch.gr/).Σημειώνεται ότι η απενεργοποίηση της αίτησης πραγματοποιείται από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό, και δεν είναι δυνατή, για κανένα λόγο, η εκ νέου ενεργοποίησή της.
 2. 2. Οι εκπαιδευτικοί που προσλαμβάνονται κατά τη διάρκεια της εκπλήρωσης των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων και αδυνατούν για το λόγο αυτό να αναλάβουν υπηρεσία – σύμφωνα με την παρ. 17, άρθρο 59 του ν. 3966/2011, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 38 του ν. 4351/2015 (ΦΕΚ 164 Α΄) –, μπορούν να επανενεργοποιήσουν την αίτησή τους, υποβάλλοντας σχετική δήλωση στο αρμόδιο τμήμα της Κ.Υ. του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (Γενική Γραμματεία ΥΠ.Π.Ε.Θ. – Δ/νση Διοίκησης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας/Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης), αποκλειστικά εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την απόλυσή τους από το στρατό. Η εν λόγω δήλωση αποστέλλεται με τον προσφορότερο τρόπο είτε μέσω της Δ/νσης Εκπ/σης (με fax, e-mail), είτε από τον ίδιο τον εκπ/κό μέσω της δ/νσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) που έχει ορίσει στο ΟΠΣΥΔ. Σε κάθε περίπτωση, η οικεία Διεύθυνση ή ο ίδιος ο εκπ/κός, οφείλει να επιβεβαιώσει την παραλαβή του αιτήματος.
Loading...
 • europalso

  ideascentral