Τι ισχύει για τη συμπλήρωση ωραρίου εκπαιδευτικών ειδικοτήτων Α/θμιας Εκπαίδευσης.

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔07/09/2014 - 17:02 | Author: Newsroom

Αρκετοί συνάδελφοι, κυρίως Φυσικής Αγωγής και Αγγλικής Γλώσσας, με ρωτούν τι ισχύει για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου τους.
Συνάδελφοι, για να σταματήσει κάθε προχειρολογία και ανεύθυνη ερμηνεία των διατάξεων της σχετικής νομοθεσίας, σας παραθέτω αναλυτικά την ισχύουσα νομοθεσία από την οποία σαφέστατα προκύπτει, ότι οι εκπαιδευτικοί που δεν συµπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριό τους στην οργανική τους θέση θεωρούνται λειτουργικά υπεράριθμοι, οπότε προηγούνται απ’ όλους στην προσωρινή τοποθέτησή τους.

Το υφιστάμενο νοµικό πλαίσιο
 1. άρθρο 14, παρ. 14 του Ν. 1566/85: “∆ιδασκαλία µε µειωµένο ωράριο δεν επιτρέπεται, εκτός αν η συµπλήρωσή του δεν είναι αντικειµενικά δυνατή”.
 1. Άρθρο 14 παρ. 7 ΠΔ50/96: “Oι εκπαιδευτικοί που εξακολουθούν να είναι υπεράριθµοι µετά τις παραπάνω ρυθµίσεις παραµένουν στο σχολείο όπου κρίθηκαν ως υπεράριθµοι και διατίθενται σε άλλες σχολικές µονάδες για τη συµπλήρωση του ωραρίου τους σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 14 του N. 1566/1985. Για το σκοπό αυτό ανακοινώνονται από τις αρµόδιες ∆ιευθύνσεις τα σχολεία στα οποία υπάρχουν ανάγκες και καλούνται οι εκπαιδευτικοί µε αίτησή τους να δηλώσουν κατά σειρά προτίµησης όλα τα παραπάνω σχολεία. Η διάθεση αυτών γίνεται µε τη σειρά προτίµησης και το σύνολο των µονάδων µετάθεσής τους”.
 2. Άρθρο 14, παρ. 9 του Π.∆. 50/96 (όπως συµπληρώθηκε µε το Π.∆. 100/97): “Oι διατάξεις της παραγράφου 3, βii και της παραγράφου 7 εδάφ. B και 8 του άρθρου αυτού εφαρµόζονται αναλόγως και στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται ότι εκπαιδευτικοί δεν καλύπτουν το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας στην οργανική τους θέση (λειτουργικές υπεραριθµίες) κατά την έναρξη του σχολικού έτους και µέχρι της ρυθµίσεως της υπεραριθµίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου”
 3. Άρθρο 21, παρ. 5α του Ν. 3475/06: “Εκπαιδευτικοί των κλάδων Αγγλικής, Γαλλικής, Γερµανικής Γλώσσας, Καλλιτεχνικών Μαθηµάτων, Μουσικής, Φυσικής Αγωγής και Πληροφορικής, οι οποίοι υπηρετούν στην Πρωτοβάθµια ή στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση και δεν συµπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας διατίθενται από την Πρωτοβάθµια στη ∆ευτεροβάθµια και αντιστρόφως για τη συµπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου. Η διάθεση γίνεται µε απόφαση του ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης στην αρµοδιότητα του οποίου ανήκει ο εκπαιδευτικός, ύστερα από πρόταση του οικείου Υπηρεσιακού Συµβουλίου. Ο χρόνος διάθεσης θεωρείται ότι έχει διανυθεί στην οργανική τους θέση για τη θεµελίωση του δικαιώµατος µετάθεσης”
 4. Π.∆. 1/2003, παρ. 14): “Τα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συµβούλια (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) προτείνουν τη διάθεση εκπαιδευτικών για συµπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας σε σχολεία της ίδιας ∆ιεύθυνσης Εκπαίδευσης”
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Από τις παραπάνω διατάξεις προκύπτει ότι, οι εκπαιδευτικοί που δεν συµπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο στην οργανική τους θέση, θεωρούνται λειτουργικά υπεράριθµοι και διατίθενται µε απόφαση του Υπηρεσιακού Συµβουλίου σε άλλα σχολεία για συµπλήρωση ωραρίου. Η διάθεση των εκπαιδευτικών γίνεται µε τη σειρά προτίµησης και το σύνολο των µονάδων µετάθεσής τους.
Είμαι πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία
Ο αιρετός σας
Λεωνίδας Οικονομίδης ΑΙΡΕΤΟΣ ΠΥΣΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Loading...
 • Δίκτυο ανεξάρτητων διαφημίσεων
  loading...
 • europalso

  ideascentral