Τί είναι ο επικαιροποιημένος «Πλοηγός» του ΕΟΠΠΕΠ

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔02/06/2016 - 12:43 | Author: Newsroom

ΕΘΝΙΚΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ «ΠΛΟΗΓΟΣ»

Ένα σημαντικό μέσο διευκόλυνσης της εκπαιδευτικής κινητικότητας των πολιτών, αλλά και ένα εργαλείο υποστήριξης του έργου των εκπαιδευτικών και των Συμβούλων Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Η νέα επικαιροποιημένη βάση «Πλοηγός»

Το 2015 ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (διάδοχος φορέας του ΕΚΕΠ) με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πρόγραμμα Lifelong Learning Program κατά 75%) ξεκίνησε το έργο της επικαιροποίησης του περιεχομένου της Εθνικής Βάσης Εκπαιδευτικών Ευκαιριών «Πλοηγός».

Η επικαιροποίηση αυτή κρίθηκε αναγκαία αφενός διότι από την τελευταία επικαιροποίηση του περιεχομένου (23-12-2010) έγιναν αρκετές αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας μας (στα συστήματα της γενικής εκπαίδευσης, της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, της πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κλπ) και αφετέρου διότι επήλθαν σημαντικές αλλαγές στο κοινό πρωτόκολλο επικοινωνίας των Εθνικών Βάσεων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών της Ευρώπης με τη νέα Ευρωπαϊκή Πύλη Εκπαιδευτικών Ευκαιριών και Προσόντων (Database of Learning Opportunities and Qualifications in Europe), η οποία αντικατέστησε την πύλη Ploteus.

Το πρωτόκολλο αυτό αναφέρεται στα συγκεκριμένα πεδία – πληροφορίες με τα οποία περιγράφεται μια εκπαιδευτική ευκαιρία (π.χ. επίπεδο εκπαίδευσης, θεματικός τομέας κλπ) ανεξαρτήτως χώρας στην οποία παρέχεται και στις προδιαγραφές τις οποίες πρέπει να τηρούν τα πεδία αυτά (τι τιμές επιτρέπεται να πάρουν κλπ), ώστε οι εκπαιδευτικές ευκαιρίες να είναι εύκολα αναγνωρίσιμες και συγκρίσιμες από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.

Ως «εκπαιδευτική ευκαιρία» (learning opportunity) ορίζουμε τη δυνατότητα εκπαίδευσης που παρέχει ένα συγκεκριμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα και η οποία καταλήγει σε έναν διακριτό τίτλο σπουδών π.χ. Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ή 2ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Κοζάνης ή Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου ΙΕΚ Ξάνθης.

Τα περιεχόμενα του «Πλοηγού»

Η νέα επικαιροποιημένη βάση του «Πλοηγού» περιλαμβάνει πληροφορίες στην ελληνική και αγγλική γλώσσα για ευκαιρίες εκπαίδευσης και κατάρτισης που παρέχονται σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης της χώρας μας και αναφέρονται τόσο στην αρχική εκπαίδευση, κατά τα πρώτα στάδια της ζωής του ατόμου, πριν από την είσοδό του στην αγορά εργασίας, όσο και στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του ατόμου και οι οποίες αφορούν σε όλους τους τύπους εκπαίδευσης (πλήρους ή μερικής φοίτησης, εξ’ αποστάσεως, διαζώσης κλπ). Ενδεικτικά ο «Πλοηγός» μετά την πλήρη ανανέωσή του θα περιέχει:

 • Νηπιαγωγεία και Δημοτικά όλων των τύπων (κλασικά, ολοήμερα, διαπολιτισμικά, μειονοτικά κλπ)
 • Γυμνάσια όλων των τύπων (ημερήσια, εσπερινά, διαπολιτισμικά, καλλιτεχνικά κλπ)
 • Λύκεια όλων των τύπων (γενικά, επαγγελματικά, ημερήσια, εσπερινά, ειδικής αγωγής κλπ)
 • Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)
 • Ανώτερες Σχολές (π.χ. Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, Τουριστικές Σχολές Σχολές Δραματικής Τέχνης κλπ)
 • Πανεπιστήμια (προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα)
 • Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Στρατιωτικές Σχολές
 • Κλπ

Για κάθε εκπαιδευτική ευκαιρία περιλαμβάνονται δεδομένα για τα εξής πεδία:

– ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ

– ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΩΡΑΣ

– ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΑ

– ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ – ΑΓΓΛΙΚΑ

– ΜΗ ΠΡΟΤΙΜΩΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ (ΣΥΝΩΝΥΜΑ ή ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ

– ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ

– ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ

– URL ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ

– ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

– ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ

– ΓΛΩΣΣΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

– ΕΠΙΠΕΔΟ EQF

– ΕΠΙΠΕΔΟ NQF

– ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΣ

– ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

– ΤΥΠΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

– ΔΙΑΡΚΕΙΑ

– ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

– ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

– ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΟΝΤΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΑ

– ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΟΝΤΟΣ – ΑΓΓΛΙΚΑ

– ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ

– ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

– ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ

– ΧΟΡΗΓΙΕΣ / ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

– ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΑΡΟΧΟΥ

– ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΑΡΟΧΟΥ

– ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΟΧΟΥ

– ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

– ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ

– ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

Σε ποιους απευθύνεται;

Η νέα επικαιροποιημένη βάση του «Πλοηγού» απευθύνεται σε μια ποικιλία τελικών χρηστών με διαφορετικές ανάγκες που όλοι τους, όμως, ενδιαφέρονται να λάβουν έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση για δυνατότητες εκπαίδευσης και κατάρτισης σε κάποια φάση της ζωής τους, όπως λόγου χάρη:

 • σπουδαστές δευτεροβάθμιας γενικής ή επαγγελματικής εκπαίδευσης που αναζητούν πληροφορίες για σπουδές ανώτερης ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Πανεπιστήμια, ΤΕΙ)
 • φοιτητές ή απόφοιτους που ενδιαφέρονται για μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό
 • σπουδαστές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που ενδιαφέρονται για σπουδές επαγγελματικής εκπαίδευσης σε ΕΠΑΛ ή ΙΕΚ
 • γονείς που ενδιαφέρονται για σχολεία πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με σκοπό την εγγραφή του παιδιού τους
 • εκπαιδευτικούς και συμβούλους σταδιοδρομίας που βοηθούν τους νέους ή τους ενήλικες στη λήψη εκπαιδευτικών αποφάσεων και στην αναζήτηση πληροφόρησης για κατευθύνσεις σπουδών και συναφή επαγγέλματα.

Τα πλεονεκτήματα του «Πλοηγού»

Τα πλεονεκτήματα της Εθνικής Βάσης Εκπαιδευτικών Ευκαιριών «Πλοηγός» είναι πολλά, ειδικά αν αξιοποιηθεί σωστά από τους τελικούς χρήστες (μαθητές, σπουδαστές κλπ) και τους λειτουργούς της εκπαίδευσης. Το κυριότερο πλεονέκτημα είναι ότι στον «Πλοηγό» μπορεί κανείςνα αναζητήσει πληροφορίες για ευκαιρίες εκπαίδευσης – κατάρτισης βάσει κριτηρίων που προσαρμόζονται στις δικές του ανάγκες.

Λόγου χάρη μπορεί να αναζητήσει πληροφορίες για εκπαιδευτικές ευκαιρίες που αφορούν σε συγκεκριμένο αντικείμενο (π.χ. υπολογιστές) και παρέχονται σε συγκεκριμένο επίπεδο (π.χ. στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ή ανεξαρτήτως επιπέδου. Μπορεί να εξειδικεύσει την αναζήτησή του επιλέγοντας συγκεκριμένη περιοχή της Ελλάδας, συγκεκριμένη διάρκεια ή συγκεκριμένο τύπο σπουδών (π.χ. πλήρους ή μερικής φοίτησης, εξ’ αποστάσεως κλπ) ή ακόμα να αναζητήσει πληροφορίες με λέξεις – κλειδιά (π.χ. πληροφορική).

Ένα άλλο πλεονέκτημα είναι ότι μέσω του «Πλοηγού» μπορεί κανείς να αναζητήσει ευκαιρίες εκπαίδευσης και κατάρτισης τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό. Ειδικότερα ο Πλοηγός συνδέεται μαζί με τις αντίστοιχες εθνικές βάσεις των άλλων ευρωπαϊκών χωρών με την κοινή Ευρωπαϊκή πύλη Εκπαιδευτικών Ευκαιριών και Προσόντων (Database of Learning Opportunities and Qualifications in Europe) http://ec.europa.eu/ploteus/el επιτρέποντας τόσο στους ξένους πολίτες να αναζητήσουν ευκαιρίες και τίτλους εκπαίδευσης στη χώρας μας, όσο και στους Έλληνες πολίτες να αναζητήσουν ευκαιρίες και τίτλους εκπαίδευσης σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άλλα πλεονεκτήματα του «Πλοηγού» είναι η δυνατότητα σύγκρισης των εκπαιδευτικών ευκαιριών με σκοπό την επιλογή της «καλύτερης», αλλά και η συνεχής επικαιροποίηση της βάσης με τη συμμετοχή των ίδιων των φορέων παροχής εκπαιδευτικών ευκαιριών.

Για τον σκοπό αυτό ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), ο οποίος είναι υπεύθυνος για την διαχείριση και την επικαιροποίηση της βάσης «Πλοηγός», ακολουθεί μια συγκεκριμένη διαδικασία σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και τους ορισμένους εκπροσώπους των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΑΕΙ, ΤΕΙ, Ανώτερες σχολές, ΙΕΚ κλπ) για την συγκέντρωση, τον ποιοτικό έλεγχο, την εισαγωγή στη βάση και την δημοσίευση των εκπαιδευτικών ευκαιριών, ενώ στο μέλλον προβλέπεται η επικαιροποίηση των στοιχείων να γίνεται από τα ίδια τα εκπαιδευτικά ιδρύματα μέσω της παροχής σε αυτά από τον ΕΟΠΠΕΠ κωδικών πρόσβασης στο σύστημα του «εσωτερικού χρήστη» της βάσης.

Ο ΕΟΠΠΕΠ θα κρατήσει το αποκλειστικό δικαίωμα της «επικύρωσης» (δημοσίευσης στο διαδίκτυο) με σκοπό τη διατήρηση του τελικού ποιοτικού ελέγχου και της εγκυρότητας των δεδομένων βάσει και του ευρωπαϊκού πρωτοκόλλου εθνικών βάσεων δεδομένων εκπαιδευτικών ευκαιριών.

Δείτε ΕΔΩ τον πλοηγό

Loading...
 • Δίκτυο ανεξάρτητων διαφημίσεων
  loading...
 • europalso

  ideascentral

  ideascentral