Τι απαντά το Ι.Ε.Π. για τα δημοσιεύματα για τα νέα προγράμματα σπουδών του Γενικού Λυκείου

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔23/01/2015 - 20:35 | Author: Newsroom

ΙΕΠ: για τα νέα προγράμματα σπουδών του Γενικού Λυκείου

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) με αφορμή δημοσιεύματα για τα νέα προγράμματα σπουδών του Γενικού Λυκείου ανακοίνωσε τα εξής:

Ι.

Το Ι.Ε.Π., σύμφωνα με τον ιδρυτικό του νόμο 3966/11, είναι επιτελικός, επιστημονικός φορέας που γνωμοδοτεί και εισηγείται για θέματα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Μετά τις συζητήσεις και αποφάσεις που ελήφθησαν στο Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Σ.Π.Δ.Ε.) για θέματα αλλαγών στο δημοτικό σχολείο και μετά από σχετικό αίτημα του κ. Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, το Ι.Ε.Π εισηγήθηκε:

α) τρόπους εφαρμογής του «Κοινωνικού Σχολείου» με δράσεις που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του Ωρολογίου Προγράμματος των Σχολείων και

β) εισαγωγή της μελέτης – εμπέδωσης μαθημάτων στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα των Δημοτικών Σχολείων. Σχετικές προτάσεις του Ι.Ε.Π. που περιλαμβάνονται στην Πράξη του Δ.Σ. 4/15-1-2015 και οι οποίες επισημαίνεται ότι δεν είναι δεσμευτικές για τον Υπουργό ελήφθησαν υπόψη κατά την έκδοση των Υπουργικών Αποφάσεων Φ.12/45/8338/Δ1/19.01.2015 και Φ.12/44/8473/Δ1/19.01.2015 αντίστοιχα.».

ΙΙ. Οι διαδικασίες για την εκπόνηση και την αξιολόγηση των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών του Γενικού Λυκείου ξεκίνησαν τον Ιούλιο του 2014 με ορίζοντα ολοκλήρωσης τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους. Σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και το χρονοδιάγραμμα της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης «Νέο Σχολείο – Νέο Πρόγραμμα Σπουδών» ολοκληρώθηκαν εντός του καθορισμένου χρόνου από εξωτερικούς συνεργάτες -που ορίστηκαν με διαδικασίες απόλυτης διαφάνειας και αξιοκρατίας- τα νέα προγράμματα Γενικού Λυκείου.

Στη συνέχεια παραδόθηκαν στο Ι.Ε.Π. (από μέσα Δεκεμβρίου μέχρι και 5 Ιανουαρίου 2015) οι Εισηγήσεις ποιοτικής παραλαβής (πρακτικά ποιοτικής επάρκειας και παιδαγωγικής καταλληλότητας) από τις προβλεπόμενες Επιτροπές Αξιολόγησης. Ακολούθησε η ποσοτική παραλαβή των παραδοτέων από Επιτροπή, που συγκροτήθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και πληρούσε όλες τις προϋποθέσεις για την ποσοτική παραλαβή του συγκεκριμένου έργου που της ανατέθηκε.

Να σημειωθεί ότι από το χρονοδιάγραμμα της Πράξης προβλεπόταν να ολοκληρωθεί εντός του Ιανουαρίου: η έγκριση των Προγραμμάτων Σπουδών από το Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., η προώθηση για την έγκρισή τους από την πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ. και η έκδοση των σχετικών υπουργικών αποφάσεων. Όλα τα ανωτέρω όφειλαν να έχουν ολοκληρωθεί εντός συγκεκριμένων προθεσμιών, επειδή έπεται διεθνής διαγωνισμός για τη συγγραφή όλων των βιβλίων και των τριών τάξεων του Γενικού Λυκείου, ο οποίος απαιτεί τουλάχιστον οκτώ (08) μήνες για την ολοκλήρωσή του, ώστε να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος συγγραφής από εξωτερικούς αναδόχους. Με την ολοκλήρωση του διαγωνισμού τα βιβλία αυτά πρέπει να παραδοθούν στο Ι.Ε.Π., να αξιολογηθούν και στη συνέχεια να εγκριθούν και να αποπληρωθούν το αργότερο μέχρι τις 31-12-2015.

Επιπλέον, πρέπει έγκαιρα να παραχθεί, να εκτυπωθεί και να σταλεί στα σχολεία το αναγκαίο διδακτικό υλικό για τη Γ’ Τάξη Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2015-2016. Επισημαίνεται ότι μη τήρηση του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος της ως άνω Πράξης θα έχει ως συνέπεια: α) να μην υπάρχει το αναγκαίο διδακτικό υλικό για τη Γ’ Τάξη Γενικού Λυκείου για την επόμενη σχολική χρονιά 2015-2016 και

β) τη ματαίωση όλης της Πράξης «Νέο Σχολείο-Νέο Πρόγραμμα Σπουδών» που, πέραν των άλλων, οδηγεί σε καταλογισμό του συνόλου των δαπανών για παραδοτέα που έχουν ολοκληρωθεί στον κρατικό προϋπολογισμό.

Loading...
  • europalso

    ideascentral