Τι αναφέρεται για το Σύλλογο Διδασκόντων και τους Διευθυντές Σχολείων στην πρόταση του Yπ. Παιδείας

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔23/10/2017 - 16:31 | Author: Newsroom

Εκτενή αναφορά στο Σύλλογο Διδασκόντων και τους γίνεται στο σχέδιο που έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Παιδείας. Όπως αναφέρεται σε αυτό με την πρόταση του Υπουργείου δομούνται, προάγονται και ενισχύονται:

Η Παιδαγωγική Αυτονομία της Σχολικής Μονάδας, με την ενίσχυση των αρμοδιοτήτων του Συλλόγου Διδασκόντων και του Διευθυντή του Σχολείου. Πιο αναλυτικά: Σύλλογος Διδασκόντων και Διευθυντές Σχολικών Μονάδων Ο Σύλλογος Διδασκόντων αποτελείται από το σύνολο των εκπαιδευτικών που διδάσκουν σε μια σχολική μονάδα, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και συνιστά το κυρίαρχο όργανο διοίκησης σε αυτή. Έχει αποφασιστικές, γνωμοδοτικές, παιδαγωγικές και διαχειριστικές αρμοδιότητες, λειτουργεί στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής νομοθεσίας και των κείμενων διατάξεων, προσδίδοντας δημοκρατικό χαρακτήρα στην άσκηση διοίκησης ως συνδιαμορφωτής της εκπαιδευτικής πολιτικής. Έχει την ευθύνη να υλοποιεί τους σκοπούς και τους στόχους της εκπαίδευσης, όπως αυτοί περιγράφονται στο πρώτο άρθρο του ν. 1566/85 και ορίζει και διατυπώνει το παιδαγωγικό όραμα της συγκεκριμένης σχολικής μονάδας, σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (στελέχη εκπαίδευσης, γονείς, μαθητές, τοπική κοινότητα). Έχει την ευθύνη του σχεδιασμού του προγραμματισμού και της αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας. Στο πλαίσιο αυτό επιδιώκει τη βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου εκπαιδευτικού έργου, εντοπίζει και αναλύει στην πορεία υλοποίησης του προγραμματισμού τα σημεία υπεροχής, τα προβλήματα και τις αδυναμίες που προέκυψαν κατά την υλοποίηση δράσεων και δραστηριοτήτων και μέσα από συμμετοχικές-συνεργατικές διαδικασίες αναστοχασμού, αποτιμά το συνολικό εκπαιδευτικό έργο εστιάζοντας στην επίλυση προβλημάτων που προέκυψαν, αναδιατυπώνοντας ή/και αναπλαισιώνοντας τους στόχους του αρχικού εκπαιδευτικού προγραμματισμού. Διαμορφώνει τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του σχολείου λαμβάνοντας υπόψη του τις προτάσεις των μαθητών και των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων, καθώς η τήρησή του αφορά όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας και εδράζεται στις αρχές της δημοκρατίας, της ισότητας, της ελευθερίας έκφρασης και της παροχής ίσων ευκαιριών για όλους στη μάθηση. Στοχεύει στη σύνδεση της σχολικής μονάδας με την τοπική κοινωνία, αναπτύσσει δεσμούς συνεργασίας με τοπικούς οργανισμούς και επιδιώκει διασύνδεση με πανεπιστημιακά ιδρύματα και υποστηρικτικές δομές της οικείας διοικητικής περιφέρειας, αλλά και της ευρύτερης κοινότητας, με σκοπό να αποτελέσουν υποστηρικτικό βραχίονα του σχολείου. Ο Σύλλογος Διδασκόντων με τις δράσεις, τις ενέργειες και τις αποφάσεις του προάγει την εκπαίδευση την αειφορία, υπερασπίζεται τη διαφορετικότητα και δρα οργανωμένα και συστηματικά, σε συνεργασία με τους άλλους εμπλεκόμενους φορείς, για τον σχολικό/κοινωνικό εγγραμματισμό, την προώθηση της ενταξιακής εκπαίδευσης και την εξάλειψη των ανισοτήτων.

Συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον μία (1) φορά το μήνα για την αντιμετώπιση όλων των ζητημάτων αρμοδιότητάς του και για να φέρει σε πέρας τον προγραμματισμό, τη διαμορφωτική και τελική αποτίμηση της δράσης του μέσα από συλλογικές και συνεργατικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Διευθυντής/ντρια σχολικής μονάδας Ο/Η Διευθυντής/ντρια της σχολικής μονάδας ασκεί διοικητικά, επιστημονικά και παιδαγωγικά καθήκοντα και επιτελεί τον ρόλο του συνεργαζόμενος με τον Σύλλογο Διδασκόντων, τα κέντρα υποστήριξης ΠΕΚΕΣ, ΚΕΣΥ & ΚΕΑ, τα στελέχη της Διοίκησης, τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, τους μαθητές, εκπροσώπους της επιστημονικής κοινότητας και φορείς της τοπικής κοινωνίας. Σε συνεργασία με τον Σύλλογο Διδασκόντων έχει την ευθύνη του συντονισμού της διαδικασίας διαμόρφωσης και υλοποίησης του εκπαιδευτικού σχεδιασμού του σχολείου και της διαδικασίας προγραμματισμού και αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου, υποστηρίζει την οργάνωση και λειτουργία της σχολικής μονάδας, συμβάλλει στη σχολική αποτελεσματικότητα και ενισχύει την εφαρμογή καινοτομιών που αφορούν σε εναλλακτικές παιδαγωγικές και διδακτικές μεθόδους, με τη διαμόρφωση και εφαρμογή αντισταθμιστικών προγραμμάτων, την ενδοσχολική επιμόρφωση, την αξιοποίηση και χρήση των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία, τη διεύρυνση της συνεργασίας με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, καθώς και την ανάπτυξη συνεργειών με φορείς της τοπικής κοινότητας. Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για θέματα εκπαιδευτικά, διοικητικά, διαχειριστικά και φροντίζει η λήψη αποφάσεων να είναι συμμετοχική και προϊόν της συλλογικής απόφασης όλου του εκπαιδευτικού προσωπικού, ώστε να οδηγεί σε αποτελεσματικές στρατηγικές αντιμετώπισης των προβλημάτων της σχολικής μονάδας και στην καλύτερη οργάνωση της λειτουργίας της. Τι άλλο αναφέρεται για το σύλλογο διδασκόντων Προγραμματισμός & Αποτίμηση Εκπαιδευτικού Έργου Ο Σύλλογος Διδασκόντων, κατά την έναρξη του σχολικού έτους συνεδριάζει για τη σύνταξη του προγραμματισμού και δύναται να καλεί στελέχη του ΠΕΚΕΣ, του ΚΕΣΥ ή του ΚΕΑ, μέλη ΔΕΠ ή εκπροσώπους επιστημονικών, κοινωνικών ή πολιτιστικών φορέων, που κατά την κρίση του θα συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός κατάλληλου σχεδίου δράσης για την επίτευξη των στόχων του εκπαιδευτικού έργου.

Για την επιλογή των στόχων του σχεδίου δράσης λαμβάνεται υπόψη η έκθεση αποτίμησης της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Η τελική επιλογή των στόχων συνδιαμορφώνεται, μετά από διερεύνηση των θεμάτων που απασχολούν το σύλλογο διδασκόντων και μετά από τη συνεκτίμηση των προτάσεων όλων των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας. Στο τέλος του σχολικού έτους ο Σύλλογος Διδασκόντων αποτυπώνει την κριτική αποτίμηση του παραγόμενου εκπαιδευτικού έργου στη σχολική μονάδα, με μοναδικό σκοπό τη βελτίωσή του προς όφελος των μερών της σχολικής κοινότητας. Εστιάζει ιδιαίτερα στην αποτελεσματική επίτευξη των διατυπωμένων στόχων, στον εντοπισμό των προβλημάτων και δυσκολιών που ενδεχομένως προέκυψαν σε όλες τις φάσεις της εφαρμογής του σχεδίου δράσης καθώς και στον τρόπο αντιμετώπισής τους, ώστε τα νέα δεδομένα να αποτελέσουν πηγή ανατροφοδότησης. Σχολικό Συμβούλιο Σε κάθε σχολική μονάδα λειτουργεί Σχολικό Συμβούλιο, στο οποίο προεδρεύει ο Διευθυντής του σχολείου και αποτελείται από: α) τον Σύλλογο Διδασκόντων, β) το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, γ) τον εκπρόσωπο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη Σχολική Επιτροπή και δ) τρεις (3) εκπροσώπους των μαθητικών κοινοτήτων, που ορίζονται με απόφαση του συμβουλίου τους, για τα Σχολικά Συμβούλια των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ομάδες Σχολείων Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ορίζουν ομάδες όμορων σχολείων και κάθε σχολική μονάδα εκπροσωπείται στην Ομάδα Σχολείων από τον Διευθυντή και τον Υποδιευθυντή ή όπου δεν προβλέπεται από έναν εκπαιδευτικό, ο οποίος επιλέγεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων. Τα ολιγοθέσια σχολεία εκπροσωπούνται μόνο από τον Προϊστάμενο τους. Οι εκπρόσωποι των σχολικών ομάδων της συνεργαζόμενης Ομάδας Σχολείων πραγματοποιούν κοινές συσκέψεις τουλάχιστον τρεις (3) φορές στη διάρκεια του σχολικού έτους, κατά τις οποίες ανταλλάσσονται ιδέες, προτάσεις, προβληματισμοί γύρω από την ανάπτυξη πρωτοβουλιών και δράσεων για την επίλυση παιδαγωγικών ζητημάτων. Οι Σύλλογοι Διδασκόντων των ομάδων σχολείων βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία και αλληλοενημέρωση σχετικά με επιμορφωτικές πρωτοβουλίες, δράσεις, συμμετοχή σε ποικίλα παιδαγωγικά προγράμματα με στόχο την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη κοινή εμπλοκή των εκπαιδευτικών τους κοινοτήτων. Οι εκπαιδευτικοί μιας σχολικής μονάδας μπορούν να παρακολουθήσουν, να υποστηρίξουν ή να συμμετάσχουν σε προγράμματα των άλλων σχολικών μονάδων της ομάδας σχολείων.

Loading...
  • europalso

    ideascentral