Τί αλλάζει στους πίνακες αναπληρωτών

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔03/12/2015 - 11:09 | Author: Newsroom

Τί αλλάζει στους πίνακες αναπληρωτών από τις ρυθμίσεις που ψηφίστηκαν χθες από τη Βουλή. Στους πίνακες του 2016-17 θα εμφανιστεί και η προϋπηρεσία 2 σχολικών ετών 2010-11 και 2011-12.

Προϋπηρεσία αναπληρωτών

Η παρ. 4 του άρθρου 5Α του ν. 3848/2010 (Α΄ 71), όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε µε το άρθρο 5 του ν.4283/2014 (Α΄ 189), καταργείται.

Από το σχολικό έτος 2016-2017 η διανυθείσα από 1.9.2010 και εντεύθεν υπηρεσία των προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών προσµετράται και οι σχετικοί ενιαίοι πίνακες προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών ανασυντάσσονται αναλόγως. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος κάθε αντίθετη διάταξη καταργείται.

Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

Το δεύτερο εδάφιο του στοιχείου ν΄ της περίπτωσης β΄ της παρ. 34 του άρθρου 6 του ν. 3027/2002 (Α΄ 152), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «Η προϋπηρεσία των ωροµισθίων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας προσµετράται, σύµφωνα µε τα ισχύοντα για τους ωροµίσθιους εκπαιδευτικούς των λοιπών δηµόσιων σχολείων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ανά κλάδο, ειδικότητα και βαθµίδα εκπαίδευσης.»

Άρση της ποινής του διετούς αποκλεισμού

Οι περιπτώσεις α΄ και β΄ της παρ. 17 του άρθρου 59 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118) αντικαθίστανται ως εξής: «

α) Εκπαιδευτικοί οι οποίοι προσλαµβάνονται στα σχολεία πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου διαγράφονται από τους πίνακες αναπληρωτών για το σχολικό έτος που διανύεται κατά την ανακοίνωση της πρόσληψης, εφόσον δεν αναλαµβάνουν για οποιονδήποτε λόγο υπηρεσία εντός πέντε (5) ηµερών από την ανακοίνωση της πρόσληψής τους ή αναλαµβάνουν υπηρεσία και παραιτούνται κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους.

β) Οι διατάξεις της προηγούµενης περίπτωσης δεν εφαρµόζονται για τους εκπαιδευτικούς που προσλαµβάνονται κατά τη διάρκεια της εκπλήρωσης των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων και αδυνατούν για το λόγο αυτό να αναλάβουν υπηρεσία.» Η ισχύς της παραγράφου αυτής άρχεται από το σχολικό έτος 2016-2017.

Άδειες για αναπληρωτές

Το άρθρο 60 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26), όπως έχει αντικατασταθεί µε την παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4210/ 2013 (Α΄ 254), εφαρµόζεται και για τους προσωρινούς αναπληρωτές εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.

Στους προσωρινούς αναπληρωτές εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µπορεί να χορηγούνται άδειες µικρής χρονικής διάρκειας για συµµετοχή σε συνέδρια, συνδιασκέψεις, σεµινάρια και κάθε είδους συναντήσεις επιστηµονικού χαρακτήρα στο εσωτερικό, εφόσον η συµµετοχή κρίνεται συµφέρουσα για την υπηρεσία. Οι άδειες αυτές χορηγούνται από το προβλεπόµενο για τους τακτικούς εκπαι- δευτικούς όργανο και µε την ίδια διαδικασία, µε αποδο- χές για όλο το χρόνο κατά τον οποίο ο εκπαιδευτικός µε- τέχει στις εν λόγω δραστηριότητες. Στο χρόνο αυτόν προστίθενται οι ηµέρες που είναι αναγκαίες για τη µετά- βαση και την επιστροφή του εκπαιδευτικού.

Loading...
  • Δίκτυο ανεξάρτητων διαφημίσεων
    loading...
  • europalso

    ideascentral

    ideascentral