• Τα προσόντα διορισμού στα ΙΕΚ Υπουργείου Υγείας

  ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔 Ιούλιος 7, 2016 16:47 μμ

  Προσόντα διορισμού

  Τα στις θέσεις Εκπαιδευτικού προσωπικού των αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας ορίζονται κατά κλάδους ως εξής:

  α) Κλάδος ΠΕ 14 Εκπαιδευτικός/Πτυχίο Α.Ε.Ι.

  Σχολής Επιστημών Υγείας Τμήματος Νοσηλευτικής ή ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής.

  β) Κλάδος ΠΕ 18 Εκπαιδευτικός/Πτυχίο των πρώην Ανωτέρων Σχολών Αδελφών Νοσοκόμων 3ετούς φοίτησης αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή πτυχίο Νοσηλευτικής των Τ.Ε.Ι. ή ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής

  γ) Κλάδος ΠΕ 17 Εκπαιδευτικός/Πτυχίο των πρώην Ανωτέρων Σχολών Επισκεπτριών και Νοσοκόμων 4ετούς φοίτησης αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής.

  Μετά την πρώτη εφαρμογή της παρούσης, όσοι καταλαμβάνουν θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού, εκτός των ανωτέρω προσόντων, πρέπει να κατέχουν πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια για την επαγγελματική κατάρτιση στο πλαίσιο της Διά Βίου Μάθησης, όπως προσδιορίζεται σχετικά στο εκάστοτε ισχύον πιστοποι-ημένο Επαγγελματικό Περίγραμμα Εκπαιδευτή.

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ (ΑΡΘΡΟ)

  Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site ! • greekteachers.gr