Στο ΟΠΣΥΔ οι αιτήσεις για την Ενισχυτική Διδασκαλία 2016 2017

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔16/12/2016 - 12:01 | Author: Newsroom

Εναρξη της 2016-2017 – υποψήφιων διδασκόντων στο

Καλούνται οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ12.08 και ΠΕ06, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στους κυρωμένους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών γενικής εκπαίδευσης, σχολικού έτους 2016-2017, και επιθυμούν να απασχοληθούν ως διδάσκοντες στην για το σχολικό έτος 2016-2017, με αμοιβές που αντιστοιχούν σε εκείνες των αναπληρωτών μειωμένου ωραρίου ή/και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2016 έως και Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2016 στο

Από την παρούσα διαδικασία εξαιρούνται: α) όσοι έχουν ήδη προσληφθεί ως αναπληρωτές (πλήρους ή μειωμένου ωραρίου) κατά το τρέχον σχολικό έτος. Σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται όσοι, κατόπιν πρόσληψης, για οποιονδήποτε λόγο δεν έχουν αναλάβει υπηρεσία ή έχουν παραιτηθεί, καθώς και εκείνοι των οποίων η πρόσληψη έχει ανακληθεί. β) όσοι έχουν απενεργοποιήσει την αίτησή τους βάσει της οποίας συντάχθηκε και κυρώθηκε ο Ενιαίος Πίνακας Αναπληρωτών για το σχολικό έτος 2016-2017.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ -ΔΗΛΩΣΗΣ

Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί εισέρχονται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ), https://opsyd.sch.gr/ και συμπληρώνουν την ηλεκτρονική αίτηση για την Ενισχυτική Διδασκαλία επιλέγοντας μία (1) Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αυτή στην οποία επιθυμούν να εργαστούν.

Στην παρούσα επισυνάπτεται πίνακας Σ.Κ.Α.Ε. – Εκπαιδευτικών όπου οι υποψήφιοι μπορούν να ενημερωθούν για την κατανομή Σ.Κ.Α.Ε.- Εκπαιδευτικών ανά Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με βάση το σχεδιασμό των Περιφερειακών Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης στο πλαίσιο κατανομής πιστώσεων Σ.Κ.Α.Ε.Εκπαιδευτικών 2016-2017.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ e-aitisi.sch.gr

Η μαζί με τα δηλωθέντα στοιχεία αυτής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986.

– Οι υποψήφιοι, πριν συμπληρώσουν και υποβάλουν την αίτησή τους, παρακαλούνται να διαβάσουν με προσοχή την υπ΄ αριθμ. 169770/Δ2/12.10.2016 (ΦΕΚ 3406 Β΄) Υπουργική Απόφαση «Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως προς την Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2016-2017», καθώς και την παρούσα εγκύκλιο στο σύνολό της.

– Οι κυρωμένοι ενιαίοι πίνακες αναπληρωτών είναι αναρτημένοι στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://e-aitisi.sch.gr/

– Έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης αλλά δεν μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία σε περίπτωση πρόσληψής τους αν εξακολουθούν να διατηρούν την ιδιότητά τους: Οι μετέχοντες σε εταιρείες και οι έχοντες την εμπορική ιδιότητα, όσοι είναι ιδιοκτήτες φροντιστηρίων ή διδάσκουν.

– Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν και θα προσληφθούν δεν μπορούν ταυτόχρονα και κατά την διάρκεια της Ενισχυτικής Διδασκαλίας να έχουν σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ως αναπληρωτές πλήρους ή μειωμένου ωραρίου, ή ωρομίσθιοι) με οποιαδήποτε Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας, ή να εργάζονται σε κάποιο άλλο πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

– Η επιλογή των υποψηφίων από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα γίνει με βάση τη σειρά κατάταξής τους στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών.

– Όσον αφορά την επιλογή των υποψηφίων για την διδασκαλία του μαθήματος της Χημείας (ΠΕ04.02 και ΠΕ12.08), μετά την υποβολή αιτήσεων θα συνταχθεί στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κοινός, ενιαίος πίνακας κατάταξης όπου θα προτάσσονται οι υποψήφιοι του κλάδου ΠΕ04.02. Η επιλογή θα γίνει με βάση την σειρά κατάταξης των υποψηφίων στον κοινό ενιαίο πίνακα.

– Η μη παρουσίαση ενός επιλεγέντα υποψηφίου σε μία Δ.Δ.Ε. ή η παραίτησή του μετά την υπογραφή της σύμβασης δεν επιφέρει ποινή σχετικά με τη θέση του στον Ενιαίο Πίνακα Αναπληρωτών.

Η Ενισχυτική Διδασκαλία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο της Πράξης «Ενισχυτική διδασκαλία στη Β/θμια Εκπαίδευση, σχολικό έτος 2016-2017» στους ΑΠ 6, 8 & 9 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020».

Loading...
  • europalso

    ideascentral