ΣτΕ για μετατάξεις: Παραμένουν σε ισχύ για μη κοινές ειδικότητες και διοικητικές θέσεις – Ακυρώνονται για κοινές ειδικότητες

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔12/02/2018 - 16:49 | Author: Newsroom

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΑΠΟΦΑΣΗ

ΤΟ

ΤΜΗΜΑ Γ΄

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 26 Ιανουαρίου 2017, με την εξής σύνθεση: Αικ. Σακελλαροπούλου, Αντιπρόεδρος, Προεδρεύουσα, σε αναπλήρωση της Προέδρου του Τμήματος, που είχε κώλυμα, Θ. Τζοβαρίδου, Δ. Εμμανουηλίδης, Σύμβουλοι, Γ. Ζιάμος,
Β. Γκέρτσος, Πάρεδροι. Γραμματέας η Δ. Τετράδη, Γραμματέας του Γ΄ Τμήματος.

Για να δικάσει την από 4 Νοεμβρίου 2013 αίτηση: των: 1) Δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Ο.Κ.Π.Ε.)», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη (Προξένου Κορομηλά 51), η οποία παρέστη με τη δικηγόρο Όλγα Βλόντζου (Α.Μ. 5469 Δ.Σ. Θεσσαλονίκης) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου κ α ι

Α φ ο ύ μ ε λ έ τ η σ ε τ α σ χ ε τ ι κ ά έ γ γ ρ α φ α

Σ κ έ φ θ η κ ε κ α τ ά τ ο ν Ν ό μ ο

1. Επειδή, για την άσκηση της κρινόμενης αίτησης έχει καταβληθεί το νόμιμο παράβολο (βλ. 3416675, 1312815/2013 ειδικά έντυπα σειράς Α΄).

2. Επειδή, με την αίτηση αυτή ζητείται η ακύρωση των εξής πράξεων: α) της 119655/Δ1/30.8.2013 απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Γ΄ 986/3.9.2013) περί υποχρεωτικής 3.122 της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (εφεξής Δ.Ε.) σε θέσεις εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (εφεξής Π.Ε.), β) της 111967/Δ2/13.8.2013 απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄ 1977/13.8.2013) με τίτλο «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη, εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων Υ.ΠΑΙ.Θ.» και γ) της 144051/Δ1/7.10.2013 απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄ 2531/8.10.2013) με τίτλο «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε.».

3. Επειδή, από την αίτηση παραιτήθηκαν οι αιτούντες, κατά σειρά δικογράφου, 10, 11, 15 και 16 με την Π 3751/13.10.2016 δήλωση παραίτησης της υπογράφουσας το δικόγραφο της αιτήσεως δικηγόρου, και 2, 3, 4, 7, 8 και 14 με προφορική δήλωση στο ακροατήριο της αυτής δικηγόρου. Επομένως, ως προς τους αιτούντες αυτούς, η δίκη πρέπει να καταργηθεί, σύμφωνα με το άρθρο 30 παρ. 1 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8).

4. Επειδή, στο άρθρο 16 κεφ. Β΄ του ν. 1566/1985 (Α΄ 167) με τίτλο «Μεταθέσεις», όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 5 παρ. 1 και 2 του ν. 1824/1988 (Α΄ 296) και το άρθρο πρώτο παρ. Θ υποπαρ. Θ2.2 του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), ορίζονται τα εξής: «1. Οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μετατίθενται: «α) Για το συμφέρον της εθνικής οικονομίας και την ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος και με δαπάνη του Δημοσίου από Διεύθυνση σε Διεύθυνση Εκπαίδευσης, από σχολείο σε σχολείο σε όλη την επικράτεια ανεξαρτήτως βαθμίδας εκπαίδευσης και οργανικής θέσης με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε περιπτώσεις υπεραριθμίας. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, ορίζονται η διαδικασία και τα κριτήρια, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται τα έτη προϋπηρεσίας, η οικογενειακή κατάσταση και άλλα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη διενέργεια των μεταθέσεων β) … γ) εξαιτίας υπεραριθμίας στο σχολείο ή στα σχολεία του νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος και με δαπάνη του Δημοσίου. […]. 2. Κατά την ενέργεια των μεταθέσεων επιδιώκεται η σύμμετρη κατανομή του προσωπικού μεταξύ των σχολείων του ίδιου νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος, καθώς και μεταξύ των νομών και νομαρχιακών διαμερισμάτων. 3… 4. Οι μεταθέσεις των εκπαιδευτικών από περιοχή μετάθεσης σε άλλη περιοχή μετάθεσης γίνονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του οικείου κεντρικού υπηρεσιακού συμβουλίου, μέσα στο μήνα Απρίλιο. Περιοχή μετάθεσης νοείται είτε ο νομός είτε περιφέρεια μικρότερη του νομού… Με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, οι τοποθετήσεις, όσων μετατίθενται, στο νομό ή το νομαρχιακό διαμέρισμα σε κενές θέσεις σχολείων, καθώς και οι μεταθέσεις από σχολείο σε σχολείο του ίδιου νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος, γίνονται με απόφαση του νομάρχη, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού συμβουλίου, μέσα στο μήνα Μάιο. Όσοι μετατίθενται οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στα σχολεία που μετατέθηκαν το αργότερο έως τις 20 Ιουνίου για την πρωτοβάθμια και ως τις 30 Ιουνίου για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση». Κατ’ εξουσιοδότηση της παραπάνω διάταξης εκδόθηκε το π.δ. 50/1996 (Α΄ 45) με τίτλο «Μεταθέσεις και τοποθετήσεις εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης». Στο διάταγμα αυτό ορίζονται η διαδικασία, οι προϋποθέσεις και τα αρμόδια όργανα για τη διενέργεια των μεταθέσεων του διδακτικού προσωπικού της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Μεταξύ άλλων περιπτώσεων ρυθμίζονται οι μεταθέσεις από περιοχή μετάθεσης σε άλλη περιοχή μετάθεσης (άρθρο 12), οι μεταθέσεις από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής μετάθεσης (άρθρο 15), «ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων με βάση τις κενές και τις τυχόν δημιουργούμενες κενές θέσεις …» (άρθρα 12 παρ. 1 και 15 παρ. 1 αντιστοίχως), καθώς επίσης και η διαδικασία τοποθέτησης των εκπαιδευτικών που χαρακτηρίζονται υπεράριθμοι (άρθρο 14). Εξάλλου, στο άρθρο 14 παρ. 14 του ν. 1566/1985 ορίζεται ότι: «14. Διδασκαλία με μειωμένο ωράριο δεν επιτρέπεται, εκτός εάν η συμπλήρωση του δεν είναι αντικειμενικά δυνατή. Αν οι διδάσκοντες δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας στο σχολείο που υπηρετούν, διατίθενται, μερικά ή ολικά σε άλλα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σε τμήματα πρόσθετης διδακτικής βοήθειας, καθώς και σε σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τη διδασκαλία των μαθημάτων που προβλέπονται στην παρ. 12 του άρθρου 4, τα οποία λειτουργούν στον ίδιο ή γειτονικό δήμο ή κοινότητα, με απόφαση του νομάρχη, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου. Σε περίπτωση που εκπαιδευτικός πλεονάζει εξ ολοκλήρου μπορεί να αποσπασθεί σε άλλο σχολείο του ίδιου νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος, με απόφαση του νομάρχη, ύστερα από πρόταση του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου ή σε σχολείο άλλου νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του κεντρικού υπηρεσιακού συμβουλίου…», στο δε άρθρο 4 παρ. 12 του αυτού νόμου ορίζεται ότι: «12. Η διδασκαλία στα δημοτικά σχολεία μαθημάτων φυσικής αγωγής, μουσικής, ξένων γλωσσών και καλλιτεχνικών μαθημάτων μπορεί να ανατίθεται εκτός από τους δάσκαλους, και σε εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με απόφαση του νομάρχη, είτε με ολική απόσπαση είτε με υπερωριακή απασχόληση είτε για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου, καθώς και σε άλλους ειδικούς εκπαιδευτικούς που έχουν τα αντίστοιχα επιστημονικά προσόντα…». Εξάλλου, στο άρθρο 7 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71) ορίζεται ότι: «1. O προσδιορισμός των κενών θέσεων, των λειτουργικών αναγκών και των τυχόν υπεραριθμιών με σκοπό το διορισμό μόνιμων ή την πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς και τις μεταθέσεις, τις μετατάξεις και τις αποσπάσεις μόνιμων εκπαιδευτικών γίνεται μέσω της διαδικασίας που ορίζεται στις επόμενες παραγράφους. 2. Σε κάθε σχολική μονάδα με ευθύνη του διευθυντή της καταγράφονται, εισάγονται στο ηλεκτρονικό σύστημα και, όποτε επέλθει μεταβολή, επικαιροποιούνται στοιχεία όπως τα τμήματα που λειτουργούν, ο αριθμός των μαθητών κατά τάξη, τμήμα, κατεύθυνση ή άλλη ενότητα, οι θέσεις εκπαιδευτικών, το ονοματεπώνυμο και το υποχρεωτικό ωράριο των εκπαιδευτικών που τις κατέχουν, ο αριθμός των εκπαιδευτικών που ανήκουν στη σχολική μονάδα και ο αριθμός των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε αυτήν, το ωρολόγιο πρόγραμμα, η ομάδα σχολείων στην οποία ανήκει η σχολική μονάδα, η τυχόν δεύτερη ειδικότητα των εκπαιδευτικών, η δυνατότητα διδασκαλίας μαθημάτων με δεύτερη ανάθεση και οι κενές θέσεις που προβλέπεται ότι θα προκύψουν μέχρι τις 31 Αυγούστου του έτους πραγματοποίησης των μεταθέσεων λόγω αυτοδίκαιης αποχώρησης ή παραίτησης εκπαιδευτικών από την υπηρεσία. 3. Στο επίπεδο της διεύθυνσης εκπαίδευσης τα στοιχεία της προηγούμενης παραγράφου ελέγχονται και οριστικοποιούνται με ευθύνη του διευθυντή της. 4. Εντός του πρώτου διμήνου κάθε έτους και οπωσδήποτε πριν τον προσδιορισμό των κενών θέσεων και των λειτουργικών αναγκών καθορίζεται, με απόφαση του διευθυντή εκπαίδευσης, ο αριθμός των τμημάτων, τάξεων, κατευθύνσεων ή άλλων ενοτήτων που θα λειτουργήσουν το επόμενο σχολικό έτος σε κάθε σχολική μονάδα της οικείας βαθμίδας. Η απόφαση αυτή μπορεί να τροποποιείται μόνο για εξαιρετικούς λόγους με απόφαση του περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους. 5. Ο προσδιορισμός των κενών θέσεων και των λειτουργικών αναγκών γίνεται από τον διευθυντή εκπαίδευσης ύστερα από γνώμη του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου αφού ληφθούν υπόψη τα στοιχεία των παραγράφων 2 και 3. 6. … 7. Κατά περιοχή μετάθεσης και κατά κλάδο, προκειμένου για τους πίνακες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, και κατά περιοχή μετάθεσης, καθώς και κατά κλάδο και ειδικότητα, προκειμένου για τους πίνακες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καταρτίζονται οι τελικοί πίνακες οργανικής σύνθεσης διδακτικού προσωπικού. Οι πίνακες αυτοί καταρτίζονται από τις οικείες διευθύνσεις προσωπικού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τις προτάσεις των περιφερειακών διευθυντών και τη γνώμη των κεντρικών υπηρεσιακών συμβουλίων (Κ.Υ.Σ.Π.Ε.-Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.). Στους πίνακες καταγράφεται ο αριθμός των υπεράριθμων εκπαιδευτικών. Κατά τη διαδικασία αυτή λαμβάνονται υπόψη: – τα κενά και οι υπεραριθμίες κατά περιοχή μετάθεσης όπως αποτυπώθηκαν με τη διαδικασία της παραγράφου 5, – οι θέσεις που προκύπτουν από ιδρύσεις ή προαγωγές σχολείων ή άλλη μεταβολή της οργανικότητας των σχολικών μονάδων, – οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε αναγνωρισμένα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού, που έχουν κοινοποιηθεί στους ενδιαφερόμενους κατά το χρόνο σύνταξης των σχετικών πινάκων. Αν οι αποσπάσεις δεν έχουν ολοκληρωθεί, τα κενά υπολογίζονται για τις μεταθέσεις του επόμενου σχολικού έτους. 8. Την ευθύνη ενημέρωσης και ελέγχου όσων συμμετέχουν στη διαδικασία των προηγούμενων παραγράφων και της επεξεργασίας των αναγκαίων στοιχείων έχουν οι Διευθύνσεις Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. 9. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων. 10. …». της πρωτοβάθμιας ή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Επίσης, στο άρθρο 31 παρ. 3 του ν. 3848/2010 ορίζεται ότι: «3. Εκπαιδευτικός που πλεονάζει στη σχολική μονάδα όπου ανήκει οργανικά, αποσπάται: α) σε άλλη σχολική μονάδα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ίδιας ή άλλης περιοχής μετάθεσης της αρμοδιότητας του ίδιου Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε., με απόφαση του οικείου διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου ή β) σε άλλη σχολική μονάδα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της αρμοδιότητας άλλου Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε. της ίδιας περιφερειακής διεύθυνσης, με απόφαση του περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου ανώτερου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου ή γ) σε περιοχή μετάθεσης άλλης περιφερειακής διεύθυνσης, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου κεντρικού υπηρεσιακού συμβουλίου. Η διαδικασία της περίπτωσης α΄ ακολουθείται και για τη διάθεση των εκπαιδευτικών που δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο διδασκαλίας. Στις αποσπάσεις της παραγράφου αυτής, ως μονάδες μετάθεσης υπολογίζονται οι μονάδες της οργανικής θέσης του εκπαιδευτικού, εφόσον δεν υπολείπονται».

Τέλος, στο άρθρο 82 παρ. 11 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167/23.7.2013), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 73 παρ. 2 του

ν. 4174/2013 (Α΄ 170/26.7.2013), ορίζονται τα εξής: «11. Για το σχολικό έτος 2013-2014, ο ποσοτικός προσδιορισμός των κενών θέσεων στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, των υπηρεσιακών αναγκών, καθώς και το πλεονάζον εκπαιδευτικό προσωπικό ανά ειδικότητα και Διεύθυνση Εκπαίδευσης, γίνεται με διαπιστωτική πράξη που εκδίδεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κατόπιν εισήγησης της Γενικής Διεύθυνσης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με βάση την επεξεργασία και το συσχετισμό των στοιχείων που έχουν καταχωρηθεί, με ευθύνη των Διευθυντών Εκπαίδευσης, στο προβλεπόμενο στο άρθρο 7 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71) ηλεκτρονικό σύστημα. Με βάση τον ανωτέρω προσδιορισμό, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζεται ο αριθμός των εκπαιδευτικών, ανά ειδικότητα και Διεύθυνση Εκπαίδευσης, που υποχρεωτικά μετατάσσονται στις οριζόμενες στην ίδια απόφαση κενές ή συνιστώμενες με την πράξη μετάταξης θέσεις εκπαιδευτικού ή διοικητικού προσωπικού, συναφούς ή μη κλάδου της ίδιας κατηγορίας, με το βαθμό και το Μ.Κ. που κατέχουν, σε υπηρεσίες ή φορείς του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με ταυτόχρονη κατάργηση ισάριθμων κενών ή κενούμενων, εφόσον δεν υπάρχουν, οργανικών θέσεων της αυτής, ανώτερης ή και κατώτερης κατηγορίας. Με την ίδια απόφαση καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να υποβάλουν σχετική αίτηση προτίμησης. Επί των αιτηθέντων εκπαιδευτικών συντάσσεται αξιολογικός πίνακας κατάταξης με βάση τα κάτωθι κριτήρια: α) συνολική προϋπηρεσία, β) οικογενειακοί λόγοι, γ) συνθήκες διαβίωσης στις έδρες των σχολείων που υπηρέτησαν, δ) κατοχή επιπλέον πτυχίου, ε) κατοχή μεταπτυχιακού και στ) κατοχή διδακτορικού. Ο συνολικός υπολογισμός των μορίων γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 16 του π.δ. 50/1996 (Α΄ 45), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η κατοχή κάθε επιπλέον πτυχίου ΑΕΙ αποτιμάται με 5 μονάδες, κάθε μεταπτυχιακού με 7 μονάδες και κάθε διδακτορικού με 14 μονάδες. Με βάση την κατάταξη στον ανωτέρω αξιολογικό πίνακα, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι εκπαιδευτικοί μετατάσσονται υποχρεωτικά. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού μπορεί να ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο θέμα και λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος».

5. Επειδή, με την τελευταία διάταξη του άρθρου 82 παρ. 11 του
ν. 4172/2013, ο οποίος δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 23.7.2013, ήτοι καθ’ ο χρόνο είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία πλήρωσης κενών οργανικών θέσεων στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση για το επόμενο σχολικό έτος (2013-2014), δυνάμει των προαναφερομένων διατάξεων του άρθρου 7 του ν. 3848/2010 και του π.δ. 50/1996, προβλέπεται, ειδικά για το σχολικό αυτό έτος (2013 –2014), διαδικασία διενέργειας υποχρεωτικών μετατάξεων εκπαιδευτικού προσωπικού, το οποίο πλεονάζει στην πρωτοβάθμια ή στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σε κενές ή συνιστώμενες με την πράξη μετάταξης οργανικές θέσεις της άλλης βαθμίδας εκπαίδευσης (δευτεροβάθμιας ή πρωτοβάθμιας αντιστοίχως), κατόπιν διαπίστωσης ύπαρξης, στην βαθμίδα αυτή, κενών οργανικών θέσεων ή λειτουργικών αναγκών, καθώς επίσης και σε υπηρεσίες ή φορείς του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η διαδικασία αυτή ξεκινά με την έκδοση διαπιστωτικής πράξης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την οποία, κατόπιν εισήγησης της Γενικής Διεύθυνσης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και με βάση τα στοιχεία που έχουν εισαχθεί στο προβλεπόμενο στο άρθρο 7 παρ. 2 του ν. 3848/2010 ηλεκτρονικό σύστημα, προσδιορίζονται ποσοτικά οι κενές θέσεις στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι υπηρεσιακές ανάγκες και το πλεονάζον προσωπικό ανά ειδικότητα και Διεύθυνση Εκπαίδευσης ˙ στη συνέχεια, προβλέπεται η έκδοση απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την οποία καθορίζεται, βάσει της ως άνω διαπιστωτικής πράξης, ο αριθμός των εκπαιδευτικών που υποχρεωτικά μετατάσσονται στις οριζόμενες στην ίδια απόφαση κενές ή συσταθησόμενες με την πράξη μετάταξης θέσεις εκπαιδευτικού ή διοικητικού προσωπικού και καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να υποβάλλουν σχετική αίτηση προτίμησης ˙ κατόπιν, προβλέπεται η σύνταξη αξιολογικού πίνακα κατάταξης των υποψηφίων προς μετάταξη εκπαιδευτικών, με βάση τα μόρια που έλαβαν, σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζει ο νόμος.

Η διαδικασία αυτή, η οποία συνιστά σύνθετη διοικητική ενέργεια (πρβλ. ΣτΕ 2507, 2415/2016, 418/2015, 3384/2014, 149/2011 κ.ά), ολοκληρώνεται με την έκδοση από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων ατομικών διοικητικών πράξεων υποχρεωτικής μετάταξης εκπαιδευτικών σε θέσεις της πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

6. Επειδή, σε εφαρμογή της παραπάνω διάταξης, κινήθηκε το έτος 2013 διαδικασία, η οποία απέληξε σε μετατάξεις εκπαιδευτικών της Δ.Ε. σε θέσεις της Π.Ε.. Ειδικότερα, με την 111966/Δ2/13.8.2013 απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων διαπιστώθηκε ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης συγκεκριμένος αριθμός αφενός πλεονάζοντος εκπαιδευτικού προσωπικού στην Δ.Ε. (διαφόρων κλάδων), αφετέρου κενών θέσεων στην Π.Ε., ανά κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα.

Ειδικότερα, οι κενές θέσεις στην Π.Ε. αφορούσαν:

α) στους κλάδους ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής, ΠΕ16 Μουσικών, ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας (οι οποίοι έχουν συσταθεί με τα π.δ. 349/1992 – Α΄ 171 και 64/1993 – Α΄ 28), αντίστοιχοι των οποίων υφίστανται και στην Δ.Ε. (βλ. άρθρο 14 του ν. 1566/1985 – Α΄ 167) και

β) στους κλάδους ΠΕ05 Γαλλικής Γλώσσας, ΠΕ07 Γερμανικής Γλώσσας, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, ΠΕ32 Θεατρικών Σπουδών, ΠΕ19-20 Πληροφορικής, οι οποίοι συστάθηκαν το πρώτον με την παρ. 1 της 50200/Δ1/4.5.2012 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας (Β΄ 1493) και οι θέσεις των οποίων επρόκειτο, όπως οριζόταν στην απόφαση αυτή, να πληρωθούν με μετατάξεις εκπαιδευτικών των αντίστοιχων κλάδων της Δ.Ε..

Ακολούθως, με βάση την παραπάνω διαπιστωτική πράξη, με την (β΄ προσβαλλόμενη) 111967/Δ2/13.8.2013 απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίσθηκε, ανά Περιφέρεια και Διεύθυνση Εκπαίδευσης, κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα, ο αριθμός των θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού της Π.Ε. και των θέσεων διοικητικού προσωπικού, στις οποίες πρόκειται να μεταταγούν εκπαιδευτικοί της Δ.Ε. που ανήκουν σε κλάδους, συναφείς με τις κενές θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού της Π.Ε. και σε κατηγορίες, συναφούς ή μη κλάδου, με τις θέσεις διοικητικού προσωπικού.

Η απόφαση αυτή τροποποιήθηκε με την 113311/Δ2/14.8.2013 όμοια (Β΄ 2004/14.8.2013) ως προς συγκεκριμένες θέσεις εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού ορισμένων Περιφερειακών Διευθύνσεων.

Κατόπιν υποβολής αιτήσεων προτίμησης των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών της Δ.Ε., εκδόθηκε η (α΄ προσβαλλόμενη) 119655/Δ1/30.8.2013 απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την οποία μετατάχθηκαν υποχρεωτικά 3.122 εκπαιδευτικοί της Δ.Ε. σε θέσεις εκπαιδευτικών σε συγκεκριμένες Περιφερειακές Διευθύνσεις της Π.Ε..

Στο τέλος της απόφασης αυτής αναφέρθηκε ότι «οι ανωτέρω μετατάσσονται με τον κατεχόμενο βαθμό και Μ.Κ. και τίθενται στη διάθεση των οικείων Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για να τοποθετηθούν σε κενές θέσεις των σχολείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του π.δ. 50/1996, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παρ. 3ε του π.δ. 100/1997».

Μετά την έκδοση της απόφασης αυτής, κινήθηκε εκ νέου η διαδικασία του άρθρου 82 παρ. 11 του ν. 4172/2013 και ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων εξέδωσε την 144049/Δ2/7.10.2013 διαπιστωτική πράξη, με την οποία διαπιστώθηκε η ύπαρξη επιπλέον αριθμού τόσο πλεονάζοντος εκπαιδευτικού προσωπικού στη Δ.Ε. των κλάδων ΠΕ05 Γαλλικών, ΠΕ06 Αγγλικών, ΠΕ07 Γερμανικών, Π08 Καλλιτεχνικών, ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής, ΠΕ16 Μουσικών, ΠΕ19-20 Πληροφορικής και ΠΕ32 Θεατρικών Σπουδών όσο και κενών θέσεων στην Π.Ε. στους ως άνω κλάδους. Ακολούθως, εκδόθηκε η (γ΄ προσβαλλόμενη) 144051/Δ1/8.10.2013 απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄ 2531) με την οποία καθορίσθηκε επιπλέον αριθμός θέσεων εκπαιδευτικών στην Π.Ε. (ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης) στους ως άνω κλάδους, οι οποίες επρόκειτο να πληρωθούν με υποχρεωτικές μετατάξεις εκπαιδευτικών της Δ.Ε..

7. Επειδή, με έννομο συμφέρον παρεμβαίνουν υπέρ του κύρους των προσβαλλόμενων πράξεων με την από 6.10.2016 παρέμβαση η Κυριακή Αυγήτα, ο Δημήτριος Βαλσαμίδης και η Σοφία Δαγκλή, οι δύο πρώτοι, εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής της Δ.Ε. και η τελευταία, εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ06 Αγγλικής Φιλολογίας της Δ.Ε., οι οποίοι μετατάγησαν, δυνάμει των ανωτέρω διατάξεων του άρθρου 82 παρ. 11 του ν. 4172/2013, σε Διευθύνσεις της Π.Ε..

8. Επειδή, ως μόνη παραδεκτώς προσβαλλόμενη πράξη με την υπό κρίση αίτηση πρέπει να θεωρηθεί η αποτελούσα σώρευση ατομικών διοικητικών πράξεων μετάταξης 119655/Δ1/30.8.2013 απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως ισχύει, με την οποία ολοκληρώθηκε η σύνθετη διοικητική ενέργεια των υποχρεωτικών μετατάξεων εκπαιδευτικών της Δ.Ε. σε θέσεις εκπαιδευτικών της Π.Ε., κατ’ εφαρμογή του άρθρου 82 παρ. 11 του ν. 4172/2013.

Στην πράξη αυτή, όπως ισχύει, έχει ενσωματωθεί η επίσης προσβαλλόμενη 111967/Δ2/ 13.8.2013 κανονιστική απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων περί καθορισμού αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών της Δ.Ε. στην Π.Ε., η οποία απέβαλε, λόγω της ενσωμάτωσης αυτής, την εκτελεστότητά της και δεν προσβάλλεται αυτοτελώς, τυχόν δε πλημμέλειες της πράξεως αυτής αποτελούν πλημμέλειες και της μόνης παραδεκτώς προσβαλλόμενης 119655/Δ1/30.8.2013 απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (βλ. ΣτΕ 2309-2311, 410/2011, 1842-1844/2008, 1451-1455/2006 κ.ά).

Εξάλλου, όπως συνάγεται από την υπό κρίση αίτηση, η (β΄ προσβαλλόμενη) 111967/Δ2/13.8.2013 απόφαση του Υπουργού Παιδείας περί καθορισμού αριθμού θέσεων για μετάταξη, εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων Υ.ΠΑΙ.Θ., επίσης ενσωματωθείσα στην ως άνω 119655/Δ1/30.8.2013 απόφαση του αυτού Υπουργού, προσβάλλεται μόνον κατά το μέρος που καθορίζει τον αριθμό των εκπαιδευτικών που μετατάσσονται υποχρεωτικά σε θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού.

Περαιτέρω, η -μεταγενέστερη της προσβαλλόμενης πράξης- 144051/Δ1/7.10.2013 κανονιστική πράξη (γ΄ προσβαλλόμενη) περί καθορισμού επιπλέον θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών της Δ.Ε. στην Π.Ε. έχει ενσωματωθεί στις αναφερόμενες στο έγγραφο απόψεων της Διοίκησης προς το Δικαστήριο αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (υπ’ αριθμ. 148439/Δ1/ 11.10.2013, 148440/Δ1/11.10.2013 – Γ΄ 1186/2013, 14509/Δ1/3.2.2014, 14511/Δ1/3.2.2014 – Γ΄ 175/2014, 39669/Δ1/17.3.2014 – Γ΄ 570/2014, 88895/Δ1/6.6.2014 – Γ΄ 714/2014, 206901/Ε1/18.12.2014 – Γ΄ 1775/2014), με τις οποίες επήλθαν ορισμένες τροποποιήσεις (συμπληρώσεις, διορθώσεις, ανακλήσεις κ.λπ.) ως προς τα φυσικά πρόσωπα – εκπαιδευτικούς της Δ.Ε., οι οποίοι μετατάσσονται υποχρεωτικά σε θέσεις της Π.Ε., δυνάμει των ανωτέρω διατάξεων του άρθρου 82 παρ. 11 του ν. 4172/2013, κατόπιν υποβολής νέων αιτήσεων μετατάξεων από εκπαιδευτικούς της Δ.Ε., ενστάσεων κατά των αρχικών μετατάξεων κ.λπ..

Οι αποφάσεις αυτές δεν επέφεραν ουσιώδη μεταβολή ως προς το περιεχόμενο και τις έννομες συνέπειες της αναφερθείσας στην προηγούμενη σκέψη μόνης παραδεκτώς 119655/Δ1/30.8.2013 προσβαλλόμενης πράξης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία δεν έπαυσε να ισχύει.

Συνεπώς, παρά το γεγονός ότι οι εκ των προαναφερομένων 148439/Δ1/11.10.2013, 148440/Δ1/11.10.2013 αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων εκδόθηκαν σε χρόνο προ της ασκήσεως της αιτήσεως ακυρώσεως (12.11.2013), δεν τίθεται ζήτημα απαραδέκτου της αιτήσεως ακυρώσεως, ούτε όμως και κατάργησης της δίκης, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 του π.δ. 18/1989, λόγω εκδόσεως των υπολοίπων αποφάσεων, μετά την άσκηση της αιτήσεως αυτής, όπως αβασίμως προβάλλεται από τους παρεμβαίνοντες.

Οι δε αποφάσεις αυτές πρέπει να θεωρηθούν ως συμπροσβαλλόμενες με την υπό κρίση αίτηση (πρβλ. ΣτΕ 1776/2015, 4231/2009, 4345/2005, 2569, 233/2004, 3262/2003, 3891/2000, 1082/1990, 5057/1987).

9. Επειδή, οι αναφερόμενες στην προηγούμενη σκέψη προσβαλλόμενες ατομικές πράξεις μετατάξεων εκπαιδευτικών της Δ.Ε. στην Π.Ε. αφορούν σε ζήτημα σχετικό με την εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση υπαλλήλων του Δημοσίου, το οποίο, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 1 εδαφ. α΄ του ν. 702/1977 (Α΄ 268), ανήκει στην αρμοδιότητα του τριμελούς Διοικητικού Εφετείου (βλ. ΣτΕ 80/2015, 2027/2003, σε συμβούλιο 839/2010).

Ωστόσο, λόγω σπουδαιότητας των τιθεμένων με την υπό κρίση αίτηση ζητημάτων, οικονομίας της δίκης και δεδομένου ότι ειδικώς κατά των αποφάσεων των διοικητικών εφετείων σε υποθέσεις που αφορούν πράξεις μετάταξης επιτρέπεται η άσκηση έφεσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (βλ. άρθρο 5Α περ. α΄ του ν. 702/1977, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 47 παρ. 3 του ν. 3900/2010 – Α΄ 213) συντρέχει, εν προκειμένω, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, νόμιμος λόγος να κρατηθεί η υπόθεση, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 34 παρ. 1 του
ν. 1968/1991 (Α΄ 150), και να εκδικασθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας (βλ. ΣτΕ 1698/2016, 4057/2015 κ.ά. σχετ. ΣτΕ 735-6/2008 Ολομ.).

10. Επειδή, την υπό κρίση αίτηση ασκούν

α) η δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία «Ομοσπονδία Καθηγητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» και

β) καθηγητές της Π.Ε., κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής, των οποίων οι αιτήσεις μετάθεσης, κατά το σχολικό έτος 2013-2014, σε διευθύνσεις της Π.Ε., απορρίφθηκαν, λόγω μη ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων στις διευθύνσεις αυτές.

Σύμφωνα με το προσκομισθέν επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού της πρώτης αιτούσας συνδικαλιστικής οργάνωσης, αυτή αποτελεί ομοσπονδία όλων των συλλόγων καθηγητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας (άρθρο 1).

Μεταξύ των σκοπών της (άρθρο 2), είναι «ο συντονισμός και η συνένωση των προσπαθειών όλων των συλλόγων που συγκροτούν την Ομοσπονδία, για την προώθηση και προαγωγή των οικονομικών, επαγγελματικών και εργασιακών γενικά συμφερόντων των μελών των από τη μια μεριά και για τη βελτίωση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και δη στην έκφανση της ηθικής, επιστημονικής και υλικής ανύψωσης των καθηγητών που την απαρτίζουν από την άλλη».

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του καταστατικού της,

«Η Ο.Κ.Π.Ε. συγκροτείται απ’ όλους τους Συλλόγους Καθηγητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Σ.Υ.Κ.Π.Ε.) που υπάρχουν ή θα συσταθούν νόμιμα σε όλη τη χώρα και το εξωτερικό… Οι Σ.Υ.Κ.Π.Ε. απαρτίζονται από καθηγητές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων και βαθμών που υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στα Δημόσια Σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και σε όλες τις υπηρεσίες αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Παιδείας»,

ενώ στο άρθρο 5 παρ. 1 ορίζεται ότι

«Ένας Σύλλογος για να γίνει μέλος της Ο.Κ.Π.Ε. πρέπει να έχει τη σχετική νόμιμη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών της και να ζητήσει την εγγραφή της από το Δ.Σ. της Ο.Κ.Π.Ε. …».

Προς θεμελίωση του εννόμου συμφέροντός της, η παραπάνω συνδικαλιστική οργάνωση ισχυρίζεται ότι με τη κατάληψη κενών οργανικών θέσεων της Π.Ε., δυνάμει των επίμαχων μετατάξεων, από εκπαιδευτικούς της Δ.Ε. θίγονται τα επαγγελματικά συμφέροντα εκπαιδευτικών της Π.Ε. που αποτελούν μέλη των Συλλόγων Καθηγητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Σ.Υ.Κ.Π.Ε.), οι οποίοι συγκροτούν την συνδικαλιστική αυτή οργάνωση και ειδικότερα, βλάπτεται το δικαίωμά τους, σύμφωνα με το άρθρο 12 του π.δ. 50/1996, να μετατεθούν σε περιοχή μετάθεσης των συμφερόντων τους.

11. Επειδή, με τις προσβαλλόμενες πράξεις μετατάσσονται σε Διευθύνσεις της Π.Ε. εκπαιδευτικοί της Δ.Ε., οι οποίοι ανήκουν στους κλάδους ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής, ΠΕ16 Μουσικών και ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας, οι οποίοι είναι κοινοί με τους αντίστοιχους κλάδους στους οποίους ανήκουν εκπαιδευτικοί της Π.Ε., και στους κλάδους ΠΕ05 Γαλλικής Γλώσσας, ΠΕ07 Γερμανικής Γλώσσας, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, ΠΕ32 Θεατρικών Σπουδών, ΠΕ19-20 Πληροφορικής, οι οποίοι, όπως προεκτέθηκε, συστάθηκαν το πρώτον με την 50200/Δ1/4.5.2012 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών (ΠΕ05 Γαλλικής Γλώσσας, ΠΕ07 Γερμανικής Γλώσσας, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, ΠΕ32 Θεατρικών Σπουδών, ΠΕ19-20 Πληροφορικής) και οι θέσεις των οποίων επρόκειτο να πληρωθούν, όπως οριζόταν στην απόφαση αυτή, με μετατάξεις εκπαιδευτικών της Δ.Ε..

Όπως συνάγεται από την υπό κρίση αίτηση, με αυτή ζητείται η ακύρωση της προσβαλλόμενης πράξης, μόνον κατά το μέρος που αφορά μετατάξεις εκπαιδευτικών της Δ.Ε. κοινών κλάδων με τους εκπαιδευτικούς της Δ.Ε. (ήτοι των κλάδων ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής, ΠΕ16 Μουσικών και ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας) σε θέσεις, στις οποίες και μόνον μπορούσαν να μετατεθούν οι εκπαιδευτικοί της Π.Ε. και όχι κατά το μέρος που αφορά σε μετατάξεις εκπαιδευτικών της Δ.Ε. σε άλλους κλάδους.

Με τα δεδομένα αυτά, ενόψει των καταστατικών σκοπών της, η αιτούσα δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση, η οποία συγκροτείται από τους Συλλόγους Καθηγητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΥ.Κ.Π.Ε.), με έννομο συμφέρον ασκεί την υπό κρίση αίτηση, υπερασπιζόμενη τα επαγγελματικά συμφέροντα των παραπάνω εκπαιδευτικών της Π.Ε., οι οποίοι τυγχάνουν μέλη των ΣΥ.Κ.Π.Ε. (πρβλ. ΣτΕ 2194-2195/2014, 3257/2013, 4662/2012, 1676/2010, 2635-2636/2008 κ.ά.).

Εξάλλου, με το από 3.2.2017 υπόμνημα μετά τη συζήτηση της υπόθεσης, οι παρεμβαίνοντες προέβαλαν ότι η υπό κρίση αίτηση ασκείται άνευ εννόμου συμφέροντος από την αιτούσα δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση, διότι από την αίτηση αυτή βλάπτεται μέλος του ΣΥ.Κ.Π.Ε. Νομού Μαγνησίας, συλλόγου δηλαδή, ο οποίος είναι μέλος της εν λόγω δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης, και συγκεκριμένα, η Ι. Λάγδου, εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας, η οποία μετατάχθηκε με την 209304/Ε1/22.12.2014 απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, σε σχολική μονάδα της Π.Ε. Μαγνησίας.

Δεδομένου όμως, ότι με την υπό κρίση αίτηση αμφισβητείται η νομιμότητα των επίμαχων μετατάξεων, ο παραπάνω ισχυρισμός των παρεμβαινόντων πρέπει να απορριφθεί (πρβλ. ΣτΕ 510/2015, 1191/2009 Ολομ., 36/2009, 3194/1990 Ολομ., 3354/1988).

12. Επειδή, περαιτέρω, όπως προκύπτει από την 133375/Ε1/26.8.2015 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την οποία πραγματοποιήθηκαν οι μεταθέσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης για το επόμενο σχολικό έτος 2014 – 2015, έχουν μετατεθεί, μετά από αίτησή τους, στον επιθυμητό τόπο μετάθεσής τους, οι εκ των αιτούντων, Δ. Γκόγκος στη Διεύθυνση Π.Ε. Πιερίας, Β. Δαλάκος στη Διεύθυνση Π.Ε. Β΄ Θεσσαλονίκης, Ι. Κούτλας στη Διεύθυνση Π.Ε. Έβρου και Μ. Ξανθίδης στη Διεύθυνση Π.Ε. Έβρου. Συνεπώς, ως προς τους παραπάνω αιτούντες (5, 6, 9 και 12 κατά το δικόγραφο), η αίτηση είναι απορριπτέα ως ασκούμενη άνευ εννόμου συμφέροντος, διότι τούτο εξέλιπε μετά την άσκησή της, λόγω της μεταγενέστερης μετάθεσής τους σε επιθυμητή περιοχή μετάθεσης (βλ. ΣτΕ 3522/1981).

Αντιθέτως, η 13η αιτούσα, Σ. Σταθακοπούλου, η οποία φέρεται ότι κατέχει οργανική θέση του κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής στην Διεύθυνση Π.Ε. Μεσσηνίας, ζήτησε να μετατεθεί σε αντίστοιχη θέση στην Διεύθυνση Π.Ε. Πιερίας.

Από την 80574/Δ1/12.6.2013 απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας με θέμα «Πίνακας οργανικής σύνθεσης διδακτικού προσωπικού Α/θμιας Εκπαίδευσης κατά περιοχή μετάθεσης και κλάδο», η οποία εκδόθηκε στο πλαίσιο διενέργειας των μεταθέσεων εκπαιδευτικών Π.Ε. έτους 2013, προκύπτει ότι στην εν λόγω Διεύθυνση Π.Ε. Πιερίας υπηρετούσαν στον κλάδο ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής 4 περισσότεροι εκπαιδευτικοί από τις υφιστάμενες οργανικές θέσεις.

Κατόπιν τούτου, το αίτημα μετάθεσης της εν λόγω αιτούσας δεν έγινε δεκτό και αυτή δεν περιλήφθηκε στους εκπαιδευτικούς που μετατέθηκαν κατά το έτος αυτό, ούτε σε επόμενο έτος.

Ωστόσο, με την προαναφερθείσα 111967/Δ2/13.8.2013 απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, εκδοθείσα στο πλαίσιο διενέργειας των επίμαχων μετατάξεων, ο αριθμός των εκπαιδευτικών της Δ.Ε. που καθορίσθηκε ότι μετατάσσονται υποχρεωτικά σε θέσεις εκπαιδευτικών στην διεύθυνση της Π.Ε. Πιερίας στον ως άνω κλάδο ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής ανήλθε σε 14, ενώ με την 144051/Δ1/7.10.2013 απόφαση του Υπουργού Παιδείας σε επιπλέον 8, ήτοι προσδιορίσθηκαν συνολικά 22 κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής στην εν λόγω Διεύθυνση Π.Ε. Πιερίας, οι οποίες προορίσθηκαν να καλυφθούν με μετατάξεις εκπαιδευτικών της Δ.Ε. του εν λόγω κλάδου.

Με τα δεδομένα αυτά, με έννομο συμφέρον ζητείται από την αιτούσα αυτή η ακύρωση της προσβαλλόμενης πράξης, κατά το μέρος που με αυτή μετατάχθηκαν στις θέσεις αυτές της Διεύθυνσης της Π.Ε. Πιερίας εκπαιδευτικοί της Δ.Ε. του κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής, παρά το γεγονός ότι κατά την προηγούμενη διαδικασία των μεταθέσεων είχε απορριφθεί το αίτημα μετάθεσης που είχε υποβάλει η αιτούσα, διότι είχε διαπιστωθεί από την Διοίκηση ότι δεν υπήρχαν κενές οργανικές θέσεις του κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής στην Διεύθυνση αυτή (πρβλ. ΣτΕ Ολομ. 987/2014, 2871/2014, 1253/2006 και ΣτΕ 3117/2004 7μ. σκ. 5).

Δεν ασκεί δε επιρροή επί του εννόμου συμφέροντος της αιτούσας ότι αυτή, όπως αβασίμως ισχυρίζονται οι παρεμβαίνοντες με το υπόμνημα μετά τη συζήτηση της υπόθεσης, υπέβαλε μεταγενέστερως την 11426/Φ11/ 21.12.2016 αίτηση μετάταξης στην Διεύθυνση Π.Ε. Πιερίας, εφόσον δεν προκύπτει αν η αίτηση αυτή ικανοποιήθηκε από τη Διοίκηση.

13. Επειδή, υπέρ της αποδοχής της αιτήσεως ακυρώσεως και κατά των προσβαλλόμενων πράξεων ασκήθηκε η από 8.12.2015 «πρόσθετη παρέμβαση» των Αικ. Αλεξίου κ.λπ. (140 παρεμβαίνοντες). Η παρέμβαση αυτή δεν εισάγεται προς εκδίκαση ως προς τους παρεμβαίνοντες, κατά τη σειρά του δικογράφου, 12, 26, 32, 37, 42, 44, 47, 58, 64, 75, 98, 100, 123 και 139, οι οποίοι παραιτήθηκαν με την από 13.10.2016 δήλωση παραίτησης της υπογράφουσας το δικόγραφο αυτό δικηγόρου, και 17, 33, 51, 54, 71, 79, 84, 86, 87, 92, 97, 103, 117, 118, 119, 121, 127, 132 και 135, οι οποίοι παραιτήθηκαν με δήλωση της αυτής δικηγόρου στο ακροατήριο. Ως προς τους λοιπούς παρεμβαίνοντες, η παρέμβαση αυτή πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη, διότι, σύμφωνα με το άρθρο 49 παρ. 1 π.δ. 18/1989, παρέμβαση ασκείται μόνον υπέρ του κύρους προσβαλλόμενης με αίτηση ακυρώσεως πράξης (βλ. ΣτΕ 1697/2016 σκ. 5, 4160/2015 σκ. 3, 2307/2014 Ολομ. σκ. 13 κ.ά.).

14. Επειδή, στο άρθρο 74 παρ. 5 εδαφ. β΄ και στ΄ του Συντάγματος ορίζονται τα εξής: «Νομοσχέδιο ή πρόταση νόμου που περιέχει διατάξεις άσχετες με το κύριο αντικείμενό τους δεν εισάγεται για συζήτηση. Σε περίπτωση αμφισβήτησης αποφαίνεται η Βουλή». Από την τελευταία αυτή διάταξη, σύμφωνα με την δοθείσα από το Δικαστήριο ερμηνεία (βλ. ΣτΕ Ολομ. 1721/1991, 161/2010), συνάγεται ότι το Σύνταγμα έχει αναθέσει στην ίδια την Βουλή και όχι στην δικαστική εξουσία τον έλεγχο της τηρήσεως της επιταγής που περιέχεται στο ως άνω δεύτερο εδάφιο της διάταξης της παραγράφου 5 του άρθρου 74.

Επομένως, είναι απορριπτέος ως απαράδεκτος ο λόγος ακυρώσεως, με τον οποίο προβάλλεται ότι, κατά παράβαση του κανόνα της ειδικότητας των νόμων, ο οποίος επιβάλλεται από την ανωτέρω συνταγματική διάταξη, περιελήφθη σε νομοσχέδιο (ήδη ν. 4172/2013) η άσχετη με το κύριο αντικείμενό του (φορολογία εισοδήματος) διάταξη του άρθρου 82 παρ. 11 αυτού, κατ’ επίκληση της οποίας εκδόθηκαν, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα, οι προσβαλλόμενες πράξεις (βλ. ΣτΕ 655/2016 Ολομ. σκ. 8).

15. Επειδή, ο νομοθέτης, κινούμενος εντός του πλαισίου της ρυθμιστικής του ευχέρειας σχετικά με την αναδιοργάνωση των δημοσίων υπηρεσιών, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι δομές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μπορεί να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την ορθολογική ανακατανομή του διδακτικού προσωπικού, προκειμένου να ανταποκρίνεται με τον καλύτερο τρόπο στην κατά το άρθρο 16 του Συντάγματος υποχρέωση για την οργάνωση της δημόσιας εκπαίδευσης και την επίτευξη των σκοπών που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου αυτού.

Δημοσιονομικοί λόγοι μπορεί να αποτελέσουν κριτήριο των επιλογών του νομοθέτη για τον ανακαθορισμό των λειτουργιών του Κράτους και την διοικητική αναδιοργάνωσή του, ωστόσο οι σχετικές ρυθμίσεις πρέπει αφενός να εισάγονται με τήρηση των συνταγματικών αρχών, σύμφωνα με τις οποίες επιβάλλεται να διασφαλίζονται η ορθολογική, αποτελεσματική και διαρκής λειτουργία της Διοικήσεως και η παροχή των υπηρεσιών που επιβάλλεται να εξασφαλίζονται για τους διοικουμένους στο πλαίσιο του κοινωνικού κράτους δικαίου, και αφετέρου να εναρμονίζονται με τις συνταγματικές εγγυήσεις που αφορούν το καθεστώς των δημοσίων υπαλλήλων, ήτοι την οργάνωση και στελέχωση της Διοίκησης με μονίμους υπαλλήλους, την ίση μεταχείριση αυτών και την θέσπιση κανόνων με αντικειμενικά κριτήρια (βλ. ΣτΕ Ολ. 3354/2013 σκ. 6, 3169/2014 σκ. 10, 2151/2015 σκ. 6, 652-656/2016 σκ. 6).

Στο πλαίσιο αυτό, η επίμαχη διάταξη του άρθρου 82 παρ. 11 του ν. 4172/2013 που προβλέπει την υποχρεωτική μετάταξη του εκπαιδευτικού προσωπικού που πλεονάζει στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε διευθύνσεις της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ή/και αντιστρόφως, μετά από προσδιορισμό των λειτουργικών αναγκών και των κενών οργανικών θέσεων στις βαθμίδες αυτές εκπαίδευσης, δεν αντίκειται στο άρθρο 103 του Συντάγματος.

Εξάλλου, η διάταξη αυτή, θεσπισθείσα σε χρόνο μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας πλήρωσης των κενών οργανικών θέσεων στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση με τη διενέργεια μεταθέσεων του εκπαιδευτικού προσωπικού που ανήκει στις βαθμίδες αυτές εκπαίδευσης, δεν έχει την έννοια της ανάκλησης των διοικητικών πράξεων που εκδόθηκαν κατά τη διαδικασία αυτή και της εξ υπαρχής ρύθμισης του τρόπου πλήρωσης των θέσεων αυτών, αλλά της κάλυψης των τυχόν εναπομεινασών κενών θέσεων και των λειτουργικών αναγκών που δεν ήταν δυνατόν να καλυφθούν με την προηγηθείσα διαδικασία ή που τυχόν ανέκυψαν μεταγενεστέρως, μέσω υποχρεωτικών μετατάξεων εκπαιδευτικού προσωπικού το οποίο παραμένει πλεονάζον.

Με τα δεδομένα αυτά, η διάταξη αυτή, ενόψει και του εξαιρετικού της χαρακτήρα, αναφερόμενη σε ένα μόνο σχολικό έτος (2013-2014), δεν συνιστά δυσμενή διάκριση σε βάρος των εκπαιδευτικών, οι οποίοι υπηρετούν σε οργανικές θέσεις στην βαθμίδα εκπαίδευσης, στην οποία πρόκειται να μεταταγεί υποχρεωτικά το ως άνω εκπαιδευτικό προσωπικό και δεν θίγει την δυνατότητά τους να υποβάλουν αίτηση μετάθεσης στον τόπο των συμφερόντων τους.

Συνεπώς, η διάταξη αυτή δεν έρχεται σε αντίθεση με τα άρθρα 4 παρ. 1 και 5 παρ. 1 του Συντάγματος που κατοχυρώνουν αντιστοίχως τις αρχές της ισότητας και αξιοκρατίας, ούτε όμως και με την αρχή της προστατευομένης εμπιστοσύνης, εφόσον, όπως προεκτέθηκε, ο νομοθέτης δεν κωλύεται, στα πλαίσια οργάνωσης του εκπαιδευτικού συστήματος, να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την ορθολογική κατανομή του διδακτικού προσωπικού, χωρίς να δεσμεύεται κατ’ αρχήν από προηγούμενες νομοθετικές ρυθμίσεις.

Οι λόγοι δε ακυρώσεως, με τους οποίους προβάλλονται τα αντίθετα, πρέπει να απορριφθούν ως αβάσιμοι.

Περαιτέρω, ως απαράδεκτος πρέπει να απορριφθεί και ο λόγος ακυρώσεως, με τον οποίο προβάλλεται ότι με την επίμαχη νομοθετική ρύθμιση επιδιώκεται η εξυπηρέτηση αλλοτρίων σκοπών από την ομαλή και εύρυθμη οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών του κράτους και η καταστρατήγηση του θεσμού των μεταθέσεων, δεδομένου ότι, όπως παγίως γίνεται δεκτό, δεν νοείται κατάχρηση εξουσίας κατά την άσκηση της νομοθετικής λειτουργίας, δηλαδή επιδίωξη από τον νόμο σκοπών αλλοτρίων από τους δεδηλωμένους στο κείμενό του (ΣτΕ 655/2016 Ολομ. σκ. 9, 2151/2015 σκ. 16 κ.ά.).

16. Επειδή, προβάλλεται ότι είναι μη νόμιμη η διενέργεια των επίμαχων μετατάξεων, διότι δεν γνωμοδότησε επ’ αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 69 παρ. 1 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26), το υπηρεσιακό συμβούλιο του κλάδου στον οποίο μετατάσσεται ο υπάλληλος, ούτε το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΥΣΠΕ) ή το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΥΣΔΕ), σύμφωνα με τα άρθρα 17 παρ. 8 και 18 παρ. 8 του π.δ. 1/2003 (Α΄ 1) αντιστοίχως.

Ο λόγος αυτός ακυρώσεως πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος, εφόσον εφαρμοστέα εν προκειμένω είναι η ειδικότερη διάταξη του άρθρου 82 παρ. 11 του ν. 4172/2013, στην οποία δεν προβλέπεται η γνωμοδότηση των παραπάνω οργάνων.

17. Επειδή, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, η 111966/Δ2/13.8.2013 απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την οποία διαπιστώθηκε ο αριθμός του πλεονάζοντος εκπαιδευτικού προσωπικού στη Δ.Ε. και οι κενές θέσεις στην Π.Ε., ανά κλάδο ή ειδικότητα, κατηγορία και Διεύθυνση Εκπαίδευσης, ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, ναι μεν επικαλείται στο προοίμιό της εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, πλην τέτοια εισήγηση δεν προκύπτει ότι έχει εκδοθεί.

Όπως, εξάλλου, προκύπτει από το σώμα του σχεδίου της απόφασης αυτής, η μεν Διεύθυνση Δ.Ε. του Υπουργείου είχε διαφωνήσει με την επίμαχη ρύθμιση «διότι το πλεονάζον προσωπικό Δ.Ε. δεν έχει προκύψει με βάση την επεξεργασία των στοιχείων που έχουν καταχωρηθεί στο ηλεκτρονικό σύστημα, όπως προβλέπεται από το ν. 4172/2013», η δε Διεύθυνση Π.Ε. είχε εκφράσει την επιφύλαξη ότι «δεν έγινε επεξεργασία των στοιχείων από την υπηρεσία μας στο μέρος που μας αφορά η παρούσα απόφαση, δηλαδή ως προς τις προκύπτουσες κενές θέσεις της Α/θμιας Εκπ/σης».

Παρόμοιες επιφυλάξεις των παραπάνω Διευθύνσεων περιέχονται και στο σχέδιο της 111967/Δ2/13.8.2013 απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων περί «καθορισμού του αριθμού θέσεων για μετάταξη, εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων Υ.ΠΑΙ.Θ.» και στο σχέδιο της δεύτερης διαπιστωτικής πράξης (144049/7.10.2013 απόφασης του Υπουργού Παιδείας), για την οποία έχει εκδοθεί η 144021/Δ1/7.10.2013 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρίς, ωστόσο, να προκύπτει ότι αυτή βασίσθηκε σε στοιχεία που καταχωρήθηκαν στο προβλεπόμενο στο άρθρο 7 του ν. 3848/2010 ηλεκτρονικό σύστημα.

Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται από την -εγκριθείσα από την Επιτροπή του άρθρου 4 παρ. 4 του ν. 3613/2007 (Α΄ 263)- 49/Α/2016 έκθεση ελέγχου του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, επιθεωρητές – ελεγκτές του οποίου διενήργησαν έλεγχο στις εμπλεκόμενες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με αντικείμενο την εξέταση της τήρησης των διατάξεων του άρθρου 82 παρ. 11 του ν. 4172/2013 κατά τη διαδικασία των επίμαχων μετατάξεων.

18. Επειδή, από τα παραπάνω προκύπτει ότι οι προσβαλλόμενες πράξεις μετατάξεων έχουν εκδοθεί χωρίς να έχει τηρηθεί ο ουσιώδης τύπος της διαδικασίας που τάσσεται από την διάταξη του άρθρου 82 παρ. 11 του ν. 4172/2013 για την διαπίστωση των κενών θέσεων, των υπηρεσιακών αναγκών και του πλεονάζοντος εκπαιδευτικού προσωπικού ανά βαθμίδα εκπαίδευσης (εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με βάση την επεξεργασία και το συσχετισμό των στοιχείων που έχουν καταχωρηθεί, με ευθύνη των διευθυντών εκπαίδευσης, στο προβλεπόμενο στο άρθρο 7 του ν. 3848/2010 ηλεκτρονικό σύστημα).

Υπό τα δεδομένα αυτά, λαμβανομένου υπόψη και του ότι κατά την προηγηθείσα διαδικασία των μεταθέσεων εκπαιδευτικών της Π.Ε. δεν είχαν διαπιστωθεί αντίστοιχης έκτασης οργανικά κενά, οι επίμαχες μετατάξεις διενεργήθηκαν χωρίς επαρκή τεκμηρίωση των υπηρεσιακών αναγκών που τις επέβαλαν, όπως επιτάσσεται από την κατοχυρούμενη στο άρθρο 103 του Συντάγματος αρχή της ορθολογικής οργάνωσης της Δημόσιας Διοίκησης.

Και ναι μεν οι παρεμβαίνοντες, με το υπόμνημά τους μετά τη συζήτηση της υπόθεσης, ισχυρίζονται ότι οι υπηρεσιακές ανάγκες της Π.Ε. αυξήθηκαν σημαντικά μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των μεταθέσεων εκπαιδευτικών της Π.Ε., λόγω του ότι με την Φ.50/174/84570/Γ1/20.6.2013 (Β΄ 1583) απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίσθηκαν 321 νέα ολοήμερα δημοτικά σχολεία, στα οποία εφαρμόζεται το ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα (ΕΑΕΠ).

Πλην όμως, ανεξαρτήτως του απαραδέκτου της προβολής του ισχυρισμού αυτού από τους παρεμβαίνοντες το πρώτον με υπόμνημα μετά την επ’ ακροατηρίου συζήτηση, δεν προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου ούτε, εξάλλου, ισχυρίζεται η Διοίκηση ότι οι λόγοι που επέβαλαν την διενέργεια των επίμαχων μετατάξεων σχετίζονται με την έκδοση της απόφασης αυτής.

Για τους λόγους αυτούς, βασίμως προβαλλόμενους με την υπό κρίση αίτηση, η προσβαλλόμενη 119655/Δ1/30.8.2013 απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και οι συμπροσβαλλόμενες αυτής, κατά τα αναφερόμενα στην σκέψη 8, είναι μη νόμιμες και πρέπει να ακυρωθούν, κατά το μέρος που αφορούν τους αιτούντες.

Κατόπιν τούτων, η υπό κρίση αίτηση πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή, ενώ είναι αλυσιτελής η εξέταση των λοιπών λόγων ακυρώσεως.

19. Επειδή, ενόψει την εν μέρει νίκης και εν μέρει ήττας των διαδίκων, το δικαστήριο συμψηφίζει μεταξύ τους τη δικαστική δαπάνη.

Δ ι ά τ α ύ τ α

Καταργεί την δίκη ως προς τους 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 14, 15 και 16 από τους αιτούντες.

Απορρίπτει την αίτηση ως προς τους 5, 6, 9 και 12 από τους αιτούντες.

Δέχεται εν μέρει την αίτηση ως προς τους 1 και 13 από τους αιτούντες, κατά τα εκτιθέμενα στο αιτιολογικό.

Απορρίπτει τις παρεμβάσεις.

Ακυρώνει εν μέρει τις 119655/Δ1/30.8.2013 (Γ΄986/3.9.2013), 148439/Δ1/11.10.2013, 148440/Δ1/11.10.2013 (Γ΄ 1186/2013), 14509/Δ1/ 3.2.2014, 14511/Δ1/3.2.2014 (Γ΄ 175/2014), 39669/Δ1/17.3.2014 (Γ΄ 570/ 2014), 88895/Δ1/6.6.2014 (Γ΄ 714/2014) και 209304/Ε1/22.12.2014 (Γ΄ 1780/2014) αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατά τα εκτιθέμενα στο σκεπτικό.

Διατάσσει την απόδοση του παραβόλου στους αιτούντες, ως προς τους οποίους έγινε εν μέρει δεκτή η αίτηση.

Συμψηφίζει την δικαστική δαπάνη μεταξύ των διαδίκων.

Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα στις 20 Φεβρουαρίου 2017

Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος Η Γραμματέας του Γ΄ Τμήματος

Αικ. Σακελλαροπούλου Δ. Τετράδη

και η απόφαση δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση της 21ης Δεκεμβρίου 2017.

Η Πρόεδρος του Γ´ Τμήματος Η Γραμματέας του Γ´ Τμήματος

Αικ. Συγγούνα Δ. Τετράδη

Loading...
  • europalso

    ideascentral