Συντονισμός ύλης των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων Γ τάξης Ημερήσιων και Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔02/12/2015 - 19:55 | Author: Newsroom

Παρακολούθηση και συντονισμός της ύλης των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων και της Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.

dictyo.gr
Για τον συντονισμό της διδασκαλίας των μαθημάτων της Γ΄ τάξης των Ημερησίων και της Δ΄ τάξης των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., που εξετάζονται πανελλαδικά για το σχολικό έτος 2015-2016, κρίνεται αναγκαία η παρακολούθηση της διδακτέας – εξεταστέας ύλης, η οποία έχει οριστεί:
· για τη Γ΄ τάξη Ημερησίων ΕΠΑ.Λ.

με την υπ’ αριθ. Φ6/153685/Δ4/30-09-2015 Υ.Α. (ΦΕΚ 2149 Β΄)
· για τη Δ΄ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. με την υπ’ αριθ. Φ6/153688/Δ4/30-09-2015 Υ.Α. (ΦΕΚ 2175 Β΄)
Για το λόγο αυτό οι Διευθυντές των Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. καλούν τους καθηγητές που διδάσκουν στο σχολείο τους τα μαθήματα που εξετάζονται σε πανελλαδικό επίπεδο να συνεργαστούν κατά κλάδους και όλοι μαζί, ώστε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που τυχόν έχουν προκύψει.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί μεγάλη καθυστέρηση ή άλλο σοβαρό πρόβλημα σχετικά με τη διδασκαλία, οι Διευθυντές των ΕΠΑ.Λ. ενημερώνουν αμέσως τον Προϊστάμενο Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης, καθώς και τον Σχολικό Σύμβουλο της αντίστοιχης ειδικότητας με έγγραφο το οποίο κοινοποιείται στην Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που ανήκει το σχολείο.
Υπεύθυνοι για τον συντονισμό της πορείας της διδασκαλίας των μαθημάτων που εξετάζονται πανελλαδικά και την παρακολούθηση της διδακτέας – εξεταστέας ύλης είναι οι Διευθυντές των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Οι Διευθυντές Δ/θμιας Εκπαίδευσης παρακαλούνται να αρχίσουν άμεσα τη διαδικασία συγκρότησης των επιτροπών, με βάση τα κάτωθι αναφερόμενα στην παράγραφο 1).
1) Συγκρότηση και έργο της Επιτροπής Παρακολούθησης και Συντονισμού της ύλης
Σε κάθε Διεύθυνση συγκροτείται από τον Διευθυντή Δ/θμιας Εκπ/σης Επιτροπή Παρακολούθησης και Συντονισμού της διδασκαλίας της ύλης, η οποία αποτελείται από τον Διευθυντή της Διεύθυνσης, τον Προϊστάμενο Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης (εφόσον υπάρχει δυνατότητα), τους Σχολικούς Συμβούλους που εδρεύουν στον Νομό για τα μαθήματα ειδικότητάς τους, καθώς και τον υπεύθυνο ΠΛΗΝΕΤ που έχει και την τεχνική υποστήριξη.
Χρέη προέδρου της επιτροπής θα ασκεί ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ο οποίος ορίζει και τον γραμματέα αυτής.
Έργο της επιτροπής είναι ο έλεγχος ορθότητας και ακρίβειας των στοιχείων που αποστέλλουν οι σχολικές μονάδες σχετικά με την πορεία της διδακτέας – εξεταστέας ύλης και η επίλυση των προβλημάτων που τυχόν επισημαίνονται από τους Διευθυντές των ΕΠΑ.Λ.
2) Αποστολή στοιχείων από τους Διευθυντές των ΕΠΑ.Λ.
Οι Διευθυντές των ΕΠΑ.Λ. θα υποβάλλουν στην αρμόδια Διεύθυνση (για την επιτροπή συντονισμού της ύλης), συμπληρωμένο τον Πίνακα 1 (για την Γ΄ τάξη Ημερησίου ΕΠΑ.Λ.) ή/και τον Πίνακα 2 (για την Δ΄ τάξη Εσπερινού ΕΠΑ.Λ.) με τις ενδείξεις της ύλης που έχει διδαχθεί στο σχολείο τους:
α) μέχρι και 16/12/2015,
β) μέχρι και 27/01/2016,
γ) μέχρι και 25/02/2016,
δ) μέχρι και 23/03/2016 και
ε) μέχρι και 21/04/2016.
Η υποβολή των στοιχείων γίνεται για όλες τις ημερομηνίες που αναφέρονται παραπάνω και οι σχολικές μονάδες αποστέλλουν τον πίνακα ΜΟΝΟ στη Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπ/σης στην οποία ανήκουν.
Στην τελευταία φάση της παρακολούθησης (21/04/2016), και εφόσον η ύλη έχει ολοκληρωθεί, οι Διευθυντές των ΕΠΑ.Λ. παρακαλούνται να αναγράφουν την λέξη ΤΕΛΟΣ και όχι τις σελίδες του βιβλίου.
3) Συμπλήρωση συγκεντρωτικών Πινάκων (1) και (2) από τις Διευθύνσεις:
Οι συγκεντρωτικοί πίνακες θα συμπληρώνονται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Συντονισμού της ύλης των μαθημάτων που εξετάζονται σε πανελλαδικό επίπεδο και θα υποβάλλονται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων το αργότερο τρεις (3) ημέρες μετά τη συγκέντρωση των στοιχείων από τις Διευθύνσεις.
4) Εισηγητική έκθεση του Προέδρου της Επιτροπής
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής θα πρέπει να συνυποβάλλει -μαζί με τους πίνακες – και εισηγητική έκθεση σχετικά με την πορεία ολοκλήρωσης της ύλης. Επισημαίνεται ότι στην εισηγητική έκθεση, ιδιαίτερα κατά την πρώτη φάση υποβολής των στοιχείων, πρέπει να αναφερθούν και ενδεχόμενες καθυστερήσεις και τα αίτιά τους (π.χ. έλλειψη καθηγητών, καταλήψεις, κ.λπ.), καθώς και ενέργειες στις οποίες προέβη η επιτροπή για την επίλυση των προβλημάτων των σχολικών μονάδων.
5) Συγκέντρωση και αποστολή των στοιχείων – Τήρηση των χρονικών προθεσμιών
Η Επιτροπή Παρακολούθησης θα πρέπει να συγκεντρώσει όλους τους συμπληρωμένους πίνακες από όλα τα ΕΠΑ.Λ. και να αποστείλει τα στοιχεία (συγκεντρωτικούς πινάκες και εισηγητική έκθεση) στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης – Τμήμα Α, Γραφείο 1117, Α. Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80, Μαρούσι) με δύο τρόπους:
1) σε έντυπη μορφή και
2) με αποστολή e-mailμε τον πίνακα σε μορφή EXCEL (όχι pdf) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: t09tee07@minedu.gov.gr
Υπενθυμίζεται ότι η Επιτροπή Παρακολούθησης είναι υπεύθυνη να ελέγχει, ώστε οι συγκεντρωτικοί πίνακες να συμπληρώνονται ορθώς και να αποστέλλονται χωρίς ελλείψεις και ασάφειες. Επίσης, η Επιτροπή Παρακολούθησης της ύλης θα πρέπει να ενημερώνει τη Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, εάν η διδακτέα – εξεταστέα ύλη θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τη λήξη των μαθημάτων του τρέχοντος σχολικού έτους, για τα σχολεία εκείνα που έχει παρατηρηθεί καθυστέρηση στην κάλυψή της.
Παρακαλούνται οι Διευθυντές των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να μεριμνούν για την πιστή τήρηση των ημερομηνιών αποστολής των στοιχείων στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Τέλος, οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης παρακαλούνται να παρακολουθούν, να συντονίζουν, να ελέγχουν και να εποπτεύουν το έργο των Επιτροπών Παρακολούθησης και Συντονισμού της ύλης των Διευθύνσεων αρμοδιότητάς τους.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ
Loading...
  • Δίκτυο ανεξάρτητων διαφημίσεων
    loading...
  • europalso

    ideascentral

    ideascentral