Ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων του Υπουργείου Παιδείας

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔31/12/2015 - 17:43 | Author: Newsroom

Μαρούσι, 31 Δεκεμβρίου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία ρυθμίζει μεταξύ των άλλων και κατεπείγοντα θέματα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στο ΦΕΚ 184 τ.

Α του 2015.

Η Πράξη αυτή ρυθμίζει θέματα όπως της επαγγελματικής εκπαίδευσης, του Ανοιχτού Πανεπιστημίου. Επίσης ορίζει την παράταση της θητείας των μελών των Εποπτικών Επιστημονικών Συμβουλίων (ΕΠΕΣ) των Προτύπων Πειραματικών Σχολείων ενώ υπάρχει ρύθμιση και για τη δυνατότητα εξέτασης, στο χειμερινό και εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού ετους 2015-16, σε όλα τα οφειλόμενα μαθήματα ανεξάρτητα του εξαμήνου διδασκαλίας τους για τους φοιτητές που περάτωσαν την κανονική φοίτησή τους.

Ακολουθούν τα άρθρα που αφορούν το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων:

Άρθρο 3

Ρύθμιση θεμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης

Η περίπτωση Β΄ της παραγράφου 14 του άρθρου 46 του Ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Β. Η «Πιλοτική Τάξη Μαθητείας» έχει διάρκεια εννέα (9) μηνών στο σύνολό της. Στην «Πιλοτική Τάξη Μαθητείας» εφαρμόζεται πρόγραμμα του εργαστηριακού μαθήματος «Ενισχυτική Εργαστηριακή Εκπαίδευση της Μαθητείας» συνολικής διάρκειας διακοσίων (200) ωρών.

Το πρόγραμμα αυτό διδάσκεται επτά (7) ώρες εβδομαδιαίως από εκπαιδευτικό προσωπικό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε σχολικές μονάδες ΕΠΑ.Λ ή/και σε Εργαστηριακά Κέντρα (ΕΚ). Το πρόγραμμα αυτό άρχεται το σχολικό έτος 2015−2016 και περατώνεται το σχολικό έτος 2016−2017, ακολουθώντας το πρόγραμμα διδασκαλίας των σχολικών μονάδων της δημόσιας εκπαίδευσης.

Στην «Πιλοτική Τάξη Μαθητείας» εφαρμόζεται επιπλέον «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας− Μαθητεία σε εργασιακό χώρο», διάρκειας είκοσι οκτώ (28) ωρών εβδομαδιαίως, επιμερισμένο κατ’ ελάχιστον σε τέσσερις (4) ημέρες. Οι παράγραφοι 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 14 εφαρμόζονται και για την «Πιλοτική Τάξη Μαθητείας». Την ευθύνη υλοποίησης της πιλοτικής «Τάξης Μαθητείας», της τοποθέτησης σε χώρους εργασίας των φοιτούντων καθώς και όλα τα σχετικά με αυτήν έχει το ΕΠΑ.Λ σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ.

 1. Στην περίπτωση Γ΄ της παραγράφου 14 του άρθρου 46 του Ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως ισχύει, προστίθεται υποπερίπτωση ζ΄, ως εξής: «ζ΄ κάθε λεπτομέρεια που είναι αναγκαία για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής».

Άρθρο 4

 1. Η προθεσμία των έξι (6) μηνών της παραγράφου 1 του άρθρου 47 του Ν. 4310/2014 (A΄ 258) παρατείνεται έως τις 31.7.2016.
 2. Οι διαδικασίες κρίσης της παραγράφου 6 του άρθρου 47 του Ν. 4310/2014 (A΄ 258) ολοκληρώνονται έως τις 31.7.2016.

Άρθρο 5

Παράταση θητείας μελών ΕΠΕΣ

Η παράγραφος 4 του άρθρου 52 του Ν. 3966/2011 (Α΄ 118), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «4. Η θητεία των μελών των ΕΠ.Ε.Σ. παρατείνεται έως τον ορισμό των νέων μελών, άλλως έως την 29η Φεβρουαρίου 2016».

Άρθρο 6

 1. Στην παρ. 23 του άρθρου 2 του Ν. 2621/1998, όπως επανήλθε σε ισχύ και τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 παρ. 1 του Ν. 4076/2012 και ισχύει, προστίθενται οι φράσεις:

(α) μετά το τέλος της παρένθεσης «(Α’ 280)» προστίθεται φράση ως εξής: «καθώς και του περιορισμού της παρ. 3 του άρθρου 37 του Ν. 3986/2011», (β) μετά το κόμμα στη λέξη «έργου» προστίθεται φράση ως εξής: «οι συμβάσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ή με οποιαδήποτε άλλη νομική μορφή συμβάσεις», (γ) μετά τη λέξη «έργων» προστίθεται φράση ως εξής: «ή την υποστήριξη υπηρεσιών», (δ) στο τέλος της παραγράφου προστίθεται η φράση «ή προγράμματος ή έργου χρηματοδοτούμενου από ίδιους πόρους που δεν βαρύνουν τον τακτικό τους προϋπολογισμό ή την κρατική τους επιχορήγηση».

 1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του Ν. 2552/1997 (Α΄ 266) αντικαθίσταται ως εξής: « Έδρα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, ορίζεται η Πάτρα. Με απόφαση της Συγκλήτου και μέχρι τη συγκρότησή της με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορούν να ιδρύονται παραρτήματα και κέντρα σπουδών του Ε.Α.Π. είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν την οργάνωση και λειτουργία των παραρτημάτων και των κέντρων σπουδών του.»

β. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του Ν. 2552/1997 (Α΄ 266) προστίθενται εδάφια ως εξής: «Για την υλοποίηση της αποστολής του το Ε.Α.Π. μπορεί να οργανώνει και προγράμματα διά βίου μάθησης και προγράμματα με μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Μέχρι τη δημοσίευση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Ε.Α.Π., με απόφαση της Συγκλήτου, και μέχρι την συγκρότησή της με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π. που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Κοσμητείας της Σχολής ανάλογα με τη θεματική ενότητα του προγράμματος και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζεται κάθε θέμα που αφορά στην οργάνωση, τη λειτουργία και τη διοίκηση των προγραμμάτων καθώς και ο ορισμός των διδάκτρων και ο καθορισμός του ύψους και του τρόπου καταβολής τους.

 1. Οι φοιτητές που περάτωσαν την κανονική φοίτηση, η οποία ισούται με τον ελάχιστο αριθμό των αναγκαίων για την απονομή του τίτλου σπουδών εξαμήνων, σύμφωνα με το Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών, έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν στην εξεταστική περίοδο του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους 2015−2016 σε όλα τα μαθήματα που οφείλουν, ανεξάρτητα εάν αυτά διδάσκονται σε χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο.
 2. Εκκρεμείς διαδικασίες διορισμών, κατά τη δημοσίευση του Ν. 4009/2011 (Α΄ 195), μελών Ε.Ε.ΔΙ.Π. κλάδου Ι και ΙΙ και Ε.Τ.Ε.Π. των Πανεπιστημίων, και Ε.Τ.Π. των Τ.Ε.Ι. συνεχίζονται βάσει των διατάξεων που ίσχυαν κατά το χρόνο έκδοσης των σχετικών προκηρύξεων, με μετατροπή των θέσεων κατά αναλογική εφαρμογή και αντιστοιχία των προβλεπομένων στις διατάξεις της Παραγράφου 3 του άρθρου 68 του Ν. 4235/2014 (Α΄ 32), όπως ισχύει.
 3. Στο τέλος της παραγράφου 8 του άρθρου 34 του Ν. 2725/1999 (Α΄ 121), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Εξαιρετικά για το ακαδημαϊκό έτος 2015−2016, το προβλεπόμενο ανωτέρω ποσοστό 3% επιπλέον του εκάστοτε αριθμού των εισακτέων σπουδαστών στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ορίζεται σε ποσοστό 4,5%».
Loading...
 • Δίκτυο ανεξάρτητων διαφημίσεων
  loading...
 • europalso

  ideascentral

  ideascentral