Προυποθέσεις απόδοσης δεύτερης ειδικότητας χωρίς παιδαγωγική επάρκεια

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔25/11/2014 - 18:52 | Author: Newsroom

Η μη κατοχή επιπλέον του πτυχίου παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας από εκπαιδευτικούς κλάδων/ειδικοτήτων, για τους οποίους αυτό προβλέπεται ως πρόσθετο προσόν διορισμού, δεν αποτελεί κώλυμα για την απόδοση σε αυτούς δεύτερης ειδικότητας και την αξιοποίησή τους, εφόσον δεν προσφέρονται, κατά προτεραιότητα, εκπαιδευτικοί που διαθέτουν τα πλήρη προσόντα διορισμού (βασικός τίτλος σπουδών και παιδαγωγικό πτυχίο) στη δεύτερη ειδικότητα.

Κατά το μέρος που αφορά στην ανάκληση αποφάσεων για απόδοση δεύτερης ειδικότητας σε μόνιμους εκπαιδευτικούς κλάδων/ειδικοτήτων, για το διορισμό των οποίων απαιτείται, πέραν του βασικού τίτλου σπουδών, και πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ, με το αιτιολογικό ότι αυτό δεν προσκομίστηκε από τους υπόψη εκπαιδευτικούς, σας επισημαίνουμε τα ακόλουθα

Σύμφωνα με την αριθμ. 81504/Δ2/19-7-2011 υ.α. (ΦΕΚ 1811 τ.Β΄ /11-8-2011) «Κριτήρια και διαδικασία απόδοσης δεύτερης ειδικότητας σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ- σης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «Στους μόνιμους εκπαιδευτικούς της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που είναι κάτοχοι πτυχίου σε διαφορετικό γνωστικό αντικείμενο του κλά- δου, στον οποίο είναι διορισμένοι και υπηρετούν, μπορεί να αποδίδεται, ύστερα από αίτησή τους, δεύ- τερη ειδικότητα, υπό την προϋπόθεση ότι το πτυχίο αυτό αποτελεί προσόν διορισμού στη συγκεκριμένη ειδικότητα, σύμφωνα με τα άρθρα 12, 13 και 14 του ν. 1566/85, όπως αυτά ισχύουν…….

Με το άρθρο 1, παρ.6 του ν. 2834/2000 (ΦΕΚ 160 Α΄) ορίζονται τα εξής: «6. Δεν είναι απαραίτητη η κα- τοχή του παιδαγωγικού πτυχίου της ΠΑ.ΤΕ.Σ./Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ή για το διο- ρισμό πτυχιούχων τμημάτων Πληροφορικής ΑΕΙ και ΤΕΙ, κλάδων ΠΕ 19 και ΠΕ20 αντίστοιχα, σε θέσεις μόνιμων εκπαιδευτικών ή την πρόσληψη σε θέσεις αναπληρωτών ή ωρομίσθιων εκπαιδευτικών………. Κατά τους διορισμούς εκπαιδευτικών σε οργανικές θέσεις και κατά τις προσλήψεις εκπαιδευτικών ως προσωρινών αναπληρωτών ή ωρομισθίων προηγούνται οι υποψήφιοι των ανωτέρω κλάδων που έχουν τα πλήρη προσόντα διορισμού».

Με την παρ. 21 του άρθρου 6 του ν. 2909/01, ΦΕΚ-90 Α’ ορίζεται ότι : «Οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του ν. 2834/2000 (ΦΕΚ 160 Α΄) εφαρμόζονται αναλόγως και για τους υποψήφιους εκπαι- δευτικούς των κλάδων ΠΕ12, ΠΕ14, ΠΕ17 και ΠΕ18 που θα μετάσχουν στο διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π. έτους 2001»).

Με την παρ. 7 του άρθρου 8 του ν. 3194/03, ΦΕΚ-267 Α’, ορίζεται ότι : «Οι διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 6 του ν. 2834/2000 (ΦΕΚ 160 Α΄ ) για τη συμμετοχή στους διαγωνισμούς του Α.Σ.Ε.Π. και για το διορισμό ή την πρόσληψη σε θέσεις αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, εφαρμόζονται για τους υπο- ψήφιους εκπαιδευτικούς όλων των κλάδων του άρθρου 14 του ν. 1566/1985, για τους οποίους προβλέπεται ως προσόν διορισμού το πτυχίο της ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ ή ισοδύναμο πτυχίο».

Με την παρ. 8β του άρθρου 8 του ν. 3194/03, ΦΕΚ-267 Α’, όπως ισχύει, ορίζεται ότι : «Οι διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 6 του ν. 2834/2000 εξακολουθούν να ισχύουν για το διορισμό σε θέσεις των κλάδων της 2 περίπτωσης α΄» (ΠΕ19-ΠΕ20 Πληροφορικής).

Με την παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 3391/05, ΦΕΚ-240 Α’ ορίζεται ότι : «Οι διατάξεις της παρ. 8 του άρ- θρου 1 και της παρ.7 του άρθρου 8 του ν.3194/ 2003 (ΦΕΚ 267 Α ΄) και της παρ.6 του άρθρου 1 του ν.2834/ 2000 (ΦΕΚ 160 Α΄) εξακολουθούν να ισχύουν» – Ισχύς από 31-8-05).

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι εκπαιδευτικοί των κλάδων/ειδικοτήτων, για το διορισμό των οποίων απαι- τείται, επιπλέον, και πτυχίο παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας, διορίζονται και χωρίς αυτό, ελλείψει υποψηφίων που έχουν τα πλήρη προσόντα διορισμού.

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, και δεδομένου ότι oι περιλαμβανόμενοι στην επίμαχη σχετική απόφαση, διορίστηκαν στη Β/θμια εκπ/ση, χωρίς επιπλέον πτυχίο παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας, ελλείψει υποψηφίων κατόχων αυτού, και υπηρετούν, κα- τά το χρόνο της αίτησής τους για απόδοση δεύτερης ειδικότητας, ως μόνιμοι εκπαιδευτικοί του οικείου κλάδου διορισμού τους και δεύτερη ειδικότητα αποδίδεται για τη βέλτιστη διαχείριση του υπηρετούντος προσωπικού με την αξιο- ποίηση των επιπλέον προσόντων του και, γενικότερα, για την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων, προκει- μένου καταρχήν να καλύπτεται το υποχρεωτικό ωράριο των εκπ/κών, εκτιμάται ότι η μη κατοχή επιπλέον του πτυχίου παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας από εκ- παιδευτικούς κλάδων/ειδικοτήτων, για τους οποίους αυτό προβλέπεται ως πρόσθετο προσόν διορισμού,

ΔΕΝ αποτελεί κώλυμα για την απόδοση σε αυτούς δεύτερης ειδικότητας και την αξιοποίησή τους, εφόσον δεν προσφέρονται, κατά προτεραιότητα, εκπαιδευτικοί που διαθέτουν τα πλήρη προσόντα διορισμού (βασικός τίτλος σπουδών και παιδαγωγικό πτυχίο) στη δεύτερη ειδικότητα.

Loading...
  • Δίκτυο ανεξάρτητων διαφημίσεων
    loading...
  • europalso

    ideascentral