Προσωρινοί πίνακες για 15 συνεργάτες στο ΙΕΠ

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔23/03/2018 - 19:30 | Author: Newsroom

 Προσωρινοί πίνακες για 15 συνεργάτες στο ΙΕΠ

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 1/13-03-2018 Πρακτικoύ  της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσόντων Φυσικών ή Νομικών προσώπων για την υλοποίηση Χρηματοδοτούμενων και Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων και λοιπών προσκλήσεων του ΙΕΠ σχετικά με την υπ’ αρ. πρωτ. 1016/13-02-2018 (ΑΔΑ: 6ΕΟΝΟΞΛΔ-9ΗΔ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με δεκαπέντε (15) επιστημονικούς συνεργάτες για την κάλυψη των αναγκών υποστήριξης της Δράσης 4:

 

«Επιμορφωτικές δράσεις για την υποστήριξη της εκπαίδευσης παιδιών προσφύγων» της Πράξης «Παρεμβάσεις επιμόρφωσης για την ενίσχυση των σχολικών δομών του εκπαιδευτικού συστήματος», με κωδικό ΟΠΣ 5004204, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης ενστάσεων, βάσει του άρθρου 9 της Πρόσκλησης, είναι στις 30/03/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00. [Βλ. σχετική Πρόσκληση]

Loading...
  • ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

    europalso

    ideascentral