Προσμέτρηση προϋπηρεσίας ωρομισθίων σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔25/07/2016 - 17:35 | Author: Newsroom

«Προσμέτρηση προϋπηρεσίας ωρομισθίων εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)».

Τα υπάγονται στην τυπική δευτεροβάθμια εκπαίδευση, απευθύνονται σε ειδική πληθυσμιακή ομάδα, ενήλικες και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, και περιλαμβάνουν ειδικές εκπαιδευτικές μεθόδους και προγράμματα, τα οποία υποστηρίζονται από τον θεωρητικό κλάδο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, με κύριο πανεπιστημιακό φορέα στην ελληνική επικράτεια το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και συγκεκριμένα το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Ενηλίκων της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ε.Α.Π. Η επιλογή μας ως ωρομισθίων εκπαιδευτικών Σ.Δ.Ε. γίνεται ετησίως από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς μέσω προσκλήσεων του Ινστιτούτου Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (πρώην Ι.Δ.ΕΚ.Ε.) και βάσει ειδικών κριτηρίων αξιολόγησης, όπως i) ακαδημαϊκά προσόντα (πτυχίο, μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης, διδακτορική διατριβή) και ειδικότερα σπουδές στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, γνώση ξένων γλωσσών και νέων τεχνολογιών, ii) επιμόρφωση στη διδασκαλία των Σ.Δ.Ε., στην Εκπαίδευση Ενηλίκων και στο διδακτικό αντικείμενο ανά κλάδο και ειδικότητα, και iii) προϋπηρεσία στην τυπική εκπαίδευση και ειδικότερα στα Σ.Δ.Ε. καθώς και στις δομές της Δια Βίου Μάθησης.

Σύμφωνα με διάταξη του ν. 3027/2002 (άρθρο 6 παρ. 34 περ. β΄) που τροποποιήθηκε με τον ν. 3787/2008 (άρθρο 2) και η οποία ήταν σε ισχύ μέχρι τον Δεκέμβριο του 2015, η στα Σ.Δ.Ε., προσμετρούμενη στον Ενιαίο Πίνακα Αναπληρωτών και Ωρομισθίων, υπολογιζόταν «μέχρι το ήμισυ του υποχρεωτικού ωραρίου του νεοδιόριστου εκπαιδευτικού του οικείου κλάδου», δηλαδή 11 ώρες εβδομαδιαίως από 17.2.1999 μέχρι και 09.05.2013 (ν. 1566/1985, ΦΕΚ 167/Α΄/30.09.1985, άρθρο 14 παρ. 13: ωράριο νεοδιόριστου 21 ώρες) και 12 ώρες από 09.05.2013 και εφεξής (ν. 4152/2013, ΦΕΚ 107/Α΄/09.05.2013, υποπ. Θ.2. παρ. 2: ωράριο νεοδιόριστου 23 ώρες). Στις εγκυκλίους/προσκλήσεις του Υπουργείου Παιδείας που αφορούν στην ένταξη υποψηφίων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών των τελευταίων σχολικών ετών μέχρι και το 2015-2016 ρητώς ορίζεται ότι «Η προϋπηρεσία των ωρομισθίων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας υπολογίζεται μέχρι το ήμισυ του υποχρεωτικού ωραρίου του νεοδιόριστου εκπαιδευτικού του οικείου κλάδου». Με τον τρόπο αυτό έχει υπολογιστεί η προϋπηρεσία μας στον Ενιαίο Πίνακα Αναπληρωτών και Ωρομισθίων των παρελθόντων ετών μέχρι και το σχολικό έτος 2015–2016.

Ωστόσο, μετά την πρόσφατη (Ιούνιος 2016) καταχώρηση των μορίων προϋπηρεσίας μας στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ, opsyd.sch.gr) και την αντιπαραβολή τους με εκείνα που είναι καταχωρημένα στον Ενιαίο Πίνακα Αναπληρωτών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του σχολικού έτους 2015–2016, διαπιστώθηκαν αποκλίσεις και συγκεκριμένα μειώσεις στην προσμέτρηση της προϋπηρεσίας μας ως ωρομισθίων εκπαιδευτικών Σ.Δ.Ε. κατά την εκπαιδευτική περίοδο 2010–2016. Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε με αρμοδίους για θέματα του ΟΠΣΥΔ μας έγινε γνωστό ότι η προϋπηρεσία των ωρομισθίων εκπαιδευτικών Σ.Δ.Ε. προσμετράται πλέον ισότιμα με αυτή των ωρομισθίων εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα δημόσια σχολεία (Γυμνάσιο, Λύκειο) της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με το άρθρο 38 παρ. 3 του ν. 4351/2015 (ΦΕΚ 164/Α΄/04.12.2015, το οποίο τροποποιεί την προαναφερθείσα παλαιά διάταξη του ν. 3027/2002 (άρθρο 6 παρ. 34 περ. β΄) και του ν. 3787/2008 (άρθρο 2). Με την τροποποίηση αυτή για πρώτη φορά αλλάζει ο τρόπος προσμέτρησης της προϋπηρεσίας των ωρομισθίων εκπαιδευτικών Σ.Δ.Ε. Η αναδρομική ισχύς όμως της διάταξης, την οποία επικαλούνται οι αρμόδιοι του Υπουργείου Παιδείας, αφενός δεν ορίζεται στον νόμο και αφετέρου αντίκειται στις αρχές της νομιμότητας και αξιοκρατίας και προκαλεί κατάφορη αδικία διότι επιφέρει σημαντική περικοπή/μείωση στη μοριοδότηση του πραγματικού χρόνου προϋπηρεσίας μας.

Το πραγματικό πρόβλημα έγκειται στο γεγονός ότι το Υπουργείο Παιδείας από το 2010 μέχρι και σήμερα μας προσλαμβάνει κατ’ επίφαση ως ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς Σ.Δ.Ε., ενώ ουσιαστικά μας καλεί να εργαστούμε στην πλειονότητά μας ως αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου υπερβαίνοντας κατά πολύ το εβδομαδιαίο ωράριο των ωρομισθίων εκπαιδευτικών Γυμνασίων-Λυκείων. Αναλυτικότερα, το ανώτατο εβδομαδιαίως όριο διδακτικών ωρών ανά ωρομίσθιο εκπαιδευτικό Σ.Δ.Ε. (11 διδακτικές ώρες διδασκαλίας μέχρι το 2013, 15 ώρες κατά τα σχολικά έτη 2013-2014 και 2014-2015 και 20 έως 30 ώρες κατά το σχολικό έτος 2015-2016) υπερβαίνει κατά πολύ το εβδομαδιαίο ωράριο απασχόλησης των ωρομισθίων εκπαιδευτικών των δημοσίων σχολείων (Γυμνασίου, Λυκείου) της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (11 ώρες μέχρι το σχολικό έτος 2009-2010,4 ώρες κατά την εκπαιδευτική περίοδο 2010-2013, βάσει του άρθρου 5 παρ. 1 του ν. 3848/2010, ΦΕΚ 71/Α΄/19.5.2010 και 8 ώρες από το σχολικό έτος 2013-2014 μέχρι και σήμερα, βάσει του άρθρου 36 παρ. 27 του ν. 4186/2013, ΦΕΚ 193/Α΄/17.9.2013) και ως εκ τούτου αντιστοιχεί σε αυτό των αναπληρωτών μειωμένου ωραρίου των δημοσίων σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (5-15 ώρες κατά την εκπαιδευτική περίοδο2010-2013 και 9-15 ώρες από τοσχολικό έτος 2013-2014 μέχρι και σήμερα).

Μετά από μια εξαετία πολυνομίας, συχνών τροπολογιών και δημιουργικής ασάφειας, το Υπουργείο Παιδείας επικαλείται την αρχή της ισοτιμίας και επιχειρεί αυθαίρετα να μας περικόψει/μειώσει αναδρομικά και σε σημαντικό βαθμό τον πραγματικό χρόνο προϋπηρεσίας μας, ο οποίος όμως είναι ήδη κατοχυρωμένος στον Ενιαίο Πίνακα Αναπληρωτών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των παρελθόντων ετών, μέχρι και το σχολικό έτος 2015-2016, βάσει της κείμενης νομοθεσίας που ήταν σε ισχύ μέχρι τη δημοσίευση της επαίσχυντης τροπολογίας του άρθρου 38 παρ. 3 του ν. 4351/2015 (ΦΕΚ 164/Α΄/04.12.2015).

Είναι φανερό ότι ο Νόμος έχει πάψει πλέον να υπηρετεί τον πολίτη και συγκεκριμένα το εκπαιδευτικό προσωπικό που συνεχίζει να εργάζεται υπό εργασιακή ανασφάλεια και ομηρία αντιμετωπίζοντας ποικίλα προβλήματα εν μέσω κρίσης. Ωστόσο, προσβλέπουμε στο κράτος δικαίου και την κοινωνική συνείδηση των ιθυνόντων και ευελπιστούμε στην ικανοποίηση του αιτήματός μας για τη δίκαιη και νόμιμη προσμέτρηση της προϋπηρεσίας μας καθώς και για την άμεση αναθεώρηση του άρθρου 38 παρ. 3 του ν. 4351/2015 (ΦΕΚ 169/Α΄/4.12.2015).

Loading...
  • europalso

    ideascentral