Προσμέτρηση προϋπηρεσίας αναπληρωτών με τετράμηνη άδεια ανατροφής

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔24/05/2014 - 10:39 | Author: Newsroom

Προσμέτρηση προϋπηρεσίας αναπληρωτών με τετράμηνη άδεια ανατροφής

Εκκρεμεί σχετικό ερώτημα στη Νομική Υπηρεσία του υπουργείου Παιδείας

Στην περίπτωση αναπληρωτών εκπ/κών στους οποίους έχει χορηγηθεί τετράμηνη άδεια ανατροφής τέκνου άνευ αποδοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 της του Ν.4075/2012 (ΦΕΚ 89 Α’), όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 39 του Ν.4144/2013 (ΦΕΚ 88 Α’) και ισχύει, δε θα καταχωρείται προϋπηρεσία για το χρονικό διάστημα της άδειας αυτής, δεδομένου ότι εκκρεμεί σχετικό ερώτημα στη Νομική Υπηρεσία του υπουργείου Παιδείας για το εάν το συγκεκριμένο διάστημα μπορεί να θεωρηθεί ως διδακτική προϋπηρεσία δυνάμενη να προσμετρηθεί στους πίνακες αναπληρωτών και μονίμων διορισμών.

Τα παραπάνω αναφέρονται σε έγγραφο του υπουργείου Παιδείας για την καταχώριση της προϋπηρεσίας των αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών που αναρτήθηκε από τη ΔΔΕ Φλώρινας.

Στο ίδιο έγγραφο αναφέρεται ότι σε περίπτωση που υπάρχει εκπαιδευτικός που του έχει χορηγηθεί τετράμηνη άδεια ανατροφής τέκνου άνευ αποδοχών, η οικεία Δ/νση Εκπ/σης οφείλει να αποστέλλει, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή τηλεομοιοτυπία (fax) σχετικό διαβιβαστικό έγγραφο με τα πλήρη στοιχεία του αναπληρωτή εκπ/κού και το χρονικόδιάστημα χορήγησης της εν λόγω άδειας.

Μεταξύ των άλλων αναφέρεται στην εγκύκλιο ότι το ωράριο του αναπληρωτή μειωμένου ωραρίου είναι από 9 έως και 15 ώρες ενώ για τους ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς των καταργημένων ειδικοτήτων εφόσον διαπιστωθεί ότι υπάρχει η δυνατότητα παράτασης της απασχόλησής τους πέραν της 21-6-2014, προκειμένου να διεξαχθούν οι εξετάσεις τωνμαθητών Γ’ τάξης (Ημερήσιων και Εσπερινών) και Δ’ τάξης Εσπερινών ΕΠΑΛ και Β’ τάξηςΕΠΑΣ στις ανωτέρω ειδικότητες, σύμφωνα με την αριθμ. 72468/Γ2/9-5-2014 εγκύκλιο τουΥΠΑΙΘ, θα ενημερωθούν οι ΔΔΕ με νεότερο έγγραφό.

Οι καταχωρήσεις των στοιχείων προϋπηρεσίας αφορούν σε προσλήψεις εκπαιδευτικών (αναπληρωτών ήωρομίσθιων) που πραγματοποιήθηκαν μόνο από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών του οικείου κλάδου για το διδακτικό έτος 2013-2014 στην Πρωτοβάθμια και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (συμπεριλαμβανομένων των Εκκλησιαστικών Λυκείων – Γυμνασίων, των Καλλιτεχνικών Σχολείων και της Σιβιτανιδείου Σχολής), με χρηματοδότηση είτε από τον Τακτικό Προϋπολογισμό ή από συγχρηματοδοτούμενες πράξεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς.

Καλόγηρος Βασίλειος news.gr

Loading...
  • europalso

    ideascentral