Προσλήψεις φιλολόγων σε Τάξεις Υποδοχείς ΖΕΠ (ΦΕΚ)

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔24/10/2017 - 14:54 | Author: Newsroom

Tο ΦΕΚ για τις σε όπως δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 26 του ν. 3879/2010 (Α΄ 163), «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις». 2. Τα άρθρα 20, 21 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159).

3. Τις διατάξεις των παρ. 7,8 του άρθρου 21 του ν. 4251/2014 (Α΄ 80).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 5, 9 και 31 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71) «Αναβάθμιση του ρόλου του Εκπαιδευτικού – καθιέρωσης κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην Εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του ν. 2101/1992 (Α΄ 192) με τον οποίο κυρώθηκε η «Διεθνής Σύμβαση του OHE για τα Δικαιώματα του παιδιού» και ιδίως τα άρθρα 28-30 αυτής.

6. Τις διατάξεις του ν. 3304/2005 (Α΄ 16) για την «Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσα- νατολισμού» και ιδίως τα άρθρα 6 και 12 αυτού.

7. Τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ. 6 του ν. 2986/2002 (Α΄ 24) «Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις».

8. Το ν. 1566/1985 (Α΄ 167), «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».

9. Τα άρθρα 34 και 35 του ν. 2413/1996 (Α΄ 124) «Οργάνωση και Λειτουργία Σχολείων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης».

10. Το άρθρο 2 του v. 3966/2011 (Α΄ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων “ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ” και λοιπές διατάξεις».

11. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «κώδικα νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

12. Τις διατάξεις του π.δ. 70/2015 (Α΄ 114) περί Μετονομασίας του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

13. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

14. Την αριθμ. 150277/Α1/25.09.2015 (Β΄ 2110) υπουργική απόφαση «Συντομογραφία τίτλου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»

Loading...
  • ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

    europalso

    ideascentral