Προσλήψεις εκπαιδευτικών στα Δημόσια Σχολεία και με πτυχία κολλεγίων!

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔06/07/2017 - 16:52 | Author: Newsroom

Τροπολογία για την διαδικασία αναγνώρισης προσόντων και επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του π.δ. 38/2010 (Α’78).

Με τροπολογία  που θα ενσωματωθεί στο Νομοσχέδιο για την Τριτοβάθμια  γίνονται δεκτά τα πτυχία των Κολλεγίων που έχουν λάβει πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το  Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων.

Άρθρο 80
Τροποποιήσεις του π.δ. 38/2010 (Α΄ 78) 1. Στην παρ. 1 του άρθρου 54 του π.δ. 38/2010 (Α’ 78), όπως αντικαταστάθηκε µε την υποπαρ. 17 της παρ. Θ.16. του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: «O Γενικός Γραµµατέας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων είναι η αρµόδια
αρχή για την έκδοση των ως άνω αποφάσεων υπό τους όρους του άρθρου 54 Α».

2. Στο π.δ. 38/2010 προστίθεται άρθρο 54Α ως εξής:

«Άρθρο 54Α
Αρµοδιότητες του Γενικού Γραµµατέα Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς ως προς τη διαδικασία αναγνώρισης επαγγελµατικών προσόντων και επαγγελµατικής ισοδυναµίας τίτλων σπουδών

1.Ο Γενικός Γραµµατέας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς αποφασίζει, κατόπιν θετικής εισήγησης του Προϊσταµένου του Τµήµατος που είναι αρµόδιο για τη γραµµατειακή υποστήριξη του Συµβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελµατικών Προσόντων του άρθρου 55, για την έκδοση απόφασης αναγνώρισης επαγγελµατικών προσόντων ή αναγνώρισης επαγγελµατικής ισοδυναµίας τίτλου σπουδών σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος. Θετική εισήγηση µπορεί να γίνει µόνο σε περίπτωση που το Συµβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελµατικών Προσόντων του άρθρου 55 έχει ήδη κρίνει όµοια περίπτωση και υφίσταται σχετική απόφαση περί αναγνώρισης
επαγγελµατικών προσόντων ή επαγγελµατικής ισοδυναµίας.

2. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει προηγούµενη κρίση του Συµβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελµατικών Προσόντων για όµοια περίπτωση ή σε περίπτωση αµφιβολίας, ο Προϊστάµενος του Τµήµατος της παραγράφου 1 παραπέµπει την κρίση της συγκεκριµένης περίπτωσης στο Συµβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελµατικών Προσόντων. Το ίδιο πράττει και σε περίπτωση που κατά την κρίση του είναι δυνατή η αναγνώριση επαγγελµατικών προσόντων ή επαγγελµατικής ισοδυναµίας κατόπιν αντισταθµιστικών µέτρων σύµφωνα µε το άρθρο 14

3. Ο ως άνω Προϊστάµενος στην περίπτωση της παραγράφου 2 εκτελεί χρέη εισηγητή προς το Συµβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελµατικών Προσόντων και έχει δικαίωµα ψήφου. Στο έργο του συνεπικουρείται από υπαλλήλους του Τµήµατος της παραγράφου 1.

4. Σε περίπτωση υποβολής ενώπιον του Γενικού Γραµµατέα Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς αίτησης θεραπείας κατά της θετικής απόφασης από τον ενδιαφερόµενο για οποιοδήποτε λόγο, ο Γενικός Γραµµατέας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς παραπέµπει την υπόθεση στο Συµβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελµατικών Προσόντων, το οποίο αποφαίνεται οριστικά. Η δυνατότητα άσκησης της
ενδικοφανούς προσφυγής της παραγράφου 8 του άρθρου 57 από τον ενδιαφερόµενο δεν θίγεται.»

3. Στην παρ. 1 του άρθρου 55 του π.δ. 38/2010, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε την υποπαρ. 20 της παρ. Θ.16. του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, ύστερα από τις λέξεις «το οποίο» προστίθενται τα εξής «, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 54Α,».

4. Οι περιπτώσεις Β, Δ, και Η της παραγράφου 2 του άρθρου 56 του π.δ 38/2010 όπως η παρ. αυτή αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17), αντικαθίστανται ως εξής:

«Β. Ο Προϊστάµενος της Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης της Γενικής Γραµµατείας Παιδείας και Θρησκευµάτων, µε αναπληρωτή του τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Οργανωτικής και Ακαδηµαϊκής Ανάπτυξης της Γενικής Διεύθυνσης
Ανώτατης Εκπαίδευσης.»

«Δ. Ο Προϊστάµενος του Τµήµατος που είναι αρµόδιο για τη γραµµατειακή υποστήριξη του Συµβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελµατικών Προσόντων, µε αναπληρωτή του υπάλληλο του ιδίου Τµήµατος, που ορίζεται από αυτόν. Ο ως άνω
Προϊστάµενος εκτελεί χρέη εισηγητή και έχει δικαίωµα ψήφου.» «Η. Ως Γραµµατέας, µαζί µε τον αναπληρωτή του, ορίζεται υπάλληλος του Τµήµατος που είναι αρµόδιο για τη γραµµατειακή υποστήριξη του Συµβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελµατικών Προσόντων.»

5. Στο άρθρο 57 Α του π.δ 38/2010, το οποίο προστέθηκε µε την υποπαρ. 24 της παρ. Θ.16. του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, προστίθεται παρ. 3 ως εξής: «Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και Οικονοµικών ορίζεται το ύψος της αποζηµίωσης των µελών τηςΚεντρικής Επιτροπής Οργάνωσης και Διεξαγωγής Γραπτής Δοκιµασίας, καθώς και των άλλων εµπλεκοµένων στη γραπτή δοκιµασία επαγγελµατικής ισοδυναµίας της παραγράφου 1, σύµφωνα µε τις διατάξεις της 48066/ΙΑ/31-3-2014 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β’ 896).»

Το ΣΑΕΠ συστάθηκε προκειμένου να καταστεί δυνατή η επαγγελματική αναγνώριση των τίτλων σπουδών των κολεγίων.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 229 19-11-2012 άρθρο 7:

α. Τα κολέγια είναι πάροχοι υπηρεσιών μη τυπικής μεταλυκειακής εκπαίδευσης και κατάρτισης, που παρέχουν κατ’ αποκλειστικότητα σπουδές βάσει συμφωνιών πιστοποίησης (validation) και δικαιόχρησης (franchising) με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, αναγνωρισμένα από τις αρμόδιες αρχές στη χώρα που εδρεύουν, οι οποίες οδηγούν σε πρώτο πτυχίο (bachelor) τουλάχιστον τριετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.

β. Επίσης, περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη κατηγορία (κολέγια) πάροχοι υπηρεσιών μη τυπικής μεταλυκειακής εκπαίδευσης και κατάρτισης, τα προγράμματα σπουδών των οποίων οδηγούν σε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, εφόσον αυτά τα συγκεκριμένα προγράμματα σπουδών έχουν πιστοποίηση (accreditation) από διεθνείς οργανισμούς πιστοποίησης. Με απόφαση του υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού ορίζονται οι διεθνείς οργανισμοί πιστοποίησης».

γ. Τα πτυχία, οι τίτλοι, οι βεβαιώσεις, τα πιστοποιητικά σπουδών και οποιασδήποτε ονομασίας βεβαίωση που χορηγούν τα κολέγια των στοιχείου α’ και β’ της παρούσας παραγράφου δύνανται της αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων ανώτατης εκπαίδευσης του ελληνικού συστήματος τυπικής εκπαίδευσης σύμφωνα με την διαδικασία και τις προϋποθέσεις της Θ 16 της παρούσης

Loading...
  • Δίκτυο ανεξάρτητων διαφημίσεων
    loading...
  • europalso

    ideascentral