Πρόσκληση Υποβολής Υποψηφιοτήτων για το Δ.Π.Μ.Σ. Βιοεπιχειρείν 2016 2017

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔02/09/2016 - 16:47 | Author: Newsroom

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ Δ.Π.Μ.Σ. ΒΙΟΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017 Β’ ΦΑΣΗ

Το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «Βιοεπιχειρείν», που συνδιοργανώνεται από το Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και το Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιό- τητα συμμετοχής για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

Η έναρξη των μαθημάτων του Δ.Π.Μ.Σ. θα γίνει τον Οκτώβριο 2016 και η φοίτηση διαρ- κεί 3 εξάμηνα. Τα δίδακτρα του Δ.Π.Μ.Σ. ανέρχονται σε έξι χιλιάδες (6.000) €. Τα δίδα- κτρα καταβάλλονται στην αρχή κάθε εξαμήνου (δύο χιλιάδες (2.000) € για κάθε εξά- μηνο).

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Σχολών Επιστημών Υγείας, Θετικών Επιστημών και Γεωπονικών Επιστημών. Επίσης, γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Τμημάτων Πανεπιστη- μίων και Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής, αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής και πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Οι απόφοιτοι Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση του τίτλου σπουδών τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Τέλος, γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Α.Ε.Ι. και Α.Τ.Ε.Ι. άλλων ειδικοτήτων, υπό προϋποθέσεις συμπληρωματικών κριτηρίων και συνεκτίμηση αποδεδειγμένης επαγγελματικής και ερευνητικής εμπειρίας.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά (μέσω e-mail στη διεύ- θυνση bioepixirin@bio.uth.gr) ή ταχυδρομικά στην Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. τα παρα- κάτω δικαιολογητικά:

1 Αίτηση Συμμετοχής (βρίσκεται στη Γραμματεία και στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ.). 2 Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (πρότυπη φόρμα βιογραφικού βρίσκεται στη

Γραμματεία και στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ.). 3 Αναλυτική Βαθμολογία.

4 Δύο συστατικές επιστολές από δύο Πανεπιστημιακούς δασκάλους, Ερευνητές ή εξέχουσες προσωπικότητες. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να μεριμνήσουν να σταλούν οι συστατικές επιστολές κατευθείαν από τους συντάκτες τους στην Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. μέσω e-mail στη διεύθυνση bioepixirin@bio.uth.gr.

Οι υποψηφιότητες πρέπει να υποβληθούν μεταξύ 29 Αυγούστου και 23 Σεπτεμβρίου

2016 (σφραγίδα ταχυδρομείου, σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής (στη διεύθυνση «Γραμματεία Δ.Π.Μ.Σ. Βιοεπιχειρείν, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, 116 35 Αθήνα), τα δικαιολογητικά θα πρέπει (υποχρεωτικά) να αποσταλούν και σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση bioepixirin@bio.uth.gr.

Στην περίπτωση που η αίτηση τους γίνει δεκτή (τα αποτελέσματα θα γίνουν γνωστά την 20η Ιουλίου 2016) για την εγγραφή τους θα πρέπει να προσκομίσουν τα ακόλουθα:

1 Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου ή βεβαίωση ότι αναμένεται η αποφοίτηση τους μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2016. Στις περιπτώσεις πτυχιούχων πανεπιστημίων της αλλοδαπής συνυποβάλλεται πιστοποιητικό αναγνώρισης από Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

2 Αναλυτική Βαθμολογία.

3 Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν).

4 Επικυρωμένη φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

5 Δύο φωτογραφίες ταυτότητας.

6 Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Για περισσότερες πληροφορίες: http://bioepixirin.bio.uth.grή στο τηλέφωνο 210- 7273735, Γραμματεία Δ.Π.Μ.Σ. Βιοεπιχειρείν, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Βασ. Κωνσταντί- νου 48, Αθήνα 116 35.

Ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ

Αν. Καθηγητής Δημήτριος Λεωνίδας

Loading...
  • Δίκτυο ανεξάρτητων διαφημίσεων
    loading...
  • europalso

    ideascentral