Πρόσκληση για την κάλυψη θέσης Συμβούλου Α’ με απόσπαση εκπαιδευτικού στο ΙΕΠ

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔05/12/2017 - 10:22 | Author: Newsroom

– Έχοντας υπόψη:

i. τις διατάξεις των άρθρων 11 έως 14 του ν. 3966/2011 (ΦΕΚ Α΄118): «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

ii. τις υπ’ αριθμ. 185705/Γ1/18-11-2015 (ΦΕΚ 843/τ. ΥΟΔΔ), και 192182/Γ1/26-11-2015 (ΦΕΚ 872/τ. ΥΟΔΔ), όπως η τελευταία διορθώθηκε (ΦΕΚ 894ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ), αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, καθώς και την υπ’ αριθμ. 2157/Γ1/11-1-2016 (ΦΕΚ 15/τ. ΥΟΔΔ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,

iii. τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112): «Ενίσχυση της Διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

iv. τις διατάξεις του άρθρου 19 §1 περ. κβ’ του ν. 4440/2016 (ΦΕΚ Α’ 224): «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του N. 4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις», όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 3 §1 του ν.4473/2017 (ΦΕΚ Α’ 78): «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε θέματα εκπαίδευσης»,

v. τις διατάξεις της περ. β΄ §6 του άρθρου 6του ν. 2740/99 (ΦΕΚ Α’ 186): «Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και άλλες διατάξεις»,

vi. την υπ’ αριθμ.48/23-11-2017 Πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής περί προκήρυξης θέσης Συμβούλου Α’ στο αντικείμενο «Ειδική Παιδαγωγική» στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και την υπ’ αριθμ. 49/30-11-2017 Πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής περί έγκρισης της παρούσας Πρόσκλησης

Loading...
  • europalso

    ideascentral