Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων διδασκόντων

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔06/03/2015 - 13:20 | Author: Newsroom

Η Συνέλευση του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στην αριθμ. 426/18-2-2015 συνεδρίαση (εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο του Τμήματος), λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ.

Φ.122.5/48/179398/Ζ2/6-11-2014 Υπουργική Απόφαση, τις διατάξεις του άρθρου 5 του ΠΔ 407/1980 και του άρθρ. 80 παρ. 6 του Ν. 4009/2011 όπως ισχύουν και την αριθμ. 2905/19-2-2015 συνεδρίαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου, αποφάσισε την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού (δέκα (10) άτομα) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015, για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων :

1. Γραμμική Άλγεβρα, υποχρεωτικό 1ου εξαμήνου, (επαναληπτική διδασκαλία).

2. Αλγεβρικές Δομές Ι, υποχρεωτικό 3ου εξαμήνου, (επαναληπτική διδασκαλία).

3. Εισαγωγή στην Άλγεβρα, υποχρεωτικό 1ου εξαμήνου, (επαναληπτική διδασκαλία).

4. Θεωρία Αριθμών, υποχρεωτικό επιλογής 8ου εξαμήνου.

5. Λογισμός Ι, υποχρεωτικό 1 ου εξαμήνου, (επαναληπτική διδασκαλία).

6. Διαφορικές Εξισώσεις, υποχρεωτικό 4 ου εξαμήνου.

7. Πιθανότητες Ι, υποχρεωτικό 3 ου εξαμήνου, (επαναληπτική διδασκαλία).

8. Στατιστική, υποχρεωτικό 4 ου εξαμήνου.

9. Μαθηματικός Προγραμματισμός, υποχρεωτικό 2ου εξαμήνου.

10.Αναλυτική Γεωμετρία Ι, υποχρεωτικό 2ου εξαμήνου. Δυνατότητα υποβολής υποψηφιότητας έχουν καθηγητές και υπηρετούντες λέκτορες άλλων Α.Ε.Ι. και εκπαιδευτικό προσωπικό (Ε.Π.) των Τ.Ε.Ι με ισοδύναμα προσόντα και διδακτορικό δίπλωμα (παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 1674/1986) καθώς και εν ενεργεία υπάλληλοι και λειτουργοί του Δημόσιου Τομέα (άρθρα 1 και 6 του ν. 1256/1982 και άρθρο 24 του ν. 2530/1997).

Όσοι επιλεγούν, θα πρέπει να προσκομίσουν πριν την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, άδεια απουσίας από την υπηρεσία τους. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 ημερών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στον ημερήσιο τύπο τα παρακάτω δικαιολογητικά :

1) Αίτηση

2) Βιογραφικό σημείωμα

3) Αναλυτικό υπόμνημα επιστημονικών δημοσιευμάτων

4) Αντίγραφα των πτυχίων και των τίτλων σπουδών.

Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ εξωτερικού θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις και να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις, καθώς και από την απόφαση ισοτιμίας ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας

5) Αντίγραφο διδακτορικής διατριβής 6) Απόκομμα εφημερίδας με τη δημοσίευση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στον ημερήσιο τύπο.

Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 2,3,4,5 υποβάλλονται σε δύο (2) αντίτυπα σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα (1) αντίτυπο σε έντυπη μορφή, το οποίο θα βρίσκεται στη Γραμματεία του Τμήματος στη διάθεση των μελών της επιτροπής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν τα προβλεπόμενα προσόντα, οφείλουν να υποβάλουν εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού ΑΕΙ ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο της Γραμματείας του Τμήματος Μαθηματικών 2310 99 7950.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Καθηγητής Ν. Π. ΚΑΡΑΜΠΕΤΑΚΗΣ

Δείτε ΕΔΩ τη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Loading...
  • europalso

    ideascentral