Προκύρηξη διαγωνισμού εξοπλισμού Πληροφορικής, Επικοινωνιών σε νησιά Νοτίου Αιγαίου (2)

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔27/07/2016 - 20:43 | Author: Newsroom

NAXOSSCHOOL

27-07-16 Διαγωνισμός εξοπλισμού Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών στα μικρά νησιά Νοτίου Αιγαίου

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ – Τομέα Παιδείας προκηρύσσει και διενεργεί Ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με Σφραγισμένες Προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την Προμήθεια εξοπλισμού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα μικρά νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Το αντικείμενο του Διαγωνισμού αφορά στην προμήθεια, εγκατάσταση και επίδειξη λειτουργίας εξοπλισμού Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και λογισμικών σε 104 σχολικές μονάδες των μικρών νησιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Η Πράξη αφορά συγκεκριμένα τους Δήμους Αγαθονησίου, Αμοργού, Ανάφης, Αντιπάρου, Αστυπάλαιας, Θήρας (για Θηρασιά), Ίου, Κάσου, Κέας, Κιμώλου, Κύθνου, Λειψών, Μεγίστης, Νάξου και Μικρών Κυκλάδων (για Δονούσα, Ηρακλειά, Κουφονήσι, Σχοινούσα), Καλύμνου (για Ψέριμο και Τέλενδο), Νισύρου, Πάτμου, Σερίφου, Σικίνου, Σίφνου, Σύμης, Τήλου, Φολεγάνδρου και Χάλκης, με στόχο την ενίσχυση της χρήσης ψηφιακής τεχνολογίας κατά τη διδακτική πράξη στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (CPV: 30200000-1 Εξοπλισμός Η/Υ & προμήθειες).

Η παραπάνω προμήθεια εντάσσεται στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα µικρά νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» στον Άξονα Προτεραιότητας 5 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014-2020» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους.

Προϋπολογισμός του Διαγωνισμού: Ο προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των €368.731,71 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (€457.227,32 με ΦΠΑ 24%).

Χρόνος και Τόπος Υποβολής Προσφορών:Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους υποψήφιους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Καταληκτική ημερομηνία – τόπος υποβολής προσφορών: Στις 19/09/2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το σχετικό Τεύχος Διακήρυξης και οποιοδήποτε άλλο σχετικό με τον Διαγωνισμό έγγραφο, άνευ αντιτίμου, από τη διαδικτυακή σελίδα του ΕΣΗΔΗΣ ή την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ – Τομέα Παιδείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων)www.epiteliki.minedu.gov.gr .

Απόφαση Διενέργειας: 2355/27-7-2016

Αναλυτικό τεύχος προκήρυξης: 2357/27-7-2016

Loading...
  • europalso

    ideascentral