• ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Δ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΥΓΕΙΑ κ.α. ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

  ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔14/12/2016 - 12:55 | Author: Newsroom

  Προώθηση της απασχόλησης ανέργων μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στους Δήμους της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων, με συγχρηματοδότηση από πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020 και χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του ν.

  4152/13 ως ισχύει
  “…2.2. Ενδεικτικά, τα προγράμματα αυτά εντάσσονται

  στους ακόλουθους τομείς προτεραιότητας:

  • Αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται προς

  τους πολίτες από τους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης,

  όπως η αναβάθμιση και συντήρηση δημοτικών υπο-

  δομών, η αναβάθμιση της λειτουργίας των δημοτικών

  υπηρεσιών με έμφαση στην προώθηση της χρήσης

  τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας (ΤΠΕ), η

  καθαριότητα κ.λπ.

  • Υποστήριξη και βελτίωση των υπηρεσιών της Εκπαί-

  δευσης.

  • Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα

  της Υγείας (καθαριότητα

  υποδομών Υγείας, εξυπηρέ-

  τηση κοινού, υποστήριξη λειτουργίας πληροφοριακού

  συστήματος και ψηφιακού εκσυγχρονισμού του συστή-

  ματος Υγείας).

  • Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε φορείς

  του δημόσιου τομέα που έχουν καθημερινή και άμεση

  σχέση με την εξυπηρέτηση πολιτών (π.χ. ασφαλιστικά

  ταμεία, κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών, δικαστήρια κ.λπ.).

  • Βελτίωση των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών

  και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας της Δημόσιας Διοίκησης

  προς τους πολίτες που βρίσκονται σε ανάγκη λόγω των

  συνεπειών της οικονομικής κρίσης….”
  ΔΕΙΤΕ ΤΟ Φ.Ε.Κ. ΕΔΩ

  Loading...