Πανεπιστήμιο Αιγαίου – ΠΜΣ «Πολιτισμική πληροφορική & Επικοινωνία»

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔12/07/2017 - 17:50 | Author: Newsroom

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ»

 

Εστιάζουμε στο αναπτυσσόμενο περιβάλλον της σύγχρονης πολιτιστικής παραγωγής και επικοινωνίας.

Συνδυάζουμε γνώσεις από τα πεδία της Πληροφορικής, της Σχεδίασης (Design) και των Πολιτισμικών Σπουδών, ενώ παράλληλα αξιοποιούμε τις τεχνολογίες αιχμής, για να δημιουργήσουμε σύγχρονα πολιτιστικά προϊόντα και υπηρεσίες, που συνθέτουν τις ιδέες με την εφαρμογή, τη γνώση με τη δράση, τον πειραματισμό με τα καθιερωμένα πρότυπα. Ο διεπιστημονικός χαρακτήρας και το συνεργατικό περιβάλλον του προγράμματος, σε συνδυασμό με τη μακρά εμπειρία των διδασκόντων, διασφαλίζουν την απόκτηση ουσιαστικών γνώσεων για τη σύγχρονη πολιτιστική παραγωγή.  

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων για εισαγωγή στο ΠΜΣ: 21 Σεπτεμβρίου 2017

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και αίτηση εισαγωγής: https://ci.aegean.gr/apply

https://forum.aegean.gr/viewtopic.php?f=185&t=21410

 

 

Το Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2003-2004 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία», όπως έχει τροποποιηθεί και λειτουργεί σήμερα, σύμφωνα με την τελευταία αναμόρφωση του προγράμματός του (ΦΕΚ 1868/30.5.2017, τ. Β΄). Το Π.Μ.Σ. οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην «Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία» (MSc in Cultural Informatics and Communication), με τρεις (3) Κατευθύνσεις:

 

Ι) Σχεδίαση Ψηφιακών Πολιτιστικών Προϊόντων

ΙΙ) Μουσειολογία

ΙΙΙ) Πολιτισμός και Παραγωγή Ταινιών Ντοκιμαντέρ

 

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η κατάρτιση επιστημόνων και ερευνητών υψηλής ειδίκευσης στις εφαρμογές των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) για την ανάδειξη και προβολή πολιτιστικών δεδομένων, καθώς και η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και της έρευνας στην Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία, με εξειδίκευση  στα πεδία του Ψηφιακού Πολιτισμού, της Μουσειολογίας και του Ντοκιμαντέρ.

Απευθύνεται σε αποφοίτους Σχολών και Τμημάτων Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. τεχνολογικής και θετικής κατεύθυνσης, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών,  ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και σε επαγγελματίες κατόχους πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ, που δραστηριοποιούνται στα πεδία του ψηφιακού πολιτισμού, της μουσειολογίας και του ντοκιμαντέρ.  Υποψηφιότητα μπορούν να υποβάλλουν και τελειόφοιτοι των ανωτέρω Τμημάτων με την προϋπόθεση ότι θα καταθέσουν Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Προπτυχιακών Σπουδών πριν από την εγγραφή τους στο Α΄ εξάμηνο του ΠΜΣ.

Το ΠΜΣ διαρκεί τρία (3) εξάμηνα και υλοποιείται σε περιβάλλον μικτής διαδικασίας μάθησης, το οποίο δεν απαιτεί τη διαρκή φυσική παρουσία των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στην έδρα του Τμήματος (Μυτιλήνη).

Το πρόγραμμα σπουδών θα υλοποιηθεί με μια υβριδική (blended) μορφή διδασκαλίας, που συμπεριλαμβάνει διδασκαλίες που απαιτούν φυσική παρουσία στην έδρα του Τμήματος, αλλά και διδασκαλίες που ολοκληρώνονται μέσω κάποιας πλατφόρμας σύγχρονης εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης (όπως για παράδειγμα ΒΒΒ).

Κατά την έναρξη του Α΄ και Β΄ εξαμήνου (Οκτώβριο και Φεβρουάριο) πραγματοποιείται ένας σύντομης διάρκειας κύκλος εντατικών διαλέξεων στην έδρα του Τμήματος. Το Γ΄ εξάμηνο είναι αφιερωμένο στην εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής διατριβής.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων και η συμμετοχή στις κάθε είδους εκπαιδευτικές δραστηριότητες είναι υποχρεωτική.

Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική, αλλά η εκπαιδευτική δραστηριότητα συμπεριλαμβάνει και υποχρεωτική ή προαιρετική μελέτη βιβλιογραφίας ή γενικά αναφορών στην αγγλική γλώσσα. Η έναρξη των μαθημάτων προγραμματίζεται τη δεύτερη εβδομάδα του Οκτωβρίου 2017 και η ολοκλήρωση του Προγράμματος (με την κατάθεση και παρουσίαση της διπλωματικής διατριβής) το Φεβρουάριο 2019.

Η μέγιστη δυνατότητα παράτασης της φοίτησης στο ΠΜΣ είναι ένα (1) ακαδημαϊκό εξάμηνο.

Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. στην «Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία» απαιτούνται ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS), οι οποίες κατανέμονται σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS) το εξάμηνο.

 

Το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 μπορούν να εισαχθούν στο ΠΜΣ έως εξήντα (60) μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες συνολικά και για τις τρεις Κατευθύνσεις. Οι υποψήφιοι/ες δηλώνουν στην αίτησή τους την προτίμησή τους ως προς την Κατεύθυνση στην οποία επιθυμούν να ενταχθούν.

 

Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με βάση τον φάκελο υποψηφιότητας που καταθέτουν και μετά από προφορική συνέντευξη, ενώπιον της επιτροπής αξιολόγησης που ορίζεται από το Τμήμα. Η συνέντευξη μπορεί να γίνει και μέσω Skype. Στην περίπτωση αυτή καλούνται οι υποψήφιοι να δηλώσουν στο βιογραφικό τους σημείωμα την επιλογή της συνέντευξης μέσω skype και να συμπεριλάβουν στα προσωπικά τους στοιχεία την κωδική ονομασία τους στο skype.

Όσοι/ες ενδιαφερόμενοι/ες δεν καταθέσουν πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας (τουλάχιστον επιπέδου Β2 / Lower από οποιοδήποτε πιστοποιημένο φορέα), μπορούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας στο ΠΜΣ με την προϋπόθεση ότι θα ανταποκριθούν με επιτυχία σε δοκιμασία στην αγγλική γλώσσα, η οποία θα διενεργηθεί αμέσως πριν από τη συνέντευξη στο πλαίσιο του ΠΜΣ του Τμήματος. Διευκρινίσεις για τον τρόπο και την ημερομηνία διεξαγωγής της δοκιμασίας στα αγγλικά θα κοινοποιηθούν εγκαίρως από τη Γραμματεία στους/στις ενδιαφερόμενους/νες που δεν έχουν καταθέσει το πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας μέχρι την προθεσμία λήξης υποβολής των αιτήσεων.

Η προσωπική συνέντευξη θα πραγματοποιηθεί στη Μυτιλήνη το διάστημα 25-26 Σεπτεμβρίου 2017.

Για την καλύτερη προετοιμασία των υποψηφίων στην προφορική συνέντευξη διατίθεται προτεινόμενη βιβλιογραφία σε θέματα πληροφορικής, πολιτισμού και μουσειολογίας και παραγωγής ταινιών ντοκιμαντέρ, η οποία περιλαμβάνεται στην «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος» και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ: https://ci.aegean.gr/apply

 

Για την παρακολούθηση του ΠΜΣ προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων. Τα δίδακτρα ανέρχονται συνολικά σε 3.000 € και καταβάλλονται σε δύο ισόποσες δόσεις, κατά την εγγραφή στο Α΄ και Β΄ εξάμηνο σπουδών. Η καταβολή των διδάκτρων μπορεί να γίνει τμηματικά, μετά από συνεννόηση με τη Γραμματεία του ΠΜΣ, αλλά θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα στη διάρκεια του πρώτου ακαδημαϊκού έτους (έως 31/8/2018).

 

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος το ΠΜΣ απονέμει μία ή περισσότερες υποτροφίες επίδοσης, ύψους 3.000 € στον/στη μεταπτυχιακό φοιτητή/τρια που θα συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη βαθμολογία κατά την αποφοίτησή του/της από το ΠΜΣ στην κανονική διάρκεια σπουδών των τριών εξαμήνων.

 

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων για εισαγωγή στο ΠΜΣ θα πρέπει να έχουν ημερομηνία κατάθεσης ή αποστολής (σφραγίδα ταχυδρομείου) μέχρι τη Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2016.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητα τους μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη διεύθυνση: https://nautilus.aegean.gr/ μέχρι τις 21 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 15.00, αφού ακολουθήσουν προσεκτικά τις οδηγίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης: https://nautilus.aegean.gr/applicant_manual.pdf.

 

Loading...
  • ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

    europalso

    ideascentral