• Παιδικοί σταθμοί ΕΣΠΑ: Η ΕΕΤΑΑ για τα αδιάθετα voucher

  ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔23/09/2016 - 12:38 | Author: Newsroom

  : στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» οι υποψηφίοι που συμμετείχαν στη πρόσκληση για το έτος ‎2016-2017, και δεν έλαβαν voucher θα πρέπει να δηλώσουν την πρόθεσή τους να τους χορηγηθεί η επιδότηση

  Οι ενδιαφερόμενοι επιλαχόντες θα πρέπει να αποστείλλουν στην βεβαίωση του Φορέα/Δομής παροχής των σχετικών υπηρεσιών περί αποδοχής του τέκνου ή των τέκνων τους, στην περίπτωση που τους χορηγηθεί voucher.

  Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (.) Α.Ε.

  στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» έτους 2016-2017, έχοντας υπόψη την παρ. 8 του άρθρου 8 της με αριθμό 16/οικ.578/ ΕΥΣΕΚΤ/66166/22-6-2016 ΚΥΑ, όπως ισχύει :

  καλεί

  τους υποψηφίους οι οποίοι συμμετείχαν στη πρόσκληση με αρ. πρωτ. 3070/11.7.2016 που εξέδωσε η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. για το έτος 2016-2017, και δεν έλαβαν voucher, λόγω εξάντλησης προϋπολογισμού, να δηλώσουν την πρόθεσή τους να τους χορηγηθεί voucher, αποστέλλοντας ταυτόχρονα στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. βεβαίωση του Φορέα/Δομής παροχής των σχετικών υπηρεσιών περί αποδοχής του τέκνου ή των τέκνων τους, στην περίπτωση που τους χορηγηθεί .

  Η αίτηση των υποψηφίων καθώς και η σχετική βεβαίωση του Φορέα/Δομής πρέπει να υποβληθούν, σε αρχεία μορφής pdf, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: voucher@eetaa.gr

  Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής :25/9/2016 και ώρα 23.59 μ.μ.

  Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τα παρακάτω έντυπα, τα οποία επισυνάπτονται στην παρούσα :

  1. ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ για τη χορήγηση πρόσθετων «Αξιών Τοποθέτησης» (voucher), και
  2. ΒΕΒΑΙΩΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ του φορέα/δομής για κάθε παιδί, ότι διαθέτει θέση στη συγκεκριμένη Δομή και Κατηγορία

  Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. θα χορηγήσει voucher στους ανωτέρω υποψήφιους σύμφωνα με τη μοριοδότηση που έχει ήδη διενεργήσει, μέχρι την εξάντληση του προϋπολογισμού.

  Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι με αρ. πρωτ. 3070/11-7-2016 Πρόσκλησης.

  Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ε.Ε.Τ.Α.Α.

  Θεόδωρος Γκοτσόπουλος


  ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ

  ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ «ΑΞΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ» (VOUCHERS)

  Δράση : «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» έτους 2016-2017

  Προς

  Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.)

  ΕΠΩΝΥΜΟ

  ΟΝΟΜΑ

  Α.Φ.Μ.

  Α.Μ.Κ.Α.

  Παιδί / Παιδιά

  Ονοματεπώνυμο παιδιού

  ΑΜΚΑ παιδιού

  Ονοματεπώνυμο παιδιού

  ΑΜΚΑ παιδιού

  Ονοματεπώνυμο παιδιού

  ΑΜΚΑ παιδιού

  Δηλώνω υπεύθυνα, ότι επιθυμώ να συμμετέχω στην διαδικασία για την χορήγηση πρόσθετων «Αξιών Τοποθέτησης» vouchers στη δράση : «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» έτους 2016-2017 και ότι υπάρχει διαθέσιμη θέση σε Φορέα/Δομή, βεβαίωση/σεις του οποίου σας επισυνάπτεται.

  ΥΠΟΓΡΑΦΗ

  Ημερομηνία: …………….………. 2016

  Τα αρχεία θα γίνονται δεκτά μόνον σε μορφή PDF και υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: voucher@eetaa.gr

  Σημείωση :Λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία του παιδιού, όπως αυτά δηλώθηκαν στην αίτηση του/της ωφελούμενου/νης.

  ΒΕΒΑΙΩΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΕΑ/ΔΟΜΗΣ

  ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ «ΑΞΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ» VOUCHERS

  Δράση : «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» έτους 2016-2017

  ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. – ΜΥΛΛΕΡΟΥ 73-77, 10436 ΑΘΗΝΑ

  ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ:

  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
  ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ

  ΑΔΤ

  ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ:

  Ως νόμιμος εκπρόσωπος του παραπάνω Φορέα, δηλώνω ότι συμφωνώ να παρέχω θέση, στη/ον παρακάτω ενδιαφερόμενη/ο, σε περίπτωση που του χορηγηθεί voucher, για το δηλούμενο παιδί:

  ΕΠΩΝΥΜΟ :

  ΟΝΟΜΑ :

  Ονοματεπώνυμο παιδιού

  ΑΜΚΑ ΠΑΙΔΙΟΥ

  στο πλαίσιο της δράσης “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής” έτους 2016-2017, της οποίας Δικαιούχος είναι η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης A.E (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) σύμφωνα με την ΚΥΑ αρ.16/οικ.578/ΕΥΣΕΚΤ/66166 ΦΕΚ Β΄1850/24.6.2016, όπως ισχύει.

  Ημερομηνία: ……….………. 2016

  Ο ΔΗΛΩΝ

  (υπογραφή νομίμου εκπροσώπου και σφραγίδα φορέα)

  Τα αρχεία θα γίνονται δεκτά μόνον σε μορφή PDF και υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: voucher@eetaa.gr

  Σημειώνεται ότι η κατηγορία θέσης της δομής πρέπει είναι συμβατή με την ηλικία του παιδιού, σύμφωνα με τους όρους της με αρ.3070/11.7.2016 πρόσκλησης της ΕΕΤΑΑ

  Loading...