Ολοήμερα Δημοτικά Νέα εγκύκλιος 2015 2016

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔24/09/2015 - 12:21 | Author: Newsroom

Ολοήμερα Δημοτικά Νέα εγκύκλιος 2015 2016

Σύνταξη Ωρολογίου Προγράμματος – Κατανομή των τμημάτων του Ολοήμερου Προγράμματος

Ο Σύλλογος Διδασκόντων με σχετική εισήγηση του Διευθυντή του σχολείου και σε συνεργασία με τον οικείο Σχολικό Σύμβουλο διαμορφώνει το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Ολοήμερου.

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα συντάσσεται με τους εκπαιδευτικούς που διατίθενται και με βάση τις ιδιαιτερότητες και προτεραιότητες της σχολικής μονάδας. Ο Σχολικός Σύμβουλος στη συνέχεια θεωρεί το Ωρολόγιο Πρόγραμμα και ένα θεωρημένο αντίγραφο αποστέλλεται στην οικεία Διεύθυνση Εκπ/σης.

Η επιλογή των εκπαιδευτικών που θα διδάξουν στο Ολοήμερο Πρόγραμμα όλων των τύπων των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων γίνεται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων.

Οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων φροντίζουν, ώστε όλοι οι εκπαιδευτικοί να καλύπτουν πλήρως το διδακτικό τους ωράριο εντός του προβλεπόμενου 6ώρου.

Ο Υπεύθυνος του Ολοήμερου Προγράμματος μπορεί να διδάσκει στο Ολοήμερο Πρόγραμμα και πέραν της διετίας, εφόσον επιλέγεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην με αριθμ. Φ.361.22/41/49889/Δ1/01-06-2004 Υ.A., καθώς και στην εκάστοτε σχετική εγκύκλιο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.

Για τα 6θέσια και άνω Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία οι πέντε (5) ώρες σίτισης προσμετρούνται ως διδακτικές ώρες.

Πρωινή Προαιρετική Ζώνη (07:00-08:00)

Η πρωινή ζώνη των Ολοήμερων Δημοτικών σχολείων λειτουργεί τις ώρες 07:00 ́− 08:00 ́. Η προσέλευση των μαθητών ολοκληρώνεται στις 7:15.

Για τη λειτουργία της Πρωινής Προαιρετικής Ζώνης απαιτείται:

α) στο κλασικό Ολοήμερο Πρόγραμμα, η συμμετοχή τουλάχιστον πέντε (5) μαθητών και

β) στα Ολοήμερα δημοτικά σχολεία με ΕΑΕΠ η συμμετοχή τουλάχιστον δέκα (10) μαθητών,
οι οποίοι φοιτούν στο Ολοήμερο Πρόγραμμα.

Στα Ολοήμερα Σχολεία που λειτουργεί ήδη Πρωινή Προαιρετική Ζώνη μπορούν να εγγραφούν σε
αυτήν, με τη σύμφωνη γνώμη του Σχολικού Συμβούλου και του Διευθυντή Π.Ε., και μαθητές του σχολείου που δεν παρακολουθούν το Ολοήμερο Πρόγραμμα με την προϋπόθεση ο συνολικός αριθμός των μαθητών να μην υπερβαίνει τους είκοσι πέντε (25), να υπάρχει υπεύθυνη δήλωση του γονέα, και να τηρείται καθημερινά το ωράριο προσέλευσης.

Την πρωινή ζώνη του Ολοήμερου προγράμματος δύνανται να αναλαμβάνουν:

α) οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων,

β) οι εκπαιδευτικοί ΠΕ 70 και

γ) οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων.

Εφημερεύοντες – Επιτήρηση μαθητών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα

Οι εφημερεύοντες εκπαιδευτικοί ορίζονται με πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία{Φ.12/879/88413/Γ1/20-7-2010(ΦΕΚ 1139/2010, τ.Β’) και Φ.12/520/61575/Γ1/30-5- 2011(ΦΕΚ 1327/2011 τ.Β ́)Υ.Α.}.

Συστεγαζόμενα Σχολεία

Στα συστεγαζόμενα σχολεία όπου ο αριθμός μαθητών του Ολοήμερου Προγράμματος είναι μικρός, με απόφαση του Διευθυντή Π.Ε., συγκροτούνται κοινά τμήματα:

α) Πρωινής Προαιρετικής Ζώνης και

β) Ολοήμερου Προγράμματος

Οι Σύλλογοι Διδασκόντων των συστεγαζόμενων σχολείων συνεδριάζουν και ορίζουν από κοινού
υπεύθυνο Ολοήμερου Προγράμματος, στον οποίο και θα προσμετρηθούν οι πέντε (5) ώρες της σίτισης, καθώς και υπεύθυνο Πρωινής Προαιρετικής Ζώνης στην περίπτωση κοινού τμήματος. Σε περίπτωση διαφωνίας, η λύση δίνεται με την παρέμβαση του Σχολικού Συμβούλου και του Διευθυντή Π.Ε.

Τα Ολοήμερα Δημοτικά που συστεγάζονται με Ολοήμερα Δημοτικά που εφαρμόζουν το Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, δε θα συγκροτούν κοινά τμήματα Ολοήμερου, επειδή η διάθεση των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων, γίνεται με διαφορετικό τρόπο.

Συνεργασία εκπαιδευτικών

Οι εκπαιδευτικοί του Πρωινού Προγράμματος και οι εκπαιδευτικοί του Ολοήμερου Προγράμματος συνεργάζονται στενά, ανταλλάσσουν απόψεις, καθορίζουν τους στόχους, επισημαίνουν τις δυσκολίες, προγραμματίζουν δραστηριότητες και επανασχεδιάζουν τη διδασκαλία τους, ώστε να συμβάλλουν στη δημιουργική μάθηση.

Οι συναντήσεις συνεργασίας πραγματοποιούνται σε καθορισμένη ημέρα της εβδομάδας, τουλάχιστον μία την εβδομάδα, η οποία ορίζεται στην αρχή του σχολικού έτους με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων.

Σίτιση

Το γεύμα των μαθητών παρασκευάζεται στο σπίτι από τους γονείς/κηδεμόνες τους.

Ο υπεύθυνος του Ολοήμερου Προγράμματος δεν αναλαμβάνει το ζέσταμα του φαγητού, αλλά βοηθά και καθοδηγεί τους μαθητές ώστε να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες που αφορούν στη διαδικασία του γεύματος και να εξυπηρετούνται αυτόνομα.

Σε κάθε περίπτωση ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στους μαθητές των μικρών τάξεων μέχρι να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης.

Επιπλέον ο υπεύθυνος του Ολοήμερου Προγράμματος φροντίζει ώστε η αίθουσα που πραγματοποιείται το γεύμα να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για αυτό το σκοπό , μεριμνά να εξασφαλίζονται οι όροι υγιεινής και ασφάλειας και να παραδίδεται καθαρή μετά το πέρας του γεύματος.

Στα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με ΕΑΕΠ, το εκπαιδευτικό προσωπικό που διδάσκει την πρώτη διδακτική ώρα του Ολοήμερου Προγράμματος παρευρίσκεται κι επιβλέπει τη σίτιση.

Συνεργασία με τους γονείς/κηδεμόνες

Οι εκπαιδευτικοί του Ολοήμερου Προγράμματος, όλων των κλάδων (μόνιμοι, αναπληρωτές και οι ωρομίσθιοι) με την έναρξη του διδακτικού έτους, ενημερώνουν τους γονείς/κηδεμόνες των εγγραφέντων μαθητών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα για το πρόγραμμα που θα ακολουθήσουν, καθώς και για τους διδακτικούς, παιδαγωγικούς και κοινωνικούς στόχους του. Επίσης, προγραμματίζουν και ορίζουν τις μέρες και τις ώρες των συναντήσεων με τους γονείς/κηδεμόνες για όλο το διδακτικό έτος.

Αναστολή λειτουργίας Ολοήμερου Προγράμματος

Όταν δε συμπληρώνεται ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός εγγραφέντων-φοιτούντων μαθητών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα του Σχολείου ή σε περιπτώσεις που η λειτουργία του είναι αδύνατη, μπορεί να ανασταλεί η λειτουργία του για ένα έτος, μόνο με Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση του οικείου Σχολικού Συμβούλου και του Διευθυντή Π.Ε..

Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης θα πρέπει να υποβάλουν στη Διεύθυνση Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης Π.Ε. του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.(spudonpe@minedu.gov.gr) μέχρι τις 16-10-2015 κατάσταση των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων, τα οποία με Απόφασή τους δε θα λειτουργήσουν ως Ολοήμερα για το σχολικό έτος 2015-2016, στην οποία θα αναφέρεται και ο λόγος αναστολής του Ολοήμερου Προγράμματος.

Τέλος, οι Διευθυντές – Υποδιευθυντές των σχολείων και οι Υπεύθυνοι του Ολοήμερου Προγράμματος παρακολουθούν και ελέγχουν συστηματικά την ορθή εφαρμογή του Ολοήμερου Προγράμματος καθώς και τη φοίτηση των μαθητών. Επίσης υποχρεούνται να ενημερώνουν άμεσα το Διευθυντή Π.Ε., καθώς και το Πληροφοριακό Σύστημα (My School) για οποιαδήποτε μεταβολή παρουσιάζεται στον αριθμό των φοιτούντων μαθητών. Παράλληλα θα πρέπει να αποστέλλουν στο Διευθυντή Π.Ε. ονομαστική κατάσταση των μαθητών που φοιτούν στο Ολοήμερο Πρόγραμμα, στην αρχή κάθε τριμήνου.

Loading...
  • Δίκτυο ανεξάρτητων διαφημίσεων
    loading...
  • europalso

    ideascentral

    ideascentral