Όλες οι αλλαγές στο myschool για το σχολικό έτος 2015 – 2016

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔05/08/2015 - 17:34 | Author: Newsroom

Για το σχολικό έτος 2015-2016 στο μητρώο του myschool πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες αλλαγές:

1) Αλλαγή Θέσης Προσωπικού Φακέλου, Περιοχής Μετάθεσης και Σχολικής Μονάδας Οργανικής (όπου πρόκειται για απευθείας μεταθέσεις) από τις:

α) Γενικές Μεταθέσεις Πρωτοβάθμιας (92285/Ε1/11-06-2015 – ΑΔΑ: Ω0Β9465ΦΘ3-8ΩΙ και 110595/Ε1/09-07-2015 – ΑΔΑ: ΩΤΥ9465ΦΘ3-ΓΥ5)

β) Γενικές Μεταθέσεις Δευτεροβάθμιας (96518/Ε2/17-06-2015 – ΑΔΑ: 7ΕΑ7465ΦΘ3-Λ4Υ, 115064/Ε2/17-07-2015 – ΑΔΑ: 6ΚΛΧ465ΦΘ3-4ΚΗ και 115066/Ε2/17-07-2015 – ΑΔΑ: ΨΕΝΘ465ΦΘ3-70Λ)

γ) Μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε.

(57076/Δ3/07-04-2015 – ΑΔΑ: 7ΧΓΘ465ΦΘ3-3ΩΙ)

δ) Μεταθέσεις Πρωτοβάθμιας σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και σε Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) (92282/Ε1/11-06-2015 – ΑΔΑ: Ω4ΥΒ465ΦΘ3-2ΨΦ)

ε) Μεταθέσεις Δευτεροβάθμιας σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και σε Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ (96503/Ε2/17-06-2015 – ΑΔΑ: Ω376465ΦΘ3-2ΨΓ)

στ) Μεταθέσεις Πρωτοβάθμιας σε Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (95228/Η2/16-06-2015 – ΑΔΑ: 66Ψ6465ΦΘ3-Φ17)

ζ) Μεταθέσεις Δευτεροβάθμιας σε Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (98188/Η2/22-06-2015 – ΑΔΑ: ΩΚ26465ΦΘ3-1ΔΘ)

η) Μεταθέσεις Δευτεροβάθμιας σε Μουσικά Σχολεία (96505/Ε2/17-06-2015 – ΑΔΑ: Ψ3ΒΟ465ΦΘ3-Τ4Β)

θ) Μεταθέσεις Δευτεροβάθμιας σε Καλλιτεχνικά Σχολεία (96507/Ε2/17-06-2015 – ΑΔΑ: ΨΩΑ3465ΦΘ3-Ω79)

ι) Μεταθέσεις εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (100310/Θ2/24-06-2015 – ΑΔΑ: ΩΦ4Ο465ΦΘ3-2ΚΖ και 100318/Θ2/24-06-2015 – ΑΔΑ: 6Π3Ψ465ΦΘ3-ΘΦ4)

2) Κατά το άνοιγμα των υπηρετήσεων του σχολικού έτους 2015-2016 έγινε μέριμνα για την κατά το δυνατόν πιο ολοκληρωμένη μεταφορά των ακόλουθων τοποθετήσεων με ημερομηνία λήξης >= 31/8/2015:

α) Οργανικές τοποθετήσεις σε σχολικές μονάδες και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. (εκτός από αυτού του τύπου τις τοποθετήσεις των μετατεθέντων οι οποίες τερματίστηκαν με ημερομηνία λήξης ανάλογα με την βαθμίδα του εκπαιδευτικού).

β) Επί Θητεία τοποθετήσεις.

γ) Τοποθετήσεις στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης με σχέση τοποθέτησης «Αποσπασμένος στο Εξωτερικό», εκτός από αυτές των μετατεθέντων, τις οποίες πρέπει να δημιουργήσουν οι νέες τους Διευθύνσεις. Επίσης μεταφέρθηκαν και οι τοποθετήσεις με Απόσπαση των ΠΕ13 στις Περιφερειακές Διευθύνσεις οι οποίες είχαν ημερομηνία λήξης > 31/8/2015

Σε περίπτωση που κάποιες από τις τοποθετήσεις που δημιουργήσαμε δεν υπάρξουν ποτέ (π.χ. λόγω μη ανανέωσης απόσπασης στο εξωτερικό), μπορούν να διαγραφούν με Αίτημα Διαγραφής (σχετικό κουμπί εντός της τοποθέτησης).

Κατά τη μεταφορά των τοποθετήσεων έγινε αντιγραφή από τις αντίστοιχες τοποθετήσεις του 2014-2015 των ακόλουθων στοιχείων:

α) Στοιχεία Πράξης Τοποθέτησης (Φορέας / Υπηρεσιακό όργανο, Αριθμός Πράξης, Ημ/νία Πράξης)

β) Λεπτομέρειες ωραρίου εργασίας του εργαζόμενου με ημερομηνία λήξης > 31/8/2015

γ) Απουσίες εργαζόμενου που σχετίζονται με αυτή την τοποθέτηση με ημερομηνία λήξης > 31/8/2015

Λόγω της παράτασης της θητείας πολλών στελεχών εκπαίδευσης, στις επί θητεία τοποθετήσεις σε Διευθύνσεις οι οποίες είχαν στις Λεπτομέρειες ωραρίου εργασίας του εργαζόμενου κάποια εγγραφή με ημερομηνία λήξης 31/8/2015, έγινε τροποποίησή της σε 31/12/2015 (Σ.Σ. επιλέχθηκε επειδή είναι συγκεκριμένα προσδιορισμένη για τους Σχολικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τον ν.4327/2015 άρ.28, παρ.3), ώστε να αντιγραφεί κατά τη μεταφορά. Όταν λήξει η θητεία (και εφόσον δεν ανανεωθεί) θα προσδιοριστεί η ακριβής ημερομηνία καθώς και η ημερομηνία στο πεδίο «Ισχύει έως» της τοποθέτησης. Αν η θητεία παραταθεί και μετά τις 31/12/2015, θα το διευθετήσουμε πάλι κεντρικά.

Πλέον μπορείτε να προχωρήσετε στις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών που έχουν πραγματοποιήσει μέχρι σήμερα τα ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ (από άρση υπεραριθμίας ή βελτίωση θέσης ή οριστική τοποθέτηση ευρισκόμενων στη διάθεση και μετατεθέντων ή αμοιβαία μετάθεση εντός της Διεύθυνσης), έχοντας υπόψη ότι σύμφωνα με την τελευταία εγκύκλιο των μεταθέσεων: «Οι εκπαιδευτικοί που μετατέθηκαν λαμβάνουν τις Μ.Σ.Δ. της νέας οργανικής θέσης από την επόμενη μέρα της λήξης του διδακτικού έτους ανεξάρτητα από την ημερομηνία συνεδρίασης του ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ και την ανάληψη υπηρεσίας αυτών στις νέες τους θέσεις.»

Όσες Διευθύνσεις ακολούθησαν πιστά τις οδηγίες που αποστείλαμε το περασμένο χρονικό διάστημα λογικά δεν θα αντιμετωπίσουν κάποιο θέμα με το άνοιγμα του νέου έτους.

Στο περιβάλλον των τοποθετήσεων έχει προστεθεί και η σχέση τοποθέτησης «Οργανικά από Αμοιβαία Μετάθεση» την οποία πρέπει να χρησιμοποιείτε στην περίπτωση Αμοιβαίων Μεταθέσεων εντός της ίδιας Περιοχής Μετάθεσης (ΠΔ 50/1996 άρ.10, παρ.3). Αμοιβαίες μεταθέσεις μεταξύ διαφορετικών Περιοχών Μετάθεσης τις καταχωρίζουμε κεντρικά. Η προσθήκη αυτής της σχέσης τοποθέτησης έγινε ώστε να έχετε εικόνα για το αν έχει παρέλθει το απαιτούμενο χρονικό διάστημα (τριετία) για την δυνατότητα υποβολής αίτησης μετάθεσης προς την Περιοχή Μετάθεσης από την οποία μετατέθηκαν αμοιβαίως (ΠΔ 50/1996 άρ.10, παρ.2 όπως ισχύει). Η πάροδος τριετίας απαιτείται και για την δυνατότητα βελτίωσης θέσης μετά από Αμοιβαία Μετάθεση εντός της ίδιας Περιοχής Μετάθεσης. Σε Αμοιβαίες Μεταθέσεις εντός της ίδιας Περιοχής Μετάθεσης που έχουν συμβεί για τα σχολικά έτη 2013-2014 και 2014-2015 και εξακολουθεί να υφίσταται η οργανική τοποθέτηση στην σχολική μονάδα της Αμοιβαίας Μετάθεσης, θα πρέπει να διορθώσετε την σχέση τοποθέτησης σε αυτή τη μονάδα από «Οργανικά» σε «Οργανικά από Αμοιβαία Μετάθεση» στην τοποθέτηση του σχολικού έτους της Αμοιβαίας Μετάθεσης και εντεύθεν.

Για τις προσωρινές τοποθετήσεις σε λειτουργικά κενά (σχέση τοποθέτησης: Από Διάθεση ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ), όποτε αυτές γίνουν, και επειδή σύμφωνα με την τελευταία εγκύκλιο των μεταθέσεων οι εκπαιδευτικοί τους καλοκαιρινούς μήνες λαμβάνουν τα μόρια της οργανικής τους θέσης ή της προσωρινής τοποθέτησης, προτείνουμε να τις πραγματοποιήσετε με ημερομηνία «Ισχύει έως» 31/8/2016. Κατ’ αυτόν τον τρόπο σε περίπτωση που παραμείνουν εκ νέου στη Διάθεση ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ δεν θα χρειαστεί να κάνετε κάποια ενέργεια το ερχόμενο καλοκαίρι, ενώ αν τότε λάβουν οριστική τοποθέτηση ή (για κάποιο λόγο) επανατοποθετηθούν σε άλλη σχολική μονάδα, απλώς θα χρειαστεί να τερματίσετε την προσωρινή τους τοποθέτηση στις 21/6/2016 (Πρωτοβάθμια) ή 30/6/2016 (Δευτεροβάθμια). Γι’ αυτό είναι σημαντικό κάθε εκπαιδευτικός που βρίσκεται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ να έχει προσωρινή τοποθέτηση, ακόμα κι αν αποσπαστεί σε άλλο ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ ή σε οποιαδήποτε μονάδα ή φορέα.

Εναλλακτικά μπορείτε να δηλώσετε ως ημερομηνία λήξης της προσωρινής τοποθέτησης την τελευταία ημέρα του διδακτικού έτους (21/6/2016 για την Πρωτοβάθμια και 30/6/2016 για την Δευτεροβάθμια), εάν υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος (π.χ. επειδή έτσι αναγράφεται στην σχετική απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου).

Μία σημαντική αλλαγή υπάρχει στο πεδίο «Ημέρες εργασίας στο φορέα» κάθε τοποθέτησης, όπου πλέον δηλώνονται με πράσινο οι συγκεκριμένες ημέρες της εβδομάδας που ο εκπαιδευτικός πρέπει να είναι παρών στην μονάδα. Οι ημέρες αναγράφονται με το αρχικό τους γράμμα και με την προφανή σειρά: Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή (Σ.Σ. τα Ιεροσπουδαστήρια μπορούν να χρησιμοποιήσουν την τελευταία ημέρα της εβδομάδας αντί για την Κυριακή). Τα δικαιώματα επί του πεδίου παραμένουν τα ίδια, δηλ. μπορεί να τεθεί κατά την τοποθέτηση από τη Διεύθυνση (εξακολουθεί να υπάρχει και η επιλογή Άγνωστο) και να μεταβληθεί είτε από την μονάδα είτε από τη Διεύθυνση αρμοδιότητάς της. Στην περίπτωση τοποθέτησης σε Διεύθυνση Εκπαίδευσης μεταβάλλεται μόνο από την ίδια την Διεύθυνση. ΔΕΝ χρειάζεται τροποποίησή του ούτε σε περίπτωση ολιγοήμερης άδειας (π.χ. αναρρωτικής για λόγους υγείας) ούτε σε περίπτωση μακροχρόνιας απουσίας.

Το πεδίο αυτό δεν συσχετίζεται (ακόμα) με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα, οπότε η πληροφορία για τις ημέρες της εβδομάδας που ο εκπαιδευτικός πρέπει να είναι παρών στην μονάδα μπορεί να ληφθεί πριν πραγματοποιηθούν οι αναθέσεις και η συγκρότηση του Ωρολογίου Προγράμματος. Επειδή οι σχολικές μονάδες τροποποιούν το πρόγραμμά τους (ειδικά στην αρχή της σχολικής χρονιάς) ώστε να διευκολύνουν τους εκπαιδευτικούς που συμπληρώνουν ωράριο σε 2 ή περισσότερες μονάδες, είναι σημαντικό να αποτυπώνουν κάθε τέτοια αλλαγή στα κουτάκια που αντιπροσωπεύουν τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας ΧΩΡΙΣ να απαιτείται δημιουργία νέας τοποθέτησης από την Διεύθυνση.

Στις τοποθετήσεις των ετών 2013-2014 και 2014-2015 έγινε προσπάθεια προσδιορισμού των συγκεκριμένων εργάσιμων ημερών από τα Ωρολόγια Προγράμματα που είχαν δηλώσει οι σχολικές μονάδες στο myschool. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ του αριθμού στο πεδίο «Ημέρες εργασίας στο φορέα» και των διακριτών ημερών που προέκυπταν από τα Ωρολόγια Προγράμματα, χρησιμοποιήθηκε η τιμή Ν στο πεδίο «Ημέρες εργασίας στο φορέα», σημειώνοντας με πράσινο τις Ν πρώτες εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας. Για τις τοποθετήσεις παλαιοτέρων ετών παρακαλούμε να ΜΗΝ τροποποιήσετε τις ημέρες εργασίας (θα επανέλθουμε μελλοντικώς σε αυτό το σημείο).

Στην Φόρμα ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ -> «Τοποθετήσεις εργαζομένων στο φορέα μου» με Αναζήτηση μπορείτε να βρείτε τους εκπαιδευτικούς που είναι τοποθετημένοι στον Φορέα σας (για το κάθε σχολικό έτος). Στην ίδια Φόρμα, εν συνεχεία, στην Ενότητα «Λεπτομέρειες ωραρίου εργασίας του εργαζόμενου» πρέπει να δηλώσετε:

α) Την ιδιότητα του εκπαιδευτικού. Για αποσπασμένους ή διατιθέμενους στις Διευθύνσεις (όταν υπάρξουν για το 2015-2016) δηλώνετε «Διευθύνσεις Εκπαίδευσης», εκτός αν υπάρχει πιο συγκεκριμένη επιλογή.

β) Ισχύει από: ημερομηνία έναρξης της ιδιότητας.

γ) Ισχύει έως: πρέπει να είναι <= από την Ημερομηνία στο πεδίο «Ισχύει έως» της τοποθέτησης (είναι λίγο πιο πάνω στην Ίδια Φόρμα). Αν είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας λήξης της τοποθέτησης, πρέπει να αλλάξετε και το πεδίο «Ισχύει έως» της τοποθέτησης.

δ) Παρατηρήσεις: στους αποσπασμένους ή διατιθέμενους στις Διευθύνσεις (όταν υπάρξουν για το 2015-2016) δηλώνετε το τμήμα ή/και το αντικείμενο ενασχόλησής τους, π.χ. Συντήρηση Η/Υ – ΔΙΑΥΓΕΙΑ – Συντήρηση Ιστοσελίδας.

Μετά τις προσθήκες που κάνετε πρέπει να πατάτε στο πράσινο τικ από κάτω για να καταχωρισθούν. Σε κάθε περίπτωση, όποιες αλλαγές κάνετε σε αυτή την Φόρμα, για να αποθηκευθούν πρέπει στο τέλος να πατήσετε Αποθήκευση στο πάνω μέρος.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τις εγγραφές στις «Λεπτομέρειες ωραρίου εργασίας του εργαζόμενου» καθώς και στις «Απουσίες εργαζόμενου που σχετίζονται με αυτή την τοποθέτηση» να ΜΗΝ τις κάνετε σε τοποθετήσεις που λήγουν 31/8/2015.

Μία μικρή αλλαγή που αφορά τις σχολικές μονάδες Σε Αναστολή: μπορείτε πλέον να δηλώνετε ότι βρίσκονται σε αναστολή επιλέγοντας (και αποθηκεύοντας) το σχετικό πεδίο «Σε Αναστολή» στα Γενικά Στοιχεία της σχολικής μονάδας. Το πεδίο «Κατάσταση» και αυτών των μονάδων θα αναγράφει «Ενεργή» από τούδε και στο εξής (είτε είναι σε αναστολή είτε όχι).

Υπενθυμίζουμε ότι για τον ορθό υπολογισμό των χρόνων υπηρεσίας (για μείωση ωραρίου κτλ.) πρέπει να καταχωριστούν στη σχετική Φόρμα στον προσωπικό φάκελο κάθε εκπαιδευτικού:

α) ΟΛΕΣ οι Άδειες Άνευ Αποδοχών

β) Τα Χρονικά Διαστήματα μη Υπολογιζόμενα για Προαγωγή,

π.χ. Αιτιολογία: Διαθεσιμότητα

Ισχύει από: 22/7/2013

Ισχύει έως: 2/6/2015

Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Απόφαση: 106520/Δ2

Ημερομηνία: 31/7/2013

Παρατηρήσεις: ΑΔΑ: ΒΛΒΟ9-ΤΗΦ & ΦΕΚ 1016/τ.Β’/03-06-2015

γ) Άλλες περιπτώσεις που περιλαμβάνονται στο σχετικό μενού,

π.χ. Αιτιολογία: Διοικητικός μετά από μετάταξη (που κατόπιν ανακλήθηκε)

Ισχύει από: 22/7/2013

Ισχύει έως: 2/6/2015

Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Απόφαση: 107235/Η

Ημερομηνία: 1/8/2013

Παρατηρήσεις: ΦΕΚ 2021/τ.Β’/16-08-2013 & 840/τ.Γ’/08-08-2013 & 1016/τ.Β’/03-06-2015

Tα Στατιστικά Εκπαιδευτικών 8-13 είναι υπό ανακατασκευή και θα είναι πλήρως λειτουργικά προσεχώς. Με εκτίμηση, Χαράλαμπος Γιαννακόπουλος Διαχειριστής Μητρώου myschool

didefth.gr

Loading...
  • Δίκτυο ανεξάρτητων διαφημίσεων
    loading...
  • europalso

    ideascentral