Οι Προυποθέσεις για το Ολοήμερο – Ημερομηνίες εγγραφής και δικαιολογητικά

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔30/05/2016 - 15:47 | Author: Newsroom

Προϋποθέσεις για τη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος των 4/θεσιων

και άνω Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων :

Α. Στα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία (με λειτουργικότητα από

4/θέσια και άνω) δύναται να συγκροτηθεί και να λειτουργήσει τμήμα/τμήματα

Ολοήμερου Προγράμματος με τις εξής προϋποθέσεις:

1. Η φοίτηση των μαθητών που εγγράφονται στο Ολοήμερο Πρόγραμμα είναι

υποχρεωτική.

2. Στη συγκρότηση των τμημάτων του Ολοήμερου Προγράμματος λαμβάνεται

υπόψη η δηλωθείσα ώρα αποχώρησης των μαθητών, που αναγράφεται στη

σχετική υπεύθυνη δήλωση των γονέων/κηδεμόνων κατά την εγγραφή του.

3. Η δηλωθείσα ώρα ενδιάμεσης αποχώρησης παραμένει η ίδια, μέχρι τη λήξη του

διδακτικού έτους.

4. Ενδιάμεση αποχώρηση των μαθητών μπορεί να γίνεται μετά το τέλος της 2ης

ώρας του Ολοήμερου Προγράμματος (15.00), εφόσον έχει κατατεθεί σχετική

υπεύθυνη δήλωση των γονέων/κηδεμόνων.

5. Το ωράριο λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος ισχύει και παραμένει το

ίδιο μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.

6. Η αποχώρηση των μαθητών γίνεται με ευθύνη του εκάστοτε υπεύθυνου

λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος, ο οποίος αποχωρεί μετά τη λήξη του

(16.00), ασχέτως αν ασκεί διδακτικά καθήκοντα στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα.

7. Στη σύνταξη του Ωρολογίου Προγράμματος και στη στελέχωση, λαμβάνεται

υπόψη ο αριθμός των Ολοήμερων Τμημάτων που θα λειτουργούν έως το τέλος

του ωραρίου καθώς και οι σχετικές προβλέψεις της με αριθμ. πρωτ.

Φ12/657/70691/Δ1/26-4-2016 Υ.Α (ΦΕΚ 1324/11-05-2016, τ.Β ́).

8. Στα σχολεία με λειτουργικότητα από 6/θέσια και άνω, ο ελάχιστος αριθμός για τη

λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος (1η, 2η ή 3η ώρα) είναι 14 φοιτώντες

μαθητές. Στο Ολοήμερο Πρόγραμμα δύνανται να εγγράφονται:

α) οι μαθητές των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς, προσκομίζοντας

σχετική βεβαίωση του φορέα εργασίας τους ή κάρτα ανεργίας.

β) οι μαθητές, των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές

ομάδες (μαθητές πολύτεκνων/μονογονεϊκών οικογενειών, μαθητές με γονείς με

χρόνιες παθήσεις/ενταγμένους σε πρόγραμμα απεξάρτησης/φυλακισμένους).

9. Για τα σχολεία που λειτουργούν ως 4/θέσια και 5/θέσια, ο ελάχιστος αριθμός

μαθητών για τη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος ορίζεται στους 10

φοιτώντες μαθητές χωρίς την προϋπόθεση προσκόμισης βεβαίωσης

εργασίας.

10. Στη φάση του προγραμματισμού και συγκρότησης του/των τμημάτων ολοήμερου,

οι Δ/ντές των σχολείων σε συνεργασία με τον οικείο Διευθυντή Πρωτοβάθμιας

Εκπαίδευσης, λαμβάνουν υπόψη κατά προτεραιότητα τη φοίτηση των μαθητών

των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς.

Η αίτηση για το Ολοήμερο Δημοτικό σε μορφή pdf

Η αίτηση για το Ολοήμερο Νηπιαγωγείο σε μορφή pdf

.

Loading...
  • ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

    europalso

    ideascentral