Οι πρόθυμοι “συνάδελφοι” και η τράπεζα θεμάτων!

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔28/05/2014 - 22:19 | Author: Newsroom

Δεν ξέρω πόσες/οι είδατε τα θέματα από τη διαβόητη “τράπεζα”, αλλά επιβεβαιώνεται πλήρως η εκτίμηση ότι θέλουν να αδειάσουν τα ΕΠΑΛκαι τα Γενικά λύκεια και να στείλουν τα 15χρονα παιδιά, κυρίως τα παιδιά των λαϊκών-φτωχών στρωμάτων, στη φθηνή κατάρτιση και στην απλήρωτη εργασία [στα νεοϊδρυθέντα ΣΕΚ, τρεχαγύρευε].

Αλλά, επίσης, έχουν και δεκάδες θέματα γεμάτα λάθη-ασάφειες-επαναλήψεις κλπ.

Και κάτι ακόμα, αυτοί οι πρόθυμοι “συνάδελφοι” που έστειλαν τα θέματά τους στην “τράπεζα” δεν ντρέπονται, τίποτα δεν άκουσαν, τίποτα δεν χαμπαριάζουν για τους στόχους και τις επιδιώξεις του νέου συστήματος? Ή προσδοκούν “ευμενή μεταχείριση” στη σφαγή?
Μάγκες, η προδοσία είναι καλοδεχούμενη, οι προδότες σπανίως, ειδικά αν είναι και πολλοί…
Α.Φ.
ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Απόφαση Επιχορήγησης με ίδια μέσα του Υποέργου 1: «Επιστημονικός Συντονισμός, Δημιουργία Περιεχομένου, Οργάνωση, Διοίκηση και Υποστήριξη της Πράξης», της Πράξης με τίτλο: «Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γενικό Λύκειο – ΕΠΑΛ)» με κωδικό ΟΠΣ 466112.

Η Κεντρική Επιστημονική Επιτροπή ορίζεται με Υπουργική Απόφαση μετά από εισήγηση του Δ. Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής. H ΚΕΕ έχει ήδη οριστεί με την Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. 9/ 5.02.2014, η οποία είναι μη δημοσιευτέα και αναρτητέα στο Πρόγραμμα Διαύγεια για λόγους απορρήτου.

Αποτελείται από 24 μέλη, συμπεριλαμβανομένου του Επιστημονικού Υπευθύνου της Πράξης, ο οποίος ασκεί και καθήκοντα Γραμματέα της Επιτροπής. Ένα μέλος της ΚΕΕ ασκεί καθήκοντα Προέδρου και ένα μέλος ασκεί καθήκοντα αναπληρωτή Προέδρου.

Συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα στο ΙΕΠ ή σε άλλη συμφωνημένη τοποθεσία και κατά τις συναντήσεις της τηρούνται πρακτικά. Τηρείται επίσης αρχείο των εισηγήσεων – κειμένων που κατατίθενται από τα μέλη της.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της Δράσης 1.1.1 ανέρχεται σε 184.000 € για όλο το διάστημα της Πράξης


Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ο Ενδεικτικός προϋπολογισμός της Δράσης 1.1.2 ανέρχεται σε 9.000 €.


Τόσο ο κατάλογος με τα ονόματα όσων εντάσσονται στα μητρώα όσο και ο κατάλογος των φυσικών προσώπων που θα επιλεγούν για την υλοποίηση της Πράξης σύμφωνα με την παρούσα πρόσκληση δεν είναι αναρτητέος στο δικτυακό τόπο του Ι.Ε.Π. και στο Πρόγραμμα Δ ιαύγεια σύμφωνα με τ α οριζόμενα σ το ά ρθρο 5 του Ν . 3861/2010 (ΦΕΚ Α ΄

112) όπως ισχύει, και την με αρ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.8/οικ.16752/22-7-2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια”», για

προφανείς λόγους διασφάλισης του κύρους και της αξιοπιστίας των ενεργειών .


Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της Δράσης 1.2 ανέρχεται σε 64.800 € και αφορά στην αποζημίωση των μελών των Επιστημονικών Επιτροπών, στη βάση του πλήθους των θεμάτων όλων των εξεταζομένων μαθημάτων που θα κριθούν και θα προταθούν για να συμπεριληφθούν στην ΤΘΕΔΔ κατά την Α’ Φάση, με ενδεικτική αποζημίωση 4€ ανά θέμα.


Και στην περίπτωση αυτή, τόσο ο κατάλογος με τα ονόματα όσων εντάσσονται στα μητρώα όσο και ο κατάλογος των φυσικών προσώπων που θα επιλεγούν για την υλοποίηση της Πράξης σύμφωνα με την παρούσα πρόσκληση δεν είναι αναρτητέος στο δικτυακό τόπο του Ι.Ε.Π. κ αι σ το Π ρόγραμμα Δ ιαύγεια σ ύμφωνα μ ε τ α ο ριζόμενα σ το ά ρθρο 5 τ ου Ν .3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112) όπως ισχύει, και την με αρ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.8/οικ.16752/22-7- 2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο

“Πρόγραμμα Διαύγεια”», για προφανείς λόγους διασφάλισης του κύρους και της αξιοπιστίας των ενεργειών .

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της Δράσης 1.3 ανέρχεται σε 435.200 € και αφορά στην αποζημίωση των μελών των Επιστημονικών Επιτροπών, στη βάση του πλήθους των θεμάτων όλων των εξεταζομένων μαθημάτων που θα κριθούν και θα προταθούν για να συμπεριληφθούν στην ΤΘΕΔΔ, τόσο γ ια τ η Β ’ όσο κ αι γ ια τ η Γ ’ Φ άση, με ενδεικτική αποζημίωση 4€ ανά θέμα.


Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της Δράσης 1.4 ανέρχεται σε 96.000 € και αφορά (α) στις αμοιβές των (κατ’ ανώτερο τριών) στελεχών διοικητικής στήριξης (76.800 €) και (β) στις αμοιβές για πρόσθετο έργο του προσωπικού του ΙΕΠ (19.200€).

Ο προϋπολογισμός της Δράσης 1.5, ο οποίος αφορά την αμοιβή του Τεχνικού Συμβούλου ανέρχεται σε 73.800 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

alfavita.gr

Loading...
  • europalso

    ideascentral