Οι προτάσεις της Συνόδου των προέδρων ΤΕΙ για το Πολυνομοσχέδιο

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔03/04/2015 - 22:11 | Author: Newsroom

Η τριμελής Γραμματείας της Συνόδου των προέδρων ΤΕΙ απέστειλε σήμερα στον υπουργό Παιδείας Αρ. Μπαλτά τις προτάσεις της , προκειμένου να εν ταχθούν, με τη μορφή τροπολογιών στο υπό κατάρτιση πολυνομοσχέδιο.

Κύριε, Υπουργέ,

Σας αποστέλλουμε, ως ακολούθως την πρότασή μας, ενόψει της νομοθετικής επίλυσης στα πλαίσια του πολυνομοσχεδίου για θέματα Παιδείας που καταρτίζει το ΥΠΑΙΘ.

1. Χορήγηση 3ου κύκλου σπουδών (διδακτορικών σπουδών) στα ΑΕΙ Τεχνολογικού Τομέα.
Σύμφωνα με την αιτιολογημένη έκθεση της συνεδρίασης του ΣΑΤΕ, προτείνεται η ακόλουθη τροπολογία:
α. Στο άρθρο 39 παρ. 1 αντικαθίσταται η λέξη «των Πανεπιστημίων» με τη λέξη «των ΑΕΙ»
β. Μετά την παρ. 2 του ιδίου άρθρου προστίθεται παρ. 3 (με παράλληλη αναρίθμηση των επόμενων παραγράφων) με το εξής περιεχόμενο:
«Τμήματα των ΑΕΙ μπορούν να διοργανώνουν τρίτο κύκλο σπουδών, όταν πληρούνται σωρευτικά τα κάτωθι κριτήρια:
i) Διαθέτουν προπτυχιακά προγράμματα σπουδών, τα οποία έχουν αξιολογηθεί θετικά από τους εξωτερικούς αξιολογητές ή έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την ΑΔΙΠ διαδικασίες. Ειδικά για Τμήματα που έχουν προκύψει από συγχωνεύσεις ή καταργήσεις Τμημάτων, ή μετονομάσθηκαν, τα προγράμματα προπτυχιακών σπουδών τους θεωρούνται πιστοποιημένα έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης από την ΑΔΙΠ, αρκεί το Ίδρυμα στο οποίο ανήκουν να έχει υποβάλει στην ΑΔΙΠ Ιδρυματική Έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης.
ii) Λειτουργούν αυτοδύναμα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) ή Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών με συνδιοργάνωση, με την προϋπόθεση ότι χορηγείται κοινός τίτλος υπογεγραμμένος από τα όλα τα ΑΕΙ που μετέχουν στη συνδιοργάνωση του ΠΜΣ.

iii) Διαθέτουν ικανό αριθμό Καθηγητών, ως επί το πλείστον υψηλών βαθμίδων, με τουλάχιστον εννέα (9) κατόχους διδακτορικού διπλώματος.
iv) Παρουσιάζουν υψηλό ερευνητικό έργο που πιστοποιείται από:
– τις ερευνητικές υποδομές και το συνολικό δημοσιευμένο ερευνητικό έργο του Τμήματος,
-τη συμμετοχή ή το συντονισμό Εθνικών και Ευρωπαϊκών Χρηματοδοτούμενων ερευνητικών έργων,
– τα θετικά σχόλια στις εκθέσεις εξωτερικής αξιολόγησης.
Η επίβλεψη των διδακτορικών διατριβών θα γίνεται αποκλειστικά από Καθηγητές και Αναπληρωτές Καθηγητές, ένας εκ των οποίων μπορεί να είναι μέλος εκπαιδευτικού προσωπικού άλλου Ιδρύματος.
Οι λεπτομέρειες που αφορούν στη διοργάνωση τρίτου κύκλου σπουδών στα ΑΕΙ καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας μετά από εισήγηση του ΣΑΠΕ, προκειμένου για Τμήματα Πανεπιστημίων, ή ΣΑΤΕ, προκειμένου για Τμήματα ΤΕΙ.

2. Επιτροπές Εκλογής Καθηγητών
Σύμφωνα με το ψήφισμα της Συνόδου Προέδρων-Αν.Προέδρων ΤΕΙ της 27-02-2015, προτείνεται η ακόλουθη τροπολογία:
«Θα υποβληθεί αίτημα προς το ΥΠΑΙΘ για τροποποίηση του Ν. 4009/2011 ως προς τα θέματα εξέλιξης των Καθηγητών, προς την κατεύθυνση αύξησης του αριθμού των μελών των Επιτροπών Εκλογής Καθηγητών και επανασύστασης των Εισηγητικών Επιτροπών. Τούτο επειδή η μέχρι σήμερα εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων του Ν. 4009 έχει οδηγήσει σε σοβαρές δυσλειτουργίες».

3. Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων
Προτείνεται η ακόλουθη τροπολογία:
Η παράγραφος 1. α) του άρθρου 53 του ν.4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ Α΄195/06-09-2011) αναδιατυπώνεται ως εξής: «Οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες, που δεν έχουν άλλη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, δικαιούνται πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.). Οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία παροχής της περίθαλψης γίνεται με την εκάστοτε διαδικασία της περίθαλψης των απόρων και σε καμία περίπτωση δεν επιβαρύνει τους προϋπολογισμούς των ΑΕΙ. Η εφαρμογή της παρούσας διάταξης είναι άμεση με τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

4. Έξοδα παράστασης για τους Αν. Πρυτάνεις των Πανεπιστημίων και τους Αν. Προέδρους των ΤΕΙ.
Προτείνεται η ακόλουθη τροπολογία:
“Τα προβλεπόμενα έξοδα παράστασης για τους Αντιπρυτάνεις των πανεπιστημίων και τους Αντιπροέδρους των ΤΕΙ, όπως αναφέρονται στην υποπερ. Ι) της περ. 17 και στην υποπερ. Ι) της υποπερ. 21, αντίστοιχα, της υποπαραγράφου Γ1 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α΄), νοούνται ως αντίστοιχα έξοδα παράστασης για τους Αναπληρωτές Πρύτανη των πανεπιστημίων και τους Αναπληρωτές Προέδρου των ΤΕΙ (περ. 17 του άρθρου 8 του ν. 4009/2011, ΦΕΚ 195 Α΄. Η καταβολή των εξόδων παράστασης γίνεται από την ημερομηνία δημοσίευσης του ορισμού τους ως Αναπληρωτές Πρύτανη των πανεπιστημίων και ως Αναπληρωτές Προέδρου των ΤΕΙ στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως”.

Η Τριμελής Γραμματεία της Συνόδου Προέδρων Α.Ε.Ι. Τ.Τ.

Καθηγητής Λάζαρος Βρυζίδης, Πρόεδρος ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ.
Καθηγητής Ευριπίδης Γλαβάς, Πρόεδρος ΑΕΙ Ηπείρου Τ.Τ.
Καθηγητής Παναγιώτης Γούλας, Πρόεδρος ΑΕΙ Θεσσαλίας Τ.Τ.

Loading...
  • europalso

    ideascentral