Οι νομοτεχνικές βελτιώσεις που κατατέθηκαν για τις διατάξεις του ΥΠ.Π.Ε.Θ

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔19/02/2016 - 13:45 | Author: Newsroom

Νομοτεχνικές βελτιώσεις στα άρθρα για την “Aντισταθμιστική εκπαίδευση”, τη “Δια βίου μάθηση” και την “Ειδική Αγωγή”

κατέθεσε πριν λίγο στην Ολομέλεια της Βουλής ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Νίκος Φίλης. Στην Ολομέλεια αυτή την ώρα πραγματοποιείται η πρώτη από τις δυο συνεδρίασεις για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας στο οποίο περιλαμβάνονται διατάξεις και τροπολογίες αρμοδιότητας του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Όπως έχει ανακοινωθεί η τροπολογία για τον ΕΟΠΠΕΠ και το ΙΝΕΔΙΒΙΜ αποσύρεται, ωστόσο παραμένει η διάταξη που ορίζει ότι η στελέχωση των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας με προσωπικό για την εκπαιδευτική περίοδο 2015-2016 θα γίνει από τους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης της εκπαιδευτικής περιόδου 2014-2015.

Ακολουθούν οι νομοτεχνικές βελτιώσεις:

Στο άρθρο 26:

α) Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 η φράση «η εκπαίδευση που παρέχεται στα Ειδικά Καταστήματα Κράτησης Νέων,» αντικαθίσταται από τη φράση «η ενισχυτική διδασκαλία και η πρόσθετη διδακτική στήριξη που παρέχεται στα Καταστήματα Κράτησης,».

β) Στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 η φράση «στα Ειδικά Καταστήματα Κράτησης Νέων» αντικαθίσταται από τη φράση «στα Καταστήματα Κράτησης».

γ) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 η φράση «στα Ειδικά Καταστήματα Κράτησης Νέων» αντικαθίσταται από τη φράση «στα Καταστήματα Κράτησης».

δ) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 8 η φράση «των Ειδικών Καταστημάτων Κράτησης Νέων» αντικαθίσταται από τη φράση «των Καταστημάτων Κράτησης».

ε) Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 8 η φράση «στα Ειδικά Καταστήματα Κράτησης Νέων» αντικαθίσταται από τη φράση «στα Καταστήματα Κράτησης».

στ) Στο τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 8 ο όρος «Ο οικείος Περιφερειακός Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» αντικαθίσταται από τον όρο «Ο οικείος Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

ζ) Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 8 η φράση «των Ειδικών Καταστημάτων Κράτησης Νέων» αντικαθίσταται από τη φράση «των Καταστημάτων Κράτησης».

η) Η παράγραφος 10 του άρθρου 26 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Η αμοιβή των αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στους φορείς υλοποίησης των προγραμμάτων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης της παραγράφου 2 ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ του ν.4354/2015 (Α΄ 176)».

Στο άρθρο 83:

α) Η παράγραφος 2 αναδιατυπώνεται ως εξής:

«Η στελέχωση των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας με προσωπικό για την εκπαιδευτική περίοδο 2015-2016 θα γίνει από τους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης της εκπαιδευτικής περιόδου 2014-2015.»

β) Αποσύρεται η παράγραφος 1 και αναριθμείται αντιστοίχως η επόμενη παράγραφος.

Στο άρθρο 84:

α) Πριν την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του ΠΔ 603/1982, όπως αυτό τροποποιείται με το άρθρο 84 του σ/ν, προστίθεται η φράση «Άρθρο 4 – Εσωτερική διάρθρωση των ειδικών δημοτικών σχολείων».

β) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του ΠΔ 603/1982, όπως αυτό τροποποιείται με το άρθρο 84 του σ/ν ,αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Η κατανομή των μαθητών σε τμήματα διενεργείται με αιτιολογημένη απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων της ΣΜΕΑΕ, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ) της ΣΜΕΑΕ ή ελλείψει αυτής ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή του σχολείου».

γ) Στο πρώτο εδάφιο, που προστίθεται στο τέλος της υποπερίπτωσης ββ’ της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν. 3699/2008 (Α’199) με την παράγραφο 2 του άρθρου 84 του σ/ν, μετά τη φράση «με αιτιολογημένη απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων που εκδίδεται» προστίθεται η φράση «ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ) της ΣΜΕΑΕ ή ελλείψει αυτής».

Loading...
  • ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

    europalso

    ideascentral