Οι υπευθυνότητες των Περιφερειακών Δ/ντων Εκπαίδευσης

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔01/03/2015 - 14:00 | Author: Newsroom

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ – ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Άρθρο 1
Έργο των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης
Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης υπάγονται στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Ασκούν τη διοίκηση, τον έλεγχο και την εποπτεία σε όλες τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 14 της παρ. ζ του Ν.2817/2000 και στο άρθρο 1 του Ν.2986/2002. Στη περιοχή της ευθύνης τους ασκούν τις αρμοδιότητες τις οποίες εκχωρεί εκάστοτε ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Διαχειρίζονται την εκπαιδευτική πολιτική, εισηγούνται στον Υπουργό για όλα τα θέματα της αρμοδιότητάς τους και έχουν την ευθύνη της σύνδεσης των περιφερειακών υπηρεσιών της εκπαίδευσης με τις αντίστοιχες κεντρικές υπηρεσίες και τα όργανα προγραμματισμού, αξιολόγησης και έρευνας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι.), το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (Κ.Ε.Ε), τον Οργανισμό Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.), τον Οργανισμό Σχολικών κτηρίων (Ο.Σ.Κ.) κ.λ.π.
Ειδικότερα οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης:
1. Ασκούν τη διοίκηση, καθοδηγούν, εποπτεύουν, ελέγχουν και συντονίζουν τη λειτουργία των τμημάτων της Επιστημονικής – Παιδαγωγικής Καθοδήγησης της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, του Τμήματος Διοίκησης, καθώς και όλων των επί μέρους υπηρεσιών και υπαλλήλων οι οποίοι υπηρετούν στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης.
2. Συνεργάζονται με τους προϊσταμένους των παραπάνω τμημάτων και συντονίζουν το έργο τους. Η εύρυθμη λειτουργία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και των τμημάτων της προϋποθέτει αμοιβαία ενημέρωση, συντονισμό δράσης ανάμεσά τους, ενιαία κατεύθυνση και άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν. Γι’ αυτό πρέπει να συνεργάζονται στενά και να συνεξετάζουν τα προβλήματα που προκύπτουν.
3. Συγκροτούν με απόφασή τους τα Υπηρεσιακά Συμβούλια ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και κυρώνουν τις πράξεις των συμβουλίων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. Για τα μέλη των συμβουλίων τα οποία προέρχονται από τους Σχολικούς Συμβούλους εισηγείται ο Προϊστάμενος Επιστημονικής – Παιδαγωγικής Καθοδήγησης της Περιφέρειας. Για τα μέλη των συμβουλίων τα οποία προέρχονται από τα όργανα διοίκησης εισηγείται ο οικείος Διευθυντής Εκπαίδευσης.
4. Εισηγούνται στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων τη συγκρότηση των περιφερειακών συμβουλίων ΑΠΥΣΠΕ, ΑΠΥΣΔΕ και ΠΥΣΔΙΠ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 και 2 του Ν. 2986/2002.
5. Ορίζουν τους αναπληρωτές των προϊσταμένων των τμημάτων Επιστημονικής – Παιδαγωγικής Καθοδήγησης και του Τμήματος Διοίκησης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.
6. Προεδρεύουν στα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια ΑΠΥΣΠΕ, ΑΠΥΣΔΕ και ΠΥΣΔΙΠ, εισηγούνται για όλα τα θέματα της αρμοδιότητας αυτών των συμβουλίων ή αναθέτουν σε άλλα μέλη του συμβουλίου την εισήγηση.
7. Μετέχουν στη διαδικασία αξιολόγησης των Προϊσταμένων Επιστημονικής – Παιδαγωγικής Καθοδήγησης, του Προϊσταμένου του Τμήματος Διοίκησης, των Σχολικών Συμβούλων, των Διευθυντών Εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων οι οποίοι υπηρετούν στις περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και ανήκουν διοικητικά στη Περιφερειακή Διεύθυνση, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία.
8. Αποφασίζουν την εφαρμογή προγραμμάτων αντισταθμιστικής υποστήριξης στους εκπαιδευτικούς εκείνους οι οποίοι παρουσιάζουν αδυναμίες στην άσκηση του εκπαιδευτικού τους έργου με σκοπό τη βελτίωση της ικανότητας αυτών να ανταποκριθούν αποτελεσματικότερα.
9. Είναι πειθαρχικοί προϊστάμενοι των προϊσταμένων των τμημάτων Επιστημονικής – Παιδαγωγικής Καθοδήγησης, του Τμήματος Διοίκησης, των Σχολικών Συμβούλων, και των Διευθυντών Εκπαίδευσης. Έχουν πειθαρχική δικαιοδοσία σε όλους τους εκπαιδευτικούς ή διοικητικούς υπαλλήλους οι οποίοι υπάγονται στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και υπηρετούν στις αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
10. Συνεργάζονται με το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, τους Νομάρχες, τους Δημάρχους και τις λοιπές περιφερειακές υπηρεσίες του κράτους και εισηγούνται για κάθε θέμα το οποίο σχετίζεται με την εκπαίδευση στο επίπεδο της περιφέρειας.
11. Ενεργούν όλες τις υπηρεσιακές και διοικητικές μεταβολές οι οποίες τους ανατίθενται από την κείμενη νομοθεσία, ύστερα από εισήγηση των αντίστοιχων Υπηρεσιακών Συμβουλίων.
12. Διαχειρίζονται τις επιχορηγήσεις που προέρχονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και προορίζονται για την αντιμετώπιση των λειτουργικών δαπανών των περιφερειακών υπηρεσιών πλην των σχολικών επιτροπών, οι οποίες χρηματοδοτούνται μέσω των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση.
Άρθρο 2
Καθήκοντα και αρμοδιότητες των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης σε σχέση με τους Σχολικούς Συμβούλους
Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης παρακολουθούν, συντονίζουν, ελέγχουν και εποπτεύουν το έργο των Σχολικών Συμβούλων της περιφέρειας ευθύνης τους. Ύστερα από εισήγηση των Προϊσταμένων Επιστημονικής – Παιδαγωγικής Καθοδήγησης της Περιφέρειας, αποφασίζουν για κάθε ζήτημα που έχει σχέση με τον τρόπο άσκησης των καθηκόντων των Σχολικών Συμβούλων.
Ειδικότερα:
1. Κυρώνουν την εισήγηση του οικείου Προϊσταμένου Επιστημονικής – Παιδαγωγικής Καθοδήγησης με την οποία ανατίθεται στους Σχολικούς Συμβούλους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητα γενικής παιδαγωγικής ευθύνης επί ορισμένων σχολείων. Η γενική παιδαγωγική ευθύνη επί αυτών των σχολείων είναι πέραν της ειδικής ευθύνης που έχουν επί των εκπαιδευτικών του κλάδου στον οποίο ανήκουν.
Η αρμοδιότητα αυτή αφορά την επιστημονική και παιδαγωγική καθοδήγηση στα αντίστοιχα σχολεία για γενικότερα θέματα της σχολικής ζωής και του εκπαιδευτικού έργου.
2. Αναθέτουν στους Σχολικούς Συμβούλους την επί πλέον υποχρέωση να παρακολουθούν την Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη στα σχολεία γενικής παιδαγωγικής ευθύνης τους.
3. Διορίζουν τους Προέδρους των Βαθμολογικών Κέντρων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων για τα μαθήματα τα οποία εξετάζονται σε κοινά θέματα και ορίζουν, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή Εκπαίδευσης τα διδακτήρια όπου εδρεύουν τα Βαθμολογικά Κέντρα.
4. Ενημερώνονται από τον Προϊστάμενο Επιστημονικής – Παιδαγωγικής Καθοδήγησης για την προσφορά υπηρεσίας από τους Σχολικούς Συμβούλους. Σε περίπτωση πλημμελούς άσκησης του έργου τους, ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης, ως διοικητικός και πειθαρχικός προϊστάμενος των Σχολικών Συμβούλων, ασκεί τον ανάλογο διοικητικό ή πειθαρχικό έλεγχο.
5. Εγκρίνουν την πραγματοποίηση των σεμιναρίων τα οποία διοργανώνουν οι Σχολικοί Σύμβουλοι για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και των αξιολογητών – σχεδιαστών στα προγράμματα Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης (Π.Δ.Σ.).
6. Ορίζουν, ύστερα από εισήγηση του Προϊσταμένου Επιστημονικής – Παιδαγωγικής Καθοδήγησης και των οικείων Σχολικών Συμβούλων, τα μέσα διοικητικής και γραμματειακής υποστήριξης των γραφείων των Σχολικών Συμβούλων της περιφέρειας ευθύνης τους. Επίσης, εγκρίνουν την κατανομή και ενεργούν τον έλεγχο για τις δαπάνες λειτουργίας των γραφείων των Σχολικών Συμβούλων.
7. Αποφασίζουν, ύστερα από εισήγηση του οικείου Προϊσταμένου Επιστημονικής – Παιδαγωγικής Καθοδήγησης, τις κοινές συσκέψεις όλων των Σχολικών Συμβούλων της περιφέρειας, ή τις συσκέψεις κατά νομό ή κατά ειδικότητα ή αντικείμενο, ή τέλος, τις κοινές συσκέψεις των Σχολικών Συμβούλων και των οργάνων διοίκησης. Οι συσκέψεις αυτές μπορεί να πραγματοποιούνται κατά την έναρξη του διδακτικού έτους για τον προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου, στο τέλος του διδακτικού έτους για τον απολογισμό και τη διατύπωση προτάσεων και όποτε άλλοτε κρίνεται αναγκαίο από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης.
8. Είναι πειθαρχικοί προϊστάμενοι των Σχολικών Συμβούλων της περιοχής ευθύνης τους και ασκούν τις πειθαρχικές αρμοδιότητες οι οποίες προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 2683/99 (κώδικας Δημοσίων Υπαλλήλων).
Άρθρο 3
Καθήκοντα και αρμοδιότητες των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης σε σχέση με τους Διευθυντές Εκπαίδευσης και τους Προϊσταμένους Γραφείων
Οι Περιφερειακοί Διευθυντές εκπαίδευσης, σε σχέση με τα όργανα διοίκησης της εκπαίδευσης στην περιοχή της περιφέρειας, παρακολουθούν, συντονίζουν, ελέγχουν και εποπτεύουν το έργο των Διευθυντών Εκπαίδευσης, των Προϊσταμένων των Γραφείων των Νομών ή Νομαρχιών και των σχολικών μονάδων.
Ειδικότερα:
1. Με απόφασή τους συγκροτούν, ύστερα από εισήγηση των Διευθυντών Εκπαίδευσης, τα Υπηρεσιακά Συμβούλια ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ ορίζοντας τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 1 παρ 3 του παρόντος).
2. Εισηγούνται στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων ΑΠΥΣΠΕ, ΑΠΥΣΔΕ και ΠΥΣΔΙΠ τα προερχόμενα από τους Σχολικούς Συμβούλους, τους Διευθυντές Εκπαίδευσης της περιφέρειας, καθώς και από τους διοικητικούς υπαλλήλους.
3. Ορίζουν τον αναπληρωτή του Διευθυντή Εκπαίδευσης της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και τους αναπληρωτές των Προϊσταμένων Γραφείων Τεχνικής – Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Φυσικής Αγωγής, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή Εκπαίδευσης.
4. Κυρώνουν τους πίνακες των υποψήφιων Διευθυντών των σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ., οι οποίοι συντάσσονται από τα οικεία Περιφερειακά Συμβούλια ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ.
5. Αποφασίζουν, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, την τοποθέτηση των Διευθυντών των σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ.
6. Κυρώνουν τους πίνακες, οι οποίοι συντάσσονται από τα οικεία Υπηρεσιακά Συμβούλια, των προϊσταμένων τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
7. Αποφασίζουν, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, την τοποθέτηση των Προϊσταμένων Τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και Προϊσταμένων Γραμματείας και Γραφείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
8. Απαλλάσσουν από τα καθήκοντα τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ., τους Προϊσταμένους Εκπαιδευτικών θεμάτων, τους Υποδιευθυντές των σχολικών μονάδων και υπευθύνων τομέων, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία.
9. Κυρώνουν την τοποθέτηση των Διευθυντών από τον πίνακα χωρίς αίτηση και από τον υποχρεωτικό πίνακα Διευθυντών. Οι πίνακες συντάσσονται από τα οικεία Υπηρεσιακά Συμβούλια.
10. Κυρώνουν τους πίνακες οι οποίοι συντάσσονται από τα οικεία Υπηρεσιακά Συμβούλια και αφορούν τις μεταθέσεις των Διευθυντών των σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ..
11. Αποφασίζουν, ύστερα από πρόταση του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, την τοποθέτηση μετά τη λήξη της θητείας τους των Διευθυντών σχολικών μονάδων, και Σ.Ε.Κ. καθώς και των προϊσταμένων εκπαιδευτικών θεμάτων.
12. Κυρώνουν τους πίνακες προακτέων και εκδίδουν την απόφαση για προαγωγή των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με βάση τον πίνακα προακτέων τον οποίο συντάσσει το οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο.
13. Κυρώνουν τους πίνακες προαγωγών των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των ιδιωτικών σχολείων.
14. Εκδίδουν την απόφαση απόλυσης λόγω νόσου και εκδίδουν την πράξη με την οποία τίθενται σε διαθεσιμότητα λόγω νόσου ή επαναφέρονται στην ενεργό υπηρεσία οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ξένων και ιδιωτικών σχολικών μονάδων ισότιμων με τις δημόσιες
15. Εγκρίνουν τη μετακίνηση των Προϊσταμένων των Τμημάτων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, των Σχολικών Συμβούλων και των Διευθυντών Εκπαίδευσης της Περιφέρειας.
16. Ενημερώνονται για την προσφορά υπηρεσίας από τους Διευθυντές Εκπαίδευσης. Σε περίπτωση πλημμελούς άσκησης του έργου τους λαμβάνουν τα αναγκαία διοικητικά ή πειθαρχικά μέτρα ως διοικητικοί και πειθαρχικοί προϊστάμενοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2683/99 (πειθαρχικός κώδικας Δημοσίων Υπαλλήλων).
17. Μετέχουν στη διαδικασία αξιολόγησης των Διευθυντών Εκπαίδευσης, όπως ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία.
18. Ρυθμίζουν όλα τα θέματα τα οποία έχουν σχέση με την εκλογή των αιρετών μελών των ΑΠΥΣΠΕ, ΑΠΥΣΔΕ και ΠΥΣΔΙΠ.
19. Εγκρίνουν τις προκηρύξεις, εκλέγουν τους υποτρόφους, παρατείνουν τις υποτροφίες, μεταγράφουν τους υπότροφους και αυξάνουν το ποσό των υποτροφιών και του αριθμού των υποτροφιών.
20. Αποφασίζουν τη διάθεση εκπαιδευτικών οι οποίοι δε συμπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας σε αντίστοιχες προς την ειδικότητά τους υπηρεσίες του δημοσίου τομέα του ιδίου νομού.
21. Κυρώνουν τις αποσπάσεις των υπευθύνων και του λοιπού προσωπικού της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, των Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων (Σ.Σ.Ν), των Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.), των Κέντρων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.) και των Γραφείων του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Σ.Ε.Π.), οι οποίες γίνονται ύστερα από πρόταση των Υπηρεσιακών Συμβουλίων ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ.
22. Εγκρίνουν τη λειτουργία τάξεων υποδοχής και φροντιστηριακών τμημάτων.
23. Κυρώνουν τις αποφάσεις για τη μετάθεση των εκπαιδευτικών από σχολείο σε σχολείο τις ίδιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.
24. Χορηγούν τις κανονικές ή αναρρωτικές άδειες στους Προϊσταμένους των Τμημάτων Επιστημονικής – Παιδαγωγικής Καθοδήγησης και Διοίκησης της Περιφέρειας, στους Σχολικούς Συμβούλους, στους Διευθυντές Εκπαίδευσης και στο εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό των γραφείων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.
25. Έχουν την ευθύνη του κύριου διατάκτη των πιστώσεων που εγγράφονται στον προϋπολογισμό της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και προορίζονται για τις λειτουργικές ανάγκες των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, πλην εκείνων οι οποίες προορίζονται για τις λειτουργικές ανάγκες των σχολικών μονάδων, οι οποίες κατανέμονται στα σχολεία ύστερα από απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου, μέσω των ΟΤΑ.
Άρθρο 4
Καθήκοντα και αρμοδιότητες των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης σε σχέση με τις λοιπές αποκεντρωμένες υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ.
1. Στις περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης υπάγονται:
α. Τα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (ΠΕΚ άρθρα 28 και 29 Ν. 1566/85 και άρθρα 17 και 18 Ν. 2009/92)
β. Τα Κέντρα Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Κ.Δ.Α.Υ) άρθρο 2 Ν. 2817/2000.
γ. Τα Περιφερειακά Κέντρα Στήριξης και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.ΚΕ.Σ.Ε.Σ.) άρθρο 9 Ν. 2525/95).
δ. Τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε. άρθρο ΙΙΙ Ν. 1892/90).
Στις παραπάνω αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων οι Περιφερειακοί Διευθυντές ασκούν διοίκηση, εποπτεύουν και συντονίζουν το έργο τους, είναι πειθαρχικοί προϊστάμενοι στο προσωπικό τους και εισηγούνται στο ΥΠΕΠΘ τις υπηρεσιακές μεταβολές του προσωπικού, ύστερα από απόφαση του οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Οι παραπάνω ρυθμίσεις δεν ισχύουν για τον Διευθυντή του Π.Ε.Κ.
Την επιστημονική και παιδαγωγική υποστήριξη προς αυτές παρέχουν οι Περιφερειακές Διευθύνσεις μέσω των Τμημάτων Επιστημονικής – Παιδαγωγικής καθοδήγησης.
2. Στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης υπάγονται:
α. Οι Συμβουλευτικοί Σταθμοί Νέων (Σ.Σ.Ν. άρθρο 2 Ν. 1894/90)
β. Τα Κέντρα Συμβουλευτικής – Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π και τα γραφεία Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΣΕΠ άρθρο 10 Ν. 2525/97).
γ. Τα Εργαστηριακά Κέντρα Φυσικών Επιστημών (ΕΚΦΕ άρθρο 8 Ν. 2986/2002)
δ. Τα Κέντρα Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΠΛΗ.ΝΕ.Τ άρθρο 8 Ν. 2986/2002).
Στις παραπάνω αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων οι Διευθυντές Εκπαίδευσης των Νομών και Νομαρχιών ασκούν διοίκηση, είναι πειθαρχικοί προϊστάμενοι στο προσωπικό τους και εισηγούνται στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης τις υπηρεσιακές μεταβολές του προσωπικού, ύστερα από απόφαση του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Την επιστημονική και παιδαγωγική καθοδήγηση και υποστήριξη προς αυτές παρέχουν τα τμήματα Επιστημονικής – Παιδαγωγικής Καθοδήγηση, μέσω των αρμοδίων κατά κλάδο Σχολικών Συμβούλων.
Άρθρο 5
Καθήκοντα και αρμοδιότητες των Προϊσταμένων Επιστημονικής – Παιδαγωγικής Καθοδήγησης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης
(άρθρο 1 παραγ. 2 και άρθρ. 2 παρ. 2β του Ν. 2986/2002.)
Οι Σχολικοί Σύμβουλοι όλων των βαθμίδων υπάγονται στην αντίστοιχη Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Τα Τμήματα Επιστημονικής – Παιδαγωγικής Καθοδήγησης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης εποπτεύουν, συντονίζουν, παρακολουθούν και αξιολογούν το έργο των οικείων Σχολικών Συμβούλων. Επίσης μέσω των Κεντρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων συνδέουν το έργο των Σχολικών Συμβούλων με τα αρμόδια τμήματα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, του ΚΕΕ, και των λοιπών κεντρικών υπηρεσιών του ΥΠΕΠΘ.
Ειδικότερα ο οικείος Προϊστάμενος Επιστημονικής – Παιδαγωγικής Καθοδήγησης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης:
1. Εποπτεύει στον τρόπο με τον οποίο ασκούν τα καθήκοντά τους οι Σχολικοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας. Δέχεται και θεωρεί αφενός τον ετήσιο προγραμματισμό και αφετέρου το τριμηνιαίο πρόγραμμα λειτουργίας και δραστηριοτήτων των Σχολικών Συμβούλων. Παρακολουθεί την εφαρμογή του, ελέγχει τις μετακινήσεις, ενημερώνεται για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, δίνει οδηγίες, μεταφέρει τις οδηγίες του Π.Ι., του ΚΕΕ και των Κεντρικών Υπηρεσιών του ΥΠΕΠΘ και γενικά συντονίζει το έργο των Σχολικών Συμβούλων.
2. Καλεί σε συσκέψεις τους Σχολικούς Συμβούλους της περιοχής ευθύνης του, κατά τις οποίες εξετάζονται και λαμβάνονται αποφάσεις κάθε φορά που εκείνος κρίνει ότι αυτό είναι αναγκαίο.
3. Οι Σχολικοί Σύμβουλοι συντάσσουν και υποβάλλουν την ετήσια έκθεση στον Προϊστάμενο Επιστημονικής – Παιδαγωγικής Καθοδήγησης. Εκείνος συντάσσει την ετήσια έκθεση με βάση τις εκθέσεις των Σχολικών Συμβούλων, τις εκθέσεις “αυτοαξιολόγησης” των σχολικών μονάδων και τις δικές του παρατηρήσεις. Την έκθεση αυτή υποβάλλει στο αρμόδιο τμήμα του Π.Ι. και κοινοποιεί στη Διεύθυνση Σπουδών του ΥΠΕΠΘ και στο ΚΕΕ. Στην έκθεση περιλαμβάνεται η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου της Περιφέρειας και η πρόταση για τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό της. Την επεξεργασία των στοιχείων για την αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου σε επίπεδο περιφέρειας και την πρόταση για τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό κάνουν τα Περιφερειακά Κέντρα Στήριξης και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.ΚΕ.ΣΕΣ) του άρθρου 9 του Νόμου 2525/97.
4. Με εισήγηση του Προϊσταμένου Επιστημονικής – Παιδαγωγικής Καθοδήγησης της Περιφέρειας προς τον Περιφερειακό Διευθυντή οι Σχολικοί Σύμβουλοι της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, πλην της ειδικής ευθύνης των εκπαιδευτικών της ειδικότητάς τους, αναλαμβάνουν τη γενική παιδαγωγική ευθύνη για τη λειτουργία ορισμένου αριθμού σχολείων της περιοχής τους σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1 του παρόντος.
Οι Σχολικοί Σύμβουλοι της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στα σχολεία της ευθύνης τους και οι Σχολικοί Σύμβουλοι της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα σχολεία γενικής παιδαγωγικής ευθύνης καθοδηγούν τα σχολεία αυτά σε όλα τα γενικότερα εκπαιδευτικά και παιδαγωγικά θέματα, όπως παιδαγωγικές συνεδριάσεις, προγραμματισμό και απολογισμό του διδακτικού έργου, Ενισχυτική Διδασκαλία, Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη, σχολική ζωή, λειτουργία των οργάνων του σχολείου, και ό,τι άλλο περιλαμβάνεται στις αρμοδιότητές τους.
5. Ο Προϊστάμενος Επιστημονικής – Παιδαγωγικής Καθοδήγησης είναι διοικητικός προϊστάμενος των Σχολικών Συμβούλων της περιοχής ευθύνης του.
α. Εισηγείται στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης τρόπους αντιμετώπισης των προβλημάτων που διαπιστώνονται από τους Σχολικούς Συμβούλους κατά την άσκηση του έργου τους.
β. Ενημερώνει τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης για την τακτική προσφορά υπηρεσίας από τους Σχολικούς Συμβούλους.
γ. Εισηγείται, μέσω του Περιφερειακού Διευθυντή εκπαίδευσης, στο ΥΠΕΠΘ την προσωρινή αναπλήρωση ελλείποντος Σχολικού Συμβούλου σε μία Περιφέρεια.
δ. Εισηγείται στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης και εκείνος αποφασίζει ποια τακτικά και ποια αναπληρωματικά μέλη από τους Σχολικούς Συμβούλους θα συμμετέχουν στα Νομαρχιακά και Περιφερειακά Συμβούλια Εκπαίδευσης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
ε. Χορηγεί τις άδειες απουσίας των Σχολικών Συμβούλων.
στ. Εισηγείται στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης τα μέσα διοικητικής και γραμματειακής υποστήριξης του γραφείου των Σχολικών Συμβούλων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 5 του Νόμου 2986/2002.
6. Ο προϊστάμενος Επιστημονικής – Παιδαγωγικής Καθοδήγησης είναι πρόεδρος στο Περιφερειακό Κέντρο Στήριξης και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.ΚΕ.Σ.Ε.Σ.) της Περιφέρειας.
7. Ο Οικείος Προϊστάμενος Επιστημονικής – Παιδαγωγικής Καθοδήγησης σχεδιάζει το πρόγραμμα αντισταθμιστικής υποστήριξης το οποίο πρέπει να εφαρμοστεί για να βοηθηθούν εκείνοι οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι παρουσιάζουν αδυναμίες στην άσκηση του εκπαιδευτικού έργου τους. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα αντικείμενα επιμόρφωσης, τη διάρκεια που απαιτείται καθώς και τον τόπο και τον φορέα υλοποίησης. Τα στοιχεία του προγράμματος προκύπτουν από τις προτάσεις των Σχολικών Συμβούλων οι οποίοι συντάσσουν την έκθεση αξιολόγησης αυτών των εκπαιδευτικών. Το πρόγραμμα εγκρίνεται από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης.
8. Ο Προϊστάμενος Επιστημονικής – Παιδαγωγικής Καθοδήγησης έχει την ευθύνη της παρακολούθησης, της εποπτείας και του συντονισμού των προγραμμάτων επιμόρφωσης και μετεκπαίδευσης του εκπαιδευτικού προσωπικού της Περιφέρειας. Τα προγράμματα αυτά προγραμματίζονται και εφαρμόζονται από τον Οργανισμό Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ο.ΕΠ.Ε.Κ.), τα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.), τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι) και τις επιμέρους σχολικές μονάδες (ενδοσχολική επιμόρφωση).
9. Επίσης ο Οικείος Προϊστάμενος Επιστημονικής – Παιδαγωγικής Καθοδήγησης, μέσω των αρμοδίων Σχολικών Συμβούλων, παρακολουθεί την εφαρμογή των Προγραμμάτων Σπουδών και των Ωρολογίων Προγραμμάτων των σχολείων της Περιφέρειας και υποστηρίζει όλες τις καινοτόμες δράσεις του εκπαιδευτικού συστήματος.
10. Στις ευθύνες του Προϊσταμένου της Επιστημονικής – Παιδαγωγικής Καθοδήγησης ανήκουν όσα ζητήματα έχουν σχέση με τη λειτουργία των Σχολικών Βιβλιοθηκών, τη λειτουργία των εργαστηρίων και των Εργαστηριακών Κέντρων, την προμήθεια των εξοπλιστικών μέσων και των μέσων εκπαιδευτικής τεχνολογίας.
11. Τα τμήματα Επιστημονικής – Παιδαγωγικής Καθοδήγησης της Περιφέρειας είναι επιστημονικά και παιδαγωγικά υπεύθυνα για τη λειτουργία των αποκεντρωμένων υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ως εξής:
α) Για τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες οι οποίες ανήκουν στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, δηλαδή τα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (ΠΕΚ), τα Περιφερειακά Κέντρα Στήριξης και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.ΚΕ.ΣΕΣ), τα Κέντρα Διάγνωσης Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Κ.Δ.Α.Υ.) και τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ), οι Περιφερειακές Διευθύνσεις εκπαίδευσης ασκούν τη διοίκηση και μέσω των Προϊσταμένων Επιστημονικής–Παιδαγωγικής Καθοδήγησης εποπτεύουν, συντονίζουν, παρακολουθούν και αξιολογούν το έργο τους.
β) Για τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες οι οποίες ανήκουν στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης των Νομών ή Νομαρχιών, δηλαδή, τους Συμβουλευτικούς Σταθμούς Νέων (Σ.Σ.Ν.), τα Κέντρα Συμβουλευτικής – Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.), τα Γραφεία Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Σ.Ε.Π.), τα Εργαστηριακά Κέντρα Φυσικών Επιστημών (ΕΚΦΕ) και τα Κέντρα Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.), οι οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ασκούν τη διοίκηση, ενώ τα Τμήματα Επιστημονικής – Παιδαγωγικής Καθοδήγησης της Περιφέρειας έχουν την ευθύνη της εποπτείας, της καθοδήγησης, του συντονισμού και της αξιολόγησης του έργου τους, μέσω των οικείων κατά περίπτωση Σχολικών Συμβούλων.
γ) Ειδικά για τα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.) την ευθύνη της εποπτείας και καθοδήγησης έχει ο Οργανισμός Επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ) και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι.). Ο συντονισμός και η υποστήριξη των Π.Ε.Κ. γίνεται μέσω των Τμημάτων Επιστημονικής – Παιδαγωγικής Καθοδήγησης της Περιφέρειας. Αυτά συνδέουν τα Π.Ε.Κ. με τις κεντρικές υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ, το Π.Ι. και το ΚΕΕ, όπως ορίζεται από το άρθρο 2 παρ. 2 και 3 του Ν. 2986/2002.
Άρθρο 6
Καθήκοντα και αρμοδιότητες του Τμήματος Διοίκησης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης
Το Τμήμα Διοίκησης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης έχει την ευθύνη της διοικητικής στήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, των τμημάτων αυτής και των οικείων Υπηρεσιακών Συμβουλίων Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε., Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. και Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π.
Ειδικότερα :
1. Έχει την ευθύνη της Γραμματειακής Υποστήριξης των υπηρεσιών της Περιφερειακής Διεύθυνσης, των τμημάτων Επιστημονικής – Παιδαγωγικής καθοδήγησης και των οικείων Υπηρεσιακών Συμβουλίων Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε., Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. και Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π.
2. Συντάσσει και εκτελεί τον προϋπολογισμό της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και γενικότερα έχει την ευθύνη της οικονομικής διαχείρισης των υπηρεσιών της.
3. Μεριμνά για τη χορήγηση των μισθολογικών κλιμακίων (Μ.Κ.), των επιδομάτων χρόνου υπηρεσίας και φροντίζει για τη μισθοδοσία του εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού των υπηρεσιών της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.
4. Μεριμνά για την έγκριση μετακίνησης του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, των Προϊσταμένων των τμημάτων Επιστημονικής – Παιδαγωγικής Καθοδήγησης και Διοίκησης, των Σχολικών Συμβούλων, των Διευθυντών Εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων των υπηρεσιών της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Θεωρεί τις καταστάσεις των εξόδων κίνησης εκτός έδρας και τις αποστέλλει στις αρμόδιες Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου.
5. Μεριμνά, ύστερα από εισήγηση του αρμοδίου Υπηρεσιακού Συμβουλίου (Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π.), για την τοποθέτηση των Προϊσταμένων της Γραμματείας των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και των αντιστοίχων Γραφείων. Επίσης, ενεργεί σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 5 του Ν. 2986/2002 σχετικά με το διοικητικό προσωπικό της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.
6. Έχει την ευθύνη για τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του συστήματος της διαδικασίας αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και των διοικητικών υπαλλήλων, καθώς και των ενστάσεων αυτών σε επίπεδο Περιφέρειας.
7. Φροντίζει για τον ορισμό των εκκαθαριστών των αποδοχών των Διευθυντών Εκπαίδευσης και των Προϊσταμένων Γραφείων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
8. Εισηγείται τη χορήγηση των κανονικών και αναρρωτικών αδειών, των αδειών κύησης και τοκετού, των αδειών μητρότητας, εξετάσεων, αδειών για επιμορφωτικούς και επιστημονικούς λόγους και όσων άλλων διευκολύνσεων προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και αφορούν το εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.
9. Φροντίζει για την παραπομπή των εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων των υπηρεσιών της Εκπαιδευτικής Περιφέρειας στις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές, όπως προβλέπει η αντίστοιχη νομοθεσία.
10. Εκδίδει τις βεβαιώσεις πιστοποίησης του δικαιώματος για τη χορήγηση επιδόματος αγοράς κατοικίας σε προβληματικές περιοχές της χώρας για τους υπαλλήλους που ανήκουν στις υπηρεσίες της.
11. Φροντίζει για τη χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε υπαλλήλους που ανήκουν στις υπηρεσίες.
12. Εισηγείται τη διάθεση εκπαιδευτικών που δε συμπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας σε αντίστοιχες προς την ειδικότητά τους υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα.
13. Κοινοποιεί στα τμήματα Επιστημονικής – Παιδαγωγικής Καθοδήγησης, τους Σχολικούς Συμβούλους και στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης τις εγκυκλίους και τη λοιπή αλληλογραφία των Κεντρικών υπηρεσιών του ΥΠΕΠΘ, καθώς και στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.
14. Είναι αποδέκτης της αλληλογραφίας όλων των περιφερειακών υπηρεσιών της Εκπαίδευσης . Ενημερώνει τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, καθώς και τα τμήματα Επιστημονικής – Παιδαγωγικής Καθοδήγησης σχετικά, διαβιβάζει προς το ΥΠΕΠΘ και τις Κεντρικές υπηρεσίες όσα ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης ιεραρχικά κρίνει αναγκαία και μεριμνά για την αλληλογραφία της Περιφέρειας προς το ΥΠΕΠΘ και προς τις περιφερειακές υπηρεσίες.
Ενεργεί για την
1. Αποδοχή των παραιτήσεων και την έκδοση των διαπιστωτικών πράξεων απόλυσης των μονίμων εκπαιδευτικών, καθώς και εκείνων οι οποίοι υπηρετούν με σύμβαση αορίστου χρόνου και ανήκουν στις υπηρεσίες της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.
2. Διαβίβαση στην υπηρεσία συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους των απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη συνταξιοδότηση και διοικητικών υπαλλήλων των υπηρεσιών της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.
3. Συγκρότηση και ανασυγκρότηση των υπηρεσιακών συμβουλίων και των άλλων συλλογικών οργάνων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.
4. Έκδοση των αποφάσεων απόσπασης των εκπροσώπων των συνδικαλιστικών οργάνων τα οποία μετέχουν στα οικεία περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια.
Loading...
  • europalso

    ideascentral