Οι διαφορές στην εγκύκλιο Ειδικής Αγωγής 2015-16 και 2014-15

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔14/08/2015 - 11:15 | Author: Newsroom

Της Αθηνάς Μαρκάκη*

1) Πρώτη και κύρια διαφορά είναι η σύσταση της επιτροπής που θα κρίνει τους μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους ως προς τη συνάφεια τους με την ειδική αγωγή.

Παρακάτω παραβάλλεται το εδάφιο της εγκυκλίου που λέει και τα κριτήρια πάνω στα οποία θα βασίζεται η συνάφεια.

3. Στις διατάξεις του άρθρου 28 «Θέματα Ειδικής Αγωγής», παρ. 11 του ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193/17.09.2013 τ.Α΄) ορίζεται ότι: «11. Στο ΙΕΠ συστήνεται επιστημονική επιτροπή η οποία θα εξετάζει τις συνάφειες των μεταπτυχιακών-διδακτορικών τίτλων στην ΕΑΕ. Η σύνθεση και η λειτουργία της ανωτέρω Επιτροπής θα καθοριστεί με υπουργική απόφαση.» ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ : I. Με την αριθ. 8616/30-07-2015 (ΑΔΑ: 77ΓΚΟΞΛΔ-Χ5Ε) Απόφαση του Αναπλ. Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Προέδρου του Ι.Ε.Π. με θέμα «Συγκρότηση Επιστημονικής Επιτροπής για εξέταση συνάφειας των διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ)», όπως τροποποιήθηκε με την 8690/04-08-2015 (ΑΔΑ: 60ΝΛΟΞΛΔ-ΗΙΖ) Απόφαση και ισχύει, συγκροτήθηκε Επιστημονική Επιτροπή στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής με έργο να εξετάζει τις συνάφειες διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ). II. Στη με αριθ. 8726/05-08-2015 (ΑΔΑ: 7ΕΧΤΟΞΛΔ-ΞΛΥ) Απόφαση του Αναπλ. Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Αντιπροέδρου του Ι.Ε.Π. με θέμα «Ορισμός κριτηρίων για τη χορήγηση συνάφειας των διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ)» ορίζεται ότι: «Όλοι οι μεταπτυχιακοί-διδακτορικοί τίτλοι των υποψηφίων αναπληρωτών για ένταξη στους πίνακες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) καθώς και του ΕΕΠ-ΕΒΠ πλην όσων αναγράφουν ρητά Ειδική Αγωγή ή Σχολική Ψυχολογία, εξετάζονται ως προς τη συνάφειά τους με την ΕΑΕ, από την αρμόδια Επιτροπή του ΙΕΠ».

Στα δικαιολογητικά αναφέρεται ρητά ότι τα μεταπτυχιακά που έχουν τίτλο ειδική αγωγή ή σχολική ψυχολογία δεν θα επανεξετάζονται από το ιεπ. Όλα τα υπόλοιπα τα οποία μπορεί μέχρι και την περσινή χρονιά να ήταν αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ αλλά δεν έχουν ανάλογο τίτλο αναφέρεται ότι από τις Διευθύνσεις εκπαίδευσης θα αποστέλλονται στην ανωτέρω επιτροπή για έλεγχο ως προς τη συνάφεια τους. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι όλοι οι αναπληρωτές θα υποβάλλουν αίτηση και θα περιμένουν την αναγνώριση τους από την επιτροπή αυτή ώστε να ενταχθούν στους πίνακες αναπληρωτών ειδικής αγωγής για τη σχολική χρονιά 2015-2016.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ επί των δικαιολογητικών των παρ. ε & στ.: Όλοι οι μεταπτυχιακοί-διδακτορικοί τίτλοι των υποψηφίων αναπληρωτών (των παρ. ε & στ) εξετάζονται ως προς τη συνάφειά τους με την ΕΑΕ από την αρμόδια επιστημονική επιτροπή στο ΙΕΠ (βλ. Μέρος Α΄ – παρ.3), πλην όσων αφορούν ρητά στην Ειδική Αγωγή ή στη Σχολική Ψυχολογία (βάσει του επίσημου τίτλου τους) και για τους οποίους ως εκ τούτου τεκμαίρεται η μη αναγκαιότητα εξέτασης της συνάφειας. Τίτλοι που κατά τα προηγούμενα έτη – προ της συγκρότησης της ανωτέρω επιτροπής – κρίνονταν ως συναφείς από τη Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπ/σης και που ρητά αναγράφουν Ειδική Αγωγή ή Σχολική Ψυχολογία (βλ. Παράρτημα III) δεν αποστέλλονται στο ΙΕΠ. Οι λοιποί τίτλοι αποστέλλονται στο ΙΕΠ από την οικεία Δ/νση Π.Ε. ή Δ.Ε. (βλ. και Μέρος Α΄ – παρ.4) συνοδευόμενοι, κατά περίπτωση, από την αναλυτική βαθμολογία ή το περιεχόμενο της διδακτορικής διατριβής του υποψηφίου.

2) Υποψήφιοι αναπληρωτές για ένταξη στους πίνακες μπορούν σύμφωνα με το παρακάτω εδάφιο να προσκομίσουν μέχρι την κύρωση των τελικών πινάκων το πτυχίο τους ( μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος) ακόμα και αν μέχρι τη λήξη των απαιτούμενων ημερομηνιών( 21/8/2015) για τις αιτήσεις δεν έχουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ( πτυχίο και αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ).

4. Στις διατάξεις του άρθρου 11, παρ. 2, υποπαρ.12 του ν.4229/2014 (ΦΕΚ 8/10.01.2014 τ. Α΄) ορίζεται ότι: «Υποψήφιοι αναπληρωτές ΕΑΕ οι οποίοι δεν συμπεριλήφθησαν στους προσωρινούς πίνακες, δύνανται να συμπεριληφθούν στους οριστικούς πίνακες αναπληρωτών ΕΑΕ, εφόσον προσκομίσουν μεταπτυχιακό τίτλο με συνάφεια στην ειδική αγωγή έως την κύρωση των οριστικών πινάκων. Η παρούσα περίπτωση ισχύει από το σχολικό έτος 2013-2014».

3) το παρακάτω αφορά την Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η Παράλληλη στήριξη μας πληροφορεί ότι είναι κατ εξοχήν μειωμένου ωραρίου και είναι μόνο στην κρίση τους Διευθυντή Εκπαίδευσης να κάνει τους αναπληρωτές πλήρους ωραρίου, εάν φυσικά οι αναπληρωτές το έχουν δηλώσει αρχικά στην αίτηση τους. Επίσης ουσιαστικά τους «αναγκάζει» να προσφέρουν διδακτικό έργο σε παραπάνω του ενός σχολείου ή του έργου για το οποίο προσελήφθησαν ( παράλληλη στήριξη) καθώς αναφέρει ότι αν δεν συμπληρώνουν ωράριο θα τους στέλνουν σε άλλα σχολεία για παράλληλη στήριξη ή σε άλλα προγράμματα ( πρόσθετη διδακτική στήριξη).

5. Στις διατάξεις του άρθρου 46, παρ. 2 του ν.4264/2014 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τ. Α΄) ορίζεται ότι: «Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της περίπτωσης 11 της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. Σελίδα 5 από 25 4229/2014 (Α΄ 8), καταργούνται και τίθενται εδάφια ως εξής: «Οι προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΔΕΕΑΕ για την παράλληλη στήριξη, πραγματοποιούνται αποκλειστικά ως μειωμένου ωραρίου. Για τους ανωτέρω προσληφθέντες εκπαιδευτικούς μειωμένου ωραρίου, η σύμβαση πρόσληψής τους μπορεί με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης να μετατραπεί σε πλήρους ωραρίου, εφόσον οι εκπαιδευτικοί το έχουν δηλώσει στην αρχική αίτησή τους, για το ίδιο πρόγραμμα ΕΣΠΑ και στην ίδια περιοχή της ίδιας βαθμίδας εκπαίδευσης. Οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί, καθώς και οι εκπαιδευτικοί ΠΕ ΕΑΕ και ΠΕ Γενικής Αγωγής που προσλαμβάνονται για την παράλληλη στήριξη, εφόσον δε συμπληρώνουν το προβλεπόμενο διδακτικό τους ωράριο, παρέχουν συμπληρωματικά υπηρεσίες με σειρά προτεραιότητας: α) παράλληλη στήριξη-συνεκπαίδευση και σε άλλους μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, β) ενισχυτική διδασκαλία στους μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στους οποίους παρέχεται παράλληλη στήριξη-συνεκπαίδευση, στην ίδια σχολική μονάδα ή σε άλλη σχολική μονάδα της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, γ) υπηρεσίες σε ΚΕΔΔΥ για τις ειδικότητες που προβλέπεται. Τα ανωτέρω υλοποιούνται με αποφάσεις του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης. Σε περίπτωση μετατροπής της σύμβασης μειωμένου ωραρίου σε πλήρους ωραρίου κατά τα ανωτέρω, οι Διευθυντές Εκπαίδευσης υποχρεούνται στην αποστολή των ονομάτων των εκπαιδευτικών στη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής για την τροποποίηση της σχετικής υπουργικής απόφασης.» [σημ. μετά την έκδοση της αριθ. 128005/Δ2/08-08-2014 (ΦΕΚ 2217/13.08.2014 τ.Β΄) Υ.Α. (βλ. παρ. 1 ανωτέρω) τα ονόματα αποστέλλονται στη Δ/νση Διοικ. Προσ/κού Δ.Ε., καθώς η εκδούσα αρχή των σχετικών Υ.Α. πρόσληψης εκπ/κών Δ.Ε. ΕΑΕ είναι η Δ/νση αυτή].

Το οποίο αναφέρεται ρητά και παρακάτω στο κεφάλαιο Β στις Επισημάνσεις.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: 1. Οι υποψήφιοι των κλάδων ΠΕ02.50, ΠΕ03.50 και ΠΕ04.50, που επιθυμούν να προσληφθούν στο «πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» (παράλληλη στήριξη) ως μειωμένου ωραρίου (βλ. και Μέρος Α΄ – παρ.5), υποχρεούνται να δηλώσουν περιοχές προτίμησης με μειωμένο ωράριο.

4) Όσοι αναπληρωτές υπέβαλαν αιτήσεις και κατά την περσινή χρονιά υποχρεούνται να υποβάλλουν και τη φετινή χρονιά εκ νέου βεβαιώσεις για : το μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών , το σεμινάριο των 400 ωρών αποκτηθέν μέχρι 31/8/2010 , πολυτεκνία, αναπηρία, τριτεκνία. Τα οποία και υποβλήθηκαν και κατά τη σχολική χρονιά 2014-2015 , αλλά τα ζητούν ξανά και τη φετινή. Οπότε καλό είναι να το προσέξουμε αυτό.

A. Οι ήδη εγγεγραμμένοι στους πίνακες αναπληρωτών EAE 2014-2015 θα υποβάλουν υποχρεωτικά εκ νέου (ακόμη και εάν τα έχουν προσκομίσει κατά το παρελθόν) τα κάτωθι δικαιολογητικά ένταξης και μοριοδότησης στους πίνακες ΕΑΕ, ήτοι τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά των παραγράφων ε (διδακτορικός τίτλος ΕΑΕ), στ (μεταπτυχιακός τίτλος ΕΑΕ), ζ (σεμινάριο 400 ωρών), ι (πολυτεκνία), ια (αναπηρία 2 τέκνων για πολυτεκνία), ιβ Σελίδα 12 από 25 (τριτεκνία) και ιγ (αναπηρία) του παρόντος Κεφαλαίου. Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι εκπ/κοί του κλάδου ΠΕ11.01, λόγω αλλαγών στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, υποβάλλουν υποχρεωτικά και το βασικό τους πτυχίο, προκειμένου να καταχωριστεί η κύρια ειδικότητα, βάσει της οποίας εντάσσονται στον οικείο κλάδο.

Ειδικότερα για τους εκπαιδευτικούς πτυχιούχους ιδρυμάτων του εξωτερικού (σχετικά με τα δικαιολογητικά δ & ε) απαιτείται:

Φωτοαντίγραφο του διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην ΕΑΕ ή στη Σχολική Ψυχολογία συνοδευμένο από τον τίτλο και το περιεχόμενο της διδακτορικής διατριβής και επικυρωμένη μετάφραση αυτών.

ii) Βεβαίωση ισοτιμίας του διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με τους απονεμόμενους τίτλους σπουδών από τα Πανεπιστήμια της ημεδαπής. Η εν λόγω βεβαίωση χορηγείται από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) [πρώην Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.

5) Παράρτημα ΙΙΙ. Στο τέλος της η εγκύκλιος μας πληροφορεί ότι καταχωρούνται άμεσα στο πληροφοριακό σύστημα του υπουργείου τα ακαδημαϊκά προσόντα που είναι από συγκεκριμένα πανεπιστήμια εσωτερικού και εξωτερικού. Όσοι είναι απόφοιτοι αυτών των πανεπιστημίων δεν θα περάσουν έλεγχο από το ιεπ. Όλοι οι υπόλοιποι υποψήφιοι θα καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους στην εκάστοτε Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια Διεύθυνση και από εκεί θα σταλούν προς έγκριση τους στο ιεπ και θα αναμένουν την απόφαση ως προς τη συνάφεια.

Τέλος, σας ενημερώνουμε και σας εφιστούμε την προσοχή ότι στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσ/κού Π.Ε. & Δ.Ε. (Ο.Π.ΣΥ.Δ.), στο Φάκελο του εκπ/κού, έχει δημιουργηθεί υποενότητα με τίτλο «Ακαδημαϊκά προσόντα ένταξης στους πίνακες κατάταξης εκπ/κών ΕΑΕ», όπου καταχωρίζονται τα σχετικά προσόντα (π.χ. μεταπτυχιακά ΕΑΕ, σεμινάρια 400 ωρών). Σημειώνεται ότι καταχωρίζονται (με επιλογή από λίστα) μόνο οι μεταπτυχιακοί τίτλοι του Παραρτήματος III. Οι διδακτορικοί τίτλοι καταχωρίζονται χωρίς επιλογή από λίστα.

* Η Αθηνά Μαρκάκη είναι αναπληρώτρια νηπιαγωγός ΠΕ 60.50

e-mesara.gr

Loading...
  • Δίκτυο ανεξάρτητων διαφημίσεων
    loading...


  • europalso

    ideascentral