Οδηγός για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔19/08/2015 - 12:11 | Author: Newsroom

Δ.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ. (αναλυτικά προγράμματα)

Ισχύουν οι Υπουργικές Αποφάσεις (ΦΕΚ τ. Β’ 303/2003) και (ΦΕΚ τ. Β’ 304/2003)

Για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών αρμοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ.

ισχύει η

Δικαιολογητικά εγγραφής μαθητών 2014-2015

Ισχύει η Φ.6/312/ 79651 /Γ1/21-5-2014

Το νέο έντυπο ΑΔΥΜ

ΤοΦύλλο Ιατρικής Εξέτασης για το Ατομικό Δελτίο Υγείας

Για την πιστοποίηση υγείας μαθητών ισχύουν οι:

Για τη λειτουργία του κυλικείου ισχύει η Υ1γ/ Γ.Π/οικ 81025/27-8-2013 και η τροποποίησή της Υ1γ/ Γ.Π/οικ 96605/17-10-2013

Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου 2014-15

Ισχύει η Φ. 12/390/92065/Γ1/13-6-2014

(συμπλήρωση)

Για τη λειτουργία σχολικών μονάδων 2014-2015 ισχύει η Φ.3/528/ 137969/Γ1/2-9-2014

Για τη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος 2014- 2015 ισχύει η Φ.50/226/143572/Γ1/10-9-2014

Για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας ισχύει η Αριθμ. 30972/Γ1/5-3-2013, Υ.Α.

Για τις σχολικές δραστηριότητες 2014-2015 ισχύει η(εκκρεμεί η έκδοση εγκυκλίου)

Αναλογία αριθμού μαθητών ανά τμήμα ισχύουν οι: Φ.3/897/97652/Γ1/25-9-2006Φ. 12 /622 /129803/Γ1/16-9-2013

(τροποποίηση)

Ι. Ωρολόγια Προγράμματα για τα Δημοτικά σχολεία

Για τα εξαθέσια και άνω συμπεριλαμβανομένου και του Ολοήμερου Προγράμματος ισχύει η

Για τα 1/θέσια, 2/θέσια, 4/θέσια και 5/θέσια σχολεία ισχύει η

Για τα 3/θέσια σχολεία ισχύει η

Για το Ολοήμερο Πρόγραμμα των σχολείων που θα λειτουργήσουν σύμφωνα με τη

ισχύει η Φ.20/482/95210/Γ1/9-9-2003 ή ΦΕΚ 1325 τ. Β΄

Για τα 1.347 δημοτικά σχολεία ΕΑΕΠ συμπεριλαμβανομένου και του Ολοήμερου Προγράμματος ισχύουν οι:

α) Φ.12/620/61531/Γ1/31-5-2010 ή ΦΕΚ 804 τ. Β΄ όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την παράγραφο Β1 της Φ.12/520/61575/Γ1/30-5-2011 ή ΦΕΚ 1327 τ. Β΄

β) η παράγραφος Α1 (μόνο για το Ολοήμερο Πρόγραμμα) της Φ.12/520/61575/Γ1/30-5-2011

Για τα Ολοήμερα Δημοτικά σχολεία με οργανικότητα κάτω από 6/θέσια ισχύει η Φ.12/530/62626/Γ1/2-6-2011 ή ΦΕΚ 1345 τ. Β΄

Για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ και Φροντιστηριακών Τμημάτων ΖΕΠ ισχύουν (εκκρεμεί η έκδοση εγκυκλίου για το 2014-2015):

ο

η εγκύκλιος (οδηγίες για την ίδρυση και λειτουργία ΖΕΠ)

η εγκύκλιος (παιδαγωγικές προϋποθέσεις για την ίδρυση ΖΕΠ)

Για τις 18 σχολικές μονάδες που εντάχθηκαν στις ΖΕΠ σύμφωνα με τηνΦ.1TY/809/101455/Γ1/7-9-2011

ισχύουν οι :

Για την Ευέλικτη Ζώνη στα συμβατικά σχολεία ισχύει η

στα ΕΑΕΠ ισχύει η

Για την Πρόληψη της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού ισχύει η

Ωρολόγια Προγράμματα για τα Νηπιαγωγεία

Για τα Νηπιαγωγεία ισχύει η

Για τη λειτουργία του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου ισχύει η

ΙΙ. Διδασκαλία 2ης ξένης γλώσσας

Ισχύουν οι:

(διαδικασία προμήθειας βιβλίων για το 2014-2015)

(κατάλογος βιβλίων Γερμανικής Γλώσσας)

(κατάλογος βιβλίων Γαλλικής Γλώσσας)

(συμπληρώνεται από το Διευθυντή)

Αξιολόγηση Β’ Ξένης Γλώσσας

Ισχύει η

ΙΙΙ. Διδασκαλία – Προγράμματα Σπουδών των νέων διδακτικών αντικειμένων στα σχολεία με ΕΑΕΠ

Ισχύει η

ΙV. Κατ’ οίκον εργασίες

Ισχύουν οι:

V. Αξιολόγηση μαθητών – επανάληψη τάξης στο δημοτικό σχολείο

Για την αξιολόγηση μαθητών στα νέα διδακτικά αντικείμενα ΕΑΕΠ ισχύουν οι:

, εγκύκλιος

, εγκύκλιος

VI. Επιλογή σημαιοφόρων

Ισχύουν:

, εγκύκλιος

VII. Εκπρόθεσμες εγγραφές στο Δημοτικό σχολείο – επανάληψη φοίτησης στο νηπιαγωγείο

VIII. Εγγραφή και φοίτηση Ρομά

Ισχύουν οι:

εγκύκλιος

ΙΧ. Εμβολιασμός μαθητών

Ισχύουν οι:

, εγκύκλιος

Χ. Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών

α) με τέκνα υποχρεωτικής εκπαίδευσης και χαμηλά εισοδήματα ισχύει ο

και η Υ.Α.

β) ορεινών και μειονεκτικών περιοχών ισχύει η

ΧΙ. Φαρμακευτική αγωγή μαθητών εντός σχολικού ωραρίου

Ισχύει η

ΧΙΙ. Μεταφορά σχολικής τσάντας

Ισχύει η

XIV. Καθορισμός τύπου βεβαίωσης παρακολούθησης νηπίου

Ισχύει η

XV. Διόρθωση προσωπικών στοιχείων μαθητών στο Βιβλίο Μητρώου και Προόδου

Ισχύει η

XVI. Πιστοποιητικά γέννησης μαθητών

Ισχύει η

XVII. Διδακτικές επισκέψεις – Εκδρομές

Για τα Δημοτικά σχολεία ισχύει το

για μετακινήσεις)

(για επισκέψεις στη Βουλή)

(έγγραφο Γενικού Γραμματέα Βουλής)

Για τα Νηπιαγωγεία ισχύει το

Για μετακινήσεις με διανυκτέρευση ισχύουν:

XVIII. Ασφάλεια μαθητών

Ισχύει η

XIX. Άσκηση παιδαγωγικού ελέγχου

Ισχύει το

X. Απουσίες μαθητών

ΧΧΙ. Χρήση κινητών τηλεφώνων

Ισχύουν οι

ΧΧΙΙ. Απώλεια τίτλων σπουδών

Ισχύει η

ΧΧΙΙΙ. Ενημέρωση μαθητών για το περιεχόμενο ανακοινώσεων, προσκλήσεων, κα.

Ισχύει η

ΧΧΙV. Άδειες εισόδου στα δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία

Ισχύουν:

ΧΧV. Ημερολόγιο σχολικής ζωής

Για τα Δημοτικά σχολεία ισχύει το

Για τα Νηπιαγωγεία ισχύει το

XXVI. Πρωινή προσευχή – Ανάρτηση σημαίας

Ισχύει το

XXVII. Επιτήρηση μαθητών – Εφημερία

Για τα Δημοτικά σχολεία ισχύουν:

Για τους πολύτεκνους εκπαιδευτικούς ισχύει η

Για τα Νηπιαγωγεία ισχύουν

XXVIII. Συνεδριάσεις Συλλόγου Διδασκόντων – Παιδαγωγικές συναντήσεις – Έλεγχος προόδου – Συνεργασία με γονείς

Για τα Δημοτικά σχολεία ισχύουν:

Για τα Νηπιαγωγεία ισχύουν:

XXIX. Εφαρμογή ωραρίου σε περιπτώσεις απουσίας εκπαιδευτικού

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δείτε

την απόφαση της ΔΟΕ για το συγκεκριμένο ζήτημα

ΧΧΧ. Ενισχυτική διδασκαλία – Προγράμματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας

Ισχύει το

(εκκρεμεί η εγκύκλιος για το 2014-2015)

Για την απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών ισχύει η

ΧΧΧΙ. Μεταφορά μαθητών

Ισχύουν:

, εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ.

, εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ.

Για τις αθλητικές δραστηριότητες ισχύουν οι:

(Δαπάνες σχολικών Αγώνων)

με τις ακόλουθες χρονολογικά τροποποιήσεις της)

Κατεβάστε εδώ ολόκληρα τα Π.Δτα 200/98 (Οργάνωση και λειτουργία των Νηπιαγωγείων) και 201/98 (Οργάνωση και λειτουργία των Δημοτικών Σχολείων)

εδώ το “καθηκοντολόγιο” των εκπαιδευτικών και τις κατά χρονολογική σειρά τροποποιήσεις του

goutziamani

Loading...
  • ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

    europalso

    ideascentral