• Οδηγός για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων

  ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔19/08/2015 - 12:11 | Author: Newsroom

  Δ.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ. (αναλυτικά προγράμματα)

  Ισχύουν οι Υπουργικές Αποφάσεις (ΦΕΚ τ. Β’ 303/2003) και (ΦΕΚ τ. Β’ 304/2003)

  Για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών αρμοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ.

  ισχύει η

  Δικαιολογητικά εγγραφής μαθητών 2014-2015

  Ισχύει η Φ.6/312/ 79651 /Γ1/21-5-2014

  Το νέο έντυπο ΑΔΥΜ

  ΤοΦύλλο Ιατρικής Εξέτασης για το Ατομικό Δελτίο Υγείας

  Για την πιστοποίηση υγείας μαθητών ισχύουν οι:

  Για τη λειτουργία του κυλικείου ισχύει η Υ1γ/ Γ.Π/οικ 81025/27-8-2013 και η τροποποίησή της Υ1γ/ Γ.Π/οικ 96605/17-10-2013

  Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου 2014-15

  Ισχύει η Φ. 12/390/92065/Γ1/13-6-2014

  (συμπλήρωση)

  Για τη λειτουργία σχολικών μονάδων 2014-2015 ισχύει η Φ.3/528/ 137969/Γ1/2-9-2014

  Για τη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος 2014- 2015 ισχύει η Φ.50/226/143572/Γ1/10-9-2014

  Για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας ισχύει η Αριθμ. 30972/Γ1/5-3-2013, Υ.Α.

  Για τις σχολικές δραστηριότητες 2014-2015 ισχύει η(εκκρεμεί η έκδοση εγκυκλίου)

  Αναλογία αριθμού μαθητών ανά τμήμα ισχύουν οι: Φ.3/897/97652/Γ1/25-9-2006Φ. 12 /622 /129803/Γ1/16-9-2013

  (τροποποίηση)

  Ι. Ωρολόγια Προγράμματα για τα Δημοτικά σχολεία

  Για τα εξαθέσια και άνω συμπεριλαμβανομένου και του Ολοήμερου Προγράμματος ισχύει η

  Για τα 1/θέσια, 2/θέσια, 4/θέσια και 5/θέσια σχολεία ισχύει η

  Για τα 3/θέσια σχολεία ισχύει η

  Για το Ολοήμερο Πρόγραμμα των σχολείων που θα λειτουργήσουν σύμφωνα με τη

  ισχύει η Φ.20/482/95210/Γ1/9-9-2003 ή ΦΕΚ 1325 τ. Β΄

  Για τα 1.347 δημοτικά σχολεία ΕΑΕΠ συμπεριλαμβανομένου και του Ολοήμερου Προγράμματος ισχύουν οι:

  α) Φ.12/620/61531/Γ1/31-5-2010 ή ΦΕΚ 804 τ. Β΄ όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την παράγραφο Β1 της Φ.12/520/61575/Γ1/30-5-2011 ή ΦΕΚ 1327 τ. Β΄

  β) η παράγραφος Α1 (μόνο για το Ολοήμερο Πρόγραμμα) της Φ.12/520/61575/Γ1/30-5-2011

  Για τα Ολοήμερα Δημοτικά σχολεία με οργανικότητα κάτω από 6/θέσια ισχύει η Φ.12/530/62626/Γ1/2-6-2011 ή ΦΕΚ 1345 τ. Β΄

  Για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ και Φροντιστηριακών Τμημάτων ΖΕΠ ισχύουν (εκκρεμεί η έκδοση εγκυκλίου για το 2014-2015):

  ο

  η εγκύκλιος (οδηγίες για την ίδρυση και λειτουργία ΖΕΠ)

  η εγκύκλιος (παιδαγωγικές προϋποθέσεις για την ίδρυση ΖΕΠ)

  Για τις 18 σχολικές μονάδες που εντάχθηκαν στις ΖΕΠ σύμφωνα με τηνΦ.1TY/809/101455/Γ1/7-9-2011

  ισχύουν οι :

  Για την Ευέλικτη Ζώνη στα συμβατικά σχολεία ισχύει η

  στα ΕΑΕΠ ισχύει η

  Για την Πρόληψη της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού ισχύει η

  Ωρολόγια Προγράμματα για τα Νηπιαγωγεία

  Για τα Νηπιαγωγεία ισχύει η

  Για τη λειτουργία του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου ισχύει η

  ΙΙ. Διδασκαλία 2ης ξένης γλώσσας

  Ισχύουν οι:

  (διαδικασία προμήθειας βιβλίων για το 2014-2015)

  (κατάλογος βιβλίων Γερμανικής Γλώσσας)

  (κατάλογος βιβλίων Γαλλικής Γλώσσας)

  (συμπληρώνεται από το Διευθυντή)

  Αξιολόγηση Β’ Ξένης Γλώσσας

  Ισχύει η

  ΙΙΙ. Διδασκαλία – Προγράμματα Σπουδών των νέων διδακτικών αντικειμένων στα σχολεία με ΕΑΕΠ

  Ισχύει η

  ΙV. Κατ’ οίκον εργασίες

  Ισχύουν οι:

  V. Αξιολόγηση μαθητών – επανάληψη τάξης στο δημοτικό σχολείο

  Για την αξιολόγηση μαθητών στα νέα διδακτικά αντικείμενα ΕΑΕΠ ισχύουν οι:

  , εγκύκλιος

  , εγκύκλιος

  VI. Επιλογή σημαιοφόρων

  Ισχύουν:

  , εγκύκλιος

  VII. Εκπρόθεσμες εγγραφές στο Δημοτικό σχολείο – επανάληψη φοίτησης στο νηπιαγωγείο

  VIII. Εγγραφή και φοίτηση Ρομά

  Ισχύουν οι:

  εγκύκλιος

  ΙΧ. Εμβολιασμός μαθητών

  Ισχύουν οι:

  , εγκύκλιος

  Χ. Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών

  α) με τέκνα υποχρεωτικής εκπαίδευσης και χαμηλά εισοδήματα ισχύει ο

  και η Υ.Α.

  β) ορεινών και μειονεκτικών περιοχών ισχύει η

  ΧΙ. Φαρμακευτική αγωγή μαθητών εντός σχολικού ωραρίου

  Ισχύει η

  ΧΙΙ. Μεταφορά σχολικής τσάντας

  Ισχύει η

  XIV. Καθορισμός τύπου βεβαίωσης παρακολούθησης νηπίου

  Ισχύει η

  XV. Διόρθωση προσωπικών στοιχείων μαθητών στο Βιβλίο Μητρώου και Προόδου

  Ισχύει η

  XVI. Πιστοποιητικά γέννησης μαθητών

  Ισχύει η

  XVII. Διδακτικές επισκέψεις – Εκδρομές

  Για τα Δημοτικά σχολεία ισχύει το

  για μετακινήσεις)

  (για επισκέψεις στη Βουλή)

  (έγγραφο Γενικού Γραμματέα Βουλής)

  Για τα Νηπιαγωγεία ισχύει το

  Για μετακινήσεις με διανυκτέρευση ισχύουν:

  XVIII. Ασφάλεια μαθητών

  Ισχύει η

  XIX. Άσκηση παιδαγωγικού ελέγχου

  Ισχύει το

  X. Απουσίες μαθητών

  ΧΧΙ. Χρήση κινητών τηλεφώνων

  Ισχύουν οι

  ΧΧΙΙ. Απώλεια τίτλων σπουδών

  Ισχύει η

  ΧΧΙΙΙ. Ενημέρωση μαθητών για το περιεχόμενο ανακοινώσεων, προσκλήσεων, κα.

  Ισχύει η

  ΧΧΙV. Άδειες εισόδου στα δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία

  Ισχύουν:

  ΧΧV. Ημερολόγιο σχολικής ζωής

  Για τα Δημοτικά σχολεία ισχύει το

  Για τα Νηπιαγωγεία ισχύει το

  XXVI. Πρωινή προσευχή – Ανάρτηση σημαίας

  Ισχύει το

  XXVII. Επιτήρηση μαθητών – Εφημερία

  Για τα Δημοτικά σχολεία ισχύουν:

  Για τους πολύτεκνους εκπαιδευτικούς ισχύει η

  Για τα Νηπιαγωγεία ισχύουν

  XXVIII. Συνεδριάσεις Συλλόγου Διδασκόντων – Παιδαγωγικές συναντήσεις – Έλεγχος προόδου – Συνεργασία με γονείς

  Για τα Δημοτικά σχολεία ισχύουν:

  Για τα Νηπιαγωγεία ισχύουν:

  XXIX. Εφαρμογή ωραρίου σε περιπτώσεις απουσίας εκπαιδευτικού

  ΠΡΟΣΟΧΗ: Δείτε

  την απόφαση της ΔΟΕ για το συγκεκριμένο ζήτημα

  ΧΧΧ. Ενισχυτική διδασκαλία – Προγράμματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας

  Ισχύει το

  (εκκρεμεί η εγκύκλιος για το 2014-2015)

  Για την απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών ισχύει η

  ΧΧΧΙ. Μεταφορά μαθητών

  Ισχύουν:

  , εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ.

  , εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ.

  Για τις αθλητικές δραστηριότητες ισχύουν οι:

  (Δαπάνες σχολικών Αγώνων)

  με τις ακόλουθες χρονολογικά τροποποιήσεις της)

  Κατεβάστε εδώ ολόκληρα τα Π.Δτα 200/98 (Οργάνωση και λειτουργία των Νηπιαγωγείων) και 201/98 (Οργάνωση και λειτουργία των Δημοτικών Σχολείων)

  εδώ το “καθηκοντολόγιο” των εκπαιδευτικών και τις κατά χρονολογική σειρά τροποποιήσεις του

  goutziamani

  Loading...