ΟΑΕΔ: Συμπληρωματική εγκύκλιος εισαγωγής μαθητών στην ΕΠΑΣ Μαθητείας Κιλκίς 2017-18

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔09/10/2017 - 12:41 | Author: Ρούσσου Ασημίνα

: Συμπληρωματική εγκύκλιος εισαγωγής μαθητών στην Κιλκίς για το σχολικό έτος 2017-18 στο πλαίσιο της συνεργασίας του με τον ΕΛ.Γ.Ο

Από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ανακοινώνεται ότι στο πλαίσιο της συνεργασίας του με τον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό (ΕΛ.Γ.Ο) κατά το σχολικό έτος 2017-18, θα εισαχθούν στην Επαγγελματική Σχολή  Μαθητείας Κιλκίς ΟΑΕΔ 25 μαθητές και μαθήτριες προκειμένου να εκπαιδευτούν στην  ειδικότητα Γαλακτοκομίας –Τυροκομίας
Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι κάτοχοι τουλάχιστον ενδεικτικού Α΄Τάξης Επαγγελματικών Λυκείων ή Γενικών Λυκείων και έχουν γεννηθεί τα έτη 1994-2001.
Αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται από 09-10-2017 έως και 13-10-2017 στη Γραμματεία της ΚΙΛΚΙΣ (Γ. Αργυρίου 16/Τ.K.61100, τηλ. 23410-20896,20596)
Η επιλογή των μαθητών γίνεται με το βαθμό Τίτλου Σπουδών και με κοινωνικά κριτήρια.
«Συµπληρωµατική εγκύκλιος εισαγωγής µαθητών στην Κιλκίς για το σχολικό έτος 2017-18 στο πλαίσιο της συνεργασίας του µε τον ΕΛ.Γ.Ο»

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1,3,6 και 9 του Ν.∆. 212/69 «Περί Οργανώσεως και ∆ιοικήσεως του ». 2. Τις διατάξεις του Β.∆ 405/71 «Περί Οργανώσεως, Συγκροτήσεως και Λειτουργίας των Υπηρεσιών του ΟΑΕ∆». 3. Τις διατάξεις του Ν. 2956/2001 «Περί αναδιάρθρωσης του ΟΑΕ∆ και άλλες διατάξεις». 4. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.2336/95 «Ρύθµιση θεµάτων εποπτευοµένων Οργανισµών του Υπουργείου Εργασίας και άλλες διατάξεις». 5. Τις διατάξεις του Ν. 2434/96 «Μέτρα πολιτικής για την απασχόληση και την επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση και άλλες διατάξεις». 6. Tις διατάξεις του Ν. 3475/06 «Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθµιας Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». 7. Την υπ’ αριθµ. 40041/12-4-07 ΚΥΑ Υπουργών Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε µετατροπή των ΤΕΕ Μαθητείας του ΟΑΕ∆ σε ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕ∆. 8. Την υπ’ αριθµ. 40052/20-7-07 ΚΥΑ Υπουργείου Απασχόλησης και ΥΠΕΠΘ “Καθορισµός Λειτουργίας των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕ∆ του Ν. 3475/06”. 9. Την υπ’ αριθµ. 148096/24-12-07 Απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε το σχολικό και διδακτικό έτος, διακοπές και αργίες, υπηρεσιακά βιβλία και έντυπα, εγγραφές-µετεγγραφές, διαγωγή και τιµητικές διακρίσεις µαθητών, που αφορούν στις Επαγγελµατικές Σχολές δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (ΦΕΚ 2511/Β/31-12-2007). 10. Την υπ’ αριθµ. 40058/18-6-07 Απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Κριτήρια επιλογής µαθητών, για εισαγωγή στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕ∆ του Ν.3475/06» όπως συµπληρώθηκε και τροποποιήθηκε εν µέρει µε την υπ΄αριθµ. 24808/∆/5.26/23-07-2013 απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. 11. Τις διατάξεις του άρθρου 66 του Ν.4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α/11-5-2016), «Ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις.». 12. Την υπ΄αριθµ. 26385/20-2-2017 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονοµίας και Ανάπτυξης- Παιδείας Έρευνας και Θρησκευµάτων- Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Οικονοµικών «Πλαίσιο Ποιότητας Μαθητείας» (ΦΕΚ 491 Β΄). 13. Την υπ΄αριθµ.:42253/9-6-2017 Εγκύκλιο εισαγωγής µαθητών στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕ∆, για το σχολικό έτος 2017-18. 14. Την τελική έκθεση «Υλοποίηση Μαθητείας στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης», Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική ∆ιεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης, Μονάδα C3 (2012). 15. Την µε αριθ.Πρωτ.526/07/06/2017 Αναφορά της ∆ιεύθυνσης Επιθεώρησης σχετικά µε τη λειτουργία της ειδικότητας Γαλακτοκοµίας –Τυροκοµίας στην ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας Κιλκίς. 16. Το Μνηµόνιο Συνεργασίας που υπογράφηκε στις 25/09/2017 µεταξύ του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού (Ο.Α.Ε.∆) και τον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισµό – ∆ήµητρα ( ΕΛ.Γ.Ο – ∆ήµητρα) στο πλαίσιο της προώθησης της Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και της σύνδεσής τους µε την απασχόληση. 17. Το µε αριθ. πρωτ. 2396/27/09/2017 ∆ιαβιβαστικό του ∆ιευθυντή της Ε.ΠΑΣ Μαθητείας Κιλκίς προς την ∆ιεύθυνση Α2, µε την οποία αιτείται την έγκριση της ειδικότητας Γαλακτοκοµίας – Τυροκοµίας. 18. Την υπ΄αριθµ. 2728/63/03-10-2017 Απόφαση του ∆.Σ µε την οποία εγκρίθηκε η ανάθεση µαθηµάτων της Ειδικότητας ‘Γαλακτοκοµίας –Τυροκοµίας’ στις ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.∆.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Συµπληρώνοντας την υπ’ αριθµ. 42253/9-6-2017 Εγκύκλιο Εισαγωγής µαθητών στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕ∆, για το σχολικό έτος 2017-18», εγκρίνουµε την εισαγωγή είκοσι πέντε (25) µαθητών και µαθητριών στην ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Κιλκίς στην ειδικότητα: Γαλακτοκοµίας – Τυροκοµίας για το σχολικό έτος 2017-2018 στο πλαίσιο της συνεργασίας του ΟΑΕ∆ µε τον ΕΛ.Γ.Ο

∆ικαίωµα εγγραφής έχουν νέοι και νέες νέοι και νέες οι οποίοι βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης και 1. κατέχουν ενδεικτικό τουλάχιστον Α’ Τάξης Γενικού ή Επαγγελµατικού Λυκείου, ή είναι κάτοχοι Απολυτηρίου Γενικού ή Επαγγελµατικού Λυκείου ή πτυχίου ΕΠΑΛ ή ΕΠΑ.Σ, για την απόκτηση άλλης ειδικότητας και 2. έχουν γεννηθεί τα έτη 1994 έως 2001, προκειµένου να εκδηλώσουν ενδιαφέρον.

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να καταθέσουν αυτοπροσώπως ή µε courier από 09-10-2017 έως και τις 13/10/2017 από τις 9:00 π.µ. έως τις 2:00 µ.µ. στην ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Κιλκίς (Γ. Αργυρίου 16/Τ.K.61100, τηλ. 23410-20896,20596) αίτηση συνοδευµένη από τα εξής δικαιολογητικά :

1. Αίτηση 2. Τίτλο Σπουδών (Πρωτότυπο ή Φωτοτυπία) ή Πιστοποιητικό Σπουδών, ή οποιονδήποτε άλλο Σχολικό Τίτλο , που να αποδεικνύει τη µαθητική κατάσταση του υποψηφίου όπου υποχρεωτικά θα αναγράφεται ο βαθµός προαγωγής. Τίτλος, στον οποίο δεν αναγράφεται βαθµός, κατά τη διαδικασία µοριοδότησης δεν λαµβάνει µόρια. 3. Πιστοποιητικό γέννησης ∆ήµου ή Κοινότητας, ή φωτοαντίγραφο ταυτότητας. 4. Επίσηµα έγγραφα, (όπως καθορίζονται παρακάτω στην παράγραφο «ΜΟΡΙΟ∆ΟΤΗΣΗ»), ή φωτοαντίγραφά τους, που να αποδεικνύουν τα δηλωθέντα από τον υποψήφιο στην αίτησή του, σχετικά µε την οικογενειακή, κοινωνική και οικονοµική του κατάσταση. Από τα παραπάνω δικαιολογητικά υποχρεωτικά είναι τα: 1, 2, 3.

Σηµειώνουµε ότι: • •• • Όσοι υποψήφιοι κατέχουν Τίτλο Αλλοδαπής, θα πρέπει να προσκοµίσουν αντίστοιχη µετάφραση από το Υπουργείο Εξωτερικών, καθώς και βεβαίωση ισοτιµίας από τα Γραφεία ∆ευτεροβάθµιας Εκπ/σης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων. • •• • Οι πολίτες τρίτων χωρών υποψήφιοι άνω των 14 ετών, που δεν έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα, θα γίνονται δεκτοί για εγγραφή, εφόσον προσκοµίσουν ατοµική άδεια διαµονής ή βεβαίωση τύπου Α, η οποία θα λήγει µε τη λήξη της άδειας διαµονής εκείνου που ασκεί τη γονική µέριµνα. • •• • Οι οµογενείς (Αλβανίας, πρώην Σοβιετικής Ένωσης, Κωνσταντινούπολης, Ίµβρου, Τενέδου κ.τ.λ.) θα γίνονται δεκτοί, εφόσον προσκοµίσουν ¨Ειδικό ∆ελτίο Ταυτότητας Οµογενούς ή Αλλοδαπού (δίπτυχο της Αστυνοµίας µε αριθµό αδείας και ακριβή καθορισµό της διάρκειας παραµονής).

Σε περίπτωση που ο αριθµός των υποψηφίων µαθητών είναι µεγαλύτερος από τον αριθµό των προκηρυσσόµενων θέσεων θα γίνει µοριοδότηση σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην υπ΄αριθµ. 40058/2007 (ΦΕΚ 1029/Β/2007) Απόφαση του Υφυπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Κριτήρια Επιλογής Μαθητών για εισαγωγή στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕ∆»)

ΜΟΡΙΟ∆ΟΤΗΣΗ

1. Βαθµός τίτλου σπουδών – Ο βαθµός του Τίτλου Σπουδών θα αντιστοιχεί σε τόσα µόρια, όσα και ο βαθµός, µε µετατροπή του κλασµατικού µέρους σε δεκαδικό. 2. Κοινωνικά κριτήρια – Θα υπολογίζονται αθροιστικά: • Πολύτεκνοι – 2 µόρια (Ζητείται: α) Πιστοποιητικό οικογενειακής Κατάστασης του τελευταίου τριµήνου της Ανώτατης Συνοµοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας, προκειµένου για πολύτεκνο γονέα, ή τέκνο πολύτεκνης οικογένειας, ή β) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης) ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το ως άνω κριτήριο αφορά και τις τρίτεκνες οικογένειες. Σ’ αυτή την περίπτωση θα ζητείται Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης. • Χαµηλό Εισόδηµα – 1 µόριο Το ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα να µην ξεπερνά το ποσό των 9.163€. Ζητείται φωτοαντίγραφο του τρέχοντος κατά την υποβολή της αίτησης οικονοµικού έτους εκκαθαριστικού σηµειώµατος Φόρου εισοδήµατος ή βεβαίωση ότι δεν υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος. • Ορφανοί από ένα γονέα – 1 µόριο • Ορφανοί και από τους δύο γονείς – 3 µόρια (Ζητείται Πιστοποιητικό οικογενειακής Κατάστασης ή αντίγραφο οικογενειακής Κατάστασης ή αντίγραφο οικογενειακής µερίδας ∆ήµου ή Κοινότητας, από το οποίο να προκύπτει, ότι ο ένας ή και οι δύο γονείς έχουν πεθάνει). • Παραπεµπόµενοι από ιδρύµατα – 1 µόριο (Θα πρέπει η παραποµπή να συνοδεύεται από έκθεση κοινωνικής έρευνας) • Η ύπαρξη οικογενειακής επιχείρησης στην ειδικότητα επιλογής του υποψηφίου – 2 µόρια (Ζητείται βεβαίωση, ή Πιστοποιητικό από Επιµελητήριο, ή Επιθεώρηση Εργασίας, ή Ασφαλιστικό φορέα (ΟΑΕΕ κλπ), ότι υπάρχει οικογενειακή επιχείρηση στην ειδικότητα επιλογής του υποψηφίου).

Στις 16 Οκτωβρίου 2017 θα ανακοινωθούν οι πίνακες εισαγοµένων και επιλαχόντων, οι οποίοι θα περιλαµβάνουν τα µόρια των υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά.

Μετά την επιλογή τους οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να πραγµατοποιήσουν τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, α) Ακτινογραφία θώρακος
β) Παρασιτολογική κοπράνων
γ) Αυστραλιανό Αντιγόνο

Με τις ως άνω εξετάσεις, (και µια φωτογραφία), οι µαθητές θα απευθύνονται στη ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας της Περιφέρειας, προκειµένου να αποκτήσουν Πιστοποιητικό Υγείας, το οποίο θα προσκοµίσουν στην σχολή, σε ηµεροµηνία που θα ορισθεί από το ∆ιευθυντή της ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Κιλκίς. Στο ως άνω Πιστοποιητικό θα βεβαιώνεται, ότι ο κάτοχός του υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις και δεν βρέθηκε να πάσχει από µεταδοτικό, ή άλλο νόσηµα µη συµβατό µε την απασχόλησή του (υπ’ αριθµ. 35797/4-4-2012 Απόφαση Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης – ΦΕΚ 1199/Β/11-4-2012).

Η ∆ΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ
Εσωτερική ∆ιανοµή 1. Γραµµατεία ∆ιοικητή 2. ∆ιεύθυνση Επιθεώρησης 3. Γενική ∆/νση Επ/κής Εκπ/σης και Κατάρτισης 4. ∆/νση Α2 5. ∆/νση Α4 6. ∆/νση ∆ιοικητικού

Loading...
  • europalso

    ideascentral