ΟΑΕΔ: Προσλήψεις δασκάλων και νηπιαγωγών για τους πρόσφυγες. Πίνακες

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔02/08/2016 - 19:00 | Author: Newsroom

Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Ανέργων Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Δήμους και σε Υπηρεσίες α’ υποδοχής, ασύλου και διαχείρισης προσφυγικών ροών – Α’ κύκλος (Δημόσια Πρόσκληση Νο 6/2016)

Αναρτήθηκε σήµερα 02/08/2016 στη διαδικτυακή πύλη του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού, www.oaed.gr, στην ενότητα «Προγράµµατα Απασχόλησης – Προγράµµατα » ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Ανέργων και ο Οριστικός Πίνακας Αποκλειοµένων Ανέργων του

«Προγράµµατος Κοινωφελούς Χαρακτήρα, για 2.500 θέσεις εργασίας, σε ∆ήµους και σε Υπηρεσίες Πρώτης Υποδοχής, Ασύλου και ∆ιαχείρισης Ροών – Α΄ κύκλος», ύστερα από σχετική Απόφαση της ∆ιοικήτριας του καθ. Μ. Καραµεσίνη. Ο Οριστικός Πίνακας περιλαµβάνει τους ωφελούµενους, εγγεγραµµένους στα µητρώα ανέργων του Οργανισµού, ηλικίας 18 ετών και άνω, που θα εργαστούν για οκτώ µήνες µε πλήρη απασχόληση και ασφάλιση, στους Επιβλέποντες Φορείς, όπως έχουν καθοριστεί βάσει της ∆ηµόσιας Πρόσκλησης Νο 6/2016.

Η κατάρτιση του Οριστικού Πίνακα πραγµατοποιήθηκε µε αυτοµατοποιηµένο, διαφανή και αντικειµενικό τρόπο µέσω του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος (ΟΠΣ) του ΟΑΕ∆, µε βάση τα προβλεπόµενα κριτήρια της εγκεκριµένης από το ΑΣΕΠ ∆ηµόσιας Πρόσκλησης.

Οι ενδιαφερόµενοι έχουν τη δυνατότητα να ενηµερωθούν για την ηλεκτρονική τους αίτηση και τη µοριοδότησή τους, είτε από το Μητρώο τους µέσω του «eServices IIS» στην καρτέλα της αντίστοιχης αίτησής τους, είτε µε τον αριθµό πρωτοκόλλου της αίτησής τους από τους αντίστοιχους πίνακες κατάταξης ανέργων που έχουν αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕ∆ www.oaed.gr.

02-08-2016 Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Ανέργων

02-08-2016 Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Επιτυχόντων ανά Φορέα και Ειδικότητα

02-08-2016 Πίνακας Αποκλειομένων

Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης Επιλαχόντων ανά Φορέα και Ειδικότητα με βάση τις δηλωθείσες προτιμήσεις

02-08-2016 Αρχείο Επιλαχόντων ανά Φορέα και Ειδικότητα με βάση τη δηλωθείσα προτίμηση 1

02-08-2016 Αρχείο Επιλαχόντων ανά Φορέα και Ειδικότητα με βάση τη δηλωθείσα προτίμηση 2

02-08-2016 Αρχείο Επιλαχόντων ανά Φορέα και Ειδικότητα με βάση τη δηλωθείσα προτίμηση 3

1. Οδηγός Εφαρμογής για το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Δήμους και σε
Υ̟ηρεσίες Α’ υ̟ποδοχής, ασύλου και διαχείρισης ̟προσφυγικών ροών – Α’ Κύκλος (ΟΑΕΔ)

2. Οδηγός Υλοποίησης Δράσεων για την προώθηση Απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα – Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Ωφελουμένων (Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών & άλλων Πόρων)

3. Οδηγός προς Επιβλέποντες Φορείς (Δήμους & Υπ. Εσωτερικών) σε κέντρα Υποδοχής και Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών για την Υλοποίηση Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα Οκτάμηνης Διάρκειας (Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών & άλλων Πόρων)

Οι άνεργοι που έχουν επιλεγεί για τοποθέτηση ως επιτυχόντες, καλούνται να προσέλθουν στην αρµόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2), στην αρµοδιότητα της οποίας ανήκει ο Επιβλέπων Φορέας τοποθέτησής τους, εντός προθεσµίας πέντε εργάσιµων ηµερών από την ενηµέρωσή τους και να παραλάβουν συστατικό σηµείωµα, προκειµένου να υποδειχθούν στους Επιβλέποντες Φορείς. Για τη διευκόλυνση της διαδικασίας παραλαβής του σχετικού συστατικού σηµειώµατος από τους ωφελούµενους παρέχεται η δυνατότητα παραλαβής του και από την Υπηρεσία (ΚΠΑ2) όπου οι ωφελούµενοι είναι εγγεγραµµένοι άνεργοι. Εάν παρέλθει άπρακτο το ανωτέρο χρονικό διάστηµα η αρµόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2), όπου ανήκει ο Επιβλέπων Φορέας, προχωρά στην ενηµέρωση του πρώτου επιλαχόντα από τον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων.

Στις περιπτώσεις της νησιωτικής Ελλάδας, όπου δεν υπάρχουν δοµές του Οργανισµού, µε ευθύνη του αρµόδιου ΚΠΑ2, στο οποίο ανήκει ο Επιβλέπων Φορέας, θα εκδίδονται τα συστατικά σηµειώµατα, τα οποία θα διαβιβάζονται ηλεκτρονικά στον Επιβλέποντα Φορέα µε κοινοποίηση στον ωφελούµενο. Η ίδια διαδικασία θα ισχύει και για τον ωφελούµενο, που προέρχεται από αποµακρυσµένες περιοχές π.χ. µετακινείται από την ηπειρωτική Ελλάδα στην νησιωτική ή από νησί σε άλλο νησί.

Για την διευκόλυνση της διαδικασίας, στις περιπτώσεις των ωφελουµένων, που έχουν υποδειχθεί και πρόκειται να µετακινηθούν σε αποµακρυσµένες περιοχές (δηλαδή από την ηπειρωτική Ελλάδα στη νησιωτική ή από νησί σε άλλο νησί) παρέχεται η δυνατότητα στους ωφελούµενους -κατόπιν συνεννόησης µε τον Επιβλέποντα Φορέα- να αποστείλουν τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά, όπως περιγράφονται στα Παραρτήµατα ΙΙ και ΙΙΙ της Οικείας ∆ηµόσιας Πρόσκλησης, στον Επιβλέποντα Φορέα µε συστηµένη επιστολή εντός πέντε εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία παραλαβής του σχετικού συστατικού σηµειώµατος.

Επισηµαίνεται ότι την ευθύνη για την υπόδειξη και ενηµέρωση των επιτυχόντων ωφελουµένων έχει:

α) η αρµόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2) όπου ανήκει η έδρα του Επιβλέποντος Φορέα, για τις θέσεις του Επιβλέποντα Φορέα και

β) η αρµόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2) όπου ανήκει η Υπηρεσία Τοποθέτησης του ωφελούµενου, για τις θέσεις, που βρίσκονται εκτός της έδρας του Επιβλέποντος Φορέα.

Επίσης, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ωφελουµένων στο πλαίσιο της καταβολής των πληρωµών τους, ο αριθµός καταθετικού λογαριασµού IBAN µε υποχρεωτικά πρώτο δικαιούχο τον ωφελούµενο προσκοµίζεται κατά τη διαδικασία της υπόδειξης.

Για τη διαδικασία υπόδειξης και την προσκόµιση των σχετικών δικαιολογητικών στους επιβλέποντες φορείς οι ωφελούµενοι άνεργοι µπορούν να ενηµερωθούν από τον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕ∆ www.oaed.gr, στην ενότητα «Προγράµµατα Απασχόλησης» /

«Προγράµµατα Κοινωφελούς Χαρακτήρα» / «Οδηγός Εφαρµογής Προγράµµατος» καθώς και από τις αρµόδιες Υπηρεσίες του Οργανισµού (ΚΠΑ2).

Loading...
  • europalso

    ideascentral