ΟΑΕΔ: Πρόσκληση για θέσεις Υποδιευθυντών/ντριών των ΕΠΑΣ και ΙΕΚ ΟΑΕΔ και ΚΕΚ ΑμΕΑ Αθηνών

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔24/10/2017 - 15:58 | Author: Newsroom

– Προκήρυξη – πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων Υποδιευθυντών/ντριών των και ΟΑΕΔ και Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Αθήνας (ΚΕΚ ΑμΕΑ Αθηνών)

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των Β.Δ. 404 και 405/71 όπως ισχύουν. 2. Τις διατάξεις του Ν. 2956/01 (ΦΕΚ 258Α) και τον Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ 88Α) 3. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 1566/85 του άρθρου 14 του Ν. 3475/06 του άρθρου 28 του Ν. 1836/89 του άρθρου 12 του Ν. 3144/03 και του άρθρου 7 του Ν. 3667/08 . 4. Τις διατάξεις του N. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α) όπως ισχύει. 5. Τις διατάξεις του άρθρου 72, N. 3996/11 (ΦΕΚ 170τΑ΄) όπως ισχύει. 6. Τις διατάξεις της παρ. 3, του αρ. 118 του Ν.4387/16 (ΦΕΚ 85Α΄) 7. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 27 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την § 4, του άρθρου 47 του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118 Α΄)
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι
Τις θέσεις Υποδιευθυντών/ντριών των ΕΠΑ.Σ, ΙΕΚ και της Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Αθήνας (ΚΕΚ ΑμΕΑ Αθηνών) και καλεί τους/τις εκπαιδευτικούς που πληρούν τις προϋποθέσεις του αρθρ. 72, του Ν. 3996/11 (ΦΕΚ 170 Α΄) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3, του άρθρου 118 του Ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 85/Α΄) να υποβάλλουν αίτηση, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα.
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας συνοδεύονται από: 1. Βιογραφικό σημείωμα ( σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα) 2. Αντίγραφα Τίτλων Σπουδών, βεβαιώσεις επιμόρφωσης, παρακολούθησης σεμιναρίων κ.ά. τα οποία έχει επικαλεστεί ο υποψήφιος/α στο βιογραφικό του σημείωμα. 3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 με την οποία βεβαιώνεται ότι α) ο εκπαιδευτικός δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα με την ποινή της προσωρινής ή οριστικής παύσης, β) δεν του έχει επιβληθεί στέρηση του δικαιώματος συμμετοχής σε διαδικασία επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων οποιουδήποτε επιπέδου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 109 του Υ. Κ. (Ν. 3528/2007, ΦΕΚ 26/Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4, κεφάλαιο 2 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄), γ) δεν συντρέχουν τα κωλύματα διορισμού της παρ. 1 του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα, (Ν. 3528/2007, ΦΕΚ 26/Α΄), δ) Δεν έχει απαλλαγεί από τα καθήκοντα Διευθυντή/ντριας ή Υποδιευθυντή/ντριας, σύμφωνα με την περ. β, της παρ. 1, του άρθρου 26, του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 78 Α΄) και ε) οι υποβαλλόμενοι Τίτλοι Σπουδών και τα λοιπά δικαιολογητικά είναι γνήσια και αληθή. 4. Οι υποψήφιοι Υποδιευθυντές/ντριες έχουν δικαίωμα δήλωσης έως και τεσσάρων (4) θέσεων, ήτοι δύο ΕΠΑ.Σ και δύο ΙΕΚ των Περιφερειών Αττικής συμπεριλαμβανομένου και του ΚΕΚ ΑμΕΑ Αθηνών και δύο ΕΠΑ.Σ και δύο ΙΕΚ της περιφέρειας Θεσσαλονίκης. Για τις λοιπές περιφερειακές ενότητες έχουν δικαίωμα δήλωσης για μία ΕΠΑ.Σ και ένα ΙΕΚ, όπου αυτό υφίσταται. Οι αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται με μέριμνα των ενδιαφερομένων σε κάθε ΕΠΑ.Σ ή ΙΕΚ που επιθυμεί να θέσει υποψηφιότητα. 5. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν γίνεται δεκτή οποιαδήποτε μεταβολή στη δήλωση προτίμησης ούτε η υποβολή επιπλέον δικαιολογητικών ή εγγράφων. 6. Η θητεία των Υποδιευθυντών/ντριών άρχεται από την τοποθέτησή τους και λήγει την 31η Οκτωβρίου 2019, λογίζεται δε ως χρόνος άσκησης διδακτικών καθηκόντων.
1. Προϋποθέσεις επιλογής
1. Ως Υποδιευθυντές/ντριες στις ΕΠΑ.Σ και τα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ επιλέγονται μόνιμοι εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων ΠΕ και ΤΕ που υπηρετούν στις εκπαιδευτικές δομές ΟΑΕΔ και έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον δεκαετή εκπαιδευτική υπηρεσία στον Οργανισμό. Κατά προτεραιότητα, επιλέγονται οι εκπαιδευτικοί που διαθέτουν την προβλεπόμενη παιδαγωγική επάρκεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 2, παρ. 3, του Ν. 3848/2010 και έπονται οι εκπαιδευτικοί που δεν διαθέτουν παιδαγωγική επάρκεια (άρθ. 72 του Ν. 3996/2011 (Α΄ 170) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 118, Ν. 4387/2016.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τα παρακάτω σχετικό αρχείο

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Loading...
  • ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

    europalso

    ideascentral