ΟΑΕΔ: Προκήρυξη για πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στο ΚΕΚ Λαμίας

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔10/10/2017 - 16:29 | Author: Newsroom

– «Προκήρυξη για την ωροµίσθιων το ΚΕΚ Λαµίας, για την υλοποίηση ενός (1) προγράµµατος κατάρτισης δεκαπέντε (15) κρατουµένων στο Κατάστηµα Κράτησης του ∆οµοκού, που αντιµετωπίζουν σοβαρό πρόβληµα κοινωνικής και επαγγελµατικής επανένταξης µε τίτλο: «Συντήρηση & Επισκευή κλιµατιστικών»

Έχοντας υπόψη : • Την µε αρ. 40109 ΚYA, ΦΕΚ 831/Β/12-8-1998 περί συγκρότησης, διάρθρωσης και λειτουργίας των Εκπαιδευτικών Μονάδων του ΟΑΕ∆ σε κέντρα επαγγελµατικής Τεχνικής Εκπαίδευσης (Κ.Ε.Τ.ΕΚ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. • Την µε αρ 191300,YA (ΦΕΚ 576/Β/16-7-1996) περί καθορισµού κριτηρίων επιλογής ωροµισθίου εκπαιδευτικού προσωπικού του ΟΑΕ∆. • Την µε αρ. 112437, YA ΦΕΚ 1589/Β/10-8-1999 περί συστήµατος διαχείρισης παρακολούθησης και αξιολόγησης και ελέγχου προγραµµάτων συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης του ΟΑΕ∆. • Την µε αρ. 2/59443/0022, KYA ΦΕΚ 2493/8-12-2008 και της διόρθωσης ΦΕΚ 2659/Β/31-12-2008 περί ωριαίας αντιµισθίας. • Την υπ αρ. απόφαση ∆.Σ. 2967/64/08-11-2016, (Α∆Α 6ΤΓ04691Ω2-171) έγκριση υλοποίησης του προγράµµατος. • Την µε αριθµ. 2665/63/03-10-17 απόφαση ∆.Σ. έγκριση αναλυτικού προγράµµατος ΣΕΚ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την υλοποίηση ενός προγράµµατος κατάρτισης δεκαπέντε (15) κρατουµένων στο
Κατάστηµα Κράτησης του ∆οµοκού, που αντιµετωπίζουν σοβαρό πρόβληµα κοινωνικής και
επαγγελµατικής επανένταξης µε τίτλο: «Συντήρηση & Επισκευή κλιµατιστικών» διάρκειας
350 ωρών, για 15 άτοµα. Ο Οργανισµός προκειµένου να καλύψει τις ανάγκες σε ωροµίσθιο εκπαιδευτικό
προσωπικό, µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας ορισµένου χρόνου (άρθρο 3 παρ. 2 και 3 του
Ν. 2336/95 και άρθρο 16 του Ν. 2643/98), καλεί όσους ενδιαφέρονται και πληρούν τις
απαραίτητες προϋποθέσεις, να υποβάλουν αίτηση µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά από
την Τετάρτη 11-10-2017 έως και την Τρίτη 17-10-2017, MONO µε συστηµένη επιστολή
η µε ταχυµεταφορά και ώρα από 8:00 π.µ. έως 13:00 µ.µ., όπως προβλέπονται από την
µε αριθµ. 191300/4.07.1996 (ΦΕΚ576/τ.Β΄/16.07.1996) Απόφαση του Υπουργού Εργασίας &
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο ΚΕΚ Λαµίας, (Στυλίδας 93, Μεγάλη Βρύση, 35100, Λαµία τηλ.
22310-51074), για τη δηµιουργία πινάκων αξιολόγησης και επιλογής ωροµίσθιων
εκπαιδευτικών οι οποίοι θα ισχύουν καθ’ όλη τη διάρκεια του συγκεκριµένου προγράµµατος
κατάρτισης και θα καλύπτουν τις ανάγκες των αντίστοιχων θεµατικών αντικειµένων.

∆ικαίωµα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι Εκπαιδευτές οι οποίοι πληρούν τους όρους και τις
προϋποθέσεις της παρούσης.
Πληροφορίες για τις ζητούµενες ειδικότητες, τα µαθήµατα, την υποβολή αιτήσεων και τα
απαραίτητα δικαιολογητικά, δίνονται στο ΚΕΚ Λαµίας του ΟΑΕ∆ και στην ιστοσελίδα του
ΟΑΕ∆ www.oaed.gr

Για την υλοποίηση του συγκεκριµένου προγράµµατος κατάρτισης για τις ενότητες : ΘΕΩΡΙΑ «Εισαγωγή » 6 ώρες «Συµβουλευτική» 36 ώρες «Ασφάλεια και Υγιεινή» 12 ώρες «Επαγγελµατικός Προσανατολισµός» 12 ώρες «Μαθηµατικά » 12 ώρες «Μέσα Σύνδεσης και Συγκολλήσεις » 18 ώρες «Ηλεκτροτεχνία » 24 ώρες «Κλιµατιστικές Εγκαταστάσεις» 72 ώρες ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
«Μέσα Σύνδεσης και Συγκολλήσεις » 18 ώρες «Ηλεκτροτεχνία » 18 ώρες «Κλιµατιστικές Εγκαταστάσεις» 128 ώρες

Προκηρύσσονται οι παρακάτω ειδικότητες εκπαιδευτών: • Οι εκπαιδευτές για τη ΘΕΩΡΙΑ πρέπει να είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ, Πανεπιστηµιακής ή
Τεχνολογικής Κατεύθυνσης, ειδικοτήτων συναφών µε τις θεµατικές ενότητες του
προγράµµατος.

• Οι εκπαιδευτές για το ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ µπορούν να είναι και του κλάδου ΤΕ και ∆Ε,
ειδικοτήτων συναφών µε τις θεµατικές ενότητες του προγράµµατος.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή όλων των εκπαιδευτών είναι η επαγγελµατική
εµπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών.

Α. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για τη συµµετοχή στη διαδικασία επιλογής ωροµίσθιων εκπαιδευτικών υποβάλλονται τα
παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση συµµετοχής (έντυπη)
Χορηγείται από τη Γραµµατεία του ΚΕΚ Λαµίας και το site του ΟΑΕ∆. Στην αίτηση και στην
αντίστοιχη θέση αναγράφεται οπωσδήποτε η ειδικότητα για την οποία ο υποψήφιος
ενδιαφέρεται όπως αναφέρεται στη προκήρυξη.

2. Βιογραφικό Σηµείωµα

3. Βασικός τίτλος σπουδών.
Ως βασικός τίτλος σπουδών θεωρείται εκείνος µε την ειδικότητα του οποίου είναι κάποιος
υποψήφιος και πρέπει να αναφέρεται σαφώς στην αίτηση. Στον βασικό τίτλο σπουδών
πρέπει να αναφέρεται επακριβώς η ειδικότητα, η ηµεροµηνία κατά την οποία ο υποψήφιος
κατέστη πτυχιούχος, ο βαθµός επίδοσής του και ο χαρακτηρισµός του (καλώς, λίαν καλώς,
άριστα). Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται ο βαθµός και ο χαρακτηρισµός του, το
αντίγραφο τίτλου σπουδών πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση, στην οποία να φαίνεται η
βαθµολογική κλίµακα (ελάχιστος βαθµός, βάση, µέγιστος βαθµός) και οι τυχόν καθιερωµένοι
χαρακτηρισµοί. Η βεβαίωση αυτή θα πρέπει να έχει εκδοθεί από αρµόδια εκπαιδευτική αρχή.
(Ο βασικός τίτλος σπουδών υποβάλλεται σε αντίγραφο ή σε νόµιµα επικυρωµένο
φωτοαντίγραφο).

Αντί του αντιγράφου τίτλου σπουδών µπορεί να υποβάλλεται πιστοποιητικό σπουδών, στο
οποίο όµως πρέπει να αναφέρονται όλα τα παραπάνω στοιχεία. Σε περίπτωση που ο
βασικός τίτλος σπουδών έχει εκδοθεί από εκπαιδευτικό ίδρυµα του εξωτερικού πρέπει ο
υποψήφιος να υποβάλλει: α) επικυρωµένο φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών β) επίσηµη
µετάφρασή του από το Υπουργείο Εξωτερικών γ) βεβαίωση ισοτιµίας του τίτλου σπουδών
από αρµόδιο φορέα (∆ΟΑΤΑΠ, Συµβούλιο Ισοτιµιών κλπ.).

4. Τίτλοι αναγνωρισµένων Μεταπτυχιακών Σπουδών στην ειδικότητα του βασικού
πτυχίου, εφόσον υπάρχουν. Ως τίτλοι αναγνωρισµένων µεταπτυχιακών σπουδών νοούνται µεταπτυχιακοί τίτλοι
αναγνωρισµένων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων του εσωτερικού ή του εξωτερικού
αποδεδειγµένης διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους (µεταπτυχιακά πιστοποιητικά, master,
D.Ε.Α.) καθώς και διδακτορικά διπλώµατα. Μεταπτυχιακοί τίτλοι εκπαιδευτικών ιδρυµάτων
του εξωτερικού αξιολογούνται µόνο στην περίπτωση που είναι αναγνωρισµένοι από αρµόδια
όργανα ισοτιµιών και συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στην Ελληνική γλώσσα του
Υπουργείου Εξωτερικών. Μεταπτυχιακοί τίτλοι και διδακτορικά διπλώµατα για να
αξιολογηθούν πρέπει να αφορούν το βασικό τίτλο σπουδών.

5. Τίτλοι ή βεβαιώσεις Παιδαγωγικών Σπουδών.
Ως τίτλοι ή βεβαιώσεις Παιδαγωγικών σπουδών νοούνται τίτλοι ή βεβαιώσεις
αναγνωρισµένων ιδρυµάτων Παιδαγωγικών σπουδών. Τίτλοι ή βεβαιώσεις Παιδαγωγικών
σπουδών εκπαιδευτικών ιδρυµάτων του εξωτερικού αξιολογούνται µόνο στην περίπτωση
που είναι επικυρωµένοι από αρµόδιες αρχές και συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στην
Ελληνική γλώσσα του Υπουργείου Εξωτερικών.
Ως τίτλος Παιδαγωγικών Σπουδών θα θεωρείται και η κτήση δεύτερου πτυχίου των
κλάδων, ΠΕ1, ΠΕ2, ΠΕ3, ΠΕ4, ΠΕ5, ΠΕ6, ΠΕ7, ΠΕ8, ΠΕ11, ΠΕ15, ΠΕ16, πτυχίου ΑΣΕΤΕΜ,
τα οποία θεωρούνται ότι εµπεριέχουν Παιδαγωγική κατάρτιση (άρθρο 14 παρ. 8 Ν.1566/85)
και πτυχίο ∆ιδασκάλου και Νηπιαγωγού. Ο τίτλος Παιδαγωγικών σπουδών δεν είναι
απαραίτητο να έχει αποκτηθεί στην ειδικότητα για την οποία ο υποψήφιος υποβάλλει αίτηση.

6. Βεβαιώσεις διδακτικής εµπειρίας
Η ∆ιδακτική εµπειρία που βεβαιώνεται πρέπει να είναι συναφής προς το αντίστοιχο
γνωστικό αντικείµενο κατάρτισης και να έχει αποκτηθεί σε τυπική εκπαίδευση, σε ∆ηµόσια ή
αναγνωρισµένα Ιδιωτικά Σχολεία του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή σε Ι.Ε.Κ στην ειδικότητα
του βασικού πτυχίου και απαραίτητα µετά την κτήση του πτυχίου. Επίσης η διδακτική
εµπειρία που έχει αποκτηθεί σε εκπαιδευτικά προγράµµατα που υλοποιούνται από
πιστοποιηµένα Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης και από φορείς του ∆ηµόσιου ή
ευρύτερου ∆ηµόσιου τοµέα και βεβαιώνεται από τους αντίστοιχους φορείς. Η ∆ιδακτική
εµπειρία σε αναγνωρισµένα Ιδιωτικά Σχολεία πρέπει απαραίτητα να βεβαιώνεται για την
ακρίβεια του περιεχοµένου της από ∆ηµόσια εκπαιδευτική αρχή. Η ∆ιδακτική εµπειρία που
έχει αποκτηθεί σε Ιδιωτικά Ι.Ε.Κ., πρέπει να βεβαιώνεται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. Η ∆ιδακτική
εµπειρία σε σχολεία του εξωτερικού πρέπει απαραίτητα να βεβαιώνεται για την ακρίβεια του
περιεχοµένου της από αρµόδια Ελληνική ή εκπαιδευτική ή Προξενική αρχή της αντίστοιχης
χώρας. Στις βεβαιώσεις των Κέντρων Επαγγελµατικής Κατάρτισης πρέπει οπωσδήποτε να
αναφέρεται η Υπουργική Απόφαση µε την οποία έγινε η πιστοποίησή τους, και να
συνοδεύονται από αντίγραφο των µισθολογικών καταστάσεων του Κ.Ε.Κ. το οποίο
πιστοποιεί τις ώρες διδακτικής εµπειρίας. Σε κάθε Βεβαίωση ∆ιδακτικής Εµπειρίας θα πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρονται: • Το χρονικό διάστηµα ( έναρξη – λήξη ) διδασκαλίας. • Οι συνολικές ώρες διδασκαλίας στο χρονικό διάστηµα που αναφέρεται στη βεβαίωση. • Η ιδιότητα, ο κλάδος και ειδικότητα µε την οποία πραγµατοποιήθηκε η διδασκαλία από τον
ενδιαφερόµενο εκπαιδευτικό.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Βεβαιώσεις που δεν αναφέρονται οι συνολικές ώρες διδασκαλίας δεν θα
λαµβάνονται υπόψη.

7. Βεβαιώσεις Επαγγελµατικής Εµπειρίας
Η Επαγγελµατική Εµπειρία για να αξιολογηθεί θα πρέπει να έχει αποκτηθεί στην ειδικότητα
του βασικού πτυχίου (όπου αυτό απαιτείται) και οπωσδήποτε µετά την απόκτηση του
βασικού πτυχίου και να είναι συναφής µε το αντικείµενο διδασκαλίας . Αναλυτικά:
7.1) Επαγγελµατική Εµπειρία στο ∆ηµόσιο Τοµέα
Οι βεβαιώσεις απασχόλησης στο ∆ηµόσιο Τοµέα θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από αρµόδιες
Υπηρεσίες και να αναγράφουν µε σαφήνεια το χρονικό διάστηµα της εργασίας, την
υπαλληλική κατηγορία και βαθµό, την ειδικότητα, την εργασία ή το επιτελεσθέν έργο και το
συγκεκριµένο είδος απασχόλησης κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστηµα.
7.2) Επαγγελµατική Εµπειρία στον Ιδιωτικό Τοµέα • Οι βεβαιώσεις απασχόλησης στον Ιδιωτικό Τοµέα εφόσον πρόκειται για:
7.2.1) Μισθωτούς, θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από τον εργοδότη και να αναγράφουν µε
σαφήνεια το χρονικό διάστηµα της εργασίας, την ειδικότητα, το πτυχίο, την εργασία ή το
επιτελεσθέν έργο και το συγκεκριµένο είδος απασχόλησης κατά το αντίστοιχο χρονικό
διάστηµα και να είναι θεωρηµένες από αρµόδια αρχή της περιοχής που εδρεύει η επιχείρηση.
7.2.2) Ελεύθερους Επαγγελµατίες, θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από το αντίστοιχο Τεχνικό,
Επαγγελµατικό ή άλλο Επιµελητήριο ή Επαγγελµατικό Σύλλογο και να αναγράφουν µε
σαφήνεια την ειδικότητα και το χρονικό διάστηµα άσκησης του επαγγέλµατος. Οι βεβαιώσεις
αυτές συνοδεύονται από Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, θεωρηµένη από την αρµόδια
Οικονοµική Εφορία, όπου αναφέρεται για το συγκεκριµένο διάστηµα µε την συγκεκριµένη
ειδικότητα η απόκτηση εισοδηµάτων, όπως προβλέπεται από την Απόφαση του Υπ.
Οικονοµικών ΠΟ∆/1127/1068622/826/14.7.92 κατ’ εφαρµογή του άρθρου 33 του Ν.
1882/1990.
ΠΡΟΣΟΧΗ : Σε κάθε περίπτωση εργαζοµένων στον ιδιωτικό τοµέα πέρα από τις παραπάνω
βεβαιώσεις δεν γίνονται δεκτά και δεν αξιολογούνται φωτοαντίγραφα βιβλιαρίων ενσήµων,
σηµειώµατα καταβολής εισφορών , εκκαθαριστικά σηµειώµατα εφορίας, αποδείξεις
ασφαλιστικών ταµείων κτλ.
7.3.) Επαγγελµατική Εµπειρία εκτός Ελλάδος Η Επαγγελµατική Εµπειρία εκτός Ελλάδος αναγνωρίζεται εφόσον ο υποψήφιος υποβάλλει:
1) δήλωση εργοδότη, (παράγραφος 8.2.1 του παρόντος Κεφαλαίου) συνοδευµένη από
επίσηµη µετάφραση του Υπ. Εξωτερικών και 2) βεβαίωση Ελληνικού Ασφαλιστικού Φορέα
ότι η παραπάνω προϋπηρεσία αναγνωρίζεται ως συντάξιµος χρόνος.

8. Φωτοτυπία του δελτίου Αστυνοµικής ταυτότητας,
9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86
α) ότι δεν είναι ∆ηµόσιος Υπάλληλος, Αναπληρωτής ή συνταξιούχος ή ότι είναι ∆ηµόσιος
Υπάλληλος ή Αναπληρωτής και θα προσκοµίσει εφ’ όσον προσληφθεί άδεια άσκησης ιδιωτικού
έργου από το αρµόδιο Υπηρεσιακό Συµβούλιο.
β) ότι δεν έχει καταδικασθεί ή δεν είναι υπόδικος για τα αναφερόµενα στο άρθρο 8 του
Ν.2683/99 ποινικά αδικήµατα.
γ) ότι όλα τα δικαιολογητικά που κατατίθενται είναι γνήσια και πραγµατικά αντίγραφα των
πρωτοτύπων.
ΠΡΟΣΟΧΗ Υποψήφιοι που δεν υποβάλλουν την παραπάνω Υπεύθυνη δήλωση θα
θεωρούνται και θα αξιολογούνται στον πίνακα των ∆ηµόσιων Υπαλλήλων, Συνταξιούχων

10. Εάν ο υποψήφιος είναι αλλοδαπός από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
πτυχιούχος αλλοδαπής οφείλει επίσης να υποβάλει απολυτήριο Ελληνικού σχολείου ή
σχετική βεβαίωση γνώσης Ελληνικής γλώσσας κατά την έννοια των διατάξεων της παρ. 10 του
άρθρου 14 του Ν.1566/85.
11. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, όπου θα φαίνεται ότι βαρύνεται µε ένα ή
περισσότερα τέκνα.

Β. ΥΠΟΒΟΛΗ, ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

1. Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο ΚΕΚ Λαµίας, (Στυλίδας 93, Μεγάλη
Βρύση, 35100, Λαµία τηλ 22310-51074), από την Τετάρτη 11-10-2017 έως και την Τρίτη
17-10-2017, MONO µε συστηµένη επιστολή η µε ταχυµεταφορά. Κανένα απολύτως
δικαιολογητικό δε γίνεται δεκτό µετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής της αίτησης.
2. Κατά την παραλαβή, τα δικαιολογητικά που αναγράφονται στην αίτηση του υποψηφίου
ελέγχονται και υπογράφονται από τους παραλήπτες ένα προς ένα και αναγράφεται στην αίτηση
ο συνολικός αριθµός συνηµµένων (σε φύλλα) πλην του φύλλου της αίτησης.
3. Οι παραλήπτες δεν είναι υπεύθυνοι για την πληρότητα των δικαιολογητικών.

Γ. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Αποκλείεται από τη διαδικασία επιλογής ωροµισθίων εκπαιδευτικών υποψήφιος/α ο/η
οποίος/α: • ∆εν έχει τα απαιτούµενα τυπικά προσόντα σύµφωνα µε την αντίστοιχη προκήρυξη ειδικοτήτων. • ∆εν υποβάλει αντίγραφα µε υπεύθυνη δήλωση ακρίβειας των δικαιολογητικών ή
επικυρωµένα φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών • ∆εν υποβάλλει αναγνώριση του βασικού τίτλου σπουδών αλλοδαπής
από τα σχετικά αρµόδια όργανα (∆ΟΑΤΑΠ, Συµβούλιο Ισοτιµιών κλπ. ) και µετάφραση του
Υπουργείου Εξωτερικών. • Υποβάλλει εκπρόθεσµα αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά. • ∆εν έχει υποβάλλει αντίγραφο δελτίου ταυτότητας. • Αξιολογείται από τον ∆ιευθυντή του ΚΕΚ ως ακατάλληλος/η µε βάση στοιχεία που
προκύπτουν από προηγούµενη στον Ο.Α.Ε.∆. διδακτική του απασχόληση και εφόσον
κατατεθεί αντίστοιχα τεκµηριωµένη έκθεση της ∆ιευθύντριας του ΚΕΚ.

∆. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται µε βάση τα επόµενα κριτήρια: • ∆ιδακτική Εµπειρία • Επαγγελµατική Εµπειρία • Παιδαγωγικό Τίτλο • Μεταπτυχιακοί Τίτλοι • Βαθµός πτυχίου • Οικογενειακή Κατάσταση

1. ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Το σύνολο των ωρών διδακτικής εµπειρίας αξιολογείται ως εξής : Κάθε ώρα διδακτικής
Εµπειρίας βαθµολογείται µε ένα (1 ) µόριο και µέχρι των 3.600 ωρών.
2.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Κάθε ηµεροµίσθιο επαγγελµατικής εµπειρίας αξιολογείται µε δύο (2) µόρια και µέχρι των 3.600
µορίων ήτοι 1.800 ηµεροµίσθια.
3.ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΣΠΟΥ∆ΕΣ
Οι υποψήφιοι κάτοχοι Παιδαγωγικών τίτλων σπουδών και 1.800 ωρών διδακτικής εµπειρίας
προηγούνται των υπολοίπων όπως προβλέπεται παρακάτω στη δηµιουργία πινάκων
αξιολόγησης. Οι υποψήφιοι κάτοχοι Παιδαγωγικών τίτλων σπουδών µε µικρότερη των 1.800
ωρών διδακτικής εµπειρίας µοριοδοτούνται µε 600 µόρια τα οποία προστίθενται στη διδακτική
εµπειρία.
4.ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ∆ΕΣ
Στους υποψηφίους κατόχους µεταπτυχιακών σπουδών προσµετρούνται για Μεταπτυχιακό
(Master κλπ.) 600 µόρια ή ∆ιδακτορικό 1.200 µόρια. Αξιολογείται µέχρι ( 1 ) ένας τίτλος
επιπλέον του ορίου των 3,600 µορίων διδακτικής εµπειρίας.

Προκήρυξη

Loading...
  • ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

    europalso

    ideascentral