ΟΑΕΔ: Επαναπροκήρυξη για την πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στο ΚΕΚ Ιωαννίνων

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔11/10/2017 - 15:46 | Author: Newsroom

– Επαναπροκήρυξη για την πρόσληψη ωροµίσθιων στο ΚΕΚ Ιωαννίνων, για την υλοποίηση ενός (1) προγράµµατος κατάρτισης για υπαλλήλους της Π.Υ. ∆ιοίκησης Ηπείρου του Πυροσβεστικού Σώµατος Ν. Ιωαννίνων µε τίτλο: «∆ιάσωση ατόµων από λίµνες και ποταµούς»
Έχοντας υπόψη :

• Την µε αρ. 40109,YA ΦΕΚ 831/Β/12-8-1998 περί συγκρότησης, διάρθρωσης και λειτουργίας των Εκπαιδευτικών Μονάδων του ΟΑΕ∆. • Την µε αρ 191300,YA (ΦΕΚ 576/Β/16-7-1996) περί καθορισµού κριτηρίων επιλογής ωροµισθίου προσωπικού. • Την µε αρ. 112437, YA ΦΕΚ 1589/Β/10-8-1999 περί συστήµατος διαχείρισης παρακολούθησης και αξιολόγησης προγραµµάτων συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης • Την µε αρ.2/59443/0022, KYA ΦΕΚ 2493/8-12-2008 και της διόρθωσης ΦΕΚ 2659/Β/31-12-2008 περί ωριαίας αντιµισθίας. • Την µε αρ. απόφαση ∆.Σ. 318/07/07-02-2017 (Α∆Α: ΩΛ0Θ4691Ω2-ΘΡΩ), έγκριση υλοποίησης προγράµµατος κατάρτισης για υπαλλήλους της Π.Υ. ∆ιοίκησης Ηπείρου του Πυροσβεστικού Σώµατος Ν. Ιωαννίνων µε τίτλο: «∆ιάσωση ατόµων από λίµνες και ποταµούς» διάρκειας 40 ωρών για 50 άτοµα (2 τµήµατα των 25 ατόµων έκαστο) • Την µε αριθµ. 1225/28/09-05-17 απόφαση ∆.Σ. έγκριση αναλυτικού προγράµµατος ΣΕΚ. • Το µε αριθµ. πρωτ. 443/28-09-2017 έγγραφο – αίτηµα του ΚΕΚ Ιωαννίνων για την επαναπροκήρυξη λόγω µη προσέλευσης ενδιαφερόµενων εκπαιδευτικών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την υλοποίηση ενός (1) προγράµµατος κατάρτισης για υπαλλήλους της Π.Υ. ∆ιοίκησης
Ηπείρου του Πυροσβεστικού Σώµατος Ν. Ιωαννίνων, µε τίτλο: «∆ιάσωση ατόµων από
λίµνες και ποταµούς» διάρκειας 40 ωρών για 50 άτοµα (2 τµήµατα των 25 ατόµων έκαστο) Ο Οργανισµός προκειµένου να καλύψει τις ανάγκες σε ωροµίσθιο εκπαιδευτικό
προσωπικό, µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας ορισµένου χρόνου (άρθρο 3 παρ. 2 και 3 του
Ν. 2336/95 και άρθρο 16 του Ν. 2643/98), καλεί όσους ενδιαφέρονται και πληρούν τις
απαραίτητες προϋποθέσεις να υποβάλουν αίτηση µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά από την
∆ευτέρα 16-10-17 έως και τη ∆ευτέρα 23-10-17, MONO µε συστηµένη επιστολή η µε
ταχυµεταφορά και ώρα από 8:30 π.µ. έως 13:30 µ.µ., όπως προβλέπονται από την µε αριθµ.
191300/4.07.1996 (ΦΕΚ576/τ.Β΄/16.07.1996) Απόφαση του Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο ΚΕΚ Ιωαννίνων, (3ο χιλ. Ιωαννίνων-Αθηνών, 45500, Ιωάννινα
τηλ 26510-48063), για τη δηµιουργία πινάκων αξιολόγησης και επιλογής ωροµίσθιων
εκπαιδευτικών οι οποίοι θα ισχύουν καθ’ όλη τη διάρκεια του συγκεκριµένου προγράµµατος
κατάρτισης και θα καλύπτουν τις ανάγκες των αντίστοιχων θεµατικών αντικειµένων.

∆ικαίωµα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι Εκπαιδευτές οι οποίοι πληρούν τους όρους και τις
προϋποθέσεις της παρούσης.
Πληροφορίες για τις ζητούµενες ειδικότητες, τα µαθήµατα, την υποβολή αιτήσεων και τα
απαραίτητα δικαιολογητικά, δίνονται στο ΚΕΚ Ιωαννίνων του ΟΑΕ∆ και στην ιστοσελίδα του
ΟΑΕ∆ www.oaed.gr

Για την υλοποίηση του συγκεκριµένου προγράµµατος κατάρτισης για τις ενότητες: • «Γενικά» 1 ώρα. • «Κίνδυνοι σε ποταµούς και παραλίµνιες περιοχές » 1 ώρες. • «Υδροδυναµική / µηχανική των ρευστών» 1 ώρα. • «Τεχνικός εξοπλισµός (ατοµικής προστασίας / ειδικός εξοπλισµός διάσωσης» 8
ώρες. • «Συµπεριφορά σε νερά ποταµού και λιµνών» 12 ώρες. • « Αυτοδιάσωση και επιβιωτική κολύµβηση » 17 ώρες.

Προκηρύσσονται οι παρακάτω ειδικότητες εκπαιδευτών: • Οι εκπαιδευτές πρέπει να είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ, Πανεπιστηµιακής ή Τεχνολογικής
Κατεύθυνσης, ειδικοτήτων συναφών µε τις θεµατικές ενότητες του προγράµµατος.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή των εκπαιδευτών είναι η επαγγελµατική εµπειρία
τουλάχιστον δύο (2) ετών.

Α. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για τη συµµετοχή στη διαδικασία επιλογής ωροµίσθιων εκπαιδευτικών υποβάλλονται τα
παρακάτω δικαιολογητικά: 1. Αίτηση συµµετοχής (έντυπη)
Χορηγείται από τη Γραµµατεία του ΚΕΚ Ιωαννίνων και το site του ΟΑΕ∆. Στην αίτηση και
στην αντίστοιχη θέση αναγράφεται οπωσδήποτε η ειδικότητα για την οποία ο υποψήφιος
ενδιαφέρεται όπως αναφέρεται στη προκήρυξη.

2. Βιογραφικό Σηµείωµα

3. Βασικός τίτλος σπουδών.
Ως βασικός τίτλος σπουδών θεωρείται εκείνος µε την ειδικότητα του οποίου είναι κάποιος
υποψήφιος και πρέπει να αναφέρεται σαφώς στην αίτηση. Στον βασικό τίτλο σπουδών πρέπει
να αναφέρεται επακριβώς η ειδικότητα, η ηµεροµηνία κατά την οποία ο υποψήφιος κατέστη
πτυχιούχος, ο βαθµός επίδοσής του και ο χαρακτηρισµός του (καλώς, λίαν καλώς, άριστα). Σε
περίπτωση που δεν αναγράφεται ο βαθµός και ο χαρακτηρισµός του, το αντίγραφο τίτλου
σπουδών πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση, στην οποία να φαίνεται η βαθµολογική
κλίµακα (ελάχιστος βαθµός, βάση, µέγιστος βαθµός) και οι τυχόν καθιερωµένοι χαρακτηρισµοί.
Η βεβαίωση αυτή θα πρέπει να έχει εκδοθεί από αρµόδια εκπαιδευτική αρχή. (Ο βασικός
τίτλος σπουδών υποβάλλεται σε αντίγραφο ή σε νόµιµα επικυρωµένο φωτοαντίγραφο).
Αντί του αντιγράφου τίτλου σπουδών µπορεί να υποβάλλεται πιστοποιητικό σπουδών,
στο οποίο όµως πρέπει να αναφέρονται όλα τα παραπάνω στοιχεία. Σε περίπτωση που ο
βασικός τίτλος σπουδών έχει εκδοθεί από εκπαιδευτικό ίδρυµα του εξωτερικού πρέπει ο
υποψήφιος να υποβάλλει: α) επικυρωµένο φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών β) επίσηµη
µετάφρασή του από το Υπουργείο Εξωτερικών γ) βεβαίωση ισοτιµίας του τίτλου σπουδών από
αρµόδιο φορέα (∆ΟΑΤΑΠ, Συµβούλιο Ισοτιµιών κλπ.).

4. Τίτλοι αναγνωρισµένων Μεταπτυχιακών Σπουδών στην ειδικότητα του βασικού
πτυχίου, εφόσον υπάρχουν.
Ως τίτλοι αναγνωρισµένων µεταπτυχιακών σπουδών νοούνται µεταπτυχιακοί τίτλοι
αναγνωρισµένων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων του εσωτερικού ή του εξωτερικού
αποδεδειγµένης διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους (µεταπτυχιακά πιστοποιητικά, master,
D.Ε.Α.) καθώς και διδακτορικά διπλώµατα. Μεταπτυχιακοί τίτλοι εκπαιδευτικών ιδρυµάτων του
εξωτερικού αξιολογούνται µόνο στην περίπτωση που είναι αναγνωρισµένοι από αρµόδια
όργανα ισοτιµιών και συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στην Ελληνική γλώσσα του
Υπουργείου Εξωτερικών. Μεταπτυχιακοί τίτλοι και διδακτορικά διπλώµατα για να αξιολογηθούν
πρέπει να αφορούν το βασικό τίτλο σπουδών.

5. Τίτλοι ή βεβαιώσεις Παιδαγωγικών Σπουδών.
Ως τίτλοι ή βεβαιώσεις Παιδαγωγικών σπουδών νοούνται τίτλοι ή βεβαιώσεις
αναγνωρισµένων ιδρυµάτων Παιδαγωγικών σπουδών. Τίτλοι ή βεβαιώσεις Παιδαγωγικών
σπουδών εκπαιδευτικών ιδρυµάτων του εξωτερικού αξιολογούνται µόνο στην περίπτωση που είναι επικυρωµένοι από αρµόδιες αρχές και συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στην
Ελληνική γλώσσα του Υπουργείου Εξωτερικών.
Ως τίτλος Παιδαγωγικών Σπουδών θα θεωρείται και η κτήση δεύτερου πτυχίου των
κλάδων, ΠΕ1, ΠΕ2, ΠΕ3, ΠΕ4, ΠΕ5, ΠΕ6, ΠΕ7, ΠΕ8, ΠΕ11, ΠΕ15, ΠΕ16, πτυχίου ΑΣΕΤΕΜ,
τα οποία θεωρούνται ότι εµπεριέχουν Παιδαγωγική κατάρτιση (άρθρο 14 παρ. 8 Ν.1566/85) και
πτυχίο ∆ιδασκάλου και Νηπιαγωγού. Ο τίτλος Παιδαγωγικών σπουδών δεν είναι απαραίτητο
να έχει αποκτηθεί στην ειδικότητα για την οποία ο υποψήφιος υποβάλλει αίτηση.

6. Βεβαιώσεις διδακτικής εµπειρίας
Η ∆ιδακτική εµπειρία που βεβαιώνεται πρέπει να είναι συναφής προς το αντίστοιχο
γνωστικό αντικείµενο κατάρτισης και να έχει αποκτηθεί σε τυπική εκπαίδευση, σε ∆ηµόσια ή
αναγνωρισµένα Ιδιωτικά Σχολεία του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή σε Ι.Ε.Κ στην ειδικότητα
του βασικού πτυχίου και απαραίτητα µετά την κτήση του πτυχίου. Επίσης η διδακτική εµπειρία
που έχει αποκτηθεί σε εκπαιδευτικά προγράµµατα που υλοποιούνται από πιστοποιηµένα
Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης και από φορείς του ∆ηµόσιου ή ευρύτερου ∆ηµόσιου
τοµέα και βεβαιώνεται από τους αντίστοιχους φορείς. Η ∆ιδακτική εµπειρία σε αναγνωρισµένα
Ιδιωτικά Σχολεία πρέπει απαραίτητα να βεβαιώνεται για την ακρίβεια του περιεχοµένου της από
∆ηµόσια εκπαιδευτική αρχή. Η ∆ιδακτική εµπειρία που έχει αποκτηθεί σε Ιδιωτικά Ι.Ε.Κ.,
πρέπει να βεβαιώνεται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. Η ∆ιδακτική εµπειρία σε σχολεία του εξωτερικού
πρέπει απαραίτητα να βεβαιώνεται για την ακρίβεια του περιεχοµένου της από αρµόδια
Ελληνική ή εκπαιδευτική ή Προξενική αρχή της αντίστοιχης χώρας. Στις βεβαιώσεις των
Κέντρων Επαγγελµατικής Κατάρτισης πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρεται η Υπουργική
Απόφαση µε την οποία έγινε η πιστοποίησή τους, και να συνοδεύονται από αντίγραφο των
µισθολογικών καταστάσεων του Κ.Ε.Κ. το οποίο πιστοποιεί τις ώρες διδακτικής εµπειρίας.

Σε κάθε Βεβαίωση ∆ιδακτικής Εµπειρίας θα πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρονται: • Το χρονικό διάστηµα ( έναρξη – λήξη ) διδασκαλίας. • Οι συνολικές ώρες διδασκαλίας στο χρονικό διάστηµα που αναφέρεται στη βεβαίωση. • Η ιδιότητα, ο κλάδος και ειδικότητα µε την οποία πραγµατοποιήθηκε η διδασκαλία από τον
ενδιαφερόµενο εκπαιδευτικό.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Βεβαιώσεις που δεν αναφέρονται οι συνολικές ώρες διδασκαλίας δεν θα
λαµβάνονται υπόψη.

7. Βεβαιώσεις Επαγγελµατικής Εµπειρίας
Η Επαγγελµατική Εµπειρία για να αξιολογηθεί θα πρέπει να έχει αποκτηθεί στην ειδικότητα του
βασικού πτυχίου (όπου αυτό απαιτείται) και οπωσδήποτε µετά την απόκτηση του βασικού
πτυχίου και να είναι συναφής µε το αντικείµενο διδασκαλίας . Αναλυτικά:

Προκήρυξη

Loading...
  • ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

    europalso

    ideascentral