ΟΑΕΔ: Επαναπροκήρυξη για την πρόσληψη εκπαιδευτικού στην ΠΒΜ Λακκιάς Θεσσαλονίκης

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔15/11/2017 - 17:21 | Author: Ρούσσου Ασημίνα

– Επαναπροκήρυξη για την πρόσληψη ωρομίσθιου ειδικότητας ΠΕ & ΤΕ Μουσικών  στην ΠΒΜ   Λακκιάς  Θεσσαλονίκης για το Σχολικό Έτος 2017-2018.

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕ & ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΥΠΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΛΑΚΚΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018

Ο Οργανισµός Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού (Ο.Α.Ε.∆.) προκειµένου να
καλύψει τις ανάγκες του προγράµµατος της Π.Β.Μ. (ΠΡΟΤΥΠΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α)
ΛΑΚΚΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, µονάδα επαγγελµατικής κατάρτισης εφήβων µε ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες (νοητική ανεπάρκεια και µαθησιακές δυσκολίες) σε ωροµίσθιο
διδακτικό και ειδικό εκπαιδευτικό επιστηµονικό προσωπικό µε σύµβαση εξαρτηµένης
εργασίας ορισµένου χρόνου (άρθρο 3 παρ. 2 και 3 του Ν. 2336/95 και άρθρο 16 του Ν.
2643/98) για το σχολικό έτος 2017 – 2018, καλεί όσους ενδιαφέρονται, επιθυµούν και
πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, όπως προβλέπονται στην υπ΄ αριθµ
2145/33/08-07-2014 και τις τροποποιήσεις µε αριθµ. 2517/58/20-10-2015,
1738/42/20-06-2017, Αποφάσεων ∆.Σ. του Οργανισµού <<Περί Καθορισµού Κριτηρίων
Επιλογής του µε Σύµβαση Εξαρτηµένης Εργασίας Ορισµένου Χρόνου Εκπαιδευτικού και Ειδικού
Επιστηµονικού εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού για την κάλυψη αναγκών της ΠΒΜ
Λακκιάς Θεσσαλονίκης του ΟΑΕ∆ και της σχολής Επαγγελµατικής Κατάρτισης ΑµεΑ Αθηνών >>
τα αναλυτικά προγράµµατα σπουδών της ΠΒΜ που εγκρίθηκαν µε την υπ΄ αριθµ.
2120/32/01-07-2014 απόφαση του ∆.Σ. του ΟΑΕ∆ και την υπ αρθµ 2314/37/22-07-2014
τροποποίηση αυτής, την µε αριθµ. 1590/31/14-06-2016 απόφαση ∆.Σ περί πρόσληψης
της ειδικότητας Αγγλικής Φιλολογίας, να υποβάλουν αίτηση από 20-11-2017 έως 24
11-2017 µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, στην Γραµµατεία της παραπάνω Σχολής
για την δηµιουργία πινάκων αξιολόγησης και επιλογής ωροµισθίου εκπαιδευτικού και
ειδικού εκπαιδευτικού επιστηµονικού προσωπικού όπως αυτό ορίζεται παραπάνω, για
την κάλυψη των κάτωθι κλάδων και ειδικοτήτων.

1) ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΙΜΩΝ.
2) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΙΜΩΝ.
3) ΚΟΠΤΙΚΗΣ- ΡΑΠΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΙΜΩΝ.
4) ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΙΜΩΝ.
5) ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΚΗΣΙΜΩΝ.

Οι πίνακες θα ισχύουν για ολόκληρο το σχολικό έτος 2017-2018 και θα αφορούν την
ΠΒΜ ΟΑΕ∆ Λακκιάς και θα καλύψουν τις ανωτέρω ειδικότητες.

Προκήρυξη

Αίτηση

Loading...
  • europalso

    ideascentral