Ο Μητροπολίτης Πειραιώς προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔20/10/2015 - 17:57 | Author: Newsroom

Ἐν Πειραιεῖ τῆ 20/10/2015
ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς κ.κ. Σεραφείμ ἀπέστειλε τήν ἀκόλουθη ἐπιστολήν πρός τόν Ἐξοχώτατον Ὑπουργόν Δικαιοσύνης Διαφάνειας καί Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων κ.

Ν. Παρασκευόπουλο μέ ἀφορμή τό θόρυβο πού ἔχει ἐγερθεῖ ἀπό μερίδα τοῦ Τύπου ἐξαιτίας ψευδῶν καί κακοηθεστάτων σπερμολογιῶν.
ΕΚ ΤΗΣ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

Ἀριθμ. Πρωτ. 1150
Ἐν Πειραιεῖ τῇ 20 Ὀκτωβρίου 2015
Πρός τόν
Ἐξοχώτατον Κύριον
Νικόλαον Παρασκευόπουλον
Ὑπουργόν Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
καί Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων
Εἰς ΑΘΗΝΑΣ
Ἐξοχώτατε κ. Ὑπουργέ,
Μετά πολλῆς θλίψεως καί βαθυτάτου παραπικρασμοῦ ἀναγκάζο-μαι νά ὀχλήσω τήν Ὑμετέρα Ἐξοχότητα ὑπερασπιζόμενος τήν ἠθική ἀκεραιότητα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς τήν ὁποία διαποιμαίνω καί διαμαρτυρόμενος ἐντονώτατα διά τήν ἐγκληματική ἀπόπειρα ἐμπλοκῆς προσώπων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς εἰς τήν κα-κουργηματική καί ἀποτρόπαια δίκη διά τήν διακίνησι δύο τόνων θανάτου-ἡρωΐνης πού ἐκδικάζεται εἰς τήν πόλι τοῦ Πειραιῶς.
Ἐπειδή Ἐξοχώτατε κ. Ὑπουργέ, αἱ Ὑπηρεσίαι τοῦ Ὑμετέρου Ὑπουργείου, ἡ Εἰσαγγελία τοῦ Ἀρείου Πάγου, καί ἡ φερομένη ὡς «πιεσθεῖσα» Ἐφέτης κ. Ἀργυρώ Ἀρναούτη-Μπλέτσα, τήν ὁποία οὔτε ἐξ ὄψεως γνωρίζομε, μέ Ἀπόφαση Ὑμετέρα Πρόεδρος τοῦ Δ.Σ. τοῦ ΝΠΔΔ τοῦ Ὑμετέρου Ὑπουργείου, Ἑταιρεία Προστασίας Ἀνηλίκων Πειραιῶς καί ἡ ὁποία ὡς ἐπληροφορήθημεν ἀσθενεῖ ἀπό 15 Αὐγούστου ἐ.ἔ. μέ ἰσχαιμική νόσο, παρέλειψαν ἀπαραδέκτως νά ἀπαντήσουν εἰς τάς χυδαιολογίας καί τά σενάρια ἐπιστημονικῆς φαντασίας εἰς βάρος τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πειραιῶς, τῆς ὁποίας σταθερά καί μόνιμος θέσις εἶναι ὅτι οἱ διακινηταί τοῦ θανάτου τῶν παραισθησιογόνων καί ναρκωτικῶν οὐσιῶν δέον νά κολάζωνται μέ τόσας φοράς ἰσοβίου καθείρξεως δι’ ὅσα γραμμάρια θανάτου διακινοῦν, εἰς ἔνδειξιν ζωηροτάτης διαμαρτυρίας ἀποσύρομεν τόν ὑφ’ ἡμῶν προταθέντα Πανοσιολ. Ἀρχιμ. κ. Δανιήλ Ψωΐνον, Προϊστάμενον τοῦ Μητροπολιτικοῦ ἱ. Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος Πειραιῶς διορισθέντα δυνάμει τοῦ ὑπ’ ἀριθμ. 205/4.6.2011 ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ ἀπό μέλος τοῦ ΔΣ τῆς Ἑταιρείας Προστασίας Ἀνηλίκων Πειραιῶς καί ἀπαγορεύομεν τοῦ λοιποῦ οἱανδήτινα πνευματικήν σχέσι τοῦ συγκεκριμένου ΝΠΔΔ τοῦ Ὑμετέρου Ὑπουργείου, μέ οἱονδήποτε Κληρικό τελοῦντα ὑπό τήν ἡμετέρα ποιμαντορίαν.
Εἶναι ἀδιανόητος ἡ ἀδιαφορία πού ἐπέδειξαν αἱ Ὑπηρεσίαι τοῦ Ὑμετέρου Ὑπουργείου ἐνώπιον τῆς ἀφορήτου κακότητος καί τῆς σπερμολογίας εἰς βάρος τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱ. Μητροπόλεως καί κατ’ ἐπέκταση τῆς Ἁγιωτάτης ἡμῶν Ἐκκλησίας καί ἀποτελεῖ ἁπτή ἀπόδειξη τῆς κακοδαιμονίας καί τῆς παθογένειας τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας.
Τήν πλήρη εὐθύνη γιά τήν Ἀπόφαση ἡμῶν ἐνώπιον Θεοῦ καί ἀνθρώπων τήν ἔχουν αἱ Ὑπηρεσίαι τοῦ Ὑμετέρου Ὑπουργείου, ἡ Εἰσαγγελία τοῦ Ἀρείου Πάγου, ἡ «ἐμπλεκομένη» κ. Πρόεδρος καί ὅλοι ἐκεῖνοι πού ἐνορχίστρωσαν καί διακίνησαν τίς ἐλεεινότητες αὐτές.
Αὐτά εἶναι τά φοβερά προβλήματα τῆς Δικαιοσύνης Ἐξοχώτατε κ. Ὑπουργέ, πού ὀφείλετε μέ τήν διακρίνουσα Ὑμᾶς εὐθυκρισία, νά ἐπιλύσετε καί ὄχι ἡ θεσμοθέτησις τῆς ἀνατροπῆς τῆς ἀνθρώπινης ὀντολογίας πού ἐξαγγείλατε κατά τάς προγραμματικάς δηλώσεις τῆς Κυβερνήσεως.
Μετά τιμῆς
Ο Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ
+ ὁ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ
Κοινοποιήσεις:
1. Δ.Σ. Ἑταιρείας Προστασίας Ἀνηλίκων Πειραιῶς

2. Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Δανιήλ Ψωΐνον
Loading...
  • europalso

    ideascentral