• Ο ΕΟΠΠΕΠ για Εθνική Δράση Build up skills

  ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔28/03/2016 - 18:49 | Author: Newsroom

  Αναβάθμιση επαγγελματικών προσόντων και

  κατάρτισης του εργατικού δυναμικού στον κατασκευαστικό τομέα

  Πρόοδος της Εθνικής Δράσης BUILDUPSkillsUPSWING

  Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

  στέκεται σύμμαχος στις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες της αγοράς για καταρτισμένο και πιστοποιημένο εργατικό δυναμικό και στον κατασκευαστικό κλάδο. Διανύεται αισίως ο δέκατος όγδοος (18ος) μήνας υλοποίησης της Εθνικής Δράσης BUILDUPSkillsUPSWING, στην οποία συμμετέχει ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.. Η Δράση υλοποιείται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας BUILDUPSkillsκαι συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη».

  Βασική επιδίωξη είναι η ανάπτυξη των απαιτούμενων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων των Τεχνικών μόνωσης – μονωτών, Αλουμινοσιδηροκατασκευαστών, Εγκαταστατών – Συντηρητών καυστήρα για την υλοποίηση ανακαινίσεων υψηλής ενεργειακής απόδοσης και την κατασκευή κτιρίων με «σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας», ώστε να επιτευχθούν οι Εθνικοί Στόχοι για το 2020.

  Η Εθνική δράση BUILDUPSkillsUPSWINGείναι ιδιαιτέρως σημαντική για τηναναβάθμιση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού του κατασκευαστικού κλάδου και αναμένεται να έχει τα εξής αποτελέσματα:

  Τρία (3) πιστοποιημένα Επαγγελματικά Περιγράμματα με ανταπόκριση στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και αποτύπωση νέων δεξιοτήτων στο πεδίο της εξοικονόμησης ενέργειας και της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων, δεξιοτήτων που είναι πλέον απαραίτητες για τους εργαζόμενους του κατασκευαστικού κλάδου.

  Μετατροπή των Επαγγελματικών Περιγραμμάτων σε Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης και υλοποίηση εννέα (9) πιλοτικών προγραμμάτων για εκατόν τριάντα πέντε (135) Τεχνικούς Μόνωσης – Μονωτές, Αλουμινοσιδηροκατασκευαστές και Εγκαταστάτες – Συντηρητές Καυστήρα με στόχο τη συμμετοχή τουςσε διαδικασία πιστοποίησης από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..

  Υλοποίηση τριών (3) προγραμμάτων εκπαίδευσης Εκπαιδευτών από τα οποία θα προκύψουν σαράντα πέντε (45) Εκπαιδευτές, που με τη σειρά τους θα εκπαιδεύσουν εκατόν τριάντα πέντε (135) εργαζόμενους των προαναφερθέντων επαγγελματικών πεδίων.

  Εφαρμογή Συστήματος Πιστοποίησης Προσόντων των ως άνω Επαγγελματιών που θα έχουν παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης συμβατό με το αντίστοιχο πιστοποιημένο Επαγγελματικό Περίγραμμα.

  Εφαρμογή σε ευρεία κλίμακα των προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης προσόντων και μετά το πέρας του έργου.

  Οφέλη

  Η δράση BUILD UP Skills UPSWING προσφέρει σημαντικά οφέλη για τους εργατοτεχνίτες, τον κατασκευαστικό κλάδο και την κοινωνία:

  • Στηρίζει τον κατασκευαστικό κλάδο παρέχοντας καταρτισμένο και πιστοποιημένο εργατικό δυναμικό που εγγυάται αποδοτικές εγκαταστάσεις, λιγότερες τεχνικές αστοχίες και ικανοποιημένους πελάτες.
  • Προσφέρει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και ενισχύει τις προοπτικές απασχόλησης των εργατοτεχνιτών.
  • Προσφέρει συνθήκες άνεσης με μειωμένους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας και θέρμανσης για τους ιδιοκτήτες κτιρίων.
  • Αποτελεί ένα επιπλέον εργαλείο επίτευξης των στόχων για το 2020 για τις εθνικές αρχές.
  • Βελτιώνει την ποιότητα ζωής των πολιτών με μείωση των αερίων του θερμοκηπίου λόγω αύξησης της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων.

  Εταιρικό Σχήμα της Εθνικής Δράσης BUILDUPSkillsUPSWING:

  Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ)

  Συντονιστής έργου.

  Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

  Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης.

  Πολυτεχνείο Κρήτης

  Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων.

  Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ (IME ΓΣΕΒΕΕ)

  Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (INE-ΓΣEE)

  Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (TΕΕ)

  Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (E.O.Π.Π.Ε.Π.)

  Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στη σχετική ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. http://www.eoppep.gr/images/European/BUS_GR.pdf.

  —————————————————————————————————————-

  Πληροφορίες για την Εθνική Δράση:

  Η Εθνική δράση BUILDUPSkillsUPSWINGυλοποιείται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας «BUILD UP Skills» και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη».

  Το Εταιρικό Σχήμα της Δράσης:

  Συντονιστής εταίρος: το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ).

  Συντονιστής έργου: Δρ. Χαράλαμπος Μαλαματένιος – ΚΑΠΕ

  Τηλ: 210 6603340 Εmail: malam@cres.gr

  Επισκεφθείτε μας στο: www.skills-upswing.eu

  Συνεργάτες:

  • το Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΣΑΔ-ΕΜΠ),
  • το Εργαστήριο Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης (ReSEL-ΠΚ),
  • το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ (IME ΓΣΕΒΕΕ),
  • το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (INE-ΓΣEE),
  • το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (TΕΕ) και
  • ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.),

  Διανύεται αισίως ο δέκατος όγδοος (18ος) μήνας υλοποίησης της δράσης και έως σήμερα έχουν επιτευχθεί τα εξής:

  Έχουν επικαιροποιηθεί, με τη συμβολή όλων των θεσμικά αρμοδίων φορέων, τα αντίστοιχα Επαγγελματικά Περιγράμματα και επίκειται σύντομα η πιστοποίησή τους από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.. Συστατικό στοιχείο της επικαιροποίησης των εν λόγω Περιγραμμάτων αποτελεί ο εμπλουτισμός με νέες δεξιότητες για εφαρμογές ενεργειακής αποδοτικότητας σε κτίρια.

  Έχουν αναπτυχθεί προγράμματα κατάρτισης, τα οποία είναι συμβατά με τα επικαιροποιημένα Επαγγελματικά Περιγράμματα.

  Έχουν συμφωνηθεί με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη οι όροι και οι προϋποθέσεις διεξαγωγής των πιλοτικών προγραμμάτων κατάρτισης, τα οποία θα παρακολουθήσουν εκατόν τριάντα πέντε (135) εργατοτεχνίτες με δραστηριοποίηση στα προαναφερθέντα επαγγελματικά πεδία.

  Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ απευθυνθείτε στον κ. Κωνσταντίνο Παπαευσταθίου, Προϊστάμενο του Τμήματος Εκπαιδευτικού Πλαισίου του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. , τηλ. 210 2709053.

  Loading...
 • Δίκτυο ανεξάρτητων διαφημίσεων
  loading...