Νόμος 4442/2016 : Απαλλαγή Χημικών καταβολής ετήσιας συνδρομής στην Ένωση Χημικών

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔27/12/2016 - 20:51 | Author: Newsroom

Τι προβλέπει ο νόμος 4442/2016 για όσους ασκούν το επάγγελμα του χημικού ή άλλο επάγγελμα που να σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με την επιστήμη της χημείας για την απαλλαγή τους από την υποχρέωση καταβολής ετήσιας συνδρομής στην Ε.Ε.Χ.

για ένα έτος
Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 του ιδρυτικού νόμου 1804/1988 (Α’ 177) της Ένωσης Ελλήνων Χημικών (Ε.Ε.Χ), ως τακτικά μέλη της Ε.Ε.Χ. εγγράφονται υποχρεωτικά από τη λήψη του πτυχίου τους, όλοι οι πτυχιούχοι χημικών τμημάτων των σχολών θετικών επιστημών των Ελληνικών Πανεπιστημίων και των ομοταγών ανωτάτων σχολών του εξωτερικού. Η υποχρεωτικότητα της εγγραφής προκύπτει επίσης και από το άρθρο 5 σύμφωνα με το οποίο το επάγγελμα του χημικού μπορούν να ασκούν μόνο τα τακτικά μέλη της Ε.Ε.Χ. Για την εγγραφή τους στην Ένωση, τα μέλη καταβάλλουν ετήσια συνδρομή, η οποία, σε περίπτωση καθυστέρησης, εισπράττεται από οποιοδήποτε μέλος ή εργοδότη, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ΠΔ 392/1993, κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. Με το άρθρο 55 του Νόμου 4442/2016 έχουμε την απαλλαγή της επιβάρυνσης με οφειλές συνδρομών για τους Χημικούς που δεν ασκούν το επάγγελμα, με την προσθήκη στο τέλος του άρθρου 4 του Ν. 1804/1988 της παραγράφου που ορίζει ότι :
«7. Τα τακτικά μέλη της Ε.Ε.Χ., τα οποία δεν ασκούν το επάγγελμα του χημικού ή άλλο επάγγελμα που να σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με την επιστήμη της χημείας, μπορούν μετά από αίτηση τους να απαλλάσσονται της υποχρέωσης καταβολής ετήσιας συνδρομής στην Ε.Ε.Χ. για ένα έτος με δυνατότητα ετήσιας ανανέωσης της απαλλαγής μετά από νέα αίτηση. Η αίτηση εξετάζεται και την απόφαση λαμβάνει η Επιτροπή Επαγγέλματος της Ε.ΕΧ. Η ως άνω Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη που ορίζει εκ των μελών της η Διοικούσα Επιτροπή με τριετή θητεία. Η Επιτροπή υποχρεούται να εξετάζει κάθε αίτηση που υποβάλλεται ενώπιον της εντός εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της».
Η υποχρεωτική εγγραφή όλων των χημικών εκ του νόμου 1804/1988 (Α’ 177), ανεξάρτητα από το αντικείμενο εργασίας τους, έχει οδηγήσει σε ένα πολύ μεγάλο αριθμό οφειλόμενων συνδρομών.
Σύμφωνα με το άρθρο 5 του ιδρυτικού νόμου 1804/1988 (Α’ 177) της Ε.Ε.Χ., το επάγγελμα του χημικού μπορούν να ασκούν μόνο τα τακτικά μέλη της Ένωσης. Η ιδιότητα αυτή αποδεικνύεται με δελτίο ταυτότητας που χορηγείται από την Ε.Ε.Χ. κάθε τρία χρόνια.
Για την πλήρη αποσαφήνιση της διάταξης ως προς την εποπτεία της άσκησης του επαγγέλματος από το ΝΠΔΔ, προστέθηκε στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 5 το νέο εδάφιο το οποίο ορίζει ότι : «Χημικός για τον οποίο δεν έχει εκδοθεί ταυτότητα ή έχει λήξει η ισχύς της, δεν ασκεί νομίμως το επάγγελμα του χημικού και δεν μπορεί νομίμως να απασχοληθεί με οποιαδήποτε έννομη σχέση»
Επίσης με το προϊσχύον πλαίσιο λειτουργίας της Ε.Ε.Χ., σύμφωνα με το άρθρο 9 του ιδρυτικού της νόμου 1804/1988 (Α’ 177), οι συνεδριάσεις της Διοικούσας Επιτροπής δεν είχαν τη δυνατότητα να πραγματοποιηθούν από απόσταση. Για το λόγο αυτό συμπληρώθηκε η σχετική διάταξη ως προς την πρόβλεψη διενέργειας συνεδριάσεων με τηλεδιάσκεψη και ηλεκτρονικών ψηφοφοριών, με στόχο την μέγιστη συμμετοχή των μελών της Διοικούσας Επιτροπής και την ελαχιστοποίηση του κόστους μετακίνησης των μελών των οποίων η έδρα είναι εκτός Αττικής.
Στο άρθρο 13 του ιδρυτικού νόμου 1804/1988 (Α’ 177) της Ε.Ε.Χ. προβλέπεται η λειτουργία Επιτροπής για την διοίκηση των περιφερειακών τμημάτων, η οποία αποτελείται με το υφιστάμενο πλαίσιο από επτά μέλη. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν περιπτώσεις ελλείψεων και κενώσεων θέσεων, στις οποίες υπάρχει δυσκολία εξεύρεσης νέων μελών και να διευκολυνθεί η λειτουργία των περιφερειακών τμημάτων, τροποποιήθηκε η διάταξη αυτή με την προσθήκη νέας παραγράφου που ορίζει ότι : «5. Η Διοικούσα Επιτροπή του Περιφερειακού Τμήματος μπορεί να συνεδριάζει και με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων (τηλεδιάσκεψη). Για τη διενέργεια συνεδριάσεων μέσω τηλεδιάσκεψης και κατ’ εξαίρεση ηλεκτρονικών ψηφοφοριών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σε έκτακτες και επείγουσες περιπτώσεις, αποφασίζει προηγουμένως η Διοικούσα Επιτροπή του ΠΤ σε συνεδρίαση στην οποία παρευρίσκονται και αποφασίζουν τα μέλη της με τη συνήθη απαρτία και πλειοψηφία».
Loading...
  • europalso

    ideascentral