Νέα ΥΑ για το ωρολόγιο πρόγραμμα των Μουσικών Σχολείων

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔22/08/2015 - 11:52 | Author: Newsroom

Απόφαση 130085/Δ2/18-8-2015 (ΦΕΚ 1817/Β/21-8-2015) του Υπουργείου Παιδείας

Ι. Καθορίζουμε το ωρολόγιο πρόγραμμα των Α΄, Β΄ και Γ τάξεων των Μουσικών Γυμνασίων ως εξής:

II.

Καθορίζουμε το ωρολόγιο πρόγραμμα της Α΄ τάξης των Γενικών Μουσικών Λυκείων ως εξής:

Στην Α΄ τάξη Γενικού Μουσικού Λυκείου διδάσκονται μαθήματα γενικής παιδείας και μουσικής παιδείας συνολικής διάρκειας σαράντα δύο (42) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας.
Α. Οι μαθητές παρακολουθούν μαθήματα γενικής παιδείας διάρκειας εικοσιεννέα (29) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας τα οποία κατανέμονται σε εννέα (9) μαθήματα κοινά για όλους και σε ένα (1) μάθημα επιλογής, το οποίο επιλέγεται μεταξύ τεσσάρων μαθημάτων.
Β. Οι μαθητές παρακολουθούν μαθήματα μουσικής παιδείας διάρκειας δεκατριών (13) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας τα οποία κατανέμονται σε οκτώ (8) μαθήματα κοινά για όλους και σε ένα (1) μάθημα επιλογής, το οποίο επιλέγεται μεταξύ έξι (6) μαθημάτων.
Το ωρολόγιο πρόγραμμα της Α΄ Τάξης Γενικών Μουσικών Λυκείων κατά μάθημα καθορίζεται ως εξής:

III. Καθορίζουμε το ωρολόγιο πρόγραμμα της Β΄ τάξης των Γενικών Μουσικών Λυκείων ως εξής:
Στη Β΄ τάξη Γενικού Μουσικού Λυκείου διδάσκονται μαθήματα γενικής παιδείας, Ομάδων Προσανατολισμού και μουσικής παιδείας συνολικής διάρκειας σαράντα δύο (42) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας.
Α. Οι μαθητές παρακολουθούν έντεκα (11) μαθήματα γενικής παιδείας, κοινά για όλους, διάρκειας είκοσι έξι (26) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας.
Β. Οι μαθητές επιλέγουν μία από τις δύο (2) Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού, Ανθρωπιστικών και θετικών Σπουδών και παρακολουθούν τα μαθήματα της ομάδας τους διάρκειας πέντε (5) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας.
Γ. Οι μαθητές παρακολουθούν επτά (7) μαθήματα μουσικής παιδείας, κοινά για όλους, διάρκειας έντεκα (11) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας.
Το ωρολόγιο πρόγραμμα της Β΄ τάξης Γενικών Μουσικών Λυκείων κατά μάθημα καθορίζεται ως εξής:

IV. Καθορίζουμε το ωρολόγιο πρόγραμμα της Γ΄ τάξης των Γενικών Μουσικών Λυκείων ως εξής:
Στη Γ΄ τάξη Γενικού Μουσικού Λυκείου διδάσκονται μαθήματα γενικής παιδείας, Ομάδων Προσανατολισμού και μουσικής παιδείας συνολικής διάρκειας σαράντα δύο (42) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας.
Α. Οι μαθητές παρακολουθούν εννέα (9) μαθήματα γενικής παιδείας, κοινά για όλους, διάρκειας δεκατριών (13) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας.
Β. Οι μαθητές επιλέγουν μία από τις τρεις (3) Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού: 1) Ανθρωπιστικών Σπουδών, 2) θετικών Σπουδών, 3) Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής και παρακολουθούν τα μαθήματα της ομάδας τους διάρκειας δεκαπέντε (15) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας.
Γ. Οι μαθητές της Γ΄ τάξης του Γενικού Μουσικού Λυκείου παρακολουθούν υποχρεωτικά δύο (2) μαθήματα επιλογής συνολικής διάρκειας τεσσάρων (4) διδακτικών ωρών [δύο (2) ωρών έκαστο] τα οποία επιλέγουν μεταξύ των δεκαπέντε (15) προσφερομένων μαθημάτων.
Όσοι μαθητές επιθυμούν να προετοιμαστούν για τις εξετάσεις των Ειδικών Μαθημάτων: «Αρμονία», «Ελεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων», «Ελεύθερο Σχέδιο» και «Γραμμικό Σχέδιο», δύνανται να παρακολουθήσουν ένα ειδικό μάθημα από τα παραπάνω ως τρίτο μάθημα επιλογής, το οποίο θα είναι διαφορετικό από τα δύο υποχρεωτικά μαθήματα επιλογής και θα διδάσκεται μετά τη λήξη του ημερησίου ωρολογίου προγράμματος.
Δ. Οι μαθητές παρακολουθούν έξι (6) μαθήματα μουσικής παιδείας συνολικής διάρκειας δέκα (10) διδακτικών ωρών εβδομαδιαίως.
Το ωρολόγιο πρόγραμμα της Γ΄ τάξης Γενικών Μουσικών Λυκείων κατά μάθημα καθορίζεται ως εξής:

Κάθε άλλη διάταξη που ορίζει κατά διαφορετικό τρόπο τα θέματα της παρούσας Απόφασης παύει να ισχύει.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από το σχολικό έτος 2015−16 για τις τάξεις Α΄, Β΄ και Γ΄ των Μουσικών Γυμνασίων και Α΄, Β΄ και Γ΄ των Γενικών Μουσικών Λυκείων.

ΔΔΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Loading...
  • ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

    europalso

    ideascentral