Μέτρηση βάρους και ύψους των μαθητών των σχολείων όλης της χώρας!

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔27/11/2014 - 10:42 | Author: Newsroom

Μετά την επιτυχή εφαρμογή του προγράμματος Ε.Υ.ΖΗ.Ν. (Εθνική Δράση Υγείας για τη ΖωΗ των Νέων) κατά το σχολικά έτη 2012-2013 & 2013-2014, και λαμβάνοντας υπόψη το Φ.Ε.Κ. 1139/28-7-2010, Άρθρο 4, Παράγραφος 6 (Φυσική Αγωγή, Δείκτες Κινητικής και Σωματικής Ανάπτυξης), το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων συνεχίζει την υλοποίησή του και την τρέχουσα σχολική χρονιά (2014-2015).

Οι μετρήσεις για το σχολικό έτος 2014-2015 εκτός από τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία θα διεξαχθούν σε όλες τις τάξεις των Γυμνασίων καθώς και στις Α΄ και Β΄ τάξεις των Λυκείων (κάθε τύπου).

Αξίζει να αναφερθεί ότι το Πρόγραμμα διεξάγεται υπό την επιστημονική παρακολούθηση του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου. Το Πρόγραμμα «Αξιολόγηση Σωματικής ∆ιάπλασης, ∆ιατροφικών Συνηθειών και Σωματικής ∆ραστηριότητας Μαθητών», με προϋπολογισμό 1.500.000,00 ευρώ χρηματοδοτείται από τον ΟΠΑΠ Α.Ε μέχρι και τις 31/8/2017.

Το 2013 συμμετείχαν στο ΕΥΖΗΝ 359.262 μαθητές από 4.451 σχολεία όλης της χώρας.

Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί από 15/12/2014 έως 15/5/2015 και περιλαμβάνει τις παρακάτω αξιολογήσεις:

1. Αξιολόγηση σωματικής διάπλασης μαθητών/τριών στα Δημοτικά Σχολεία, Γυμνάσια και Λύκεια από τους εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής και στα Νηπιαγωγεία από τους Νηπιαγωγούς.

2. Αξιολόγηση σωματικής δραστηριότητας και φυσικής κατάστασης μαθητών/μαθητριών Δημοτικών σχολείων, Γυμνασίων, Λυκείων από τους εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής.

3. Αξιολόγηση των συνηθειών διατροφής των μαθητών/τριών των Δημοτικών σχολείων (μέσω ηλεκτρονικής συμπλήρωσης ερωτηματολογίου στα εργαστήρια πληροφορικής των σχολείων). Οδηγίες για την διεξαγωγή των μετρήσεων μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος Ε.Υ.ΖΗ.Ν.

Το σύνολο των αξιολογήσεων (ανθρωπομετρία, σωματική δραστηριότητα, φυσική κατάσταση και ερωτηματολόγιο) θα εισαχθεί στη Διαδικτυακή Πλατφόρμα για το Πρόγραμμα Ε.Υ.ΖΗ.Ν. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Οι μετρήσεις θα γίνονται σε όλους/ες τους/τις μαθητές και μαθήτριες που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής (δηλαδή διαθέτουν Α.Δ.Υ.Μ. σε ισχύ, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις) και έχουν προσκομίσει την ενυπόγραφη δήλωση γονέα/κηδεμόνα (βλέπε επισυναπτόμενη δήλωση συγκατάθεσης).

Οι μετρήσεις γίνονται από τον εκπαιδευτικό ΠΕ11 της σχολικής μονάδας ή από κλιμάκια εκπ/κών ΠΕ11 (οι οποίοι δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο και απασχολούνται για τις ανάγκες του προγράμματος για το υπόλοιπο του υποχρεωτικού τους ωραρίου).

Τα κλιμάκια συστήνονται για τον σκοπό αυτό, από την οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης μετά από πρόταση της Ομάδας Φυσικής Αγωγής. Η οικεία Ομάδα Φυσικής Αγωγής αναλαμβάνει και τον συντονισμό του έργου του αντίστοιχου κλιμακίου.

Στην εγκύκλιο της δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υπάρχουν και οδηγίες προκειμένου να μην υπάρξει σημαντικός αριθμός απώλειας ωρών διδασκαλίας Φυσικής Αγωγής.

Συγκεκριμένα, προτείνονται τα εξής:

1. Οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε συνεργασία με τους υπεύθυνους των Ομάδων Φυσικής Αγωγής καλούνται να συστήσουν κλιμάκια από εκπαιδευτικούς ΠΕ11 που δεν συμπληρώνουν το διδακτικό τους ωράριο, προκειμένου να διεξάγουν τις μετρήσεις σε σχολικές μονάδες που αντιμετωπίζουν προβλήματα στην ολοκλήρωση του προγράμματος μετρήσεων.

2. Οι μετρήσεις στα τεστ και οι συμπληρώσεις των ερωτηματολογίων σε κάθε τμήμα είναι δυνατόν να διεξάγονται κατά την διάρκεια των αντικειμένων Βιωματικών, Συνθετικών και Δημιουργικών εργασιών-Project σε όλες τις τάξεις του Γυμνασίου, σε συνεργασία με τον αντίστοιχο εκπαιδευτικό, υπό την έγκριση και τον συντονισμό της Διεύθυνσης της σχολικής μονάδας.

3. Επίσης οι καταγραφές των Διατροφικών συνηθειών μπορούν να γίνονται κατά την διάρκεια των ωρών της Οικιακής Οικονομίας σε συνεργασία με τον αντίστοιχο εκπαιδευτικό, υπό την έγκριση και τον συντονισμό της Διεύθυνσης της σχολικής μονάδας.

4. Οι μετρήσεις στα τεστ και οι συμπληρώσεις των ερωτηματολογίων σε κάθε τμήμα της Α΄ και Β΄ τάξης των Λυκείων είναι δυνατόν να διεξάγονται κατά την διάρκεια των Ερευνητικών εργασιών-Project, σε συνεργασία με τον αντίστοιχο εκπαιδευτικό, υπό την έγκριση και τον συντονισμό της Διεύθυνσης της σχολικής μονάδας.

5. Σε περίπτωση που οι εκπαιδευτικοί ΠΕ11 της σχολικής μονάδας έχουν συμπληρώσει το υποχρεωτικό τους ωράριο, τις μετρήσεις και τις συμπληρώσεις ερωτηματολογίων που διεξάγονται σύμφωνα με τις περιπτώσεις 2, 3 και 4 ανωτέρω αναλαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί ΠΕ11 του κλιμακίου της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, υπό τον συντονισμό του Υπευθύνου 3 της Ομάδας Φυσικής Αγωγής. Οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διασφαλίζουν ότι οι εκπαιδευτικοί ΠΕ11 του κλιμακίου Ε.Υ.ΖΗ.Ν. δεν θα υπερβαίνουν το υποχρεωτικό εβδομαδιαίο ωράριό τους.

6. Οι εκπαιδευτικοί ΠΕ11 των κλιμακίων της περίπτωσης 1 ανωτέρω, αναλαμβάνουν και την διεξαγωγή των μετρήσεων στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις οποίες δεν υπηρετεί εκπαιδευτικός ΠΕ11.

Για την πρώτη πρόσβαση στην Διαδικτυακή πλατφόρμα υπεύθυνος είναι ο Διευθυντής του σχολείου. Η πρόσβαση γίνεται μέσω της διεύθυνσης eyzin.minedu.gov.gr.

Μετά την ολοκλήρωση της εισαγωγής του συνόλου των μετρήσεων κάθε παιδιού θα γίνεται αυτόματη επεξεργασία των δεδομένων και θα δημιουργείται μονοσέλιδη Ατομική Αναφορά για κάθε μαθητή με τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων.

Οι αναφορές θα πρέπει να εκτυπωθούν και να παραδοθούν στους μαθητές ή στους γονείς τους σε κλειστό φάκελο στο πλαίσιο εκδήλωσης στο σχολείο.

Για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των μαθητών, η καταγραφή των μετρήσεων των μαθητών στην ηλεκτρονική φόρμα δεν θα εμπεριέχει κανένα προσωπικό στοιχείο και ο μαθητής θα παίρνει ένα τυχαίο μοναδικό αριθμό τον οποίο θα δημιουργεί ο εκπαιδευτικός κατ΄ επιλογή για κάθε μαθητή (θα εισάγεται στο πεδίο του Αριθμού Μητρώου) και όχι με τη χρήση του πραγματικού Αριθμού Μητρώου του μαθητή.

Για την επιτυχή διεξαγωγή του εγχειρήματος, απαιτείται η συνεργασία των Διευθυντών των σχολικών μονάδων με τους εκπαιδευτικούς ΠΕ11, ΠΕ19/20, ΠΕ70, ΠΕ60 και η εφαρμογή των επισυναπτόμενων αναλυτικών οδηγιών.

Για ερωτήσεις και διευκρινήσεις, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να απευθύνονται στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@eyzhn.edu.gr.

Οι Σχολικοί Σύμβουλοι ΠΕ 11, καθώς ενημερώθηκαν εκτενώς σε σχετική ημερίδα, καλούνται να ενημερώσουν πριν την έναρξη του προγράμματος τους εκπαιδευτικούς της περιοχής ευθύνης τους σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής των μετρήσεων, της συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων, της χρήσης του αναβαθμισμένου ιστότοπου του ΕΥΖΗΝ και γενικότερα για την ορθή διεξαγωγή του προγράμματος.

Κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής του προγράμματος, οι Σχολικοί Σύμβουλοι ΠΕ11 συνεργάζονται με τις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, τις αντίστοιχες Ομάδες Φυσικής Αγωγής και τους/τις εκπαιδευτικούς ΠΕ11, λειτουργώντας υποστηρικτικά και βοηθώντας να επιλυθούν τα όποια προβλήματα πιθανόν προκύψουν.

Το πρόγραμμα διεξάγεται υπό την επιστημονική παρακολούθηση του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου.

Με την ευκαιρία έναρξης του προγράμματος Ε.Υ.ΖΗ.Ν. για το σχολικό έτος 2014-2015, διευκρινίζονται τα εξής:

1) Το πρόγραμμα Ε.Υ.ΖΗ.Ν. στοχεύει στη διασφάλιση της υγιούς ανάπτυξης των παιδιών και των εφήβων, μέσα από την υιοθέτηση ισορροπημένων συνηθειών διατροφής και σωματικής δραστηριότητας.

2) Μια από τις δράσεις του Ε.Υ.ΖΗ.Ν. είναι η διαχρονική καταγραφή των σωματομετρικών χαρακτηριστικών, της σωματικής δραστηριότητας και της φυσικής κατάστασης όλων των μαθητών των Νηπιαγωγείων, Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων της χώρας. Ο χαρακτήρας του προγράμματος θα επιτρέψει την έγκαιρη πρόληψη υγείας για τα παιδιά και τους εφήβους, ακόμα και σε περιπτώσεις όπου αυτή δεν θα ήταν εφικτή λόγω γεωγραφικών, οικονομικών ή άλλων περιορισμών.

3) Η διαδικασία των αξιολογήσεων και η δημιουργία των Ατομικών Αναφορών γίνεται αυτόματα στη Διαδικτυακή Πλατφόρμα.

Επίσης, η διαδικασία σε όλα τα στάδια διασφαλίζει πλήρως τα προσωπικά δεδομένα των μαθητών.

4) Η περιήγηση στον ιστότοπο του προγράμματος Ε.Υ.ΖΗ.Ν. προσφέρει πολύτιμο υλικό για τους εκπαιδευτικούς καθώς και πλήθος χρήσιμων πληροφοριών για μαθητές και γονείς. Οι Σχολικοί Σύμβουλοι ΠΕ11 έχουν ενημερωθεί εκτενώς σε σχετική ημερίδα και είναι σε θέση να παράσχουν όλη τη σχετική ενημέρωση σε εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς.

Εγκύκλιος για τα Γυμνάσια και Λύκεια

Εγκύκλιος για την Αθμια

Ε.Υ.ΖΗ.Ν.: Χρήσιμο υλικό

Καλόγηρος Βασίλειος news.gr

Loading...
  • Δίκτυο ανεξάρτητων διαφημίσεων
    loading...
  • europalso

    ideascentral