Μετεγγραφές φοιτητών, που εισήχθησαν στα ΑΕΙ με την κατηγορία του 5%

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔15/01/2015 - 07:40 | Author: Newsroom

Οι φοιτητές που εγγράφηκαν κατά το σχολικό έτος 2014−2015 σε Τμήματα Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 35 του Ν. 3794/2009, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, οι οποίοι όμως λόγω υπέρβασης του ορίου 5% δεν μπόρεσαν να εγγραφούν στο Τμήμα προτίμησης τους, αλλά σε άλλο Τμήμα/Σχολή, επιτρέπεται να μεταφέρουν τη θέση της Σχολής/ Τμήματος, που είναι ήδη εγγεγραμμένοι σε αυτό της προτίμησης τους, σύμφωνα με την υποπερίπτωση στ΄ της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 53 του Ν.

4264/2014, όπως αυτή συμπληρώθηκε στο άρθρο 88 του Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258Α΄).

Το άρθρο 88 του Ν. 4310/2014 , ορίζει τα εξής:

Άρθρο 88

Μεταφορά θέσης εισαγωγής στα ΑΕΙ

1. Στο τέλος της περίπτωσης γ’ της παρ. 1 του άρθρου 53 του ν. 4264/2014 προστίθεται υποπερίπτωση στ’ ως ακολούθως:

«στ) επιτρέπεται η μετεγγραφή φοιτητών Πανεπιστημίου και σπουδαστών ΤΕΙ του εσωτερικού που εγγράφηκαν σε Τμήμα Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ για λόγους υγείας που τους παρέχει, κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, δικαίωμα πρόσβασης σε ποσοστό θέσεων 5% και που λόγω υπέρβασης του προβλεπόμενου ποσοστού δεν μπόρεσαν να εγγράφουν στο Τμήμα προτίμησής τους αλλά οπουδ

Διαδικασία υποβολής αίτησης μεταφοράς θέσης φοίτησης

1. Οι φοιτητές καλούνται να υποβάλουν αίτηση στη Σχολή ή στο Τμήμα του Πανεπιστημίου ή του Τ.Ε.Ι., που ήταν η προτίμηση τους προκειμένου να μεταφέρουν τη θέση φοίτησης τους, έως την 31η Ιανουαρίου 2015, συνοδευόμενη από:

α) πιστοποιητικό εγγραφής από το Τμήμα φοίτησης τους, στο οποίο θα αναγράφεται και ο τρόπος εισαγωγής τους σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 35 του Ν. 3794/2009, καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε ποσοστό 5%. Το πιστοποιητικό αυτό χορηγείται κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερόμενου για τη συγκεκριμένη χρήση.

β) αντίγραφο μηχανογραφικού δελτίου υποψηφίου από το οποίο προκύπτει η επιλογή προτίμησης της αιτούμενης Σχολής /Τμήματος.

2. Για τα επόμενα ακαδημαϊκά έτη η αίτηση υποβάλλεται από την 1η Σεπτεμβρίου έως την 30η Σεπτεμβρίου.

3. Αφού διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις, η Γραμματεία της Σχολής / Τμήματος υποδοχής ενημερώνει εντός δεκαημέρου το φοιτητή, ότι πρέπει να υποβάλει στη .χολή/ Τμήμα προέλευσης του, αίτηση διαγραφής και να προσκομίσει τον αριθμό πρωτοκόλλου αυτής.

4. Προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταφοράς της θέσης εισαγωγής η Σχολή/ Τμήμα υποδοχής αιτείται υπηρεσιακά την αποστολή του φακέλου του αιτούντος από τη Σχολή/Τμήμα προέλευσης, καθώς και τη βεβαίωση διαγραφής του. Διαδικασία έγκρισης

Η διαδικασία της μεταφοράς θέσης ολοκληρώνεται έως την 27η Φεβρουαρίου 2015, με την ανακοίνωση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος του Α.Ε.Ι. ή του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου/Διοικούσας Επιτροπής της Α.Ε.Α. Διαδικασία Αιτήσεων Θεραπείας

Οι αιτούντες δικαιούνται να υποβάλλουν Αίτηση Θεραπείας εντός δέκα (10) ημερών από την ανακοίνωση των αποφάσεων .

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Loading...
  • Δίκτυο ανεξάρτητων διαφημίσεων
    loading...


  • europalso

    ideascentral