• Μετατροπή συμβάσεων αναπληρωτών Παράλληλης Στήριξης σε πλήρους ωραρίου

    ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔22/04/2015 - 13:05 | Author: Newsroom

    Απόφαση 62447/Ε2/21-4-2015 (ΑΔΑ:ΩΡΡ7465ΦΘ3-ΜΣΣ) του Υπουργείου Παιδείας

    Τροποποιούμε τις αριθμ. 27432/Ε2/18-2-2015 (ΑΔΑ: ΩΒΜΥ465ΦΘ3-3Θ6) και 41130/Ε2/12-3-2015 (ΑΔΑ: 719Ω465ΦΘ3-ΨΒΥ) Υ.Α.

    μόνο ως προς την πρόσληψη των παρακάτω αναπληρωτών εκπαιδευτικών μειωμένου ωραρίου, των οποίων η πρόσληψη μετατρέπεται, από την έκδοση της παρούσης, σε πλήρους ωραρίου, στην ίδια περιοχή, ως ακολούθως:

    Loading...